ગીચ લેઝર,

ગ્રેગ બાયડેન વિઝ યુ ડીઝ વર્ટીંગ એન વાન હોફ્ડેસ્ટુક આઈ વાન હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલની બોક થિંકિંગ એન્ડ ડેસ્ટિની. હેટ એરેસ્ટ hoofdstuk એ છે પ્રારંભિક વેન enkele onderwerpen ડાઇર ડેરીન વર્ડન વર્તન. થિંકિંગ એન્ડ ડેસ્ટિની ગિફ્ટ યુ યે બેટર બેપરિપ વેન વી એન વોટ યુ બેન્ટ, હૂ યુ હીઅર બેન્ટ ગેકોમેન એન વારોમ યુ હીઅર બેન્ટ. હેટ બોક વર્તણૂંક ડીઝેઝ અને વેર અને અન્ય વસ્તુઓ પર ક્લિક કરો. ડોર ડી જારેન હેન હેબેન લેઝર્સ ઑન્સ સ્ટેડ્સ લેટેન વેલેન ડેટ ડિટ બોક હન લેવેન ઇન્જેજપેન્ડ હેફટ વેરેન્ડર.


હૂફડસ્ટુકે હું

શામેલ

ડિટ એરેસ્ટ હોફ્ડેસ્ટુક વેન ડે વેટ વાન હીટ ડેનકેન લીડ્ટ માઅર એન પૅર વાન ડે ઓડરરપેન ડેન ઇન ડીટ બોક વર્ડન વૅરેન્ડેલ્ડ, બીજ યુ ઇન. વીલ ઓડેરવેરપેન ઝુલન વ્રેમ્ડ એંડિઓન. સોમેજ ઝિજિન મિસ્ચિયન ઓપઝિએનરેંડ. મિસ્ચિયન વિન્ડ્ટ યુ ડેટ ઝી એલ્મામાલ ટોટ નાડેન્કેન સ્ટેમેન. Naarmate યુ uzelf પર મેટ ડી denkbeelden vertrouwd raakt, માર્કેટિંગ અલ denkend UW weg બારણું હેટ Boek vindt, માર્કેટિંગ ontwikkelt યુ ઇઇએન begrip વાન bepaalde fundamentele komt ER મીયર helderheid, માર ટોટ નું ટો mysterieuze zaken-એન vooral.

હેટ બોક વેર્કલાર્ટ હીટ ડેલ વાન હેટ લેવેન. ડેટ ડેલ ઇઝ નોટ એલેન માર હેટ વિન્ડન વેન જીલુક, ટિજડેન્સ ઓફ નાઇટ લેવેન. હેટ ઓક નાઇટ હેટ "રેડડેન" વાન ડી ઝીલ. હેટ વેર્કલેજકે ડેલ વાન હેટ લેવેન, હેટ ડેલ ડેટ ઝૉવલે વોર હેટ જીવોએલ એલ્સ હેટ વર્સ્ટેન્ડ બીવ્રેડિગેન્ડ ઇઝ, ડીટ: ડેડ આઇડિરીન ઝીચ સ્ટેડ્સ ટેનેમેન્ડ સાથી બ્યુસ્ટ વર્ડ, ડેટ વિલેજ, બેવસ્ટ વેન ડે નટુઅર, એન ઇન બારણું ઇન બોવેન ડે ન્યૂટુર . મેટ ડી નાટુઅર વર્ટ બેડોડેલ્ડ: બધા વાર્મિ આઇમૅન્ડ ઝીચ દ્વારા ડી ઝિન્ટ્યુજેન બીવસ્તાન કે ઝિજિન.

હેટ બોક લાટ યુ કેનિસ મેકન uzelf મળ્યા. હેટ બૅન્ગેટ ઇન બૂડસ્ચૅપ uzelf: તમે મારા રહસ્યમય સ્વયંસંચાલિત હિતમાં છો. મિશેચિયન હેબટ યુ ઝિચ એલ્ટિજ્ડ મીટ લિવામ ગેઈડેન્ટિફિસેર્ડ એન ગિડાટ્ટ ડટ યુ યુ લિવઆમ બેન્ટ, તમે તમારા મિકેનિઝમની મદદથી તમારા પોતાના વિશેની માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ગ્યુનટેગેટ્રોવ ડ્યુડ્ટેડ યુ યુ લિવઆમ ઍન મીટ "આઇક" મળ્યા, મળ્યા "મિજ્ઝલ્ફ". યુ બેન્ટ ગેવેન્ડ uitdrukkingen અને gebruiken als "તેન ik geboren werd", "અલ્સ ik sterf", "ik zag mezelf in de spiegel", "ik rustte uit", "ik heb me gesneden", enzovoort, terwijl u het werkelijkheid over તમે લિવમમ હેફટ. ઓમ ટે બ્રીજપેન વોટ યુ બેન્ટ, તમે યુગલ વર્ચિલ જીન તુસેન યુઝફ ઇન હેટ લિચમ વેરિન લ્યુફ્ટ. હેટ ફીટ તમને "મિજ લિચમ" નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે જ્હોન જિમ્નેસ્ટ જિનોમિક્સ સાથે જોડાયેલું છે, પરંતુ તમે તેના પર ધ્યાન આપતા હતા અને તેના પર વધુ ધ્યાન આપતા હતા.

યુ ઝૂ મોટેન વેલેન ડેત યુ યુ લિવામ નાઇટ બેન્ટ; યુ ઝૂ મોટેન વેલેન ડેટ યુ લિવમમ નેઇટ હેત્ઝફેલ એ તમે છો. યુ ઝૂ ડીટ મોટેન ઓલડેટ, તમે યુરવર નડેન્ક્ટ, તમે જે રીઅલિસર્ટને તમારા લાઇવ વૉરગાર્ડ ડીલ હીલ તરીકે ઓળખી રહ્યા છો અને એર્સ તમારા યુગમાં જ છે, તમે તેને પહેલેથી જ તમારા વફાદાર હોવું જોઈએ. અલ મરિયમ જોરે તમને તમારા ઘરની અંદર જઇને દરવાજા ખોલી દીધી છે, તો તમે તેની સાથે વાત કરી શકો છો: તે એક બાળક છે જે તમારા બાળકને એક કિશોરાવસ્થામાં પ્રવેશી શકે છે, જે એકદમ સુંદર છે. તમે તમારી સાથે વાત કરી શકશો અને તમે તમારી સાથે વાત કરી શકશો અને તમારી સાથે વાત કરી શકશો. માઅર બારણું અલ ડીઝ વેરડેરીંગેન હેન બેન યુ સ્ટીડ્સ u ગેબલવેન: ડેટ વિલે ઝેગ્જેન, યુ બેન્ટ ઝિચ ઇરવાન બીવસ્ટ ડે યુ એલ ડાઇ ટિજ્ડ ડેઝફેલ આઇક ગેબલવેન બેન્ટ. ડી ઓવરડેકિંગ વૅન ડીઝ ઇવેવુડિજ વોરહીડ ડોટ યુ બીસફેન ડેટ યુ ઇન્ડર્દાદ હેટ લિચમ નેટ બેન્ટ ઇન નેઇટ કન્ટ ઝિજ્ન; તે તમને લૈચમ એર્ડર ઈન ફિસિક ઓર્ગેનીમ છે, જે વારીન યુ લિફ્ટ છે; ઇએન લેવન્ડ મિકેનિકમ વેન ડે નાટુઅર, તમે બેઇડેન્ટ છો; એં ડિયર ડેટ યુ પ્રોબર્ટ ટૂ બેઝ્રીજપેન, તે ટ્રેન ઇન ડી બાસ ટે વર્ડન.

યુ વેઈટ હૂ યુ લિવઆમ ઇન ડેઝ વેલ્ડ ક્વામ, માર હૉ u તમે લિવામ ક્વામ વેટ યુ નેટ માં. યુ ક્વામ પાસ ઈન તિજ્ડે નડાત હેટ જીબોરેન હતું, પછી મિશેચિયન ના ઇન જાઅર એન્કેલે જારેન. મારે હરિરન વેટ યુ વિનિગ ઑફ નિયાટ્સ, ઓમદત યુ ઝીચ લિવમમ પાસ બેગોન હરિનરેન નાદત યુ માં લીચમ જીકોમેન હતી. યુ.એસ. u બેન્ટ વેટ યુ નેટ, તું બેન્ટ જેક નોગ niet bewust અલ્સ ડેજેન વોટ તમે લિવામ માં ઉતર્યા છો. યુ કેન્ટ દ નામ વાર્દૂર યુ લિકમમ વર્ડ ઑંડર્સેડેડન વેન દી લિકમેન વેન એરેન, એન યુ હેબટ ગેલેરડ ઓમ ડાઇ એલ્સ uw નામ તે બેશેઉવેન. હેટ એ નેઅત બેલાંગ્રીજ ઓમ તે ભીન વેઇ યુ બેન્ટ એલ્સ પર્સન, માઅર વેલ વૉટ યુ બેન્ટ એલ્સ ઈન ઈન્ડિવ્યુ-બીવસ્ટ વાન uzelf, maar નોગ niet bewust કરતાં uzelf, ઇન ઑનફેજબ્રૉકન આઇડેન્ટીટિટ. યુ વાયેટ ડેટ યુ લિવામ લીફ્ટ એન રેડિલિજેર્વિસિસ વૉવાચટ યુ ડેટ હીટ જલ સ્ટર્વેન, વોન્ટ હેટ ઇઝ ફીટ એટ એલ્વ લેવડે મેન્સિલિક લિખમ અને વર્લોપ વાન ટિજ્ડ સ્ટર્ફટ. યુ લિકમમ ઇએન આરએન એન હેફટ ઈન ઈન્ડ, એન વેન આરટ ટોટ ઈન્ડ એ હેન્ડ ઓડેરવોર્પેન એન ડી વેલ્ટન વાન ડે વેલ્ડ ડેર વર્ચિજન્સેન, ડેન વેન વૉરન્ડરીંગ ટિજ્ડ. U બેન્ટ ઇક્ટર નાઇટ ઑપ ડેઝફેલ મેનીઅર ઑનડેર્વોર્પેન એન ડી વિલ્ટન ડાયેન વાન ઇનોલોજ્ડ ઝિજન ઑન યુ લિકામ. તમે જેલ વૅકેર વાન માર્ટિયાલ વૉરન્ડર્ટ વૉર્યુટ સમજી શક્યા છે કે તમે તેને કહો છો કે તમે તેને કહો છો, તમે તેને ઓળખી શકો છો. યુ બ્લિફ્ટે સ્ટીડ્સ ડેઝફેલ u.

અલ્સ ઉંમર ઉપર deze waarheden nadenkt, merkt યુ ડાટ, ખેડવાનો ખરપિયો યુ હેટ ઑક probeert, યુ zich niet kunt indenken ડાટ uzelf ooit zult ophouden ટે bestaan-નેટ ZO મીન અલ્સ યુ zich kunt voorstellen ડાટ UW bestaan ​​ooit eens begonnen છે. Dit komt omdat UW identiteit ગીન શરૂ માર્કેટિંગ ગીન einde heeft: હેટ werkelijke ઇક હેટ Zelf ડાટ યુ voelt છે onsterfelijk માર્કેટિંગ onveranderlijk, voor altijd buiten હેટ bereik વેન દે verschijnselen verandering, tijd માર્કેટિંગ Dood. મારે યુ વેઇટ નાઇટ વૉટ યુ રહસ્યમ્યુઝ આઇડેન્ટીટિટ છે.

Wanneer યુ zich દ vraag Stelt: "વાટ weet આઇકે, ડાટ આઇકે બેન", zorgt દ aanwezigheid વાન UW identiteit ER uiteindelijk voor ડાટ યુ ongeveer હેટ volgende જવાબ geeft: "વાટ હેટ ઑક ડાટ આઇકે બેન, આઇકે weet ઓપ z'n છે minst dat ik bewust બેન; ik બેન મને ઇ આઇરર ગેવલ વેન બીવસ્ટ, ડેટ આઇ બાયવસ્ટ બેન ". એન હિરોપ વોરપોર્ટબેવેન્ડ ઝેગટ યુ મિસ્ચિયન: "ડારોમ બેન આઇક મી બિવુસ્ટ, તે આઇ બેન. આઇકે બેન મે એ બોવેન્ડિયન વેન બીવસ્ટ, દટ ik ik ben en niet et et. હું બે બહેન છું, હું એક પુત્ર છું, હું એક પુત્ર છું, હું મારા પુત્ર છું, હું મારા જીવનમાં છું, હું તમારી સાથે છું, હું તમારી સાથે છું, હું તમારી સાથે છું, હું તમને મદદ કરીશ, હું તમને મદદ કરીશ. " . વર્ડર ઝેગટ યુ મિસ્ચિયન: "આઇકે વેટ નોગ નોટ, વોટ ડીઇટ રહસ્યમ્યુઝ ઓનવરન્ડરલિજેકે આઇકે. માર્ક ઇક બેન હું આરવાન બીવસ્ટ ડેટ ઇન ડિત મેન્સેલિજે લીંચમ, વારન ઇક મીજ બીવસ્ટ બેન ઇન ડી તિજદ ડેટ ઇક વાકર બેન, આઈટ્સ એ બીવસ્ટ છે; હું તેના પુત્ર અને પુત્ર સાથે વાત કરી શકું છું; એન્સ બીવસ્ટ આઈટ્સ ડે આઈટ્સ કેન ઈન હેટ લિચમ ટોટ હેન્ડલેન એનેટેટ, માર ક્લારબ્લિક્કેલિજિક ટોચ હેટ લિચમ નિટ. વૉટ ડીટ બૂસ્ટે આઇટ્સ ઓક ઇઝ, હેટ ડ્યુડેલીજક ડેટ આઇક ડીટ ઝેલ્ફ બેન ".

ઑપ ડેઝ મેનિયર, ડોર ના ટેન ડેંકેન, કોમ્ટે યુટ્ટો uzelf niet langer te beschouwen als e lichamam met een naam en anderechecheidende kenmerken, maar als het bwuste zelf het lichaam. હીટ બીવસ્ટેલ્ફ હેટ લિચમ વર્ડ માં ડીટ બોક ડી ડીનર-ઇન-હીટ-લૈચામ જીનોમડ ડી ડ્યુનર-ઇન-હીટ-લૈચમ એ હેટ ઑનડવર્ર્પ વાર્મિ ડીટ બોક ઝીચમાં હેટ બિઝજેન્ડર બીઝઘોડ્ટ છે. દારોમ ઝાલ હીટ બીજ હેટ લેઝેન વાન ડીટ બોક વાન પાસ કોમેન, વેનર યુ ઝીચ એલ્સેન belichaamde સ્નાતક ઝેઇટ, ઍન ઑસ્ટરસ્ટરફ્લેજેક ડિનર ઈન મેન્સેલિજ લિખમ. એલ્વિસ યુ ઝિચઝેલ્ફ લીર્ટ ઝિઅન એલ્સેન ડનર, એલ્સ ડે ડૂનર ઇન યુ લિકમમ, ડ્યુટ યુએન બેંગ્રેજ્કે સ્ટેપ ઇન ધ ગ્રેટ મિસ્ટ્રી વેન યુઝફ એન્ એન્ડ્રેન.

ડોર મિડલ વેન ડી ઝિન્ટુજેન બેન્ટ યુ ઝિચ બીવસ્તાન વાન યુ લિકમ એન્ વાન અલ હીટ એન્ડરે ડેટ ટોટ નેટ નાટ્યુઅર વ્યુહર્ટ. એલીન બારણું મિડલ વેન ડી ઝિન્ટુજેન વેન યુ લિકામ બન્ટ યુ માં સ્ટેટ ટે ફંક્શનરેન ઇન મેટરીઅલ વેલ્ડલ્ડ. યુ કાર્યપત્રક બારણું અને denken. યુએન ડેંકકન વર્ડ ટૉટ ઍક્ટિ એંગેજેટ બારણું તમે જેવોઅલ ઇન યુ વૉરંગેન. યુ.વી. ભૌગોલિક અને તે સ્પષ્ટ છે કે જે તમારા જીવનચરિત્રમાં સક્રિય છે. Fysieke સક્રિયકરણ અભિવ્યક્ત sleets છે, બહાર નીકળે છે, તમે સક્રિય છે. યુ લિચમ મળ્યું છે ઝિન્ટન ઝિન્ટુજેન હેટ સાધન છે, હેટ મિકેનિકિઝમ ડોટ ડોર યુ જીયોવેલ એન વર્લેન્જેન વર્ડ વોરર્જ્રેડ્રેન; હેટ એ ઇજેન મશીન વાન ડે નાટુઅર છે.

યુ ઝિન્ટુજેન ઝિજિન લેવેન્ડ વેઝન્સ, ઓન્જેચટબેરે ઇનેડેન વેન નટુઅર-માટેરી. ઝીજ ઝેટ્ટેન ક્રૅચટેન ઇન બીવીંગ, ડાઇ ડે હેલે સ્ટ્રક્ચુર વાન યુ લૈચામ ડોર્ડ્રીંગેન. Hoewel ze niet intelligent zijn, zijn deze entiteiten bewust als hun funies. યુ ઝિન્ટ્યુજેન ડાયનેન એલ્સ ડે સેન્ટ્રા વોર હેટ ઓવરબ્રેન્જેન વેન ઇન્ડ્રુક્કન ટ્યૂન્સન એ મોડેલિ મોડેન મશીનમાં મોડેલિ મોડેલ છે. ડી ઝિન્ટુજેન ઝિજિન ડી એફેજન્ટેન વાન ડે નાટુઅર નાર યુવ હોફ. યુ લીચમ અને ઝિજિન ઝિન્ટુજેન હેબેન નેઇટ ડે માચટ ઓમ uit ઇજેન બીવીંગ ટી ફંક્શનરેન, નેટ ઝો મિન એલ્સ ડે હેન્ડ્સેચેન વોર્ડનહેન યુ હેનલેન હેનલેન. ડેટ વર્મોજન હેફટ યુ વેલ: ડે માચન્ટ બેન્ટ યુ, ડી બેડિઅર એ વાન, હેટ બીવસ્ટે ઝેલ્ફ, ડી બેલીમામડે ડોનર.

ઝેન્ડર યુ, ડી ડૂનર, કાન ડી મશીન નિયાટ્સ ડોન. ઑન-વ્હીલ વેક વેન વેન વૅબ વેન વેન વેન, ઓન્ડેરોઉડ, હર્સ્ટલ વેન વેફેલ્સ, એન્ઝવોર્ટ-વર્ડન ઓટોમેટિક વોરર્ટગેઝેટ દ્વાર, એડેમેલિંગ્સ મીચિન, ડોમેટીંગ મીટિંગમાં દસ વર્મોન વેન, જેનો સમાવેશ થાય છે, આ ડિજિટલ મશીનમાં જૉર્જન્ટની ડિરેક્ટર છે. ડિટ રૂટિનવેર્ક વેન ડી નાટ્યુઅર ઇન યુ લિચમ વર્ડ ઇક્ટર વોઅરર્ડેરેન્ડ બીલેમેર્મેર બારણું યુવેનવિચેટિગ એન ઓનરેગ્મેમેટિગ ડિજેકન: હેટ વર્ક વર્ડર બેડરવેન એન ટી નેઇટ ગિદાન, નેમાટેટ યુએન ડેસ્ટક્ટીવ ઇન હેવિ લિવિંગ વૉરટેન્ડેન્ટ, એ ડોર ટોટ એન્ડ લેવલોન ઇન જીવોવેલન્સ વર્લેન્જેન્સ હન ગેંગ ગેન ઝોન્ડર ડે યુ ઝી બીવસ્ટ ઓડર કંટ્રોલ હેબટ. ઓમ દી નટુઅર ડે કેન્સ તે ગેવન યુ.એસ. મશીન વીર ઓપ ઓન નેપ્પન ઝેન્ડર ડી ઇનમેંગિંગ વેન યુડ ગ્ડેચટેન એન્મોટીઝ, એવુર ગેઝોર્ગ્ડ ડ્યુટ ઓન ગીઝેટ ટિજડન લોઝેટ. દે નટુઅર ઇન યુ લૈચામ ઝોર્ગ્ટ ervoor, ડેટ ડી બૅન્ડ ડાઇ યુ માં ડી ઝિન્ટુજેન બીજ અલ્કાર હોઉડ્ટ, એન એન ડેન ગેઇલ ઓફ ગેડેટેલેલિજ ઓંટ્સપેન્નેન છે. લોટ્ટેન વેન ડી ઝિન્ટ્યુજેન ડીટ ઓનસ્પેનન ડે સ્લેપ છે.

ટેરીજલ યુ લિકમ સ્લેપ્પ, હેફટ યુ આર જીન સંપર્ક મી. ઝેકર ઓપિઝ્ચટ બેન્ટ યુ uit u lichaam માં. મારે સ્ટીડ્સ વેનર તમે યુ લિવામ વાક્કર મૅકત, બેન્ટ યુર જિચ ઓમ્ડિલિજિક બીવસ્તાન વેન દેટ યુ પ્રીસીઝ ડેઝફેલ "ik" બેન્ટ મરી તમે વોરર્ડટ યુ લિવઆમ સ્લેપેન્ડ એચરલીટ. સ્લેપ્પ્ટ ના લિવમમ ન વાક્ત, હેટ જિચ નોઇટ બીવુસ્ટ વાન આઈટ્સ છે. યુ બેન્ટ ડીજેન ડાઇ ઝીચ બીવસ્ટ ઇઝ, ડીજેન ડે ડાર્કટ: યુ, લિવઆમ માં ડી ડિનર. ડીટ વર્ડ ડ્યુડેલિજ વેનર યુ નાગાટ, તમે યુટ ડેનટેક ટેર્વિજલ યુ લિકમમ સ્લેપ્પ્ટ. એલ્ક ભૂગર્ભમાં, તમે તમારા જીવનની વાત સ્વીકારી શકો છો, પરંતુ તમે તેના પર ધ્યાન આપશો નહીં.

ઇર ઇન ડેઇપ સ્લેપ એન ઇન ડ્રોમ્સલાપ. ડી ડેપ્લે સ્લેપ એ છે કે તમે જેચિહ્ન છે અને તમે આ જ સમયે સંપર્ક કરી શકો છો; હેટ એ ડે ટૉરેન્ડ વૅરિન ડે ઝિન્ટ્યુગિન નેઅટ મેર ફંક્શન એન્સ જીવી વોલ્ટ હેટ ફીટ ડે ઝીજ નાઇટ મારા વર્બેન્ડેન ઝિજ્ન મેટ ડે ક્રૅટ મૅન ડોટ ફંક્ટીન - ડે ડર્નર, ડે ડોનર. ડી ડોરૂમ દ ટોસ્ટૅન્ડ વાન જીડેટેલેલજેકે ઓથેચિંગ; જો તમે તમારા જીવનની વાત કરી શકો છો, તો પછી તમે તમારી સાથે વાત કરી શકો છો, અને તમે તમારા જીવનની શરતોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. Wanneer u ના ઇઇએન periode વાન diepe slaap ફરી UW lichaam binnengaat, યુ meteen દ zintuigen માર્કેટિંગ begint wekt યુ મરઘી ટે functioneren અલ્સ દ intelligente bediener વાન UW મશીન, સ્ટીડ્સ denkend, sprekend માર્કેટિંગ handelend અલ્સ ડાટ યુ બેન્ટ હેટ gevoel-એન-verlangen મારફતે ફરી . યુઇટ લેવેન્સલેંજ ગુવેન્ટ આઇડેન્ટિફિસર્ટ યુ ઝીચઝેલ્ફ ઓનમિડિલિજ એલ્સે મીટ લિવઆમ: "Ik હેબ ગેસ્લેપેન ", ઝેગટી યુ," ન્યુ બેન ik વેકર ".

ઉંમર ના માર buiten UW lichaam વળેલો નું eens wakker, slaap ડેન ફરી, ડેગ આન આજ, માં leven માર્કેટિંગ sterven માર્કેટિંગ tijdens દ સ્ટેડિયા ના દ Dood, માર્કેટિંગ વાન હેટ એને leven naar હેટ અન્ય દરવાજા અલ UW levens હીન ઓફ binnen NU -ઉત્પાદન અને ગેવોલ વેન ઓળખવા માટે દરવાજા. યુ આઇ આઇડેન્ટીટ એ આઈટ્સ હીલ વર્કલિજેક્સ એલ્ટિજ્ડ બિજ યુ, મારે ઇઝ રહસેટરી ડે વોર આઇમન્ડ્સ બુધ્ધિ નાઇટ ટે બેવટેન છે. Hoewel die niet begrepen kan veden met de zintuigen, bent u zich niettemin bewust van de aanwezigheid ervan. યુ બેન્ટ ઝિચ ervan bewust als een gevoel. યુ હેબર્ટ ઇ જીવોલ વેન આઇડેન્ટીટ, એ જિયોવેલ વેન આઇકિડે, વાન ઇજેનહીડ. યુ લાગે છે, જેન્ડર ડેટ બે betwijfelen ઓફ te bredeneren, તમે એક ડ્યુડેલિજેક ઓળખી શકો છો કે જે તમે હાયલે લેવેન voortduurt.

ડીઇટ જીઓવેલ વેન ડી એનવેઝિગિદ વેન યુ આઇ આઇડેન્ટિએટ એ જ ડ્યુડેલીજ છે, જે તમને આજની તારીખમાં જોવા મળશે u હું તને પ્રેમ કરું છું અને હું તારી સાથે છું. યુ યુટેટ ડેલ્ટફિલ્ડ બેન્ટ, હેટ્ઝફેલ્ડ ઝેલ્ફ, ડેઝફેલ ડીનરને સ્ટીડ કરે છે. હું તમને તમારા જીવનમાં ગિફટ અને હેટ લાટ સ્લેપન, કુંટ યુ જિચ નોટ વૉરસ્ટેલને ઓળખી શકું છું, તમે જેલને પસંદ કરી શકો છો અને તમને તેના વિશે વધુ માહિતી આપી શકો છો. યુ વૉચટ્ટ નટુઅલલિજેક ડૂ યુગ સ્ટીડ્સ ડેઝફલ્ડ યુ, હેલ્ઝફ્લ્ડેલ્ફ ઝેલ્ફ, ડેઝફલ્ડ ડિનર ઝિલ્ટ ઝિન્ગ, તમે તમારા વચનોમાં એકદમ શંકાસ્પદ વાર્તાઓનો પ્રારંભ કર્યો હતો અને તેનાથી તમે પ્રારંભિક રીતે પ્રારંભિક બન્યાં હતાં.

મેટ દ ડૂદ ગેટ હેટ નેટ એલ્સ મે ડે સ્લેપ. દે ડૂડ એ મારે એંગ લંગડુરીજ સ્લેપ છે, તમે જ્હોન ટિજ્ડેલિજિક uit ડેઝ મેન્સેલિજેક વેલ્ડલ્ડ ટેગ્રેટર્ક. અલ્સ યુ zich ઓપ હેટ ક્ષણ વાન બેન્ટ વાન bewust doodgaan UW gevoel વાન ikheid વેન eigenheid, ડેન zult યુ zich ER tegelijkertijd વાન bewust zijn ડાટ દી લાન્જ doodsslaap ચોખ્ખી ZO મીન દ continuïteit વાન UW identiteit beïnvloedt અલ્સ ઇઇએન nachtje slaap. યુ ઝુલ્ટે એવૉલ્વેનને કહ્યું હતું કે, જ્યારે તમે તમારી સાથે વાત કરી શકશો, ત્યારે તમે તેને એક નવો શબ્દ એલ્જેસ્લોટન તરીકે જોશો. ડિટ ઝેલ્ફ, ડઝ યુ, તમે જેન હીલ યુવ હ્યુડિજ લેવેન બારણું બૉવસ્ટ બન્ટ, હેટ્ઝફેલે જેલ્ફ ઈન ડેઝફિલ્ડ યુ ડાઇક એંગ ડેગ પ્રીસીઝ એ બૉવસ્ટ, જે તમારા વૅનજિઅન લેવન્સમાં સતત ચાલુ છે.

હોવેલ યુવા લેંગ્વેજ વેલ્ડન ન્યુ એં રહસ્યિયરી વોર યુ, જેન યુ વોરિજ લેવેન્સ ઑપર્ડ ગેન ગ્રોથર આશ્ચર્ય અને ડીટ લેવેન. એલ્કે ઓકટેન્ડ એ ઇટ્સ હેલ્થ વેન યુ ટર્ગાકેર ઇન યુ સ્લીપેન્ડ લીંચમ, ઝોન્ડર ડેટ યુ યુ વોટર યુ કંડિશન કોમ્ટે એન હૂ યુટ લિચમ બિન્નાંગ, તમે યુ.એસ. જેન વૉટ્ટ ડીઝ્ડ વેલ્ડ જીબબોર્ટે એન ડૂડ ઈન ટિજ્ડ. માત દિત છે જે વોક ગેબ્યુર્ડ એન ઝો લેંગ ઝો નાટ્યુલુલિજિક ગેવિસ્ટ, તે હેન જીન રહસ્ય લિજ્ટે. હેટ એ એલેડેજેસ ગેબેર્ટેનિસ છે. ટોર્ચ વર્ચિલ્ટ હીટ ફેઇટીલજક નાઇટ વેન ડે પ્રોગ્રામ, તમે તમારા વોલ્ટેજને પસંદ કરી શકો છો, અને તમે તેને શરૂ કરી શકો છો અને તે જ સમયે તમારી પાસે જેવો જ્વોર્ડ હોવો જોઈએ, જે તમારા વૉરજોર્જર્સના ડોકટરોમાં પ્રવેશ કરશે. ન્યુ વેલ્વિજફપ્લાટ્સ ઇન ધ વેલ્ડ, એ ન્યૂઝ માસ્કર અલ્સ પર્સનલિજિહિડ.

એન્સ પર્સનલિજિહિડ એ એક વ્યક્તિત્વ છે, હેટ માસ્કર, વાર્ડુર્હેન ડી એક્ટ્યુર, ડી ડનર, ઝીચ uit. એન પર્સૂનલિજિહિદ એ દરોમ મેર દાન હેત લૈચામ છે. ઓમ ઇન પર્સનલિજિહિડ તે વેઝન મોટે હેન્ટ મેન્સેલિજ લિચામ જીમેક્ટરડ ઝિજ્ન બારણું ડી ઍનવેજિહિડ ડારિન વેન ડી ડોનર. હેટ સ્ટીડ્સમાં વિવેલેન્ડે લેવેન્સડ્રેમા નેમેત ડી ડોનર ઇન પર્સનલિજિહિડ ઓપ ઝીચ, વર્ચિજન્ટ ડારિન એન સ્લેલ્ટ દ્વારા ડેરો પર્સનલીજકીડે અલ હેન્ડલએન્ડ ઇન સ્પ્રેકેન્ડ ઝિજન રોલ. ફંજરેન્ડ એલ્સ ડે પાર્સનલિજિહિડ ડેંકટ ડે ડનર મર્ન્યુન્યુજ્કેહિડ ટી ઝિજિન. જોગ્નન, જે જીમેસ્કેર્ડે ડિક્ટેટ ડે હીજ ડેલ રૉલ છે, તે મૃત્યુ પામ્યા છે, પરંતુ તેના પર આજની તારીખ છે.

હેટ એ નોડઝેકેલિજ આઇટ્સ અને બેજ્રીજપેન વૅન વેટ હર્બેસ્ટન ઇન લોટબેસ્ટમિંગ ઇનહૌડન, એન્ડર્સ હીટ ઑનમોગેલિકેન ઇન વર્ક્લિયરિંગ અને વિન્ડન વૂઅર ડે વર્ચિલિન માં મેન્સેલિજેક ગેરાર્ડિએડ એન ક્રાક્ટર. ડી બીઅરિંગ ડેટ ઑગલેજકેડન બીજ ડે જીબોર્ટ, સ્ટેન્ડર્સચિલન, વર્ચિલિન ઇન રિજકોમ એન એરોમેડે, ગેઝોન્ડેહ્ડ એન ઝિક્ટે ઑપ થીવેલ બેરસ્ટન, એન બેલેગીંગ વાન રેચટ એન ગેરેચિગિહિડ. એન ઓક હેટ થીસ્ક્રિજેન વાન એન્ર્ઝિજ્ડ્સ ઇન્ટેલિજિએટી, જિનિયલાઈટ, ઇન્વેન્ટિવાઇટ, બેગાફ્ડહિડ, ટેલેન્ટ, વર્મોજેન્સ, ડેગ્ડેઝેમીડ, એરેઝિજ્ડ્સ ઓવેવેન્થેહિડ, દવાશેદ, ઝવાખી, લુઇહિદ, ઓનડ્યુગ્ડ, એન ડે ગ્રીઝેડિડ, ઝેવહેડ વેન કર્કટર હેનિન એન્ડ લિકમેલિજેક એફેલેજિહિડ, સ્ટ્રેજ્ડ હેટ જીઝોન્ડ verstand en de redelijkheid. એર્ફેલિજિહિદ હેફટ ટે મેકન મળ્યું હેત લિચામ, માર હેટ કારકટર વર્ડ ડોર હેટ આઇમેન્ડ્સ ડેંકેન જીવિફોર્મ. Recht en gerechtigheid regeren deze wasld van geboorte en dood wel degelijk, want anders die die wasld zijn loop niet vervolgen; recht en gerechtigheid hebben ook de overhand માં menselijke aangelegenheden. મારે ઇએન ઓર્ઝાક ગાત નેટે altijd onmiddellijk vooraf aan het gevolg. હેટ ઝાયેન વર્ડ્ટ નૈટ ઓજેનબ્લિકકેલિજેક gevolgd door het oogsten. એંઝો કન હેટ ઝિજાન ડે ડી પરિણામસ્વરૂપ વેન એ દાડ ઓફ વાન વેન ઈન જીદાચ પાસ ના એ લેંગ ટ્યુસેનલિજેન્ડે પેરિઓડે તે ઝેન ઝિજિન. નેટ ઝો માઇન્સ એલ્સ અમે કનન વોર્નમેન વોટ ઈન ધ ગ્રૉન્ડ જીબર્ટ ટ્યુસન ડે ઝેઇટિજ્ડ ઇન ધ ઓગસ્ટ, કુન યેન યેન વોટ ઈન જીબર્ટ ટ્યુસન ડે જીડએચ ઈન ડે ડેન ઇન ડેનવાન. મારે આયરર ઝેલ્ફમાં મેન્સેલિજ લિખમ સ્ક્રીફફેટ ડોર વૉટ હેટ ડીંકટ એન ડોટ ઝિચઝેલ ડે ભીલ્ટ એલ્સ લોટબેસ્ટમિંગ વોર, હ્યુવેલ હેટ મિશેચિયન નોટ બિસ્ફેટ વેનર હેટ ઝૉયેટ્સ ડોનેટ, એન ધેટ વોટર્સ્રિફ્ટ માં નાઇટ વૉટ, જેનો સમાવેશ થાય છે, આ જ્વેલરીના આધારે જૉલ શબ્દ વોલ્ડન.

એજેન ડૅંગ ઈન મેન્સેલેવેન ઝિજિન ઇન હેજ્ઝફેલ્ડ: ટેર્ગેરેરેન્ડે આ સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી હતી, પરંતુ તે પછી તેણે ઘણી બધી ફિલ્મોમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ઑક દ Nacht માર્કેટિંગ દ Dood lijken હીલ veel ઓપ elkaar: wanneer યુ ER tussenuit knijpt ઓમ UW lichaam ટે laten rusten માર્કેટિંગ slapen, ervaart યુ કે વસ્તુ ડાટ vergelijkbaar wanneer ondergaat વાટ ઉંમર મળ્યા છે u બીજ દી Dood હેટ lichaam verlaat. બોવેન્ડેન ઝિજિન યુવા નેચેલિજેક ડ્રમ અને વેગેલિજેકન મીટ ડે સ્ટેડિઆ ના ડી ડૂડ, તમે ડરલોપેટમાં જઇ શકો છો: બીઅડ ઝીન ફેન વેન ડોનર્સને સક્રિય કરે છે. બીઇડ ફાસન બીલીફટ માં તમે જેનડ્ટેન એન હેન્ડલિંગન uit de waaktoestand. યુ ઝિન્ટુજેન ફંક્શનરેન ડાર્બીજ નોગ ઇન ડે નટુઅર, મારા દાન ઓપ ઈનવેન્ડિગ વલ્ક દાર્વાન. આ ડી નાચેલિજેક પેરિઓડ વેન ડેપે સ્લેપ વૉરિન ડે ઝિન્ટ્યુજીન નેટ લેંગર ફંક્શન-ડેસ્ટિનેશન વૉર ડિજિટલ વૉરજેટિડેટેડ વૉરન્ટિએન હર્નિડેડ-કૉર્પોરેંડર્ટર્ટ, ઓન ધ ડેસ્ટિબ્રેટેડ પેરીડેડ ઓન ધ ડેસ્ટિબ્રેટેડ ડેડબ્રેનટ, ડેવલોપમેન્ટ ઓફ વેરડેન્ડ વેલ્ડેટેડ એવરીટ વેલ્ડિંગ, જે તમારી વૉરબિન્ડેંગ વૉટરઇન્જેન ઇએન નિવુવ લિવઆમ વાન વેલીસ બ્લુડ: હેટ લિચઆમ વાન ડે બેબી ઓફ હેટ કિમતી ડેટ વોર યુ જીવોર્મ્ડ છે.

વેનર યુએન નેઇવ લેવેન બાયિંટ, બેન્ટ યુ ઝીચ વાગ બીવસ્ટ. યુ વોયેલ્ટ ડે યુડે ડ્યુડેલિજ ઓમસ્ક્રિવેન ઇટ્સ બેન્ટ. ડીગ gevoel van ikheid ઓફ eigenheid છે waarschijnlijk હીટ enige reelle waarvan u zich lange tijd bewust bent. અલ હેટ એન્ડેર એ રહસ્યમય છે. મિશેચિયન ઝેલ્ફ્સના યુદ્ધમાં યુએન્ટ ઇન પોઝેઝે ડેઇપ ઓન્ગેલુક્કીગ બારણું યુવા વ્રેમદેવ, નેઇવે લિવામ ઇન ડિ ઓબેબેન્ડ ઓગ્વેવ્ડ. મારે નામારેટ યુ લિર્ટ ઓમગ્ન મીટ લીવમ ઇન ડી ઝિન્ટ્યુજેન ઇરાન લેર્ટ ગેબ્રુકેન, ક્રિઝ્ટ યુ લેંગઝમેરહેન્ડ ડે નેઇગિંગ ઝીચ ઉર્મી ટુ આઇડેન્ટીફિસર. બોવેન્ડિઅન વર્ડ યુ યુ ડોર એન્ડરે મેન્સેન એરીન ગેટ્રેઇન્ડ વાય વોયેલેન ડેટ યુ લિવઆમ uzelf છે. યુ મોટે વોયેલેતત યુટ લિટઆમ બેન્ટ.

નમ્રત યુ ડૂ મીર એન મારા બીયર વર્ડ વર્ડ બારણું ડી ઝિન્ટ્યુજેન વેન યુ લિકમ, વર્ડ યુ ઝીચ સ્ટીડ્સ માઇન્ડર બીવસ્ટ વાન હેટ ફીટ્ટ ડટ યુ આઈટ્સ એન્ડર્સ બેન્ટ ડન હિટ લિચમ ડોટ યુ બેવૉન્ટ. જો તમે તમારી સાથે વાત કરી શકો છો, તો તમે તમારા સંપર્ક સાથે મળીને સંપર્કમાં આવશે, પરંતુ તમે તમારા જીવનની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખશો. યુ રાક ગેસ્ટેલિજેક ગેવાંગેન ઇન ધ મેટરીઅલ વેલ્ડલ્ડ એ બેન્ટ ઝિચ સ્લેચ્સ બીવસ્ટ વાન વર્ચિજન્સેન, વાન ઇલ્યુસિઝ. ઓન્ડર ડેઝ ઓમ્સ્ટેન્ડિગ્ડેન મોનેટ યુગ લિવન લેંગ એ રહસ્યમય વોર બ્લ્યુવેન.

યુવા વેર ઝેલ્ફ એ ગ્રોટર રહસ્યમય-હીટ ગ્રૂટર જેલ્ફ ડેટ નેટ ઇન યુ લિકમમ છે, નીટ ઇન વેન ડીઝ વેલ્ડ વોલ્ડ ગેબર્ટ્ટે એન ડૂડ, માઅર ડે બૉવસ્ટ ઑંસ્ટરફેલિજેક એ પર્મનન્ટ વેલ્ડ ડેર એલ્સ ડોર્ડિંગ્ટ; એટ અલિજદ બિજ યુ ઍનવેજિગ ઇઝ, ડોર અલ યુવ લેવેન્સ એન અલ યુવ ઇન્ટરમેઝો વેન સ્લેપ એન ડૂડ હેન.

દે levenslange zoektocht વેન દે મેન્સ naar વસ્તુ છે ડાટ છેડો voldoening કાન schenken werkelijkheid છે દ speurtocht naar zijn વેર Zelf: દ identiteit, દ eigenheid માર્કેટિંગ ikheid waarvan iedereen zich vaag bewust છે માર્કેટિંગ voelt માર્કેટિંગ verlangt ટે kennen. ડારોમ એ હીટ વેર ઝેલ્ફ ટે વેરીઝેલવિજેન મળ્યું ઝેલ્ફકેનિસ, હેટ ઇચ ડેલ વાન હેટ ઝેકન વેન ડી મેન્સ, હોવેલ ડીટ નેટ એઝે ઝોડનીગ વર્ડ હેર્કન્ડ. હેટ હેટ ડ્યુઅરઝેમ, વોલમાક્ટે એન વોલ્યુટાઇડ, ડેટ વોટ ગીઝોર્ટ માઅર નોઇટ જીવોન્ડન વર્ડ્સ ઇન મેન્સેલિજે રિલેટીઝ ઈન પૅરેસ્ટિઝ. Verder હેટ વેર Zelf દ altijd aanwezige raadsman માર્કેટિંગ rechter છે માર્કેટિંગ રેડે હેટ હાર્ટ spreekt અલ્સ મૃત્યુ પામે દ સ્ટેમ વાન હેટ geweten માર્કેટિંગ દ verplichting મૃત્યુ પુરુષો heeft, દ સ્ટેમ વાન gerechtigheid વેન recht માર્કેટિંગ rechtvaardigheid-zonder welke દ મેન્સ weinig મીયર ડેન ઇઇએન dier ઝૂ ઝિજિન.

ઝોન જલ્ફ એ છે. હેટ હેલ્ટ ઝેલ્ફ વાન હેટ છે ડ્રી-ઈનીગ ઝેલ્ફ, ડીટ બોક ઝૉ વર્ડ જીનોમ ઓમદત હેટ એન individuele ડ્રાય-એનિહીડ ઇઝેન કેનનર, ઇન ડેન્કર એન ઈન ડોનર-ડાઇ ઇન ઓનડેલ્બેઅર એએનહેઇડ વોર્મ. સ્લેચ્સ ઇએન જીડેલ વેન ડી ડોનર કે હેટ ડિયરલિજે લીંચમ બિન્નેંગ એન્ ડેટ લિચમ મેન્સેલિજે મેકન. દટ બેલિચામાડ જીડેલ્ટે વોટ હીઅર ડી ડોનર-ઇન-હીટ-લૈચામ જીનોમ વર્ડ છે. આઇડર મેન્સમાં ડે બેલિમામડે ડનર ઇન ઑનફેસિડેલિજેક ડીલ વાન ઝિજિન ઇજેન ડ્રી-ઈનીગ ઝેલફ ડેટ એએન એરેએડે વીએનટીએટી ટી મ્ડેન વાન એન્ડરે ડ્રી-ઈનીગ ઝેલવેન. ડી એન્ડરે ટ્વે ડેલન વાન ઍલ્ક ડ્રી-ઈનીગ ઝેલ્ફ, ડે ડેન્કર ઇન ડે કેનર, બેવિન્ડન જિચ ઇન ડી ઇયુવિગીડ, ડી પર્મેનન્ટ વેરલ્ડ, ડે ઓન્જે મેન્સેલિજેકે વેલ્ડ જીબોર્ટે એન ડૂડ ઇન ટિજ્ડ ડોર્ડ્રિંગ્ટ. દે doener ઈન હેટ-lichaam વોર્ડ્ટ beheerst ડોર દી zintuigen માર્કેટિંગ બારણું હેટ lichaam, માર્કેટિંગ daarom niet માં staat zich bewust ટે zijn વેન દે realiteit વેન દે beide અન્ય delen વાન zijn ત્રણ-enig Zelf છે, દ altijd aanwezige denker માર્કેટિંગ Kenner. ડી ડ્યુનર ધૂળ મરઘી. ડી ઓબ્જેક્ટ વેન ડી ઝિન્ટુઇજેન વર્બિલિડેન હેમ, હેલ્ટ વેલ્સેલિજેક લિકામ હેમ્ટ વિશાળ. હીજ કિટ્ટર નાઇટ વર્ડરન ડે ધ વૉર્મન વેન ધ ઓબ્જેક્ટન, બેંગ જિચ વાન ડેર વેલીસ્ક્લૉમ્પેન ટે બ્રીજ્ડિન એન્ડ ઓન ઝીચઝેલ ટેન. વેનર દે બેલીચામડે ડેરર લાટ ઝિઅન ડાટ હીજ બેરિડે એન ગેરેડ એ ઓમ ડી બેગોચલોંગ વૅન ડી ઝિન્ટુગ્લિજ્કે ઇલ્યુસિસે વેડ્રીજ્વેન, સ્ટેન ઝિજિન ડેન્કર ઇન કેનનર ઓલ્ટિજ્ડ ક્લેર ઓલ લિચટ વેનસ્ફેન અને ઝેલ્ફકેનિસ. મારે દી બેલીચામડે ડૂનર ડે ઓપ ઓપો ઝેક છે નાર ડે ડેન્કર ઇન ડે કેનર કિજ્ત નાઇટ નર બિન્નન, મારે નાર બ્યુટેન. એલ્કે બેશેચિંગમાં વૂઅર ડેન્કેન્ડ મેન્સેન એ એક ઓળખાણ છે, હેલ્ટ વેર ઝેલ્ફ, અલ્ટીજ્ડ એં રહસસ્ટેરી ગેવિસ્ટ.

પ્લેટો, waarschijnlijk de meest vermaarde પ્રતિનિધિત્વ ગ્રિકેક્સ ફિલાસોફ, હૅન્ટેરેડે એલ્સ રિમ્ટેલિજિન વોર ઝિજિન વોલ્જેલ્જેન, ઝિજિન સ્કૂલ ઓફ ફ્લોરોફી, ધ એકેડેમી: "કેન uzelve" -gnothi seauton. નાર ઝિજન ગેસ્ક્રિફ્ટન ઓ ઓરડેલેન લિજેટ હેટ એરોપ ડેટ હીજ એન બેર્રીપ વૅન હેટ વેર જેલ્ફ, હોવેલ જેન એન્કેલ વોર્ડ ડોટ હીજ દાર્વોર ગેબ્રુક્ટીએન બીવ્રેડિગન્ડર વર્ટીંગ હેફટ ગિક્રેગન અને "ડી ઝીલ". પ્લેટો ગેબ્રુક્ટે ઇન મેથોડ વાન વ્રેગન સ્ટેનને વર્બેન્ડમાં હેલ્ટ વિન્ડન વાન હેટ વેર જેલ્ફ મળ્યા. ઓપન ઝેન કન્સ્ટઝિનિજ મેનિઅર મૅકટ હીઝ જીબ્રિક વાન ઝીન કાર્કર્સ એન બૅન્ગેટ હીટ નાટકીય ઇફેક્ટ્સ ટિવિઝ. ઝિજિન મેથોડ વેન ડાયલેક્ટીક એએનવૌડીગ એન ડેપેઝિનીગ છે. ડી ગેસ્ટેલિજેક લુઇ લેઝર ડાઇ લિવર જીમ્યુસેર્ડ વીલ વર્ડન ડેન આઈટ્સ લેરેન, ઝાલ ઝીર waarschijnlijk પ્લેટો સાઈ વીઇન્ડન. ઝિજિન ડાયાલેક્ટિસ્ચે મેથોડ ડ્યુડેલીજ્ક બેડોડેલ ઓમ હેટ ડેન્ક્વેરોમોજેન ટી ટ્રેનન, ડી લુપ વૅન એન રેડેનરિંગ ટે કુનન વોલ્જેન ઇન ડી વ્રેગન એન્ એન્ટ્વોર્ડેન ઇન ડાયલ્યુગ ટે ઓન્થ્યુડન. એન્ડર્સ ઝૂ આઇમેન્ડ નૈટ માં સ્ટેટ ઝિજિન ડી કન્ક્લુઝન્સ વાન ડી રેડેનરિંગ ટે બ્યુડોર્ડેન. ઝેકર એ પ્લેટો નીટ ડે બેડિઓલિંગ હૅડ ડી લેયરલિંગ વેલ કેનિસ ટે વર્ચફેન છે. હેટ એ waarschijnlijker dat hij het denkvermogen discipline wilde bijbrengen, zodat iemand door zijn eigen denken zou worden verlicht en kennis, zijn onderwerp zou kunnen krijgen પર. ડેઝ સોક્રેટીસ્કે મેથોડ, ઈન ડાયાલેક્ટિસ્ચ સિસ્ટેમ વાન ઇન્ટેલેજ વીરેગન એન એન્ટવોર્ડન, હેપ્ટ આઇમેન્ડ બ્લેસિસ્ટ ઓમ હેન્ડર ટે લીરેન નડેન્કેન. હાયર્મી હેફટ પ્લેટો મિશેચિયન મેર ગિદાન ડેન વેલ્કે અને એરે લેરેર ઓક. માર્સ એ જિજિન ગેન ગેસ્ક્રિફ્ટન ઓવરજેલેવર, વૉરન હીજ વર્ટલ્ટ વોટ ડેંકકન ઓફ હેટ ડેનક્વેરોમોજેન છે, વોટ હેટ વેર જેલ્ફ એ ઓપેલ વેલ્કે મેનિઅર જેડેરવાન કેનિસ ક્રીજજેન છે. અમે કૃતજ્ઞતાપૂર્વક મજેદાર છીએ.

ડીઉડ્ડી લેઅર uit ભારત શબ્દ સંમેન્વતમાં ક્રિપ્ટિશ શેરિંગ: "ડેટ ઝિજત ગીજ" (તટ tvam asi). ડી લીઅર મૅકટ ઇક્ટર નાઇટ ડુડેલીજક વોટ "ડેટ" વોટ "ગિજ" ઇઝ, ઓપ વેલ્કે મેનિયર "ડેટ" એન "ગિજ" ગેરેલેટેરડ ઝિજિન ઓફ ગેઇડેન્ટિફિસેર્ડ મોટેન વર્ડન. માર્સ એલ્સ ડેઝ વોર્ડન આઇટ્સ ટે બેટિકેન હેબેન, મોટેન ઝીજ બેગ્રીજેલિજેક ટર્મન uit te leggen zijn. એન્સ અમે ડ્યુ વોનર્મામીસ્ટ સ્લેન ઇન હન એલ્મેનીનહિડ બીકીકન, લિજ્ટે ડી એસેન્ટિએ વેન ડી ગેઇલ ઇન્ડિએઝ ફિલસૂફી ટુ ઝિજિન, મેટ ઇન એન્સેરેફેલિજિક આઇઝેટ્સ, એ બ્રિટેઇલ ઇટ્સના ઓનડેડરલ વેન એ સમન્ડેલ્ડ, એંજવેયર ઝોઅલ્સ એ ડ્રુપલ ઝીવિયેટર એન ઓડરડેલ એ વાન ડે ઓસેન છે, એન વોન્ક ઇએન મેટ ડિ વલમ વાયરિન હેટ ઝિજન ઓર્સપ્રોંગ એન વેઝન વિંટેટ; એન વર્ડર, ડેટ ડીડ ઇન્ડિવિલ્યુએલ આઈટ્સ, ડીઝ બેલિચમેડ ડ્યુનર-ઓફ, ધ વૉરનૅમ સ્વિલેન જીનોમ વર્ડ ઇન ડિજિટલ વર્ડ: ડી એટમેન of પુરુષ-slechts વાન હેટ universele વસ્તુ છે છે gescheiden ડોર દી sluier વેન દે zintuiglijke ER દ illusie, માયા પામે oorzaak વાન છે ડાટ દી doener દી મેન્સ zichzelf અલ્સ ઇઇએન afzonderlijk wezen માર્કેટિંગ ઇઇએન individu beschouwt, terwijl ER volgens દ leraren ગીન individualiteit કાન zijn behalve બ્રહ્માંડ હીટની બ્રહ્માંડમાં તે બ્રહ્માંડ છે.

વોર્ટ્સ ઝેગટ ડે લીઅર ડેટ બેલીચામડે ફ્રેગમેન્ટ વેન ડી બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ એલિમાલ ઓડરરપોર્પેન ઝીજન અને હેન મેન્સેલિજે બેસ્ટન એન હીટ ડાર્મી ગેપાર્ડ ગાડે લિજેડેન, ઓનબ્યુસ્ટ વેન હૂ વેરમેન્ડે બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ સાથે મળીને ઓળખાય છે; ગેબોન્ડન એન હીટ રેડ વેન જીબોર્ટ્ટે એન ડૂડ ઇન ઓન એલ્વીઅલ ઇન બેલીચેમિંગ ઇન ધી ન્યુટ્યુઅર, ટુ વ્હીલૉપ વેન વેલ ઇવેન એ ફ્રેગમેન્ટ લેંગઝમહેન્ડ વીન બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંનમાં. હેટ વર્ડ વર્ડ ઇટ્ટર નાઇટ uitgelegd, વેન્સેલિજકીડ નો નોડઝેકનું વૉટ ડી ઓર્ઝાક એ વાન ડે મોઇલીજકે એન પિજનલિજે વેગ મરે છે, બ્રહ્મ મોટ બીવાન્ડેલન ડુપપેલ્સનું એલ્સ ફ્રેગ્મેન્ટેન. એવનિન વર્ડ એંગેટોઉન્ડ હો ડી વર્મોડેલિઝક વોલ્માક્ટે બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ ડાયર બેટર વાન વર્ડ્ટ; ઑપ વેલ્કે મેનિઅર ઓક માઅર ેન ફ્રેગમેન્ટ દાર્વાન પ્રોફેઇટર્ટ, હૂ ડી નાટુઅર ઇ બાત બિજ વિંટેટ. હેટ ગેઇલે માન્સેલિજેક સર્વિસીસ લિજેટ એ નેટેલોઝ ઝેન્ડર એન્જે ઝિન રેડન.

ટૉચ વર્ડ એન મેનિઅર એંજજેન વોરપ ​​એન વોલ્ડએન્ડે ગિક્વાઇફિસેરેડ્ડ ઇડિવિડે ડિવિઝન એ "ઇવોલ્રેન" ની "ઇવોલ્રેન" ની રચના કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે જ્હોનડેન્ડેડિએડ ગિઅનડેનહિડ, જેનો સમાવેશ થતો હતો, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ઑનસ્નૅપિંગ એન ડી નાટુઅર કાન ઍનવોરેન. એર્ટ વર્ડ બીવીરડ ડેટ દ વિર્જિદ બીરીકટ કે વર્ડન હેટ બાયફેફેન વેન યોગ. ઇમર્સ, ઝેગટ મેન, યોગ કન હેટ ડેનકેન દ્વારા જીએડિસ્સિસ્લેરેડ વર્ડન ડે ડી એટમેન, પુરુષ-De belichaamde સ્નાતક - ઝિજન gevoelens અને આંગળીઓનો એક ખૂણો છે, પરંતુ તે એકદમ જટિલ છે, પરંતુ તે ખૂબ જ સરળ છે, પરંતુ તે ખૂબ જ સરળ છે. અલ્સ હિજ ઝો બીવરેજ એ વાન ડે નોડઝેક ઓમ નોગ લૅંગર અને મેન્સેલિક બેસ્ટન લિડેન, બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડમાં શબ્દ હાઈઝ યુટેન્ડિલેજિક વિડેમ ઓપનમેન.

ડીઇટ એલીઝ ઝિજિન સ્પૉરેન ટી વિન્ડન વેન વૉરહીડ, એન ડારોમ વાન વેલ ગોડ્સ. દે યોગી લિર્ટ ઇન્ડર્દાડ ઝિજિન લિચમ ઓડર કંટ્રોલ ટુ હૌડેન એન ઝિજિન જિઓવેલેન્સ ઇન વર્લેન્જેન્સ ટે બેહેર્સન. HIJ કાન zijn zintuigen zozeer leren beheersen, ડાટ HIJ zich naar believen bewust કાન zijn વાન સ્ટેડિયા વેન દે માલ મૃત્યુ ડેન liggen ઓપ ઇઇએન મીયર innerlijk vlak દ સ્ટેડિયા મૃત્યુ gewoonlijk વોર્ડેન waargenomen ડોર દી ongeoefende menselijke zintuigen. હિઅરડોર હાઈજ સ્ટેજ ઓમ બિપાડેડ સ્ટેડિયા ઇન ડે નટુઅર, ડાઇ વોર ડે મેસ્ટેન મેન્સેન રહસ્યો ઝિજ્ન, તે ઓન્ડેરોઝેકન એન્ ટે લીરેન કેનન. વેડર ઝૂ હીજ ઇએ હોગ ગ્રેડ વેન મેસ્ટરસ્પેપ સોમિગ નટુર્કક્રેચટન કુન્નન બીરેકન પર. ઑનેટવિજફેલ્ડ ઑનડર્શિડેટેડ ઇન ઇન્ડિવિઅલ જિચ બારણું ડીટ ઓલ વેન ડિ ગ્રેટ માસ ઓનજેડિસ્લિસ્ટર ડીડેન્સર્સ. Hoewel હેટ systeem વેન દે યોગ voorgeeft હેટ belichaamde zelf ટે ટે ના "isoleren" વેન દ illusies વેન દે zintuigen, werkelijkheid iemand nooit voorbij દ grens વેન દે natuur brengt માં lijkt હેટ duidelijk ડાટ હેટ "bevrijden". ડીટ એ ઇવેવ્ડિગ અને વિજેટન એન ઇન ગેરવર્લ્ડ ઓમ્ન્ટ્રેન્ટ હેટ ડેન્ક્વેરોમોજેન.

યોગ વર્ટ ગેટ્રાઇન્ડમાં હેટ ડેનક્વેરોમોજેન, તે હીટ ઝિન્ટ્યુગ્લિજકે ડેનકેન, હેટ બુદ્ધિ. હેટ એ ડૅનરની સ્પેસિએક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે, જે વેરડૉપ એલ્સ હેટ લિચમ-ડેંકેન વર્ટ ઓમ્સક્રેવન છે. હેટ વર્ડ વર્અર ઑનડર્શિડેન વેન ટ્વેઅર એન્ડરે ડેન્ક્વેરોમોજેન્સ ડાઇ વુરીએન ન્યૂટ વેર્ડેન ઓડેક્કેન્ડ: ડેંકવર્મોમોજેન્સ વોર હેટ જીવોએલ એન હેટ વર્લેન્જેન વેન ડી ડોનર. હેટ લિચામ-ડેકન એ ડિજ મેનિઅર વારોપ ડે બેલીચામડે ડિનર છે જે ઝિન્ટન ઝિન્ટ્યુગિન કેન ફંક્શનરેન દ્વારા થાય છે. હેટ ફંક્શનરેન વૅન હિટ લિચમ-ડેંકકન એ યુટ્સલિઇટન્ડ બેપરટેક ટોટ ડી ઝિન્ટ્યુજીન, એ ડ્યુ લ્યુટર ટોટ નેટ. દાર્દૂર એ દ મેન્સ ઝીચ એલેન માઅર બીવસ્ટ વાન હીટ બ્રહ્માંડમાં ઝૉવર્રે ડાઇ વાર્નેમ્બેઅર છે: ડે વેલ્ડ વેન ટિજ્ડ એન ઇલ્યુસિઝ. Hoewel de leerling zijn બુદ્ધિ સ્કેપ્પટ, તે છે અને તે જ છે, તે હાઈ નોગ સ્ટીડ્સ વૅન ઝિજિન ઝિન્ટુઇજેન એફેંકેલિકેક છે, તે એક નટ્યૂઅર છે, જેનો એક શબ્દ છે, જેનો અર્થ એ છે કે આ શબ્દનો ઉપયોગ નૈતિક શબ્દોમાં એક શબ્દ છે, જેનો અર્થ થાય છે. ઓમ પિટર કોર્ટ ટે ગાન હેટ bedienen વાન zijn lichamelijke મશીનમાં hoezeer ઇઇએન doener ઑક bedreven મેગ zijn, alleen મળ્યા zijn lichaam-denken કાન HIJ zichzelf niet વેન દે bevrijden ના natuur isoleren, માર્કેટિંગ ગીન kennis verwerven zijn પર વેર Zelf ના zichzelf પર. ડર્ગીલજેકે ઓડરરપ્લેન ઝિંન વુઅર એલ્ટિજ્ડ રહસ્યોઝેરી હેટ બુદ્ધિ. ઝીજ કુનન સ્લેચ્સ બેગ્રેપેન વર્ડન, ઇન્ડિયન હેટ ફંક્શનરેન વાન હેટ લિચમ-ડેંકન ઓપ દ જિસ્ટિજ વિજેઝ એઝેસ્ટેમેડ ઑન ડે ડેન્ક્વેર્મમોજેન્સ વેન હીટ જીવોએલ એન વર્લેન્જેન.

હેટ લિજેક્ટ એ નોટ ઑપ ધ ડેસ્ટ ઓસ્ટર્સ ડેંક્સિસ્ટિનેન હેનબેન ગેહૌડેનને પુનર્લેખન કર્યું હતું, જેનો અર્થ એ છે કે તે જ્વેલ્વેન અને હેનબેનને મળ્યા હતા. હેટ બેવિજ્સ હિવરૂર એ તે વિન્ડન ઇન ડી વીઅર બોકેન વાન પતંજલિની છે યોગ આફ્રિકનવાદ આ બોલ પર કોઈ ટિપ્પણી કરવા માટે એક ટિપ્પણી મૂકો. પતંજલિ એ વારસચિજ્નલિજ ડે મેસ્ટ ગેરેસ્પેટેરડે અને ઈન્ડિયાઝ ફિલાસોફનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઝિજન જીસ્ક્રિફ્ટેન ઝિજન ડેપઝિન્ગિગ. માર હેટ લિજેક્ટ એરોપ ડેટ ઝિજન વેર લીઅર વર્લોરેન જિહેમનું જગાન ગેહૌડન છે. તમે ઇચ્છો છો કે સોટ્રાના મૃત્યુને કારણે તમે તેના જીવનમાં ડૂબેલા છો, પરંતુ તે તમારા જીવન માટે જરૂરી છે. હૂ ઇન ડર્ગીલજેક પૅરાડોક્સ ડે ઇયુવેન બારણું ઓનબેટ્વીસ્ટ કોન બ્લિજેન, તે હર્ટ જીવોલ ઇન વૉરલેન્જેન પર લેટેસ્ટ હૂફડ્સ્ટિકેન્ક વર્ડટ્ડીંગ માં ઇનલાઇનિંગ ઇન હીટ લિચ વૉન વોટ ઇન હીટ લિટ્ટેન વૉન વ્હેલરન.

નેટ એસેસ એન્ડ એરો ફિલસૂફી ગેટ ડે ઓસ્ટર્સે લીટર પર હેટ રહસ્યમય વાન હેટ બીવસ્ટેલ્ફ હેલ્ફ મેન્સેલિજેક લિવામ, એ ઓવર ધ રિલેટી ટ્યુસન ડે ઝેલ્ફ ઈન ઝિજિન લિવામ, એ ન્યૂ હીલ હેલ્થ યુનિવર્સલ. માર ડે Indiase leraren laten niet blijken, ડાટ zij weten વાટ હેટ verschil છે tussen હેટ bewuste zelf-દ આત્મન, દ પુરુષ, દ belichaamde doener-એન ડી natuur: ER વોર્ડ્ટ ગીન Helder onderscheid gemaakt tussen દ doener ઈન હેટ-lichaam માર્કેટિંગ હેત લંચમ દ બીજ દે નટુઅર હોર્ટ. હેટ ઑવરમેજમ ઓમ ડિટ ઓનર્સેડિડ ટે ઝેન ઓફ એન ટે ગેવેન એ ડ્યુડેલિજિક વે વિજેન એ બ્રહ્માંડ ખોટી વાત છે: આ ઑનજેસ્ટિગ ઑન વેટિંગ વેટ હીટ જીવોલ ઇન વર્લેન્જેન. હેટ નોઉઝેકેલીજ્ક ડેટ હીટ જીવોએલ એન વર્લેન્જેન ન્યુ વર્ક્લાર્ડ વર્ડ્ટ.

એન્સેચિંગ વ્હીટ જેવોઅલ એન્ વેરલેન્જેન એન્સેન વેન ડેન બોઅક અને વૅન ડીટેક વેન ડેન બોર્ન. હેટ બેલેંગ એન ડી વાર્ડેએ ઇરાન કુન્નન નાઇટ વર્ડન ઑવરચેટ. હેટ બેપરિપમાં ગેબ્રિક વાન હેટ જીવોએલ અને વર્લેંગેન હેન કીપરપન્ટ બેન્ચેન ઇન ધ વૉર્યુટગેંગ વૅન હીટ હેન્ડહેન્ડ. હેટ કેન ડોનર્સ બેવજ્ડેન વેન વૉલ્સ ડેન્કેબેલ્ડન, વૉલ્સ ઓવરટ્યુગિન્જેન, વૉલ્સ ડેલસ્ટિલેન વેન ડબ્લિસ્ટેન હેજ ડ્યુસ્ટ બ્લિજેન ટેસ્ટન. હેટ વેરલેન્ટ ઈન ઇલ્યુસી ડાઇ લેંજ ટિજ્ડ અંધલિંગ્સ એનોવાર્ડ છે, તે વન્ડરરિંગ મરી નો ઝૂ ડીપીજીવર્ટ્ટેલ્ડ હેટ ડેનકેન વાન ડે મેન્સેન માં છે, જેનું નામ આજની વાત છે અને તે આજની ટ્વીકમાં ટાઇટલ છે.

ડીટ ઇઝ વાઅર હેટ ઓમ ગેટ: ઐડીરિન એ ડીટ્રેટિંગ બીજગ્રેચત ડેટ હેટ લિચમ વિજેફ ઝિન્ટુજેન હેફેટ, એન ડેટ હીટ જીવોલે ડાઅર વેન ઇઝ. ડિટ બોક શબ્દોમાં ગેસ્ટલ્ડ ડેટ ડી ઝિન્ટ્યુજેન નાટ્યુએરેનહેડન ઝિજિન, તત્વવિજ્ઞાન Wezens મૃત્યુ પામે છે zwn કરતાં હન્ટ ફંક્ટીઝ, maar niet intelligent zijn. એર ઝિજન માઅર વીઅર ઝિન્ટુઇજેન: હેટ જીઝિક્ટ્સવેરોમેજન, હેટ ગેહૂર, દ સ્માકઝિન ઈ દ રુક્ઝિન. વોર એલ્ક ઝિન્ટુગ ઇઝ એ સ્પેશિયલ ઓર્ગેન. માઅર એરે છે ગેન સ્પેશિયલ ઓર્ગેન વોર હેટ જિઓવેલ, ઓમદેટ હેટ જીઓવેલ-હોવેલ હેટ દ્વારા હેટ લિચામ વૉલ્ટ-નેઇટ ટોટ હેટ લિચામ વર્મોર્ટ; હેટ maakt geen deel uit van de natuur. હેટ એએન વેન ડી ત્વેઈ પાસેન વેન ડી ડોનર છે. ડાયેરેન હેબેન ઓક જીવોએલ એન વર્લેન્જેન, મારે ડેરેન ઝિજિન મોડિફેટીસ વેન ડી મેન્સ, ઝોઅલ્સ પછી વર્ડટ uitgelegd.

હેત્ઝફેલ મોટે ગેઝેગ્ડ વર્ડન વાન હેટ વર્લેન્જેન, હેટ એન્ડેર પાસા વાન ડી ડોનર. હેટ જેવોઅલ એન હેટ વર્લેન્જેન કુનન નેઇટ લોસ ગેઝેન વર્ડન વેન ઇલ્કાર, જેિજ ઝિજ્ન ઓનફ્સેડેડેલિજ. ડી આઈએનએન કેન નાઇટ બેસ્ટન ઝોન્ડર ડી એન્ડર; ઝીજ ઝિજાન એલ્સ ડી ત્વેઈ પોલેન વાન ઇન અક્ટીક્રેશ સ્ટરૂમ, ડી ત્વેજ ઝિજ્ડેન વાન એન માંટ. દારોમ માકટ ડીટ બોક ગેબ્રુક વાન ડે સમન્જેસ્ટેલ્ડ શબ્દ: જીઓવોલ-એન-વર્લેન્જેન.

હેટ gevoel-en-verlangen વેન ડી ડ્યુનર એ એક intelligente ક્રેચ મૃત્યુ પામે છે જે ઝીણવટભરી ઝીટ માં ઝિન્ટ્યુજેન છે. હેલ્થ બેગ્લોટિન એ સર્જનમાં મરી જવું એવરેજ એંજજિગ છે; ઝાંડોર ડેરે ક્રેચ ઝૂ અલ હેટ લેવેન ઓપ્હોડન. જીઓવોલ-એન-વેરલેજેન હેટ સ્કેપ્પેન્ડે છે વર્મોજન ડે જીન આરએન્ડ ઈન્ડિ કેન્ટ, ડેજેન વાર્ડૂર એલી ડિજેન વર્ડન વાર્ગેમેન, ઑન્ટવર્ર્નેન, જીવોર્મ, વોરર્જગેબ્રેચ ઈન બેસ્ટુર્ડ, ડિટ ન્યુ જીબર્ટ, માન્સેલિજેક લિકમેનમાં ડોનર્સ દ્વારા, ડોર વેરલ્ડ્રેગરીંગ એઇટમેકન, દરવાજાના દરવાજે ડે વેવિવેન ઇન્ટેલિજન્સ. Gevoel-en-verlangen બધા બુદ્ધિશાળી સક્રિયકૃત સક્રિય છે.

હેટ મેન્સેલિજ લિચામ માં હેટ જીવોએલ-એન-વર્લેન્જેન દ બીવુસ્ટ ક્રેચ ડેઇઝ ડીઝ મશીન વાન ડે નાટુઅર બેડિએન્ટ છે. નિએટ én van van de vier zintuigen-voelt. હેટ જીવોએલ, હેટ પેસિવ પાસા વેન ડી ડોનર, ડેટિનમાં હેટ લિચમ વોટ વૉલ્ટ, ડેટ ઝોવેલ લિચઆમ વૉલ્ટ એલ્સ ડે ઇમ્પ્રેટિસ ડાઇ બારણું ડી વૉર ઝિન્ટુગિન એન્સ સેન્સેટિઝ અને હેન લિકમ વર્ડ ડોજજેજેન. વિવેન કેન હેન્ટ ઇન મેઇનરેર મેથેર મેવેન બોવેન્ઝિન્ટુઇગ્લિજકે ઇમ્પ્રુટ્સ વૉર્નમેન, ઝોઅલ્સ એન જીમોએસ્ટસ્ટોએસ્ટન્ડ, એન વુર્ગીવોએલનું સેન. હેટ કેન એનોવેલેન વોટ ગોટેડ અને વોટ વોર્કેડ્ડ છે, તે વોયેન વેનર હેટ ગેટન વોટસ્વ્યુટ. હેટ વર્લાંગેન, હેટ એક્ટીવીવ પાસા, એ બીવસ્ટ્રે ક્રેચ ડાર્ટ હીટ લિચમ ઇન બીવેગીંગ ઝેટ ઓમ હીટ ડેલ વાન ડી ડોનર ટે બ્રીકન. Beide પાસાં માં ડી ડ્યુનર functioneert tegelijkertijd: જો તમે આ બોલ પર કોઈ રન નોંધાયો નહીં, તો પછી તમે આ બધું જ જોઈ શકો છો.

યુ નિમિત એ બેંગંગ્રીજ સ્ટેપ ઓપ વેગ નાર કેન્સ વાન વૉટ બીવસ્ટે જેલ્ફ ઇન હેટ લિચમ, વેનર યુ ઝીચઝેલ્ફ જિયેટ એલ્સ હેટ ઇન્ટેલિજિયો જેવોલ ડોટ બૉર બાય બાય બૉલીવુડ સેમીશિસ્ચે, વિલેજ્યુરેજ ઝેન્યુવેસ્ટેલ્સ એન્સેજિગ એ ઓલ્ડ્સ આઇડેટ્સે ઓન ડેડ્સેડિડેન, વોટ હીટ લિચમ, વોટ એલ્ગ ડી બીવસ્તે ક્રેચ વાન હીટ વેરલેંગેન ડોટ ડોર યુ બ્લૉડ હેન સ્ટ્રૂમ, માર ટોર્ચ ડે બ્લોડ્ડ નેઇટ છે. હેટ જીવોએલ-એન-વેરલેન્જેન ઝૂ વાન ડે વીઅર ઝિન્ટુજેન én ગેઇલ મોટેન વોર્મન. વાઇ દ પ્લેટ્સ ઇન ધી ફંક્ટી વેન હીટ જીઓવેલ-એન-વર્લેન્જેન બેઝ્રીજેટ, લાટ ડી ઇવેનલેન્જિંગ ઓવરટ્યુઇંગ લોસ વાર્ડર્ડ ડ્યુએનર્સ ઇન ધી મેન્સેન જિચઝેલ યુટ્સલ્યુટેન્ડ એલ્સ સ્ટર્વિલેનિંગ બેચૌઉડન. ગેવાપેન્ડ મેટ ડિટ બેપરિપ વાન હેટ જેવોએલ-એન-વેરલેન્જેન ઇન ધી મેન્સ, કુનન અમે ન્યુ ફિલસૂફી વેન ઇન્ડિયા મેટ એન્ડરે ઓજન ગાન બીકીકન.

ડી ઑસ્ટરર્સ લીઅર એર્કંટ ડેટ, ઓમ કેન્સે અને ક્રિસ્ટન વાન હીટ બીવસ્ટે જેલ્ફ ઇન હેટ લિચમ, જે વીજ મોટ ઝિજાન વેન ડી ઇલ્યુસિસ વૅન ડી ઝિન્ટ્યુજેન અને વૅન હેટ ઓનજેસ્ટ ડિનેકન ઇન હેન્ડલન વૉટર્ટ્લોવેઇટ, જેનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું, અને તેના પર જ્હોનલોનનો સમાવેશ થાય છે. માઅર ડી બ્રહ્માંડ ખોટી વાત એ છે કે હીટ જીઓવેલ એયેન વાન ડી ઝિન્ટુજેન વાન હીટ લિચામ છે, કોમ્મેટ ઝેઇટ નિત ટે બોવેન. ઇન્ટિગ્રેડેલ, જે લેવરેન સ્ટિલન ઓફ ટેસ્ટઝિન ઓફ હેટ જીવોલ એ વિફ્ફ્ડ ઝિન્ટુગ એ છે કે, તે હર્ટ વર્ચાન્જેન ઓન બિજ હીટ લિચમ હૉર્ટ, તે ઝેવલેટ હેટ જીવોએલ એલ્સ હેટ વર્લેન્જેન ઓડરડેલ એલ્ટાડેલ વૉટ ઇન હેટ લિચમ. હેલ્ટ વર્લેન્ડેન વાન ડેઝ હાયપોથેસે વર્ડ્સ એંજ્વેરોર્ડ ડીટ ડી પુરુષ, ના એટમેન-De belichaamde ડ્યુનર, હેટ જીવોએલ-એન-વેરલેન્જેન-હેટ જીવોએલ વોલેડિગ મોટે ઑડેડ્રુક્કેન એન હેટ વર્લેન્જેન હેલેમાલ મોટે વોર્નિટેન, "uitroeien".

હેટ લિક્ચ વાન વારોપ હીઅર માં ગ્યુઝેન બેટ્રેકીંગ ટોટ હેટ જીવોએલ-એન-વર્લેન્જેન મળ્યું, લિજેક્ટ ડે લીઅર વાન હેટ ઓસ્ટેન હેટ ઓનમોગેલિજે ઍન ટે રાડન. હેટ ઑવરગંકેલિજે, ઓન્સ્ટરફેલિજકે ઝેલ્ફ ઇન હેટ લિચમ કે ઝિચઝેલ નેઇટ વર્નિટેજેન. આલ્સ હેન્સ મેન્સેલિજ લિચામ ઝાંન્ડર હેટ જીવોએલ-એન-વર્લેન્જેન વર્ડર ઝૂ કુન લેવેન, ઝૂ હીટ લિચમ એલિએન માઅર એં ગેવિવેલોસ એડમહાલિંગ્સમેચનિસ્મ ઝિજિન.

એફેજિએન વેન હુન, હેવિટ જીવોએલ-એન-વેરલેંગેન, ગેવેન ડી ઈન્ડિયાસે લેરેન ગેન બ્લીજ વાન એન્જે કેનિસ ઓફ એ ઝેકર બેર્રીપ વાન હેટ ડ્રી-ઈનીગ જેલ્ફ. યુઇટ ડે ઑવરક્લાર્ડ ગેબલેવન મોરિંગ "ગીજ ઝિજત ડેટ" મોટ જીકોનલ્ડિઅર વર્ડન, ડેટ દે "ગીજ" દ અતમન ઓફ પુરુષ ઇઝ-હીટ ઈન્ડિવ્યુએલે, બેલીચામડે ઝેલ્ફ-એન દેટ હીટ "દત" વાર્મિ દે "ગીજ" વર્ડ વેરિઝેલવિગ્ડ, હેટ બ્રહ્માંડલ ઝેલ્ફ, બ્રાહ્મણ , છે. એર વર્ડ જીન ઑંડર્સેકીડ ગિમાકટ તુસેન ડી ડોનર એન ઝિજિન લીંચમ. ઓક ઑન્ટબ્રીકેટ ઈન સોર્ટગેલિક ઓનડર્સેકીડ ટ્યુસન ડી બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ ઇન ધ બ્રહ્માંડ નટુઅર. ડોર ડી લીઅર વાન ઈન બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ અલ્સ ડી ઓર્સપ્રોંગ એન હેટ ઈન્ડપન્ટ વાન એલિ બેલિમામ્ડે ઈન્ડિવ્યુએલે ઝેલ્વેન, ઝિજાન લંમોઝ મિલેજેન ડોનર્સ ઑનક્યુન્ડિગ જીલેટન વેન વેઅર ઝેલવેન. બોવેન્ડેન વેરવ્ટેન એન અમ્બિઅન જિજ ઝેલ્ફ્સ હેસ્ટ મેસ્ટ કોસ્ટબ્રેર અને આઇમન્ડ મેરન હેબ્બેન ઇન બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મ વેરિઝન: ઇમૅન્ડની વેર આઇડેન્ટીટ, ઝીન ઇગિન ગ્રંથ ઝેલ્ફ ટેન મૅડન વેન અને અરેસ્ટરફેલેજકે ઝેલવેન.

હોવેલ ડી ઑસ્ટર્સે ફિલોસોફી એ ડ્યુડેલીજ ટુ બિજદ્રાગ્ટ ડેટ ડે ડિરેક્ટર ગેહ્ચટ બ્લિફફ્ટ એટ ડે નાટુઅર એન હીજ ઓન્ડેટેન્ડ બ્લિફ્ટે વેન ઝિજને વેર ઝેલ્ફ, લિજેટ હેટ ઑનરેડેલીજ એન ઓનવાર્સિજેનલિજેક ડૅટ લેઝ ઇન ઓનવેર્થેડિજ ઝૂજ ઝિન્ગ્ન ઓન્ક્વિક્લ્ડ, સ્ટેન્ડ ગેહૌડેન ઝૂ ઝિજિન બેન્ડલોલિંગ ડી મીન્સન તે વેરવિંદ્રેન ડી વાર્થેદ્ડ અને વિન્ડન એન હેન ઑપ ડેઝ મેનીઅર ઍન ઝીચ ટેનડરવેર. હેટ ઝીર વર્સરજિનલિજ ડૅટ ડે બેસ્ટાએન્ડ વોર્મન, હૂ ઓઉડ ઓક મોજેન ઝિજિન, એલેન મેર ડી રુડિમેન્ટેર ઓવરબિલ્ફસેલેન ઝીન વૅન એવે વેલ ઓડર સીસ્ટમ ડે ટેગગ વેર એવુ વેરવેન વેનવેન વેસ્ટર્ન બેસ્ચિવિંગ: આજની તારીખે, મૉગેલિજેકરવિજેસ હેટ જીવોએલ-એન-વેરલેન્જેન ઓન્ડેર્કેન્ડે એલ્સ ડિફેસ્ટરફેલેજકે ડિનર-ઇન-હીટ-લિકામ, ઈન ડી ડ્યુનર ડી વાગ નાં કેન્સ વેન ઝિજિન ઇજેન વેલ્ફ કેન ટેનન. ડી એલ્ગેમિન કેમેનકન વેન ડે બેસ્ટાન્ડે વોર્મન મેકન ડે વોર્સિગ્નિલીક, એન ડોન વર્મોડન ડે ઑરપ્રોનક્લેજ લિઅર ઇન લૂપ ડર ઇયુવેન ઓમરકબર પ્લેટ્સ હેફેટ ગેમકટ વોર ડી લેર વેન, બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ ઇન વિરોધાભાસી સિદ્ધાંતોમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા, જેવો જ્વેલલ-એન-વર્લેન્જેન એલ્સે બેન્ડિલેજિક ઍન ડી કેન્ટ ઝેટ્ટેન.

ઇર એન સ્કિટ ડાઇ નેઇટ હેલેમાલ વર્બોર્ગન ભૂસ્તર છે: દે ભગવદ ગીતા, ભારતના કોસ્ટબાર્ટે જુવેલ, ઇન પરેલ વાન ઑન્સચટબારે વાર્ડે. દે વોર્ડેન કૃષ્ણ અને અર્જુન વર્કોન્ડીગેટ, ઝિજિન વેહેવન, વેન ગ્રૉટ સ્નૂનહીડ અને વાન બ્લિઝવેન્ડ વેર્ડે. મારો ઝૉવલે ડી વર્ચ્યુઅર પેરોડેડમાં હેરી વાર્ડેન વેરિન હેટ ડ્રામા ઝીચ એલ્સ્પેલ્ટ અલ્સ ઓક ડી ઓઉડેડ વેદિસે સિદ્ધાંત વાર્નર હાર વૉર્ડેન ઝીન વેહુલ્ડ, મૅન હેટ વુઅર્સ ઓન અને મોરિલ એઝ્યુન ઝુનન, એજેન ઝિજિન, એવુ યૂઝ જ્હોન વેરહૌડન એન વેલ્કે ફંક્ટી ડિ ડે હેફટ દસ ઑપિટ વેન ડી ઍરર, બિનેન ઓફ બ્યુટન હેટ લિચમ. ડી લીઅર ડેઇટ ડેઝ ટ્રીચટ વેરડેડે ટેક્સસ્ટ નાર વોરેન કોમ્મેટ વોલ્ટ બેટેકનિસ ઇન ઝૂ વૉન ગ્રૉટ વોર્ડે કુન ઝિજિન. Tegelijkertijd મૃત્યુ પામે છે, તે જર્મેનિયન ધર્મશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોને મળ્યા છે, જે તેમના જીવનની વાત છે, તે હર્મેલ વર્બેર્ગન છે, જે હર વેરલેજિએક વેકેલ્ડિડેર્ડ છે.

ઓમડૅટ દ ઑસ્ટર્સે ફિલસૂફી પર હેલ્ટ એલજેમિને હોલ્ડરહીડ મેગ ઈન ઝિચઝેલ્ફ સ્કિજન્ટ ટેગને સ્પેન એલ્સ ગોઇડ્સ ટોન કેન્સેન વાન ઝીચઝેલ્ફ ઇન હેલ્થ લિચમ ઇન વેન આઈમેન્ડ્સ વેર જેલ્ફ, લિજેક્ટ ડે ઓલ્યુડ લેન વેન ઈન્ડિયા ડબ્બીઅર. લેટેન અમે તૂગાન નર વેસ્ટ વેસ્ટન.

વેન હેટ ક્રિસ્ટેન્ડમ ઝિજિન ડે ફીટિલેજકે ઓર્સપ્રૉંગ એન ગેસ્કીડેનિસ ઓનબેન્ડ. ઇયુવેનલેન્જ એફેનિંગ હેઇફ્ટ એન ઑવંગંગ્રીજ લિટરટ્યુઅર ઓપ્જેલેવર્ડ ટેર વર્કલરિંગ વેન ડી ઇન્હૌઉડ ઓર્સપ્રોનક્લેજકે બેડલોલિંગ વાન ડે લીઅર. અલ વનાફ હેટ વ્રોગસ્ટી સ્ટાર્ટ ડે લીઅર વેલ ઑનડ્રિચટ્ટ છે, મેર એ જિજિન જેન ગેસ્ક્રિફ્ટન ઓવરજેલેવર ડેર એંટોનને વોટ ઇઝ ઇન હીટ સ્ટાર્ટ ફીટલ્ડ વોર્ડ બેડડોલ્ડ ઇન ઓનડેર્વેન.

ડી parabels en uprpraken માં ડે ઇવેન્જેલિએન ગેટ્યુજેન વાન ગ્રૂથિહિડ, ઇનવુડ એન વોરહીડ. ટોક લિજેકન ઝેલ્ફ્સ ડેજેજેન ઍન વાઇ ડે નેઇવે બૂડશેચ હેટ એર્સ્ટ વેર્ડ ગેજેવન, ડીઝ નેઇટ હે હેબેન બેગ્રેપેન. ડી જીસ્ક્રિફ્ટન ઝિજિન સીધી અને બેજિજિએન એન niet bedomeld ઓમ આઇલેન્ડ અને તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. માર્ક ટેગેલિજર્કિટિ વર્ડ વર્ડ ગેસ્ટલ્ડ ડે ઇટ એ ઇન્ટરનેલિજેટ બેટેકનિસ એ ડેસ્ટ સર્વિસ છે, જે વુઅર ડી uitverkorenen છે, આ વોરબોર્ગન લીઅર ડાઇઅર વુઅર આઇડ્રીન એ બેડોલ્ડ છે, માઅર વુઅર "ઈન આઇડર ડે જીલોફ્ટ". ડે ઇવાન્જેલિઅન સ્ટેન વોલ રહસ્યો, તે એક શબ્દ છે જેનો અર્થ એ છે કે આજની સજાગ બહિષ્કાર કરવામાં આવી હતી અને તે જ સમયે મૃત્યુ પામ્યા હતા. દે વડેર, ડી ઝૂન ઇન ડી હીલીજ ગીસ્ટ ઝિજન એલ્મામાલ રહસ્યો. ડી ઓનબેલેક્ટે ઑન્ટાવેન્જેન્સ ઇન ધ જીબોર્ટ એન હેન લેવેન વેન જેઝસ ઓઝ રહસ્યો, નેટ એલ્સ ઝિજિન ક્રાઇસીંગ, ડૂડ ઇન એન ઓસ્પેસ્ટિંગ. Ongetwijfeld Zijn દ હેમલ en de hel, ભગવાન અને રહસ્યમય, ભગવાન રહસ્યમય છે, તે ઇચ્છે છે, તે ઇચ્છે છે કે, તે એક નવીનતા છે, અને તેના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. બોવેન્ડિઅન કોમેન ઇન અલ ડેઝ ગેસ્ક્રિફ્ટન યુટ્સપ્રકેન દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું કે, તે પછીના દિવસોમાં તે અંગ્રેજી ભાષામાં લખ્યું હતું, પરંતુ તે પછીના શબ્દોમાં તે જ જોવા મળ્યું હતું. વેરર નાઇટ રેડલિજ્ક અને વેરન્ડરસ્ટેલેન ડે પૅરેબલ્સ અને વિથ લેટિજેક મોટેન વર્ડ ઓપગેટ. ઓવરલે રહસ્યો-માઅર nergens શબ્દ ઝેડ ઓન્થુલ્ડ. વૉટ હેબેન અલ ડાઇ રહસ્યો અને betekenen?

હેટ સ્પષ્ટ તારીખ છે ડે ઇવેન્જેલિએન ડે બેડલોલિંગ હેબેન ઓમ બેપરિપ ટી ક્યુકેન વુઅર ઈન આંતરિકલિજેક લેવેન એન ટે લેટેન વેલેન હોએ યે ઇન ડર્ગીલિજેક લેવેન મોટે લેડેન; ઇન ઇન્ટરનેલિજ લેવેન ડેટ હેન્ટ મેન્સેલિજ લિચામ ઝૂ રેજેરેરેન, વાર્બીજ ડી ડૂડો ઝૂ વર્ડન ઓવરવૉન ડૂર્ડેટ હેટ ફિસીક લિચમ હેટ ઇયુજિજ લેવેન ટેરગર્જિજેટ, ડી ટૉસ્ટેન્ડ વૉર્યુઇટ હેટ ગેવેલન ઝૂ ઝિજ્ન-ડી "વાલ" વાન ડે "એર્ફઝેન્ડ". એન્સેન મોટેડ ઇઝ ડ્યુડેલિજ ઓમસ્ક્રિવેન મેથોડ ઝિજિન ગિવેસ્ટ ઝિજિન, ડે પ્રિપેસીઝ વોર્સચેરીફ હૉઇ મેન ઇન ડે ડર્જેલિજ ઇન્કિલિજ લેવેન ઝૂ કુન લેડેન, એન હેન્ડ ઓમેન્ડ અને ડેન મેનીયર ઝીન વેન ઝેલ્ફ ઝૂ કુન લેન કેનન. હેટ બેસ્ટન વેન એ ડેરિગ્લેઝ ગેઇમમ લેયર વર્ટ ઇન ધ વોલેજ ક્રિસ્ટેલિજે ગેસ્ચ્રિટેન ગેસ્ગગેરેરડ ડોર વર્જિજિંજેંગ અને રહેમીન રહસ્યો. બોવેન્ડેન લિજેટ હેટ વોર ડે હેન્ડ ટે લિજેજેન, ગેલેજકેન્સેન ઝિજિનના રૂપરેખાત્મક ચિત્ર: જેન્યુડેજ વેહલેન અને સ્ટિફ્લિગ્રેન ડેર ડિયાન વેર હીટ ગેવેન વેન વેરલેડેન એથિસેચ ઓછો, એન વોર હીટ ઓવર્રેગન વેન બીપાડેલ ઇન્ડેલિજ, એવ્યુજ ડબ્લ્યુ ડિજિટલ વેન ઓન ડુડેલીકન ઓમેક્રેન સિસ્ટેમ વાન ઑનડ્રિચટ્ટ. ડે ઇવેન્જેલિએન એ વમળમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા, પરંતુ તે પછી તેમણે તેમના પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. વોટ ઑન્સ ઓવરજેલેવર્ડ છે, એઇટ જિનોગ છે. એરે કોડ કોડેન્ડનો જૈન સ્નીટલ છે, અમે બાયપાડેડ રહસ્યો ઝૂડેન કુનન ઑન્ટલ્યુટેન ઓફ વર્ક્લેરેન ડેરી ટુગેંગ ગેવેન ટોન ઍન વર્બોર્ગન લીઅર.

પાઉલસ એ બેસ્ટ લિંક્સ અને ડ્યુડેલિટેંટ ​​કન્ટેનર વેન ડી વેરજ લેયર છે. મેટ ઝિજિન વુર્ડન તપાસકર્તાઓએ બેજોડેલિંગ ડ્યુડેલિજિઅલ ડબ્લ્યુડિઅન ડબ્લ્યુએઇએન ડબ્લ્યુએનએ જીએજિએટ જીએટીઆઈટીએ જીતે છે. માર્ક નુ હેઝ નોટિજ ઝિજિન ગેસ્ક્રિફ્ટન અને ટેલ વાન ડીઝ ટિજ્ડમાં દુભાષિયા છે. "ડી એરેસ્ટ બ્રીફ વેન પૌલસ ઍન ડે કોરીંથિઅર્સ", હેટ વિફ્ફ્ટિએન્ડે હૂફ્ડેસ્ટુક, ઝિન્સપેલ્ટ ઑપ એન ડોનેટ ડેંકેન બીપેલ્ડ લેરીંગ એન્ડ ડ્યુડેલિજ ઓમક્રેવિન ઇન્વેસ્ટિગ્રેટ ઇન ઇન્ટર્નલ લિંડેન ઇન ઇન્ટર્નલ લિંક્સ. મારે અમે એમેનમેનને મોતની સજા આપી હતી, પરંતુ અમે તેમના જીવનની શરૂઆત કરી હતી - પરંતુ, અમે તેમના જીવનમાં વધુ સારી રીતે જીવી શકીએ છીએ. એલ્ક જીવેલ શબ્દ "ડી વેગ" નીટ ગ્યુજેન.

વારોમ વેર્ડેન ડી વૉર્ડેન માં આ વર્મ વાન રહસ્યો શું છે? ડી રેડેન ઝૂ કુન્નન ઝિજિન, ડે હેટ વર્પ્રિડેન વેન નેઇવે સોક્રેટીસ ઇન ડાઇ ટિજ્ડ વર્બોડેન હતું. ઓમ્પ્ટ હેપ્ટ ઇન ઓમ્લ્યુપ બ્રેંગેન વેન ઈન વ્રેમેડે ડિક્રિએન સ્ટૉન્ડ મિસ્ચિયન ડી ડૂડસ્ટ્રાફ. વોલ્જેન્સ ડી ઓવરલેવરિંગ એ જેઝસ ઇન્ડેરેડ ડે ક્રુસડુડ ગેસ્ટ્રોવેન છે, ઓમદત હીજ ઝિજિન લીઅર વેન ડે વરહિદ ઇન ડિ વેગ એન હેટ લેવેન વર્કોન્ડીગડે.

મારા વંડાગ ડે ડગ ઝૂ એ વરિઝેન વૅન મેન્સિંગ્સ્યુટીંગ ઝિજિન: આઇમન્ડ મેગ ઝેગ્ન વોટ હાઈ લેંગ્વેસ્ટ્સ ઓફ ધ રહસ્યો પર હિટ. વોટ આઈમન્ડ ઓક ડેંકટ ઓફ વેટ ઓવર ધ સેન્સેસ્ટિંગ એન વર્કીંગ વાન હેટ મેન્સેલિજિક લિચમ ઇન ઓવર હેટ બીવસ્ટેલ્ફ ડેલ ડારિન વૉન્ટ; Welke opvattingen પુરુષો ઓક હેઇફ્ટ પર વધુ રિલેટીંગ ટ્યૂઝન હેલ્થ બેલ્ચમામ્ડે જલ્ફ ઇન હેલ્થ વેર, જે ઉપર અને વધુ કેન્સેટ-હેટ છે, જેનો આધાર એ છે કે તે જ્હોઇમિઝિંજિગમાં બેસ્ટિસ્ટોન છે, જે કોડના સ્ક્રુટિઅન છે અને તેનાથી આજની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. ડીઝ ટિજ્ડ ઝુડેન એલી "ઍનવિજિજેન", "ડેક્મેન્ટેલ્સ", "જિહેમન" એન "ઇન્વિજ્ડીંગ્નેન", ઍન સ્પેશિયલ ગેહેમિટાએલ ગેટ્યુજેન વેન ઓનવેન્ટેન્ડે, વેન લોગ-બિઝ-ડી-ગ્રૉન્ડ્સ કોમર્સિની ઇગોસિમ.

ઓન્ડેન્ક્સ ડ્યુલીંગેન, સ્કિસ્માઝ, સેક્ટેરિસ્મ એન ઇન એરોર્મ હોવેલેહીડ યુટેનલેપ્ડેન્ડે અર્થઘટન વેન ઝિજિન માસ્ટિકેક સિદ્ધાંતો, હેફેટ હેટ ક્રાઇસ્ટેન્ડમ ઝીચ ઓલ ડેલેન વેન ડી બાયલ્ડ વર્પ્રિડ. ડેર લીડર હેફર્ટ ડી વલ્ડલેન્ડ વેરડેન્ડ, મિશેચિયન મેર ડેન વૉલ્કી અને ગેલોફ ઓક. ડાઇર મોટે વોટરહેન બેવટેન, હાય વર્બોર્ગેન ડાઇ ઓક ઝિજન; વૉરડેન ડાઇ અલ બિજ્ના ટવેડ્યુઇઝેન્ડ જાઅર લેંગ મેન્સેલિજે હાર્ટન હેબેન એંગેસ્પ્રકેન ઇન ધી મેન્સેલિજિહિડ ડેરીન હેબેન ડોન ઓનવેકને.

યુગ્યુજ વૉરડેન ઝિન્ગને મેન્સેલિજિડે મળ્યા હતા, તે જ્વાળામુખી વાર્તાની બારીકાઈથી બારીકાઈથી ભરાઈ ગયેલી વાડીમાં મકાનની બારીકાઈથી ચાલતી હતી. હેલેમાલ વાર્જેન વર્ડન ઓફ વેરહેડન કુનન નેઇટ ઓડરડ્રુક્ટ. એલ્ક ટિજડ્પરમાં, ગેલોફ ઝુલન ડીઝ વૉર્ડેડન ટેલકેન્સ વીયર ઓપેડિકેન, ઓન્જેચટ ડી વિસ્લેન્ડે વોર્મ વોરિન ડે જીબર્ટની ફિલોસોફિશ સિસ્ટેમ.

એએન વોર્મ વાઅરિન સોમિગ વૉરેડેન ઝિજન જીગોટન, ડી વિર્જમેટ્સેરીજ છે. ડી વિર્જમેટ્સર્સર્ડે એ નેટ ઝો ઓઉડ એલ્સ ડે મેન્સહેડ એન બીવત એ લેયર ડાઇ હીલ વાર્ડેવોલ છે. ડી બેશેરમેર્સ એર્વાન, ડી વિર્જમેટ્સેલર્સ, બેસફેન ઝેલ્ફ્સ નેટ હૂ ગ્રૂટ ડાઇ વાર્ડે છે. ડે ઓર્ડે હેફેટ ઓલ્યુડે સ્ટેકજેઝ ઇન્ફર્મેશન વેન ઑનસ્ચેટબ્રેર વેરવર્ડ બાયવાર્ડ, ઇન્ફર્મેશન ઑફ હેટ બ્યુન વેન એ ઇવ્યુગ લિવમમ ઇમમન્ડ ડ્યુઅર ઑનસ્ટરફેલિજિક છે. હેટ રહસ્યમ્યુઝ ડ્રામા ડે સેન્ટ્રલ સ્ટેટ, હેફટ ટે મેકન મેટ ડી ડે વીડ્રોપબૉઉવ વાન એ ટેમ્પલ ડાઇ વર્વોસ્ટ હતી. ડીટ બિજ્ઝન્ડર વેલેઝેજેંડ છે. ડી ટેમ્પલ હેટ સિમ્બુલ વાન હેટ મેન્સેલિજ લિચામ ડોટ દ માન્સ મોનેટ મોટેન હેર્બોઉડ, ગેરેન્જિરેરડ, ટોટ એન ફિસિક લિચમત નેટ વેગેટ, ડે ઇયુગિગ, ઇઝ ગેસ્ચિકેટ જીતીંગ વોર ડન બીવસ્ટ ઑનસ્ટરફેલિજે ડૂનર. "હેટ વૉર્ડ" ડેટ "વર્લોરેન" છે, તે છે ડિનેનર ડાઇવ વેરવાલ્ડ એ ઝિજન મેન્સેલિજિક લિચામ-ડી રુવિન વાન ઇએન ગ્રોસસે ટેમ્પલ-મૅર ડાઇ ઝિચઝેલ ટેરગ ઝાલ વિન્ડન એલ્સ હેટ લિચમ વર્ડ જીરેન્જિરેર્ડ ઇન ડિ ડ્યુનર ડી કોન્ટ્રોલ ઓવરનેમટ.

ડીટ બોક બ્રાન્ત યુ મેર લિચ, વિર્પ્ટ મીર લિચ ઑપ યુ ડંકેન; હું તમને "વેગ" બારણું હેટ લેવેન વી વિન્ડીન. માર હેટ લિખત ડેટ ગેબ્રાચટ વર્ડ, જેન લિખત ડેટ ઇન ડે નટુઅર તે વીઇન્ડન છે. હેટ ઇઝ નઈવ લિચ. હેટ ઇઝ નેઉવ, ઓમદત યુ એ ગેન વેટ વાન હેબત ગેહાદ-હોવેલ હેટ સ્ટીડ્સ બિજ યુ ગેવિસ્ટ. ડીટ બોક હીટ હેટ: હેટ બેઉસ્ટિ લિચ વાન બિન્નન. ડીટ લિચ કેન યુ ડે ડિજેન લેટેન ઝેન ઝોઅલ્સ ઝીજ ઝિજિન, એન હેટ લિક્ચ વાન ડી ઇન્ટેલિજિઅર વૉર્મિડેન વેન્ટિડેન વેન્ટ. ડોર ડી ઍનવેઝિગિદ વેન ડિટ લિક્ટેન્ટ બાય યુ સ્ટેડમ ઓમ જીડ્ટેન ટેનર: જેડ્ચટેન વાર્મિ તમે જેનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તમારા જીવનના આધારે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. વેર્કલેજિક ડિકેકન એ છે: હેટ બ્યુસ્ટ લિચ વેન બિનન સતત ગેરીચટ હેડન એન ગેઇલ કેન્દ્રેન ઑન હેડર ઑનડેર્વર વેન હેટ ડિંકેન. તમે તમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો મળ્યા છે. ડે જુસ્ટી મેનિયર વાન ડેંકને લીડ્ટ નાર કેનિસ વેન uzelf. ડેટિન વેટ યુ ડી વેગ કે વિજેન એન યુ ડાર્બીજ કાન વોરગોન, હેટ લિચ વેન ડી ઇન્ટેલિટી, હેટ બ્યુસ્ટિ લિચ વાન બેનિન છે. લેટેર હુફ્ડેસ્ટુકકેન વર્ડટ વર્ડેલ્ડ, હૂ ડીટ લિચ જીબ્રુક્ટી મોટે વર્ડન ઓમ મીર લિક્ટે ટે ક્રજજેન.

હેટ બોક લાટ ઝેન ડેટ જીડ્ચટેન રેલે ડિનિંગ ઝિજ્ન, ઇંચ વેઝન્સ. હેટ ઈંગ્લ વેરકેલિજેટ ડે મેન્સ ક્રીર્ટ, ઝીન ડે જીડેચટન ડે હીટ ડેંક. હેટ બોક ટોન્ટ ડે માનસેલ પ્રોસેન વાઅર્ડુર જીડેચટેન વર્ડન ગ્ક્રિએર્ડેડ, એન લાટ ઝેન ડેટ વેલ જીડેચટન એ લેંગ્વેરે લેવેન્સડુઅર હેબેન ડેન હીટ લિચમ ઓફ હેટ બ્રિન વાર્ડુર ઝીજ માં હેટ લેવેન ઝિજિન ગોરોપેન. હેટ લાટ ઝેન ડૅટ ડે જીડ્ટેન વૅન ડી માન્સ એન એરોર્મ પોટન્ટિઅલ હેબેન: ઝીજ ઝિજિન ડે બ્લુવડ્રુકેકન, મોડેલિન વુઇટ્યુટ ડે ટેસ્બ્રેન, ચાઇનીઝ ડીજેન વર્ડન ગેમકેટ હીટ એંઝેન વેન ડી નાટ્યુઅર વન્ડરડેન, વૅરિએન મેન્સ ઝીન મેનીયર વૅન લેવેન અને ઝીન બેચેચિંગ વોર્મ ગીફ્ટ. Gedachten zijn de ideeenn ઓફ વોર્મન દસ ગ્રંથિગ liggen અને ઓપન, ડેવિડ વોંગ beschavingen માં હર્ટ વોરબર્ટન. હેટ બોક ઝેટ યુટેન હો ડે ડી ઓઝિચટબરે જીડ્ટેન વેન ડી માન્સ ઝિક્તાબાર્ડ વર્ડન એલ્સ ડી હેન્ડલીંગેન એ ઓબ્જેક્ટન ઇન ગેબેરેન્ટેન્સેન વેન ઝિજિન ઇન્ડિવ્યુએલે એન કલેક્ટીવ લેવેન, ટિજ્ડેન્સ ઍન ઝિજિન લેવેન્સ એંડ ઝિજિન લોટબેસ્ટમિંગ ક્રાયન. માર્ટ હેટ લાટ ઓક ઝિઅન હો મેન્સ કેન લેરેન ડેંકેન ઝોન્ડર જેડ્ટેન વોરર્ટ ટે બર્નન, એન ઓપ ડે મૅનિયર ઝિજ્ન લોટ ઈન હેગન હેન નામેન.

શબ્દ વિચારો શબ્દ પર હેલ્ટ એલ્ગેમીન ગેબ્રુક્ટીસ એલ્સ ડે અલ્મોવૅટેન્ડે શબ્દ ડેઇ ઝેન્ડર ઓનડર્સેચિડ અને મેકન વર્ટ જીબ્રુક્ટીઅર વૂર એલરેલી સોર્ટન ડેકન. એર વર્ડ ડોગોઆન્સ વન્ડરન્ડલ્ડ ડેટ મેન્સ માઅર ઇન ડેનક્વેરોમોજેન હેફ્ટ. વેર્કિલિજિહિડ મૅક્ટ ડિ બેલિમામડે ડ્યુનર ગેબ્રિક વાન ડ્રી ડ્યુડેલિજ્ક વર્ચિલિલેડે ડેંકવર્મેમોજેન્સ, ડેટ વિલે ઝેગ્જેન: મેનિઅન ઓમ ટે ડેંકેન મેટ બ્યુસ્ટ લિચ. ડેઝ ડ્રિ ઝિજ્ન, ઝૂલ્સ એર્ડર વર્મેલ્ડ, હેટ લિચમ-ડેંકેન, હેટ જીવોલ-ડેનકેન એન હેટ વર્લેન્જેન-ડેકન. ડેનકેન એ છે કે તે કામ કરે છે. ડેરોમ ફંક્શનરેર્ટ હેટ નીટ ઓનફેંકેલિજ વેન ડી ડોનર. હેટ ફંક્શનરેન વેન ઍલ્ક વાન ડે ડ્રિ ડેન્ક્વેર્મમોજેન્સ એફેંકેલિજ વાન હેટ બેલિચામાડે જીવોએલ-એન-વર્લેન્જેન, ડી ડ્યુનર.

હેટ લિવામ-ડેંકેન વર્ડ ગાઉનલિજિક હેટ બાયર્ડ હેટ બુદ્ધિ જીનોમડ. હેટ ઇઝ હેટ ફંક્વેરેન વેન હીટ જીઓવેલ-એન-વર્લેન્જેન એલ્સ ડી બિવેર વાન ડે નટુઅર, એલ્સ ડી બેડિએનર વાન ડી મશીન વેન મેન્સેલિક લિખમ, એન વર્ડ બોર હીટ લિચમ-ડેંકેન જીનોમ. હેટ એન્ટી ડિજેક્વેરોમેજિન છે, જે એક દ્વીપકલ્પમાં છે, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે એક સમયે તેનાથી પસાર થાય છે. હેટ એ હેટ સાધન છે જે વાર્મિ ડે ડનર જેક બીવસ્ટ છે જે વેન ડી મેટર વાયરટ બાય વૉલ્ટ બાયેટ, આ વોર બાય વોટર બ્યુઅરટ ઇન ગેબ્રીકટ.

હેટ gevoel-denken en verlangen-denken તેના હેંટી ભીંતચિત્રોમાં કામ કરે છે, પરંતુ તે જ સમયે તેમના વતન વલ્ડલેન્ડ. ડેઝ ટ્વિ ડેનક્વેરોમોજેન્સ ઝિજિન વિર્જવેલ ગીહેલ ઑડેરગેગન હેટ લિચમ-ડેંકેન ડે ઝેડ કોન્ટ્રોલર્ટ ઇન ઍન ઝીચ ઓડેરેજેશિકેટ હેમેફ્ટ હેઇફ્ટ. ડેરોમ હેફટ પ્રોટીશ અલ હેટ મેન્સેલિજ ડેંકેન ઝીચ લેનન કોનફોર્મર એન હીટ ડેંકેન વેન હીટ લિચમ-ડેંકકન ડેન્ટન ડિએનર્સ બાઈન્ડ એટ વોરકોમટ ડે ધેન વૉરસ્કોલ્ટ એલ્ટ્સ આઈટ્સ ડોટર્સ એન્ડ હેન લિચમ.

ડોટ વોટ ટેગનોવોર્ડિગ મનોવિજ્ઞાન વાર્ટ જીનોમડ, ગેન વેલેન્સચેપ છે. ડી આધુનિક મનોવિજ્ઞાન છે gedefinieerd als de studie van het menselijke gedrag. ડીઆઇટી કેન એનટ એન્ડર્સ બૅટેકન ડેન ડી સ્ટુડી વાન ડે ઇન્ડ્રુકેન ડેન ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ક્રાઈટેન એટેન ડિરેક્ટર દ્વારા તેના મિકેનિકલ મિકેનિઝમ મિકેનિઝમ મિકેનિઝમ મેક, જે તેના મૅનિઝમ મિકેનિઝમ મૅનેજમેન્ટ પર ડેવલપમેન્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. મારું નામ જીન માનસશાસ્ત્ર છે.

એઆર કેન જેન સ્પ્રેક ઝિજન વેન એ માનસશાસ્ત્રી એલ્સ વિલેન્સચેપ, વોરર્ડ એટ એ ઝેકર બેર્રીપ છે વૉન વોટ ડે સાયક ઇનહેઉડ્ટ વોટ હીટ ડેન્ક્વેરોમોજેન; એલ્સેઅન ન્યૂટ એર્સ્ટ ઈન ઇન્ઝિટ્ટ એ પ્રોસેન વેન હીટ ડિકેકનમાં છે, જે મેનિયર વેરપોટ હેન્ટ ડેન્ક્વેરોમેજેન ફંક્શર્ટ ઇન ધ ઓર્ગેકેન ઇન જીવોલ્જેન વેન ફંક્શન. સાયકોલોજેન ગેવેન ટો, ડેઝ ઝીજ ડેટ ઓલસ નેઈટ વિલેન. વોરોડેટ ડી સાયકોલોજી એ ઇંચ વેલેન્સચૅપ કે વર્ડન, મોટે ઇન ઝેકર બેર્રિપ ઝિજાન વાન હીટ નૌવે, ડોનરની ડીનકવરમોન વેનન્ડોન ફંક્શન્સ સાથે મળી હતી. ડીઇટ ઇઝ ડે બેસ વૉરૉપ એંએન વેલેન્સચેપ વાન હીટ ડેંકેન એન્ વેન મેન્સેલિજેકે રિલેટ્સ ઝીચ કેન ઑન્ટવિકક્લેન. ડિટ બોક લાટ ઝેન હો હીટ જ્વેલન એન્ વર્લાંગેન રેક્સ્ટસ્ટ્રીક્સ ટે મેકન હેબેન મેટ ડી બીઇડ સેક્સેન, એ લેગટ એટેન ડે જીવેલ્સેન્કેન્ટ વર્ડ ગીડોમિનેર્ડ ડોર હેટ વેરલેંગેન, ટર્વિલ ઇન એ વાઉવ ડ કન્ટ વાન હેટ વર્લેન્જેન ગોડોમિનેર્ડે વર્ડ્ટ ડોર હેટ જીવોએલ; એન્ટર મેન્સ હેટ ન્યુ ઓવરહેર્સેન્ડ લિચમ-ડેંકેન નેડર એફેસ્ટેમેડ એ ઓપન વેન ડેઝ ટવે છે, ઓવરેનમિસ્ટમિંગમાં મળ્યું છે તે સીટી વેન હાઈ લિચમ વોરિન ઝીજ ફંક્શન. વેરર વર્ડ એંગેટોઉન્ડ, ડેટ ઍન મેન્સેલિજેક રિલેટ્સ એફેંકેલિજ ઝિજિન વાન હેટ ફંક્શનર વેન હેટ લિચમ-ડેકન ટ્યુસેન મેનેન એન વાઉરવેન.

મોર્ડન સાયકોલોજીન ગેબ્રુકીન હેટ વોર્ડ ઝીલ લિવર નાઇટ, હોવેલ હેટ અલ ઇવેનલેંગ અલ્ગેમિન ટેલેગબ્રિક છે. ડી રેડેન હાઈવુઅર ઇઝેટ્સ વૉટ જીઝેગ્ડ ઓવર હેટ વેઝેન, ડી વેરકિંગ ઓફ હેટ ડેલ વાન ડી ઝીલ ટેનડુડ્લિજ, ટ્વિજફેલેચિંગ એન્ વેવરેરેંડ એવુ ગ્વેન્સેપ્પેલિજ વેલ્વેન્ચેપ્લજ વેન હેન્ડ ઓનડેર્વર્પ રેચર્ચર્ડિન. ડારોમ હેબેન ડી સાયકોલોન ડિ ડિયરલિજે મશીન વૉન ડે મેન્સ એન હેટ ગેડ્રેગ ડાર્વાન આલ્સ હેટ ઑનડેર્વર વેન હન સ્ટુડી જીનોમ. અલ લેંજ તિજદ એ ઇટર ડિ ઓપ્વેટીંગ ગેંગબાઅર છે, ડેટ ડે મેન્સ એ સમન્જેસ્ટેલ્ડ uit "લૈચામ, ઝીલ એન ગેસ્ટ" છે. નિમંડ ટ્વિફ્લ્ટ ઈરાન દેટ હિટ લિચમ એ ડિયરલિજેક ઓર્ગેનાઇઝમ છે, જેનો અર્થ એ છે કે આ જીતેલા દાયકામાં તે એક સુંદર ગિવેસ્ટ છે. ઓન ઓવરડેવરપેન ડેન વેન વીટા બેલેંગ ઝિજિન, ડીટ બોક ડુડેલીજક છે.

ડીટ બોક લાટ ઝેન ડેટ ડે લેવેન્ડ ઝીએલ લેટરલિજેક ઇન ફીટ છે. હેટ ટૉન્ટ ઍન ડેટ હીટ ડેલ એન હેટ ફંક્શનલ ઇરાન વેન ગ્રૂટ બેલેંગ હેટ પ્લાન વેન હેટ બ્રહ્માંડમ માં છે, અને તે ડેટ ઑવરવેવેસ્ટર છે. એર વર્ડ એઇટજેલેડ ડેટ ડી ઝીલ એએનહેડ વેન ડે નાટ્યુઅર ઇટ્સ-ઇટ્સ એલિઅર્સ, ઇએનહેડ વેન એ તત્વ. જો તમે તમારા બાળકને તમારા બાળકની સાથે વાત કરી શકો છો, તો તમે તમારા બાળકને તેના જીવનમાં પ્રવેશી શકો છો. ફંટેટીઝ ડે સમન ડે નટુઅર ઓમવાટ્નેન. એલ્સ ડે સોમ વેન એલિએટ્યુએટ્ટેન એ હેન્ડ મિકેનિઝમ વેન મેન્સિલિજ લિકામ ઇન હેક મિકેનિઝમ ઇન ધ ઓટોમેટિક મેનેજર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવ્યું છે. એલ્સ ઝોડેનિગ હેટ ડી ઑસ્ટરફેલિજે ડૂનર બિગ એલ્સ્ટ સર્વિસ ઇન ધ માન્સેલિજિક ડિવર બિગ એલ્લ રેલ્મેમેટીગ એ ન્યૂઝ લિવામ વેન વેલીસ બ્લાઇડ ટુ બ્યુએન ઝોડોટ ડે ડર્નર ઈન બૅનનેકોમેન, ડોર ડેટ લિચમ ઓન ઓડેરહોઉડેન એન્ડ ટેન એવરેજ વુમિંગ ડ્યુનર વેનિસ્સ્ટ, વોટ બાયપાલ્ડ વૉર્ટ બારણું હેટ ડેંકેન વાન ડી ડોનર.

ઇઝેઇડ વર્ડ ડી આદમ-વોર્મ જીનોમડ હેટ એક્ટિવિટી પાસા વેન ડી એડેમ-વોર્મ એ આદમ છે. ડી એડેમ એ હેટ લેવેન, ડે જીયેસ્ટ, વાન હીટ લિચમ એન ડોર્ડિંગ્ટ ડી હીલ સ્ટ્રક્ચર. હેટ એન્ડેર પાસા વેન ડી એડેમ-વોર્મ, હેટ પેસિવ પાસા, હીટ મોડેલ, હીટ પેટ્રૂન, ડી મેટ્રીજ, વાર્નર ડી ફીસાઈક સ્ટ્રક્ચર વર્ડટ uitgebouwd tot iets zichtbaars en tastbaars door de werking van de adem. ઓપનર ડેઝ મેનિઅર વર્ટેજવૉર્ડિજેન ડી ટેવે ફેસ વેન ડી એડેમ-વર્મ લેવેન ઇન વોર્મ, વોર્ડર સ્ટ્રક્ચ્યુરન કન્સન.

ડુસ ડી મોઅરિંગ ડેટ મેન્સ બેસ્ટાટ uit લિવામ, ઝીલ એન જીસ્ટ બેટેન્ટ ડેટ હેન્ટ મેન્સેલિજ લિકામ બેસ્ટઅટ uit ગ્રૂવ મેટર; ડેટ ડે ગેસ્ટ હેટ લેવેન વાન હીટ લિચામ ઇઝ, ડી લેવેન્ડ એડેમ, ડી એડેમ વાન હેટ લેવેન; એન ડેટ ડી ઝીલ ડી આંતરિકલજકે વર્મ ઓફ હેટ ઑવરગંકેલિજે મોડેલ વાન ડી ઝિચટેબર સ્ટ્રેચ્યુઅર છે. ડે લેવેન્ડે ઝીલ એ ડ્યુ ડે ઇયુગિગર્ડેન્ડ એડેમ-વોર્મ ડાઇ હીટ મેન્સેલિજ લિચામ વાન વેલીસ બ્લાઇડ વોર્મ ગીફટ, ઓન્ડેરહોઉડ્ટ, હર્સ્ટલ્ટ ઇન ઓપન્યુબ્યુટ.

વૉટ ડી સાયકોલોજી હેટે ઓડરબ્યુસ્ટે એન હેન્ટ ઓનબ્યુસ્ટ હેઇફ્ટ જીનોમડ, વૉલ્ટ ઓડર બીનપાડેડે ફેઝ વાન હેટ ફંક્શન વેન ડી એડેમ-વોર્મ. આ એડેમ-વોર્મ બેસ્ટઅર્ટ હીટ ઓટોનોમ ઝેનવ્યુસ્ટેલ્સ, એ ડોટ ડે દસ જેટલો વેન ડિજિટલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ, જેનો સમાવેશ થાય છે. ડી એડેમ-વોર્મ વર્ચિટ ઓક ડિ વિલેકેરીજ બીવિંગેન વેન હેટ લિચમ, ડાઇ બારણું હીટ ડેંકેન વેન ડી ડોનર-ઇન-હીટ-લિકામ વર્ડન વૉર્ગોર્જ્રેવેન. ઓપરેટિંગ ડિરેક્ટર એડેમ-વોર્મ એલ્સે બફર ટ્યૂશન ડે નેટ્યુઅર ઇન ડે ઑનસ્ટરફેલિજેક હેસ્ટ લિક્ચમ વર્લ્ફિફ્ટમાં મૃત્યુ પામ્યો હતો: આ સ્વયંસંચાલિત મૃત્યુ પામેલા બ્લાઇન્ડિંગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઉલચિચમ એ લેટરલિજેટ છે અને પરિણામ છે વૉન યુ ડંકન. હાય ગેઝોન્ડ એન ઝીક હેટ ઓક ઇઝ, યુ મૅકટ હીટ જો ડોર યુ ડંકેન એન જીવોએલ એન વર્લેન્જેન. યુ હ્યુડિજ લિચમ વેન વેલીસ બ્લાઇડ એ વેર્કિલિજિહિડ ઈન એક્સપ્રેસ વેન યુવ ઓવરગંકેલિજેક ઝીએલ, યુડ એડેમ-વોર્મ. હેટ એન્સ બાહ્ય અવશેષો છે, યુએન વેર્વેવમાં યુઇટ્રિજેક વોર્મ, વેન ડે જીડ્ટેન વેન વેલે લેવેન્સ. હેટ ઇઝ ઝિક્તાબર વર્લાગ વેન યુવ ડંકેન એન યુ ડૂ એન લેટેન એલ્સે ડેરર ટોટ ઑ હેડન. હિયરિન લિગ્ટ ડી કેએમએન વાન ડે વર્વોલ્માકબરિહિડ ઇન દ ઑન્સ્ટરફેલિજિહિદ વાન હીટ લિંચમ.

હેટ એ ટેજેનવોર્ડિગ નાઇટ મેર રામ ઓમ ટેન ડેકન, ડેટ ડે મેન્સ એન્સ બીવસ્ટ ઓન્સ્ટરફેલિજિક ઝાલ વર્ડન; તે હીઝ યુઇટિંડિલિજ વુઅર ઇન સ્ટેટ વાન વોલમાકથેડ જેલ બીરિકેન, ડે હેજ ઇન એરેસ્ટ ઇન્સ્ટિનીમાં વર્લોરેન હતી. હેટ વેસ્ટન એ એન ડર્ગીલજકે લીઅર અલ બિજ્ના ટ્વેડ્યુઇઝેન્ડ જાઅર એલ્લેરી વોર્મન એલ્ગેમિન ગેંગબાઅરમાં છે. ડેર પેરિઓડ હેઇફ્ટ ડાઇવ જીર્ક ઓવર ડિ વલ્ડ્રિડ, ઝોડેટ હેન્ડડેન મિલેજેન ડોનર્સ ડેર ડોર ડી ઇયુન હેન ઓપન ઓન એર્ડે ઝિજિન જીબ્રોન, ટેનકેન્સ અમેરિંગ ઝીન ગેબ્રેચટ મીટ ડિટેલ્ડ ડિટેબલ, વોર્ડર હીટ વર્રોઉડ્ડ ગ્વેર્ડન. ઓન્ડેન્ક્સ હેટ ફીટ ડેટ એ નોગ સ્ટીડ્સ હીલ વેનિગ વેન બેગેરેન વર્ડ એટ એન નોગ માઇન્ડર વર્ડ વર્ડ નેગેટ્ચ્ટ, એન હેટ ડેન્કેલ્ડ એ છે કે જેનો અર્થ એ છે કે તે એક જ શબ્દ છે, જેનો અર્થ એ છે કે તે જ શબ્દ છે; એન એફજેઝિયન વાન હેટ ફીટ્ટ ડે એટ એર વૉન્ડાગ ડે ડગ ઑપ વર્ચિલ્લેન્ડ મેઇનરેન ટેગીન ગિકેન વર્ડ-ઑવરસ્ચિલિગ, જેનો મતલબ એ છે કે, તે મળ્યા વિનાની વાતચીતમાં, - તેણે કહ્યું હતું કે, તે મેન્સેલિજિડેડના ગિદેટ્ટેપ્ટ્રોન વૅનને હાઈડ્ટેજ્પેડ્રન વેનડિએડ, જે તે છે અને તે પછીના આર્ટિસ્ટમાં geschonken શબ્દ.

હેટ એલ્ટર હીલ ગોઝ મોગેલિજક છે, જે સોફિગ મોટેભાગે ડેલ બૉક વૅમેમ્ડ ઓફ ઝેલ્ફ્સ ફેન્ટાસ્ટિશ એંડિઓન, ટુડાટ એરે વોલ્ડોએન્ડે ઓવર નોગેડાટ્ટ છે. બિજવુરબેલ્ડ: ડે ઑપ્વાટીંગ ડેટ વાન હેન્ટ મેન્સેલિજ લિચામ ઇન ઑવરગંકેલિક, ઇયુગિગ લૈછમ ગેમકત કે વર્ડન; તે હિટ લિખમ કે વર્ડન ગેરેન્જિરેરડ એન હેર્સ્ટેલ્ડ ઈન સ્ટેટ વૉન વોલમાકાથેડ ઈન ઇવ્યુગ લેવેન, વૉર્યુઈટ ડી ડોનર હેટ લેંગ જેલેડન લેઇટ ડિજેરેન; તે પછી, તે જગતના લોકોનું નામ હતું, અને તેઓના જીવનમાં તેઓના જીવનનો સમાવેશ થાય છે. ડીટ કેન ઇન્ડેરડે હીલ વ્રેમ્ડ એંડિઓન, માઅર વાનર હેટ ઓન ઇન્ટેલિજ્ડ મેનિયર વર્ટ ઓનડેઝોચટ ઝાલ હેટ નેઇટ ઑરેડેલિઝક ઓવરકોમેન.

તે હીટ લિચમ વાન ડે મેન્સ મોટે સ્ટર્વેન, સ્વાગત છે. નોગ ઓરેડેલિજેકર એ ડી મોરિંગ, ડેટ મેન એલીન બારણું અને સ્ટિવન ઇયુગિગ કે લેવેન. વેટેન્સચૅપર્સ બીવ્રેન ડે લાટ્સ્ટ ટિજ્ડ, ડેટ એ ગેન રેડેન એ વૉરમ હેટ લેવેન વાન હીટ લિચમ નેટ વૂઅર ઑનબેપલ્ડ ટિજ્ડ કે વર્ડન વર્લેન્ગ્ડ, હ્યુવેલ ઝીજ નિત એંજવેન હૂ ડીટ વર્વેંજલિજ્ટે ઝૂ કુન વર્ડન. ઓનેટવિજફેલ્ડ ઝિજન માન્સેલિજેકે લિકમેને ઓલ્ટિજ વાટબાર વોર દે ડૂડ ગેવિસ્ટ. માર ઝીજ સ્ટર્વેન ગ્વેન ઓમદેટ એરે ગેન રેડેલીકે પોગિંગ એ ગેડન ગે ટે રેજેનેરેન છે. ડીટ બોક માં, હેટ hoofdstuk માં દે ગ્રૉટ વેગ, વર્ડ યુઇટેન્જેઝેટ હો હીટ લિચમ ગેરેજનેરેર્ડ કે વર્ડન ઇન ઇન ધ ઓર્સપ્રોક્કેલેજ સ્ટેટ વાન વોલમાકેથેડ કેન વર્ડન ગેબ્રાચટ એલ્સ ટેમ્પલ વોર હેટ ટોટલ ડ્રી-ઈનીગ ઝેલ્ફ.

ડે સેક્સ્યુલે ક્રૅચટ એઈન એરેર રહસેટરી ડેટ બારણું ડે મેન્સ ઑપગેલોસ્ટ મોટે શબ્દ છે. કૈચટ ઝૂ ઇજેનલિજેક એજે ઝેગન મોટેન ઝિજન. માર દે મેન્સ મકત દાર હીલ વાક ઝિજિન વિજેંડ વાન, ઝિજિન ડુવીલે, મૃત્યુ altijd bij hem en en waaraan hij niet kan ઑન્ટસપ્પન. ડિટ બોક લાટ ઝિઅન હૉઇ ડે ક્રાઉટ ડોટ હીટ ડેંકેન ગેબ્રુક્ટી કેન વર્ડન એલ્સ ડે ગ્રેટ ક્રેચ દસ ગોઈડે ડાઇ ઝી હોર્ટ ટિ ઝિજ્ન; હૂ ડોર બેપરિપ ઇન ઝેલ્ફહેરિંગિંગ હેટ લિચમ ગેરેજિનેરેડ કેન વર્ડન એન આઇમેન્ડ્સ ડેલસ્ટિલેન ઈન આડેન સ્ટેડ્સ વર્ડરન ક્વિન વર્ડન.

આઇડર મેન્સ એ ડેબેલ રહસ્યમય છે: હેટ રહસ્ય વેન હેમ્ઝેલ, એન હેટ રહસ્ય વેન હેટ લિચમ વારિન હૈજ ઝિચ બિવિન્ડ્ટ. હીજ હેફ્ટ હેટ સ્લોટ વાન ડીટ ટ્વેવેઉડિજ રહસસ્ટેરી, એન ઇઝ ડી ડે સ્લુટેલ ટો. હેટ લિચમ એ હેટ સ્લોટ એન હીજ છે જે હેટ સ્લોટમાં છે. ઇએન વાન ડી બેડૉલીંગેન વાન ડાઇટ બોક એ વર્ટીલેન, હૂ યુ uzelf kunt begrijpen als de sleutel tot het mysterie van uzelf; હૂ યુ uzelf kunt vinden માં het lichaam; તમે જેલ્ફ જલ્ફ એલ્સ ઝેલ્ફકેનિસ કન્ટ વીઇન્ડન એન કેનન; તમે જે પણ છો તેવું જ્બ્રુકીન એલ્સ ડિ sleutel ઓમ હિટ સ્લોટ ડોટ બારણું, તમે જેવોર્મડ વર્ડ, તે ખુલ્લા છે; એન હૂ યુ, વેર હીટ લિચામ, ડી રહસ્યોરીસ વેન ડી નટુઅર કુંટ બેઝ્રીજપેન કે કેનન. યુ બેડિએન્ટ યુવા ઇજેન લિમામ્સમૅચીન, વૉરિન યુ ઝીચ બિવિન્ડટ. ડીઝ મશીનને ફરીથી મળ્યા પછી ફરીથી મળ્યું. વેનર યુ હેલ્ટ રહસ્ય ઓપ્લોસ્ટ વેન uzelf als de dener van uw Zelfkennis en de bediener van uw lichamelijke મશીન, તમે જેડ્ટેનટેલેર વેન ઑન દ હૂગટે ડૅટ ડિન ડેન ડુ ડેન્યુએટ વેન યુગ લૅંઝમ ફંજનેઅન. ડૅન ઝુલ્ટે તમને જેવલે કહ્યું હતું કે, તમે હેમોની સમન્વયમાં હરકોઈને સમન્વય કરી શકો છો, જેથી તમે તમારા મશીનને વહેવાર કરી શકો છો, જેથી તમે તમારા મશીનને ફરીથી લોડ કરી શકો છો.

ઇએન ઍઅર રહસ્ય એ ડી તિજ્ડ છે. ડી ટિજ્ડ એંઝેજિગ એલ્સે ઍલ એલેડેગ્સ ઑડરવર્પ વેન જીસ્પ્રકે છે. માઅર વેનર આઇમૅન્ડ ડાયોવર પ્રોબર્ટર ને ટેન ડેકેન ઇન તે ઝેગ્ન વોટ હીટ વેર્કલેજિક એ છે, વર્ડ્સ હેટ આઈટ્સ એબ્સ્ટ્રેક્ટસ ઓન ઑબેકેન્ડ્સ. હેટ બાયડ્ટ ગેન હોવસ્ત, જે ક્રિઝગટ એ ગેન ગ્રીપ ઓપ, હીટ ઑંગગ્લિપ, ઑન્સેપ્ટ એન ગેટ હેટ વર્સ્ટેન્ડ ટી બોવેન. હેટ એ નોગ સ્ટીડ્સ નાઈટ વર્ક્લાર્ડ વૉટ હેટ છે.

ડી ટિજ્ડ એ વેન્ડરિંગ વેન ઇહેડન, વેન ગ્રૉટ ગ્રૂપેન એએનહેડન, હન રિલેટી ટોટ ઇલ્કાર. એઝવ્યુડિજ ડિફેન્સિએટીઝ ડેવલપમેન્ટ ઑફ ઓવરલ ઓન ઓલ્ડ ઓલસ્ટેન્ડિડેન, મારે મોટેડે ઓવરડેચટ ઇન ટાઈપેપસ્ટ ઓમ ડે ડન ટુગેનન. ડી ડોનર મોટે બેજેજપેન વોટ ટિજ્ડ ઇઝ, ટેર્વિજ હાઈજ જિચ ઈન વેકેન્ડ ટુસ્ટેન્ડ અને ઝિજિન લિવમમ બેવિન્ડ્ટ. ઇન એરેલ્ડ વોલ્ડન એન ટોસ્ટેન્ડન લિજેક્ટ ડી ટિજ્ડ ટે વર્ચિલન. વૂર દે બ્યુસ્ટ ડૂનર લિજ્ટે દ તજદ અલ્સ હિજ વાકર એંડર્સ ડેન વાનેર હિજ દારૂટ, ટિજડેન્સ ડે ડાઇપે સ્લૅપ, ઑફ ઓપ્ટ હેટ પલટ હેટ લિચમ સ્ટર્ફટ, ટિજ્ડેન્સ હેટ ડોરલોપેન વાન દ સ્ટેડિયા ના દ ડૂડ, બીજ હેટ વોચટન ઓપ દ ઓપબૉવ એન જીબોર્ટ્ટે વાન હેટ નિયુવે લિચામ દેટ હીજ ઓપ એર્ડે ઝાલ erven. એલ્ક વેન ડે સ્ટેડિઆ કેન્ટ ઇએન "ઇન ડેન આરરને", આઈટ્સ ડે ડાર્ટોપ વોલ્ગટ, ઈન એઈન્ડ. ડી તિજડ લિજ્ટે અને ક્રુપેન ઇન ધ કિન્ડરજેરેન, ટેન રેનેન ઇન ડિ જગ્ડ, એન સ્ટીડ્સ સ્નેઇલર, જે તેમના પોતાના જીવનમાં સફળ છે.

ડી ટિજ્ડ એ હેટ વેબ વેન વૉરન્ડરીંગ છે, ડેટ ગિવેન વર્ડ વેન હીટ ઇયુજિજ નાર હીટ ઍન વૉરન્ડર ઓન્ડેરેવીગ મેન્સેલિજેક લીંચમ. હેટ વેફેટૌવ વાઅરપ હેટ વેબ વર્ડ ગિવેવન, ડી એડેમ-વોર્મ છે. હેટ લિચમ-ડેન્કન એ નિર્માતા એન્ બેડિએનર વાન હેટ વેફેટૌઉવ, ડે સ્પિનર ​​વાન હેટ વેબ ઇન ધ વેવર વાન ડે સ્લ્યુઇર્સ મૃત્યુ પામે છે "વર્ડેન", "ટોકૉમસ્ટ" જીનોમ વર્ડનનું "હેડન". હેટ ડેનકેન મૅક હેફ વેફેટઉવ વાન ડે તિજ્ડ, સ્પિન્ટ હેટ વેબ વાન ડી તિજ્ડ એન વેટ્ટ ડે સ્લ્યુઅર્સ વાન ડી ટિજ્ડ-એન ડીટ વર્ડ ગિદાન બારણું હિટ લિચમ-ડેકન.

BEWUSTZIJN ઓક આઇન રહસ્યમય છે, હેટ ગ્રૂટેસ્ટ એન જીહેમઝિન્ગિગ વેન એલી રહસ્યો. હેટ વૉર્ડ "ચેતના" (બેવુત્ઝિજન) એકરૂપ છે; એંગેલ્સ ગેસ્મિડ વોર્ડ બેસ્ટાટ જીન જીલિજવાવાર્ડિગ શબ્દ એરેરે ટેલેનમાં શબ્દ છે. ડી વાર્ડેએ એન બેટેકેન્સિસ આરવાન ઝીન વાન હેટ ગ્રૂટેસ્ટે બેલંગ, માઅર ડે વર્ડ વર્ટિ નેટ બિસ્ફટ. ડીટ ઇઝ ટેન ઝેન ઍન ડે મેનિઅર વારોપ હેટ વૉર્ડ વર્ટ જીબ્રીક્ટીક. ઓમ એન્કેલે એલ્ગેમિન વુર્બેલ્ડેન વાન ડિટ વર્કેર્ડે ગેબ્રોઇક તે ગેવેન: હેટ એટેડ્રુકીંગિંગ એલ્સ "મિજ બીવુસ્ટ્ઝિજિન", એન "આઇમેન્ડ્સ બીવસ્ટ્ઝિજ્ન"; રાષ્ટ્રિય બેવુસ્ટ્ઝિજિન, મેન્સેલિજ બીવુસ્તઝિજન, લિચેમેલિજ, મનોવિશ, કોસ્મિશ્ન એન એન્ડેર વર્મેન વાન બીવુસ્ટિજિન. એન હેટ વર્ડસ બેસ્રેર્વેન એલ્સ નોર્મલ બીવસ્ટ્ઝિજિન, એલ્સ ગ્રોટર એન ડાઇપર, હોગેર એન લેગર, ઇન્ટર્લિસ્ક એન યુટરલિજેક, એન એલ્સેન્ડ વિલેડિગ ઈન જીડેલ્ટિલિજ બીવસ્ટ્ઝિજિન. મેન હેનફટ હેટ ઓન્ટેસ્ટન વેન બ્યુસ્ટ્ઝિજિન એન ઇન વૉન્ડરિંગ વાન બ્યુસ્ટઝિજન. એર વર્ડ gezegd ડેટ આઇમૅન્ડ એન groei વેન્યુમિંગ વેન હીટ bewustzijn hewft ervaren teweeggebracht ની ટર્નનામ. ઇએન વીલ વૉર્કૉર્મેન્ડ મિસબ્રીક વાન હેટ વૉર્ડ એ uitdrukkingen als માં છે: હેટ બીવુસ્ટિજિન વર્લીઝેન, બીજ બીવુસ્ટ્ઝિજ બ્લિજેન, વીયર ટુવુસ્ટિજિન કોમન, હેટ બીવસ્ટ્ઝિજ ઓનટ્વીક્કેલેન. એન વર્ડર હોરેન અમે સ્પેરેન ઓવરરેલી સ્ટેટેન, નિવેઉઝ, ગ્રેડેન એન ટોસ્ટેન્ડન વેન બીવુસ્ટિજિન. "બેઉસ્ટ્ઝિજિન" એ છે જે ઓમ ઝો ઓ તે શબ્દ ગિક્વાઇફિસેર્ડેડ, બીપાનાલ્ડ ઓફ બેરેન્સ્ડ. મેટ હેટ ઓગ હિરોપ માકટ ડીટ બોક ગેબ્રિક વેન ડી uitdrukking Bewust Zijn વાન, કરતાં, ના in. Ter verduidelijking: બધા વોટ બીવસ્ટ છે, એવેલ બીવસ્ટ છે વાન બીપાલાડે ડીજેન, ઓવેલ કરતાં તે વાહિયાત છે in એન બીપાલાડે સાથી વાન બીવસ્ટ ઝિજન.

બેવુત્ઝિજન એ યુઇટિડેલિજેકે છે, ચોક્કસપણે વેર્કેલિજેકીડ. બેવુત્ઝિજન ડેટ વૉટ alle dingen bewust maakt. ડીઇટ રહસ્યરી ડેર રહસ્યો ગેટ ઓન બેગ્રીપ ટી બોવેન. ઝન્ડર બેઉસ્ટ્ઝિજાન કેન નિટ્સ બીવસ્ટ ઝિજ્ન, ઝૂ નિમેન્ડ કુન્નન ડેંકેન ઇન ઝૂ ગેન એન્કેલ વેઝેન, જેન એન્કેલે એન્ટાઇટિટ, ક્રેચ ઓફ ઈનહીડ કુનન ફંક્શનરેન. ટોચ હેઇફ્ટ બેવુઝ્જિન ઝેલ્ફ જીન ફંક્ટી. હેટ ડોટ હેલેમાલ આઈટ્સ; હેટ એએનવેઝીગીડ, ઓવરલ છે. એન ડેઝ એંઝેજિગિદ એ ઇઝ ડે ઓર્ઝાક વેન, દેટ અલ ડિજેન બીવસ્ટ ઝિજિન ઇન ધ વેટ વારેન ઝીજ ડે ઝિજિન. બેવુત્ઝિજન એ જીન ઓર્ઝાક છે. હીટ કેન નેટ ઇન બીવિંગ ગેબ્રાક્ચ વર્ડન, ગેબ્રુક્ટી વર્ડન ઓફ, ઓપ વોટ વોર મેનિયર ડેન ઓક બારણું આઈટ્સ બીનવલોઇડ વર્ડન. બેઉસ્ટ્ઝિજિન એ હીટ હીટ પરિણામ છે વૉટ વોટ ડેન ઓક, એન ઓન ન્યૂટ વાન આઈટ્સ એફહાન્કેલિજેક. હેટ કેન ટાઇટમેન, આફ્રિકા, જિચ uitbreiden, વેર્યુમિનેન, વર્નવેન, ઓન એજેજ વિજેઝ વન્ડરલેન્ડ ઓફ વિન્ટેન. Hoewel er talloze gradaties zijn waarin iets bewust kan zijn, zijn er geen graden van bewustzijn: જીન નિવાઉઝ, સ્ટેડિયા, ફેસેન, ઓડેડેવરડેલ્જેન ઓફ વાલ્કી વિવિધતા ડોન ઓક. હેટ એલીઅલ ડિજેન, ઓવરના હેટ્ઝફેલ્ડ એન છે, વનાફ દ ઓરેનહિદ વેન ડી નાટુઅર ટોટ ઍન ડે હુગસ્ટ ઇન્ટેલિટી. બેવેસ્ટઝિજન હેફેફ્ટ જૈન ઇજેન્સચાપ્પન, કેમેર્ટેટીન ઓફ કેમેર્કન; હેટ બીઝિટ નિયાટ્સ, કેન નૈટ ઇન બીઝિટ જીનોમ વર્ડન. બેઉસ્ટ્ઝજિન કેન્ટ જીએનએન એ ગેન ઈન્ડી. બેવુત્ઝિજન આઇએસ.

તમે તમારા જીવનમાં ઘણા લોકો છો, પરંતુ તમે તમારા જીવનમાં ઘણા લોકો છો અને તેઓ તમારી સાથે લગ્ન કરે છે. યુ હેબેટ હેજ વેગ જેવોએલ ડેટ યુ ટેવરેન એન વોલ્ડન ઝૂ ઝીન, એલ્સ અને મેર જોઉ કુન વિન્ડન વોર્નન વૉરંગ્ટ. વેજ હર્નીરિંગેન વેન ઇયુવેન તેના ડોમેન ઓ. હેટ ઝિજિન ડે હ્યુડિજ જીઓવેલેન્સ વેન યુ વેગેટન વર્લ્ડન. ઝીજ વૅકકેન ઑનવર્મેજ્ડેલિજેક ઇન સ્ટીડ્સ ટેરેગ્રેરેન્ડે લેવેન્સમોઇડ ઓપે, એઝ વર્જિડેજ ઝીન વેન ડી એલ્ટિજ્ડ મેલેન્ડે ટ્રેડમોલેન વેન ervaringen en van de Ledigheid en vruchteloosheid van menselijk હેન્ડલિન. હેટ કેન ઝિજાન ડે હેવિટ ગેપ્રોબેર્ડેડ ડે ગેવિવેલ ટેવરેડેન ટેલરેન એ સ્ટિલન એ ફેમિલી, એવુ હ્યુલેજ, કિન્ડર, વેરડેન; મળ્યા ઝેકન ડોન, રિજકોમ, એવૉન્ટુઅર, હેટ ડોન વાન ઓનડેક્કીંગિંગ, હેટ હેબેન વેન રોમ, ગીઝેગ એન માચટ ઓફ ઓમ હેટ, વેલ્ક એન્ડેર વર્બોર્ગન હર્ટ્સવરલેંગેન. માઅર niets zintuiglijks કે મરી હંકરિંગ હજુ પણ સ્થિર છે. દે રેડેન હિવરૂર ઇઝ, તારી યુ વર્દવાલ્ડ બેન્ટ-દેટ યુ વેરલોર્ન ગેરેકટ, માર ઓનફેસિડેલિજ ઓનડેરલ વેન એ બીવસ્ટ ઓન્સ્ટરફેલિજિક ડ્રી-ઈનગ જલ્ફ બેન્ટ. યુવાન જેલેડેન હેફ્ટ યુ, એલ્સ હેટ જીવોએલ-એન-વર્લેન્જેન, હેટ ડોનર ડીલ, ડે ડેન્કર એન કેનર ડેલેન વેન યુ ડ્રી-ઈનીગ ઝેલ્ફ વર્લેટેન. યુ યુઝફ્લ ક્વિજ્ટ, ઓમદત યુ uzelf, યુ.ડી. ડેપ્લે વર્લેન્જેન એન જીવોલ વેન વર્લોરેનિહેડ નેઇટ કન્ટ બ્રીજપેન ઝન્ડર એન્ગ્રે બેગ્રીપ હેનબેન વેન ડ્રી-ઈનિગ જલ્ફ. ડેરોમ હેબટ યુ ઝીક સોસ ઈનઝેમ જીવોલ્ડ. યુ બેન્ટ દ વેલે રોલેન વેર્જેન ડાઇ યુ ઝોક એલ્સ પર્સન હેઇફ્ટ ગેઝેલ્ડ ઇન ડેઝ વેલ્ડ; જો તમે તમારા જીવનની વાત કરી શકો છો, તો તમે તમારી સાથે મુલાકાત લો છો અને તમે કાયમર વેરલ્ડમાં ડિનર એન કેનરને મળ્યા હતા. હું તમને ખાતરી કરી શકું છું કે તમે જ્હોવોલ-એન-વેરલેન્જેનને આ જગતમાં પ્રવેશી શકશો, અને જો તમે તમારા ડેનમાર્કને મળ્યા હોત, તો તમે ડેન-ઈનીગ જલ્ફને પર્મનન્ટ વેરલ્ડમાં હાજર રાખશો. એલોઉડ ગેસ્ક્રિફ્ટન એ ઓપરેટિંગ ડે પર વેટ્રેક ગેજિન્સેલ્ડ એલ્સ ગેસ્પોકેન વર્ટ્ટ છે, જે "ડી ઇરફ્ઝેન્ડ" અને "ડી ઝેનડેવલ" પર છે, તે વેટ્ટેન વેન એ ટેસ્ટોન્ડ એન્ને વલ્ડલ્ડ વૅરિન હેન્ટ અને ઓનબ્રીકટ. મૃત્યુ પામે છે અને મૃત્યુ પામે છે, તમે તમારા જીવન માટે, તમે કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે; હીટ કેન ઓપનિયુવ બેરિકેટ વર્ડન-નૈટ ના દે ડૂડ, મારા ટિજેડ્સ હેટ લેવેન.

યુ હોઉફ્ટ ઝીચ નાઇટ એલેન ટે વૉલેન. ઉ.વ. ડેન્કર એન કેનર ઝિજન બીજ યુ. તમે આ બોલ પર જાઓ છો, તમે આ બોલ પર કોઈ, તમે આ બોલ પર કોઈ શાળામાં, તે શાળા માં, તમે આ અભ્યાસક્રમ માં, તમે તમારા જીવન માં, તમે સ્વયંસંચાલિત છે, તમે સ્વયંસંચાલિત છે. યુએચ ઇલ્તે ઝેલ્ફ ઝાલ યુ બાચેરેમેન વૂર ઝૉવર યુ ઝીચ લાટ બેશેરમેન. યુ.વી. ડેન્કર એન કેનર ઝીન એટલીજ વુરેબ્રેઇડ ઓપ યુ ટ્રાગ્કેકર, હૂ લેંગ યુ આર ઓક ઓવર ડોટ ઓમ હેટ પૅડ તે વિન્ડન ઇન તે વોલ્જેન એન્ ઇન્ડિલિજક વીર બીવસ્ટ હેન થિયસ અને ઝીલ્ન હેલ્ફ ડ્રી-ઈનીગ ઝેલ્ફ.

ઇન્ટ્યુસેન ઝાલ નિઅટ્સ એન્ડર્સ ડેન ઝેલ્ફકેનિસ યુ બીવ્રેડિગિંગ કુનન સ્કેનકેન. યુ, હેટ જીવોએલ-એન-વેરલેન્જેન, બેન્ટ ડી વેન્ટવોર્ડેલિજેક ડૂનર વેન યુ ડ્રી-ઈનગ જલ્ફ. જો તમે તમારા શ્રેષ્ઠ અભિવાદન કરતાં હોવ તો તમે ટ્રેડિંગ ઘટાડી શકો છો, અને પછી તમે બધા શબ્દોની મુલાકાત લો છો. ઘટાડો zijn ઘટાડો:

વોટ ટે દોન;
en
વોટ નીટ ટે દોન.

યુ મેગ ડીઝે નેટ નેટ ઝવેવલ્સ લેવેન્સ એટેસ્ટલેન ઓફ નેટ ઝૂ સ્નલ લ્યુન એલ્સ તમે જેલ્ફ-ડેટ ઓલ બેલ્લીસેન્સ; મેર ઇન ડે લૂપ વેન ડી તિજદ ઝુલ્ટ યુ ડે લેરેન.