લોકશાહી સ્વયં સરકાર છે


હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સીવલ દ્વારા
સંક્ષિપ્ત વર્ણન
શ્રી પર્સિયાલે "સાચા" લોકશાહીને વાંચનારાને રજૂ કર્યું, જ્યાં વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રીય બાબતો શાશ્વત સત્યોના પ્રકાશ હેઠળ લાવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સમજી શકાય તેવું આ રાજકીય પુસ્તક નથી. તે નિબંધોની એક અસામાન્ય શ્રેણી છે જે પ્રત્યેક માનવીય શરીરમાં સભાન સ્વયંની વચ્ચે સીધી કનેક્શન પર પ્રકાશ પાડે છે અને આપણે જે દુનિયામાં જીવીએ છીએ તે બાબતોમાં ભાગ લે છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં આ નિર્ણાયક સમયગાળામાં, વિનાશની નવી સત્તાઓ ઉભરી આવી છે જે પૃથ્વી પર જીવન માટેના ભાગરૂપ ઘૂંટણને સંભળાવી શકે છે કારણ કે આપણે તે જાણીએ છીએ. અને હજુ સુધી, ભરતીને સ્થિર કરવા માટે હજુ પણ સમય છે. પર્સિઅલ આપણને કહે છે કે દરેક મનુષ્ય તમામ કારણો, સ્થિતિઓ, સમસ્યાઓ અને ઉકેલોનો સ્રોત છે. તેથી, આપણી પાસે દરેકને શાશ્વત કાયદો, ન્યાય અને સદ્ગુણો લાવવા માટે એક તક તેમજ ફરજ છે. આ આપણી જાતને શાસન કરવા શીખે છે - આપણી જુસ્સો, વાતો, ભૂખ અને વર્તન.લોકશાહી વાંચો સ્વયં સરકાર છે


પીડીએફ
HTML


ઇ-પુસ્તક


ક્રમમાં
"આ પુસ્તકનો હેતુ માર્ગ નિર્દેશ કરવો છે."એચડબલ્યુ પર્સિઅલ