લેબસ્ટર લેસર,

વાયર ફ્રુઅન અન સીરર ડીર ડીઝે યુબર્સેટ્ઝંગ ડેસ એર્સ્ટન કપિટલ્સ વોન વિચારો અને નસીબ વોન હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સીવલ ઝુર વેરફુગું ઝુ સ્ટેલેન. ક્રિસ્ટલ ઇસ્ટ એઈન આઈલેટીંગ ઝુ વર્ચાઇડેનન ધમેન ડસ બુચેસ. થિંકિંગ એન્ડ ડેસ્ટિની કેન ઈન ગ્રોસ વર્સ્ટએન્ડેન્સ વર્મીટલેન, ઝૂ વર અંડ ડુ ડ્યૂ બિસ્સ્ટ, વી ડ્યૂ હિયર ગેકોમેન બેસ્ટ, વો ડુ ડિફ્ડેસ્ટ અંડ વૉરમ ડુ હાયર બિસ્સ્ટ. દાસ બૂચ બૅન્ટેંડલ ડીઝેન્ડ અને વીઈલ વેઇટર ટિમેન ઇન ઇનર સોર્ગાફ્લેટીજેન આર્ટ અંડ વેઇઝ. Über બધા મૃત્યુ પામે છે અને મૃત્યુ પામે છે લેસર સ્ટિટિગ ઇન્ફોર્મેશન, ડેસ બુક્સ ઇહર લેબેન auf tiefgreifende વેઇઝ ઝૂમ Positiven verändert ટોપી.

અંગ્રેજી ભાષામાં ડે ડાસ મૂળ, ઉર્મેગ્ચ્ટ ડીસી Übersetzung nun endlich den ઝુગાંગ ફર વાઇલે નેયુ મેન્સેન ડેર ડીટ્સેન સ્પ્રેચે. ઉમ ડેન મૂળ સિન ડેસ ટેક્સ્ટ્સ અને અનિશ્ચિત વોર્ટેબેડ્યુંગેન મેક્સિમ બીઝ્યુબહેલ્ટન, એક સ્ટિલેન મીટ ફ્યુસ્નોન ડે યુબર્સેટઝર્સ ગિયરબીટ્ટે.

ડ્યુશ: ઍનલેટીંગ વોન ડેન્કેન અંડ બેસ્ટિમમંગ (જર્મન) પીડીએફ

કેપિટલ 1

EINLEITUNG

Kapteel વોન Erste મૃત્યુ પામે છે વિચારો અને નસીબ[1] સોલ ડિક મીટ નુર ઈનિજેન ડર તેમેન વર્ટ્રાટ મેક્હેન, ડાઇ આઇ બુચ બર્ટલેન્ડ વેર્ડેન. વિલે થેમન વેર્ડેન ડીર ઇજેનાર્ટિગ અંડ એસ્ટાઉનલીચ વોર્કમોન. Womogglich સ્ટેલ્સ્ટ ડુ ફેસ્ટ, ડેસ સેઈ ઝૂ સોર્ગાફ્લેટાઇગર બેટ્રાચુંગ અન્ડ રિફ્લેક્શન ઈનલેડેન. જે વર્ટ્યુઅરર ડેર દાસ કોનઝેપ્ટ વિર્ડ, જે મેહર ડુ ડિક ગિદાન્કલિચ ઓફ દાસ બુચ ઈનલેસ્ટ, યુસુ ડ્યુટલીચર વેસ્ટ ડુ મર્કેન, ડેસ ડુ ઈન વેસ્ટએન્ડેન્સ એન્ટવિકેલ્સ્ટ ફ્યુઅર ગ્યુવિસ ફંડામેન્ટલ, અન્ડર બિસ્લેંગ રહસ્ય ગ્રુન્ડસ્ત્ઝ ડેસ લેબેન્સ-અંડ ઇન્સબેસેન્ડરે ડેલ્બે સેલબ્સ્ટેસ.

ડીઝ બુચ એર્કલેર્ટ ડેન સિન ડેસ લેબેન્સ. ડીઝર સિન બેસ્ટહેટ નિચેટ લીડિગ્લિચ ડરિન, ગ્લુક ઝુ શોધેન, વાડર હિયર નોક ઇન ડેર ઝેઇટ દાનચ. એચ વોન ડેર "રેટ્ટંગ" ડેર ઇજેન સીલે હેન્ડલ્ટ એસ નિચ. ડેર વાહરે સિન ડેસ લેબેન્સ, વેલ્વરનફર્ટ અંડ વેરસ્ટેન્ડ બીફ્રીડિગ્ટ, આઇએસટી ડેર: ડેસ જેડર વોન અન બીમિમ ડર્ચલાઉફેન હોહેર બેવુસ્ટસેન્સસ્ટુફન ઇમર્ઝુ બીવુસ્ટર વાર્ડ; દાસ હેઇસટ ડેર નેચર બીવુસ્ટ સેઇન ઇન ઇહર, ડર્ચ સેઇ અંડ એચ જેન્સિટ્સ વોન ઇહર. ડેબી ઉમ્ફાસેસ્ટ "નેચર" એલ્સ, ડેસેન વીર અન ડર્ચ સિનિલકહે વહરહેહમંગ બીવુસ્ટ વેર્ડેન કોનનેન.

ડીઝ બુચ માચટ ડીચ એચ મીટ ડીર સેલ્બસ્ટ વર્ટ્રોટ. એ બિરગ ઇટ ઈ બોટ્સચાફ્ટ ફર ડિક, યુબર ડિક-દાસ રહસ્યસૉસે સેલ્બસ્ટ, દાસ ડેનિન કોપર બેવ્હન્ટ. Womogglich hast du dich stets mit dir als 'dein körper' ઓળખાણપત્ર; પણ ડેન એક ડેન અપપેટ 'કોપર', ડેન એક ડેલ સેલ્બર ડેન્ક્સ્ટ. ઓસ ગેવોહહિટ હૅડ ડુ વોન ડેનિમ કોપર મીટ "આઇચ", "મિચ" અંડ "મિર" ગેસ્પ્રોચેન. ડુ બિસ્સ્ટ એ ગેવહોન્ટ, ઑડ્રુકે ઝુ વેરવેડન વી "એલ્સ ઇચ જીબોરેન વેર્ડે" ઓડર "વેન ઇંચ સ્ટર્બે"; અંડ "અલ્સ ઇચ મેઈન સ્પિગેલબિલ્ડ એર્બ્લિક", અંડ "આઇચ રુચેટ મીચ એયુસ", "આઇચ હાબે મીચ ગેસ્કેટીન" અંડ વેઇટર, ઓબ્વોલ ડુ, વિર્કલીચકેટ વોન ડેનિમ કોપર સ્પેચસ્ટ. ઉમ ઝુ વેસ્ટિએન ડુ બિસ્સ્ટ, મુસ્લિસ્ટ ડુ ઝુઅર ડેન ડુક્લિક્સ્ટન, અનર્સેક્ડ ઝવિસ્ચેન ડીર એન્ડ ડેમ કોપર, ડેન ડુ બેવ્હન્સ્ટ, એર્કેન. ડાઇ ટૅટાસે, ડેસ ડુ "મેઈન કોપર", તેથી બેરેટિવિલગ જીબ્રાચુસ્ટ વી મૃત્યુ પામે છે અને એરેન એન્જેફ્યુરેટન એસુડુકે, લેગ્ટ નાહે, ડેસ ડીર ડીઝ વિચીટિગ અનર્સેસ્ડિન્ગંગ નિચે અનબેડેંટીંગ ફર્નલ.

ડુ સોલ્ટેસ્ટ વિસેન, ડેસ ડુ નીચ ડેન કોપર બેસ્ટ; ડુ સોલ્ટેસ્ટ વિસેન, ડેસ ડીન કોપર નિચ ડુ આઇટીટી. સોટ્સેસ્ટ ડુ વિસેન, ડેન, વેન ડૂ એસ રેચટ બેડેન્સ્ટ, વેસ્ટ ડુ એર્કેન, ડેસ સિચ ડેન હેટિગેર કોપર વમ કૉપર ડેઇનર કિન્થેટ, એલ્સ એર ડીર ઝુમ એસ્ટન માલ બીવુસ્ટ વૉર્ડે, અનર્સેસ્ડેડેટ. વાહરેન્ડ ડેર જાહરે, ડેન ડ્યુ ડેનન કોપર બેવ્હન્ટેસ્ટ, હેન ડુ વેરડેંગેન એ ઇહમ મિટ્વરફોલ્જેન કોન્નેન: ઇન ડેર કિન્થેટ, જુગન્ડ અંડ પ્યુબર્ટાટ બીસ હિન ઝુ સીનેમ જીગ્નેવર્ટિજેન ઝુસ્ટાન્ડે હેટ એ ગ્રેસ વેરેન્ડરંગે ડર્ચલૌફેન. આચ hast hast dumerkt, ડેસ સિચ વેલ્ટાન્સિચેન und લેબેન્સિસ્ટેલ્યુંગેન આઇ વર્લાઉફ ડેર કોપરલિક્હેન રેફુંગ એલ્માહલીચ ગેવેન્ડલ્ટ હેબેન. એબર વાહ્રેન્ડ બધા ડીઝર વેરન્ડરંગેન બિસ્સ્ટ ડુ ઇબેન du ગેબ્બીબેન: ડેસ હેઇસેટ, ડુ બિસ્સ્ટ ડીર ડે ગેંઝ ઝીટ ડીઇનર સેલ્બસ્ટ એલ્સ ડેસ્લેબેન સેલ્બેસ્ટ્સ, ડેસેલબેન આઈચ, બીવુસ્ટ ગેબ્બીબેન. ડીઇન રિફ્લેક્શન über ડીઝે ઈનફેache વહરહિત લાટ્ટ ડિક ઝુર એર્કેન્ટેનિસ, ડેસ ડુ બેસ્ટિમિટ નિચ ડેન કોપર બિસ્ટ અંડ અચ નિચ સેન કન્નસ્ટ; ડેસ ડેન કોપર ઈન ફિઝિશર ઓર્ગેનીઝમસ આઇટી, ડેમ ડુ વોનસ્ટમાં; ઇન લેબેન્ડિગર, નેટરુલ્ફર મિકેનિઝમસ, ડેન ડુ બેડિએસ્ટ; ઇન ટિયર, ડાસ ડુ ઝૂ વર્સ્ટન, અબ્ઝ્યુરિચટન અંડ ઝુ બેન્ડિજેન જેવા.

ડ્યૂ વેઇટી વી ડેઇન કોપર ડીઝ વેલ્ટ કેમ; અબેર વાઈ du ડીઇનેન કોપર જેલંગ્ટ બિસ્સ્ટ, વુસેટ ડુ નિચટ. ડ્યુ બિસ્સ્ટ એસ્ટ ઝેઇટલંગ નાચ ડેનર ગેબર્ટ ઇન આઇએનએન હેનિંગેકોમેન. વીઈલેચિસ્ટ એસ્ટ ઓડર મેહરેરે જહરે સ્પૅટર, અબેર વોન ડીઝર ટેટ્સેચ વેઇસેટ ડુ નિટ્સ ઓડર નુર સેહર વેનિગ, વેલ ડીન કૉર્પરગેડ્ચેનિસ એસ્ટ ડન સેન એન્ફાંગ નહમ, એલ્સ ડ્યુ ઇન ડેનન કોપર જલેંગ્ટ બિસ્સ્ટ. ડ્યુ વાયસ ઈન વેનિગ યુબર ડેસ મટિરીયલ, ઔસ ડેમ ડેન સિચ સ્ટાન્ડર્ડ વેરન્ડરર કૉપર બેથેહટ, અબર ડ્યૂ વીસટ નિચ, હતી du બેસ્ટ; ડુ બેસ્ટ ડીર ડેસેન નિચ બીવુસ્ટ, હતી ડ્યુ ઇન ડિનેમ કોપર ઇગ્વેન્ટલિચ બિસ્સ્ટ. ડ્યુ કેનસ્ટ ડેન નામન, મીટ ડેમો મેન ડેનન કોપર વોન ડેનન એન્ડરેર મેન્સેન અનર્સેસિડેટેડ અંડ ડુડે ડિક ડેરન ગ્યુહહોન્ટ, ડીજેન નમન એલેસ ડીઈનન નામન ઝુ denken. વિક્ટિગ આઇટી, ડેસ ડુ ડિક નિચટ અલ્સ પર્સોનિક્કીટ, સોંડર્ન એચ એલ્સ ઈન્ડિવ્યુડમમ વેસ્ટહેસ્ટ-ડીર ડીનર સિલ્બસ્ટ બીવુસ્ટ, અબર નોચ નિચ એલ્સ અગ્રેબ્રૉનિક આઇડેન્ટિટા, કરતાં ડેન Bewusstes સેલ્બસ્ટ. ડુ વેઇસટ, ડેસ ડેન કોપર લેબટ, અંડરવર્નફ્ટરગરવેઇઝ એર્વાર્ટે ડુ, ડેસ એર્ ઇર્ગેન્ડવૅન સ્પાર્બેટ, ડેન ઇસ આઇટ ટેટાસેચ, ડેસ જેડર મેન્સચલીચે કોપર ઈઇન્સ ટેગેઝ પ્રચબટ. ડેન કોપર હેટ્ટે ઈન એન્ફાંગ, અંડર વિર્ડ ઈન એન્ડે હેબેન; અંડ વોન અન્ફાંગ બીસ એન્ડે ઇસ્ટ એ ડે ડેન ગેસ્ત્ઝેન વોન નેટરફ્નોમેનેન, વેરન્ડરંગ અંડ ઝાઇટ અનટરવોર્ફેન. એબર du બિસ્સ્ટ નિચ ઑફ ડાઇ ગ્લીચે આર્ટ અંડ વેઇઝ જેન ગેઝેઝેન અનટરવોર્ફેન, ડેઇન ડેનિન કોપર બેઇનફ્લુસેન. ઓબ્લોહ સિચ ડાઇ મેટેરી, ઔસ ડેર ડેન કોપર બેસ્ટહેટ, હેફિગર વેંચેલ્ટ એલ્સ ડ્યુ ડેઇન ક્લિડંગ, બ્લિબટ ડેઇન આઇડેન્ટિટા ડીઝલ. ડુ બિસ્સ્ટ ઇમર નોચ du.

વાહરેન્ડ ડુ über ડીઝ વાહરહિન રિફ્લેક્ટેરિયસ્ટ, સ્ટેલ્સ્ટ ડુ જેડૉચ ફેસ્ટ, ડેસ ડુ ડેર સેલ્બસ્ટ બીમ બેસ્ટન વિલેન નિચ વોર્સ્ટેલેન કેન્સ્ટ, ડેસ ડુ જેમેલ્સ એન્ડેન વોસ્ટ, જીનોસો વેનિગ ડુ ડીર વૉરસ્ટેલેન કેન્સ્ટ, ડેસ ડુ જેમેલ્સ બેગોનહેન હોડે. દાસ કોમ્મેટ ડેહેર, ડેસ ડેઇન આઇડેન્ટિટા ઓહ એન્ફાંગ અંડ એન્ડે આઇએસટી; દાસ ઇચટે ઇચ, દાસ સેલ્બસ્ટ, દાસ ડુ સ્પ્યુસ્ટ, આઇએસટી એસ્ટરસ્ટરબ્લિક અંડ અવરઅન્ડરલેચ, ઔફ ઇવિગ ઔસેરહાલબ ડેર રિકવાઇટ વોન વેરન્ડરંગ, ઝીટ અંડ ટોડ. એબર ડીઝ જીહેમિન્સવોલ આઇડેન્ટિટા આઇટીટી, વાયસેટ ડુ નિચટ.

વેન ડુ ડિક ફ્રેગસ્ટ "વોસ બિન ઇચ મીટ ગિવીશીટ?", વિર્ડ ડિક ડેઇન આઇડેન્ટિટૅટ ડઝુ લાએનન અનજફ્રાહ એટ ઝુ એન્ટવર્ર્ટન: "એયુ ઇમર ઇચ બિન, ઇચ વાયીસ, ડેસ ઇચ ઝુમન્ડિસ્ટ બીવુસ્ટ બન; આઇડ બિન જેડમ માં મીન બ્યુઉસ્ટસ્ટેન્સ બીવુસ્ટ ". ગેહસ્ટ ડુ વોન ડીઝમ પંકટ એયુ વેબર, સેગસ્ટ ડુ વીઇલલીચ: "પણ બિન ઇચ મીર ડેસેન બીવુસ્ટ, ડેસ ઇચ મેઇનર સેલ્બ્સ્ટ બીવુસ્ટ બિન. ડાર્બર હિનોસ બિન ઇચ મીર ડેસેન બીવુસ્ટ, દાસ ઇચ આઇ બિન અંડ ડેસ આઇચ કેન એન્ડરેર બિન. ઇંચ બર્ન મિર ડેસેન બીવુસ્ટ, ડેસ ડેન મેઇન આઇડેન્ટિસ્ટ આઇટી, ડેરેન આઇર મિર બીવુસ્ટ બાય-ડીઝર શ્રેષ્ઠ 'ઇંચ-હીટ', ડેઝ સેલ્બ્સ્ટેસ, ડેસ ઇંચ ગેન્ઝ ડેટલીચ સ્પ્યુરે-એસ વેરન્ડર્ટ સિચ ઇમ લોફ માઇન્સ લેબેન્સ નિચટ, ઓબ્વોલ એલ્સ એન્ડરે, ડેસેન ઇચ મિર બીવુસ્ટ બાય, ઇનેમ ઝુસ્ટાંન્ડ ફોર્ટવાહેન્ડર વેરેન્ડરંગ ઝુ સેઈન સ્કીન્ટમાં. "હાયર્વોન એસેજહેન્ડ સેગસ્ટ ડુ ડૅન વીઇલલેચ:" ઇંચ વુસ નોચ નિચ, ડેઇઝ રહસ્યિયોસ, અવરઅન્ડરલેહ 'ઇચ' ઇટ્સ; ડીઝમ મેન્સચલીન કોપરમાં, ડેસેન આઇચ મિર ઇન વેચેમ ઝુસ્ટાન્ડ બીવુસ્ટ બિન, બિન ઇચ મીર એટવાસ બીવુસ્ટ, ફ્યુહ્ટ્ટ, બેજહર્ટ અંડ ડેંક્ટે, સિચ જેડૉચ નિચટ ändert; ઈન બીવુસ્ટ્સ ઇટવા, ડેસ ડીઝેન કોપર ઝુ હેન્ડલંગેન એનિમેટ, ઓહ્ન જેડૉક ડેર કોપર ઝુ સીન. Offensichtlich બિન ઇચ્છા dieses Etwas, ખૂબ જ ઇમર es sein મેગ હતો. "

ઇન્ડેમ ડુ ડિકેસ્ટ, નિમ્મ ડુ ડિક નિખ્ત મીહર એન્સેન કોપર મીટ ઈનમ નમેન અંડ એરેરેન બેસ્ટિમ્ટેન ઇજેન્સચાફ્ટન વાહર, સોંડર્ન એલ્સ બીવુસ્ટ્સ સેલ્બસ્ટ આઇ કૉપર. ડીઝમ બુચ હેઇસત દાસ બીવુસ્ત સેલ્બસ્ટ આઇ કૉપર ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી[2]. ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી આઇટી જેન્સ થેમા, મીટ ડેમ સિચ ડીઝ બૂચ ઇન્સેસ્સોરેરે બીફેસ્ટ. બીમ લેસ્ન વોર્સ્ટ ડુ એસ દેશેલબ હિલ્ફ્રેચ શોધે છે, વેન ડુ ડિલ સેલ્બસ્ટ એલ્સ "કોર્પરિલ હૅન્ડલંડ્સ વેસેન" (સંમિશ્રણ કરનાર) વર્સ્ટહેસ્ટ; એલેસ અનસ્ટરબ્લિકિસ વેસિન એઈનમ મેન્સચલીન કોપરમાં. વાહરેન્ડ ડુ લર્નસ્ટ, ડિક એલ્સ હેન્ડલન્ડ્સ વેસન ઝુ વર્સ્ટન, એલ્સ ડેન ડોર ડેનિમ કોપરમાં, વોર્સ્ટ ડુ ડેર લોસુંગ ડેસ રૅટ્સેલ્સ um દાસ ઇજેન સોવ્યુ um દાસ સેલ્બસ્ટ એન્ડેરર ઇઈન સ્ક્રિટ નહેર જીકોમન સીન.

નિચે નુર ડેઇન્સ કૉર્પર્સ બિસ્સ્ટ ડુ ડીર બિવસસ્ટ, સોન્ડર્ન મીટ ડેર ક્રાફ્ટ ડેઇનર સિન એચ બધા ડેસેન, વોન ડેર નેચર હેર્રુથ. નુર ડર્ચ ડાઇ કોપરપરિચે સિન્નેવાહર્નહમંગ કન્સ્ટ ડુ ઇન ડેર ફિઝિકાલિસ્ચેન વેલ્ટ યુબરહાપ્ટ વીર્કન. ડેબી વીર્ક્સ્ટ ડુ ઇન્ડેમ ડુ ડેનક્સ્ટ. ડીન ડેન્કેન વિર્ડ વોન ડેનિમ ફુહ્લેન અંડ ડેનિમ બીજેહરે એન્જેસ્ટોસેન. ડીન ફુહલેન, બેજેરેન અંડ ડેનકેન મેનિફેસ્ટરીઅન સિચ ઓસ્નાહમસલોસ ઇન કોપરપરિલેર અક્ટીવિટ્ટ; કર્પરિલહે અક્ટીવિટાટેન સિન્ડ લેડિગ્લીચ ડેર ઔસડ્રુક, ડે વેર્યુસ્લેરિલચંગ[3] ડેઇનર ઇનેર્રેન એક્ટીવિટાટેન. મિટ ડેન સિનેન આઇટી ડેન કોપર ડેસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ડેર મિકેનિઝમસ, ડેર વોન ડેનિમ ફુહલેન અંડ બેગેરેન ઈન એન્ટ્રીબ એર્હ્લેટ; ડેર કોપર આઇટ્ટ ડેઇન ઇજેન નાટુર્લિકે માસ્ચિન.

ડેઇન સિને સિંડ લેબેવેસન; અનિચટબેઅર ઈનહેટીન નટ્યુરિલીચર મેટર; સેઇ એર્ઝ્યુજેન ક્રાફ્ટે, મરી ડેસ જીસ્મેટ સ્ટ્રક્કટુર ડેન્સ કોપર ડર્ચલૌફેન; સેઈ સિન્ડ એન્ટિએટ્ટેન, ડેઇ અઉચ ઓહ્ન ઇન્ટેલિજેન્સ, એલ્સ ફંકક્ડેન, બેવુસ્ટ્સિન બેઝિટ્જેન. ડેઇન સિનેન ડીયેન એલ્સ ઝેન્ટ્રેન, એલ્સ વર્મિટલર વોન એંડ્રુક્કેન ઝ્વિસ્ચેન ઓબેજેટેન ડેર નેચર અંડ ડેર મેન્સચલીન માસ્ચીન, ડાઇ ડુ બેડિએસ્ટ. સિને સિંડ બોટ્સચફેર ડેર નેચર ડેનિમ હોફ. ડીન કોપર અંડ ડેસેન સિને બેસિટ્ઝેન સેલ્બસ્ટ કેન ક્રાફ્ટ ફ્યુ ડાઇ ઔફફુરુંગ વિલ્કુક્લિફર હેન્ડલંગેન; જેનોસ વેનિગ ઈન હેન્ડ્સચુહ, ડર્ચ ડેન ડુ ડેર વેલ્ટ બેસ્ટસ્ટેસ્ટ અંડ બીનફ્લફ્સ્ટ. વીલમેહર બિસ્સ્ટ ડુ ડીઝ ક્રાફ્ટ, ડેર બેડેનર, દાસ બીવુસ્ટે સેલ્બ્સ્ટ, ડેર સંમિશ્રણ કરનાર.

ઓહ્ન ડિક, ડેન ડોર, કોન્તે ડે મચ્છિન નિટ્સ. અન્ડરવિલેજિન એન્ટીવિટ્ટેન ડેઇન્સ, કૉર્પર્સ-ડાઇ આર્બીટ ડેસ બોઉન્સ, ડેર એરહાલ્ટંગ, ડેર રિપેરેટર વોન ગેવે અંડ અને વીઇટર-વેર્ડેન વોન ડીઝર ઇંજિગર્ટિજેન, એમેન્ડન માસ્ચિન ડર્ચગેફર્ટ, વોરેન્ડ સેઈ ફ્યુર અંડ ઇન Übereinstimmung mit der Großen, નટર્લિક્શેન માસ્ચિનરી ડેર વેરન્ડરંગ ફંકશન. ડેઇને રૂટિનર્બીટ ડેર નેચરમાં ડિનેમ કૉર્પર વિર્ડ જેડૉચ સ્ટેન્ડિગ વોન ડેનિમ અનૌજગ્લીસીન અન અનરેગેલમસ્સેજિન ડેનકેન અનટેબ્ર્રોહેન: વેન ડ્યુ ડેઇન ગેફ્યુહલે અંડ ડેઇન બેઇરેરડેન ઓહ્ન ડેઇન બીવસેસ્ટ કન્ટ્રોલલ વીર્કન, વીર્ડ ડીઝે રુટિન-આર્બીટ, ઇહેર માં બીઅર્રિક્ચિગટ અંડર અને વિરકુંગ ગેહેમ્ટ, ડેસ ડુ અનૌજગ્લીસીન અંડ schädliche körperliche સ્પેનન્ગ્યુન એન્ટવિકલ્સ્ટ. ડેમિટ ડાઇ નેચર ડેઇન કોપરપ્રાસ્ચીન ઓહ મૃત્યુ પામે છે અનન્ટરબ્રેંગ વોન ડેનિન ગેડનકેન ઓડર ઇમોશનન ન્યુ પેફલેન કેન, હેસ્ટ ડુ મૉગિલિક્કીટ લોસ્ઝુલસેન; નાટુર સ્ટિલ્ટ સિશેર, દાસ સિચ ડાઇ (વેર-) બિન્દુંગ, ડેન ડીન સેલ્બસ્ટ અંડ ડેઈન સિને ઝુસમેનમેન્લેટ, ઈન ઝાઇટલંગ ટેઇલવેઇઝ ઓડર ગાન્ઝ લૉકર્ન કેન. ડીઇઝ એન્ટ્સપેનંગ, ડેઇઝ લોસલાસેન ડેર સિને, હેઇસેટ સ્ક્લાફ.

વાહરેન્ડ ડેન કોપર સ્ક્લેફ્ટ, સ્ટેહસ્ટ ડુ નિચ મીર મીટ ઇહમ કોન્ટાક્ટમાં; ગ્યુઈસર વેઇઝ બિસ્સ્ટ ડુ વોન ઇહમ એન્ટફર્નટ. એબર જેડ્સ માલ, વેન ડુ ઓફવાચસ્ટ, બિસ્ટ ડુ ડેર સોફર્ટ ડેસેન બીવુસ્ટ, ડેસ ડુ ડેસેલબે "આઇચ" બિસ્ટ, ડેસ ડુ વોરસ્ટ, બેવૉર ડુ ડેનિન કોપર આઇ સ્ક્લાફ વર્લાસેન હડ. ઓબ વૉચ ઓડર સ્ક્લેફન્ડ, ડેન કોપર સેલ્બસ્ટ ઇસ્ટ સિચ કેઇનર ઈનઝીજિન સેશે બ્યુસ્ટ. દાસ, સિચ બીવુસ્ટ આઇએસટી, દાસ, ડેનકેટ, બિસ્ટ ડુ સેલ્બ્સ્ટ, ડેર ડોર આઇ કૉપર. વિલ ડિટ્લિચ, વેન ડુ બેડડેક્સ્ટ, ડેસ ડુ નિચે ડેન્ક્સ્ટ, વાહરેન્ડ ડેન કોપર સ્ક્લેફ્ટ; ફ્રોમ ડુ વાહરેન્ડ ડેસ સ્ક્લેફ્સ ડેન્ક્સ્ટ, વેઈસેટ ડુ એસ જેડેનફૉલ્સ નિચટ ઓડર ડુ કેન્સ્ટ ડિક નિચે મેહર ડારન એર્નેર્ન, નાચડેમ ડ્યુ ડેન કોપરલિક્હેન સિને વેઈડર એવ્વેક્ટ.

ડેર સ્ક્લાફ આઇએસટી એન્ટ્વેડર ટાઈફ ઓડર વોન ટ્રુમેન બેલેલાઇટ. ટિફસ્ચલાફ આઇટી જેનર ઝુસ્ટાન્ડે, ડેમ ડ્યુ ડિક ઇન ડિક સેલ્બ્સ્ટ ઝુર્ક્ઝીઝિસ્ટ, અંડ ઇન ડિમ ડિ ડિક નિખ્ત મીર ડીટિન સિનેન વર્બિંડંગ સ્ટેહસ્ટમાં; ઇસ્ટર આઇએન જેનર Zustand, ડે માં મૃત્યુ પામે છે સિન aufgehört haben zu funktionieren, અમે એક વાનર જેન ક્રાફ્ટ, મૃત્યુ પામે છે, ડેલ્મી ડર, ડે ડોરગેટ્રેન્ટ સિંડ. ડેર ટ્રામઝુસ્ટૅન્ડ આઇટી ઈન ઝુસ્ટાંન્ડ અનવોલસ્ટેન્ડિંડર એન્ટકોપ્પ્ંગ; જેનર ઝુસ્ટાન્ડે, ડેમો સિંચ ડેઇન સિને વોન ડેન ઑસ્સેરેન ઓબેજેટેન ડેર નેચર, ડે ડુ આઇ વાચઝસ્ટાન્ડ વોહરજમોન હૅડે, અબેન્ડન, યુમ ઇન રિલેશનશિપ ઝુ ઇહેન નાચ innen zu wirken. નેચડેમ ડુ ઔસ ઇનર ટિફ્નેન સ્ક્લેફફેસ ઇન ડેનિન કોપર ઝુર્કક્હહસ્ટ, એર્વેસ્ટ ડુ સોફર્ટ ડેઇન સિનેન અંડ બિગિન્સ્ટ વિડેર ડર્ચ સેઈ ઝુ વીર્કન, એલ્સ ઇન્ટેલિજન્ટ બેદીનર ડીનર માસ્ચિન, સ્ટેટ્સ ડેન્ડેન્ડ, સ્પ્રેચન્ડ એન્ડ હેન્ડલન્ડ એલ્સ જેન્સ 'ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન'[4], દાસ ડુ બેસ્ટ. અંડ એયુસ લેબેન્સલેન્જર ગ્યુહહ્નહિટ આઇડેન્ટીફિઝિઅર ડુ ડિક એલ્સ ડેન કોપર અંડ મીટ ડેનિમ કોપર: "હું હેબે ગેસ્ક્લાફેન ", સેગસ્ટ ડુ; "જેટઝ્ટ બિન આઇ વાચ ".

એબર સોવોલ ઇન્હેરહેલ્બ, વાઇ ઔસેરહાલબ ડેનેસ કોર્સ, ઈમર વિડેર અવેચેલન્ડ વોચ અંડ સ્ક્લેફન્ડ, આઇ લૌફ વોન લેબેન અંડ ટોડ, અંડ ઇન ઝુસ્ટાન્ડેન જેન્સિટ ડેસ ટોડ્સ, અંડ વોન લેબેન ઝુ લેબેન આઈ લોફ બધા ડિનર લેબેન-બેસ્ટહેટ ડેઇન આઇડેન્ટિટા અંડ ડેન ગેફ્યુહલ વોન આઇડેન્ટિટા કિલ્લા . ડિઇન આઇડેન્ટિસ્ટ આઇટી ઇક્ચ સેચ, અંડ ઈન ગેજેનવાર્ટ, ડાઇ ડિક સ્ટેટ્સ બાયલેટાઇટ; અબેર સેઇ આઇટી ઈન મિસ્ટરિયમ, ડેસ ડેર ઇન્ટેલેક્ટ નિચ બેર્રેફેન કન્ન. Obwohl sie nicht von den sinnen erfasst werden kann, bist du dir ihrer gegenwart trotzdem bewusst. ડુ બિસ્સ્ટ ઇહરર એન્સેઇન્સ ગેફુલ્સ બીવસસ્ટ; ડુ હોસ્ટ ઈન ગેફ્યુહલ વોન આઇડેન્ટિએટ; ઇન ગેફ્યુહલ ડેર "આઇચ-હીટ", સેલ્બેસ્ટ્સને લખે છે; ડુ ફ્લહ્સ્ટ, ઓહ્ન ઝુ હિન્ટરફ્રજેન ઓડર ઝુ બેરેરીફેન, ડેસ ડુ ઈન ગાંઝ બેસ્ટિમેટ્સ સેલ્બસ્ટ મીટ આઇડેન્ટિટા બિસ્સ્ટ, ડાસ આઇ વર્લાઉફ ડેસ લેબેન્સ ફોર્ટબેસ્ટ.

ડેઇઝ ગેફ્યુહલ ડેર ગેજેનવાર્ટ ડેનર આઇડેન્ટિટા આઇટી એટ કોનક્રેટ, ડેસ ડુ ડીર નિચ વોરસ્ટેલેન કેન્સ્ટ, દાસ દાસ Du ડેનિમ કોપર જે એટવાસ એરેસ સીન કોનટે અલ્સ ડુ સેલ્બસ્ટ; ડુ વેઇસટ, ડેસ ડુ ઇમર ડેસેલ્બે સેલ્બસ્ટ બિસ્ટ, ડર્સેલબે ડોર. વેન ડ્યુ ડેઇનેન કૉપર ઝુર એરોહોલંગ અંડ ઝુમ સ્લૅફ હિનલેસ્ટ, કાન્સ્ટ ડ્યુ ડીર નિચે વોર્સ્ટેલેન, ડેસ ડેઇન આઇડેન્ટિટા એર્લીસ્ચ, નેચડેમ ડુ ડિક ઇંટપેંન્ટ અંડ ડિક વોન ડેર વર્બિંડંગ ઝુ ડેનિમ કોપર જેલસ્ટો હડ; ડુ એર્વાર્ટ વેલો અંડ ગેંઝ, ડેસ ડુ ઇમર નોચ ડેસેલ્બે ડુ, ડેસેલબે સેલબસ્ટ, ડર્સેલબે ડોર સીન વોર્સ્ટ, વેન ડૂ માં ડેનિમ કોપર વેઈડર ઝુ બેવુસ્ટ્સિન કોમ્સ્ટ અંડ ઈન એહેમ ઇએન ન્યુન ટેગ ડેર એક્વિવિટ્ટેન બેન્નિસ્ટ.

વાઇ મીટ ડેમ સ્ક્લાફ, તેથી મીટ ડેમો ટોડ. ડેર ટૉડ ઇસ્ટ નિચેટ્સ વાયર અલ્સ ઈન વર્લેન્જેર્ટર સ્ક્લાફ, ઈન વોરબર્ગેન્ડે ઔઝેઝેટ વોન ડીઝર મેન્સક્લિકેન વેલ્ટ. સોલ્ટેસ્ટ ડુ આઇ ઑગ્નબ્લિક ડેસ ટોડ્સ ડેઇન્સ ગેફુલ્સ ડેર આઇચ-હીટ, ડેલ્બે સેલ્બેસ્ટ્સ, બીવસસ્ટ સીન, વેસ્ટ ડુ ડેર ગ્લીચીઝિટિગ ડેર ટેટ્સેચ બીવસસ્ટ સીન, ડેસ ડેર લેંજ સ્લેફ ડેસ ટોડ્સ જેનોઝ વેનિગ ઈનફ્લફસ ઑફ ડે કોન્ટીન્યુઈટ ડેઇનર આઇડેન્ટિટે ટોપી વી ડેર નેચટ્લીકશે સ્કલ્ફ. ડુ વોર્સ્ટ સ્પ્યુરેન, ડેસ ડુ ઇન ડેર અનબેન્કેન્ટેન ઝુક્યુફ્ટે ફોર્ટબેસ્ટિએન વેસ્ટ, જેનોઝ વિ ડુ એસ ટેગિલ ઇન જેનેમ લેબેન, દાસ નન ઝુ એન્ડે ગેહ્ટ, ગેટન હૅ. ડેવિસ સેલ્બસ્ટ, ડેઇઝ ડુ, ડેસ ઇમ લોફે ડેઇન્સ ક્ષણ, લેબેન્સ બીવસ બ્લિબટ, ઇટ્સ ડેસેલ્બે સેલ્બસ્ટ, ડેસેલબે ડુ, દાસ ટેગ ફર્ગ ટેગ આઇ લોફ ડેઇનર ફ્ર્યુરેન લેબેન ઔફ અહ્નલચે વેઇઝ બીવુસ્ટ વૉર.

ઓબ્વોલ આઇએમ મોમેન્ટ ડેઇન લેંગે વર્ગાન્જેનહિટ ફર ડિક ઈન ગેહેમિનીસ આઇટી, સિંડ ડેઇન ફ્ર્યુરેન લેબેન ઔફ ડેર એર્ડે નિચ વેનીગર વંડર્સમ એલ્સ ડેન પૅલેપ્ટેન્સ લેબેન. જેડન મોર્ગન સ્પિટેલ, સિચ ડેર રહસ્યોરિઓસ અકટ અબ, બીઈ ડેમ ડુ ઔસ ડુ-વેઇસ-નિચ-વો ડીઇનેન કોપર ઝુર્યુકકેહરસ્ટમાં; ડુ બેટ્રીસ્ટ ઇએનએન ડર્ચ ડુ-વાયસેટ-નિચ-વાઇ, અન્ડર વોર્સ ડીઝર વેલ્ટ ડેર ગેબર્ટ, ડેસ ટોડ્સ અન્ડર ડેર ઝેઇટ વિડેર બીવુસ્ટ. એબર મૃત્યુ પામે છે તેવું જ્હોનશેન, આઇએસટી સ્કૉન એટ લોંગ નોર્મલ, ડેસ એસ ડીર નિચે વાઇ ઈન મિસ્ટરિયમ વ્યોર્કૉમ્ટ; es gehört zum ઑલટૅગ્સજેશેન. એબર એસ અનર્સેડિડેટ સિચ નિચ વોન જેનમ વોરગાંગ, ડેર એબ્લ્યુફ્ટ, વેન ડુ એમ ઍનફાંગ ઇનર ન્યુએન એક્સ્ટિનેઝ ઇન ન્યુન કોપર બેરિટ્સ્ટ, ડેન ડીર નેચર હર્જરિચેટ ટોપી, ડેર ટ્રીનીર્ટ ઇટ્સ અંડ ડર્ચ ડેન, ઇસ્ટર્ન ઓર્ડર વર્મોન્ડ એલ્સ ડેન નેઉઝ ઝુહૉઝ ઇન ડેર વેલ્ટ બીરેટીજેલેલ્ટ વર્ડે, ઇન નેયુ માસ્કે અલ્સ પર્સોનિલિક્કીટ.

એઈન પર્સોનિલિક્કીટ ઇટી મરી વ્યકિતત્વ[5], ડાઇ માસ્ક, ડર્ચ ડેર ડેર ડોર spricht. સી ઇસ્ત દેશેલબ મેહર અલ્સ ડેર કોપર. ઉમ એઈન પર્સોનિક્કીટ ઝુ સીન, મુસ ડેર મેન્સચલીચે કોપર વન ડેર પ્રાસેન્સ ડેસ ડોર્સ સીનેમ ઇનર્ન ગેવિકેટ વાર્ડેનમાં. આઇ ફોર્ટવાહેરેન્ડન ડ્રામા ડેસ લેબેન્સ એજેઝપ્ટિઅર્ટ અંડ ટ્રૅગ્ટ ડેર ડોર ઈઈન પર્સોનિલિક્કીટ, ડર્ચ ડાઇ એગ એગિર્ટ અંડ સ્પ્રિચ્ટ, વાહરેન્ડ એરે ડે ઈન્ટપ્રચેન્ડે રોલેઈ સ્પિએલ્ટ. હું સ્પાઇલેન ઇનર પર્સોનિલિક્કીટ વર્સ્ટહેત સિચ ડેર ડોર als die Persönlichkeit schlechthin મૃત્યુ પામે છે; ડેસ હેઇસેટ, ડેર માસ્કિયરટે શૌસ્પીલર વર્સ્ટહેટ સિચ એલ્સ ડે રોલે, ડેઇર એર સ્પીલ્ટ એન્ડ વર્જિસ્સ્ટ, ડેસ એ ઇવેગ્સ બેવસેસ્ટિન હાઈસ્ટર માસ્કે આઇએસટી.

એસ આઇએસટી નોવેન્ડેગ, એટવા વોન વિડેર્જેબર્ટ એન્ડ બેસ્ટિમમંગ[6] ઝૂ વેસ્ટિએન, વેલ એસ સોન્સ્ટ અનમોલિચ આઇટી, ડેન અનર્સશિએડ મેન્સચિલિઅર નેચર અંડ ચેરક્ટેર ઝુ ઇર્કલેન. ડાઇ Behuptung, ડેસ ડાઇ Ungleichheit Zwischen ટોડ અંડ ગેબર્ટ, રીચટમ અંડ આર્મુટ, ગેસુંહહિટ અંડ ક્રેન્કહેઇટ લીડિગ્લિચ અનફ્લેન ઓડર ઝુફ્લેન ઝુ વેરડેન્ક આઇએસટી, આઇટી ઈન ક્રાન્કુંગ જીજેનબર્ગ ગેસેટ્ઝ અંડ ગેરેચટીગ્કેટ[7]. એસે જેહ્ન ડેન ગેસ્યુડેન મેન્સેનવેર્સ્ટેન્ડ ઝુ ગ્લાઉબેન, ડેસ ઇન્ટેલિજેન્સ, જીની, એરફિન્ડંગ્સિસ્ટ, બેગાબુંગેન, વેરેલાગ્ગ્યુન, ક્રાફ્ટે અંડ ટુગેન્ડેન એફ ફિઝિશન્સ એર્બે ઝુર્ક્ઝફુહ્રેન વોરેન; ડેસેલ્બે ગિલ્ટ ફ્યુર ઇગ્નોરાન્ઝ, ઉજેશેક્લિકિક્કીટ, શ્વેચે, ટ્રૅગહીટ, ઝ્વંગફ્ટાગ્કેઇટ અંડ ડેહ જ્વેલિલેજ ગ્રૉસ ડીઝર ચેરક્ટેરેજેન્સેફેટેન. દાસ એર્બે બેટ્રીફફ ડેન કૉપર; અબેર ડેર ચાર્ટર કૉમટ નુર ડર્ચ ડેસ ડેકન ઇનેસ મેન્સેન ઝુસ્ટાન્ડે. ગેસેટ્ઝ અંડ ગેરેચ્ટીગકેઈટ હેરર્સેન ઇન ડેર ટેટ uber ડેઇઝ વેલ્ટ ડેર ગેબર્ટ એન્ડ ડેસ ટોડ્સ, સોન્સ્ટ કોનટે સેઈ નિચટ ઇન ઇહરેમ લોફ ફોર્ટબેસ્ટેન; und Gesetz und Gerechtigkeit Siegen મેન્સચિલિહેન એન્જેલેજેનહિટેન. એબર ઈન વિર્કુંગ ફોલ્ગ નિચટ ઇમર અનમિટ્લબર ઔફ ઈન ઉર્સાચે. અર્ને ફોલ્ગટ નિચે સૉફર્ટ અફ મરી સત. આયુ ડીઝેલ વેઇઝ કમ્ફટ એસ, ડેસ મરી એસુવિર્કંગેન ઇનર હેન્ડલંગ ઓડર ઈન ગિડેન્કન્સ મંચમલ એર્સ્ટ નાચ ઇરાન લેન્જેન ઝીટ ઝુટેજ ટ્રેન. વારી સિન્ડ નિચટ ઇન ડેર લેજ એલ્સ વેહઝુનહમેન, ઝવિસ્ચેન ઇનેમ જીડાન્કેન, ઇનર હેન્ડલંગ અંડ ઇરેન ઔસવિર્કંગેન ગેશિહ્ત, ઇબેન્સવેનીગ વી વાયર એલ્સ વેહર્નહમેન કોન્નેન, આઇ બોડેન ઝ્વિશેન સાટ અંડ અર્નેટે ગેસીચિહ; એબેર જેડ્સ સેલ્બસ્ટ ઇન ઇનેમ મેન્સચલિચેન કોપર સ્ક્રિબિટ સેઈન ઇગિન્સ ગેસેટ્ઝ એલ્સ બેસ્ટિમ્મંગ મીટ ડેમ, એં ડેનટેન્ડ અંડ ટટ, સેલ્બસ્ટ વેન એસ સિશે ડે સ્ક્રિબેન્સ નિચે બીવસસ્ટ ઇટ્સ; અંડ એસ્સ વેઇસ નિચ, ક્રાફ્ટ ટ્રિટમાં વૉન ડેસ ગેસેટ્ઝ એલ્સ બેસ્ટિમમંગ, સીજે એસ ડેર જીજેનવાર્ટ ઓડર ઇન ઇનમ કન્ફ્ટેજિન લેબેન ઔફ ડેર એર્ડે.

હું એક ટિપ્પણી મૂકો અને હું લેબેન્સેઇટ dasselbe; સીઈ સિન્ડ વિડેરકહેરેન્ડે પેરીયોડેન ઇનર કોન્ટીન્યુએરિલિએન એક્સ્ટિનેઝ, ડેર ડેર ડોર સીન બેસ્ટિમ્મંગ હેરોસારબેઇટેટ અંડ સેઇનેન મેન્સક્લિકેન કોન્ટોસ્ટાન્ડ અને મીટ લેબેન ઑસ્લેચિટ. નાટ્ટે અંડ ટોડ સિંડ સિચ ઇબેનફોલ્સ સીર એહ્નિલ: વાહરેન્ડ ડુ ફોર્ટ્રિફ્ટેસ્ટ, ઉમ ડેનિમ કોપર શ્લાફ અંડ એરોહોલુગ ઝૂ ગોન્નેન, એર્લેબસ્ટ ડુ ઇવાવા, ડેર એરફહ્રંગ સેહર એહન્નેલ્ટ, ડેર ડુ માચસ્ટ, વેન ડુ આઇ ટૉડ ડેનિન કોપર વર્લાસ્ટ. એચ ડેઇન નેચટ્લિચેન ટ્રૅમ સિન્ડ મીટ ઝુસ્ટાન્ડેન નાચ ડેમ ટૉડ વર્લ્લીચબાર, ડે ડ્યુ રેગેલમ ડર્ચલફ્સ્ટ: બીઇડ સિન્ડ ફાસેન સબજેક્ટીવર હેન્ડલંગેન ડેસ ડોર્સ; બીડેન લેબસ્ટ ડુ જેન્સિટ્સ બીવુસ્ટર ગેડેન્કન અંડ હેન્ડલુંગેન, વેરહેન્ડ ડેઇન સિનેન ઇન ડેર નટુર, વિથરિન ફર્નિશ્નરેન, એલ્ડર્ડીંગ્સ નેચર ઇન ગિએન્ડટ. અંડ ડાઇ નેચટ્લીક તબક્કો ટિફ્ન સ્લેફ્સ, ડિએન ડિએન સિન વેનસેસ્લીકકેન, જેન્સેન્ડ ડેર વેર્ગેસિલિક્કીટ, ડે ઈન કેઇન એરીનર્નેંગેન એક અનિવેન્ડેસ ગીબ-ઇન્ટ્સપ્રિચ ડેર ફેઝ ડેર લેયર, ડેર ડુ ઑફર ડેર શ્વેલ્લે ડેર ફિઝીચેન વેલ્ટ એશર્સ્ટ, બે ડુ ડિટ મીટ ડેનિન સિનેન વિયડ્રેરેઈનિન કેન્સ્ટ, ઇનેમ ન્યુએન કોપર ઍ ફ્લિસ્ચ અંડ બ્લુટ: જેનમ સગલિંગ્સ- ઓડર કિંડસ્કકોપર, ડેર ફ્યુર ડિક એન્જેર્ર્ટીગ્ટ વર્ડે.

વાહરેન્ડ ડુ ઈન નેઉઝ લેબેન બેગીન્સ્ટ, આઇટી ડીઇન બેઉઅસેસ્ટિન વાઇ આઇ નેબેલ. ડુ સ્પ્યુર્સ્ટ, ડેસ ડુ ઈન ગાંઝ બેસ્ટિમિટ્સ એન્ડ એન્ડિલિસ ઇટાવાસ બિસ્ટ. ડેઇઝ ગેફ્યુહલ ડેર ઇંચ-ઓડર સેલ્બસ્ટ-હીટ ઇસ્ટ વાહર્સચેનિલિચ ડેસ એંજિજ, ડેસેન ડ્યુ ડીર ઈઇન બીચટલી ઝેઇટલેંગ બીવુસ્ટ બિસ્સ્ટ. બધા અને અન્ય ઇસ્ટર રહસ્યમય. એઈન ઝિઇટલૅંગ બિસ્ટ ડુ એન્જેસિચટ્સ ડેઇન્સ સોન્ડરબેરેન ન્યુન કોર્સ એન્ડ અંડ ડેઇન્સ અનરફોર્સ્ચેન ઉમ્ફેલ્ડ્સ વેરવિર્ટ, વોરોગ્લીક સોગેર એટવાસ વર્ઝવીફેલ. એબર વાહરેન્ડ ડુ લર્નસ્ટ, ડેનન કોપર અંડ સેઈન સિને ઝુ બેનટ્ઝન, નેગસ્ટ ડુ ડઝુ, ડિક ઈમર મીર મીટ ઇહમ ઝુ આઇડેન્ટિફાયરેન. ઔસેરદેમ લાવેન ડીેર એન્ડ્રે મેન્સચેન બીઇ, ડિક તેથી ઝુ ફુહલેન, એલ્સ વોર્સ્ટ ડુ ડીન કોપર; ડુ વેસ્ટ ડઝુ જીબ્રાચટ ઝુ ગ્લુબેન, ડેસ ડુ ડેર કોપર બેસ્ટ.

જે મેહર ડુ ડાઇ સિને દેઇન્સ કોરેર્સ ઝૂ બેશેર્સચેન લર્નસ્ટ, ડેસ્ટ્રો મેહર નિમમ ડેન બેઉસ્ટ્સેસેન ડેફુર અબ, ડેસ ડુ એટવાસ જેન્સિટ ડેસ કોપર્સ બિસ્ટ, ડેન ડ્યુ બેઝેટ. અંડ વાહરેન્ડ ડુ ઔસ ડેર કિંડહેઇટ હેરોસવાચ, વેરલેસ્ટ ડ્યુ મર્બ વર્ન્ડેન્ગ ઝૂ એટ ઝીમિલ એલ્મ, નિચે ડર્ચ ડે સિનેન કોમ્યુનિઝિઅર્ટ ઓડર ઑફજેનમોન વેર્ડેન કેન; ડ્યુ સાઈસ્ટસ્ટે ડિક જીસ્ટિગ જીફાન્જેન ઇન ડેર ફિઝીસ્ચેન વેલ્ટ, વો ડુ ડીર લેડિગ્લીચ ફેનોમિને, ઇલુ્યુઝન, બીવુસ્ટ બેસ્ટ. અનટર ડીજેન ઉમ્સ્ટૅન્ડન બ્લિબસ્ટ ડુ ડીલ સેલ્બસ્ટ વોરોગ્ચિ ઈન લેબેન લેંગ ઈન મિસ્ટરિયમ.

આઈન નોક ગ્રૉસ્સેર્સ મિસ્ટરિયમ ઇસ્ટ ડીન વૉહર્સ સેલ્બસ્ટ-ડેસ ગ્રૉસ્સે સેલ્બસ્ટ ઑસેરહાલબ ડેનેસ કોર્સ; ઔસેરહેલ્બ ડીઝર વેલ્ટ ડેર ગેબર્ટ એન્ડ ડેસ ટોડ્સ; ઇએન જ્જેનવાર્ટ ઇમ ઓલમફેસેન્ડેન કાયમી વસવાટ કરો છો[8], એલેન લેબેન બેગલેઈટ, ડેન ડિક માં એલેન અનટરબ્રેંગેન ડેસ સ્ક્લેફ્સ અન્ડ ડેસ ટોડ્સ. ડાબે લેબેન્સલેંજ સુચે દેસ મેન્સેન નાચ એટવાસ બીફ્રીડિએન્ડેમ આઇએસટી વાહરહિટ ઈન સ્ટ્રેબેન નાચ ડેમ વોરેન સેલબસ્ટ; નૅચ આઇડેન્ટિએટ, સેલ્બસ્ટ- અંડ ઇચ-હીટ, ડેડ જેડમ ઈન વેનીગ બીવસસ્ટ ઇટ્સ અંડ ડેડ જેડર નેહેર કેનન અંડ ફ્યુલેન મોચ. દાસ વાહરે સેલ્બ્સ્ટ ઇસ સોમિત સેલ્બેસ્ટકેનટનીસ, જેન્સ વાહરે, વેન એચ અનરકાન્ટે ઝીએલ મેન્સચલીન સુચેન્સ. એન્સેનગ્લેગ્લીકિટ, ડે પરફેક્શન, મૃત્યુ પામે છે, મૃત્યુ પામે છે અને મૃત્યુ પામે છે. ડેવેઇટ્રેન ઇસ્ટ ડૅસ વોર સેલ્બસ્ટ ડેર સ્ટેટ્સ એંડસેન્ડ મેડીએટર અંડ રિચટર, ડેર એલ્સ ગ્યુવિસન અંડ પફ્ચિચ આઇ એમ હર્જેન સ્પ્રિચટ, એલ્સ રેચ એટ અંડ રેશિયો, ગેઝેટ એન્ડ અંડ ગેરેક્ટીગકેઇટ-ઓહને ડેર ડેર મેન્સ કેમ અને ઇઅર્સ એર્સ એન્સ ટાયર વૉર.

એસ જીબીટી ઇન સોલ્સ સેલ્બસ્ટ. એસ ઇસત દાસ ટ્રાયન સ્વ[9], ડેસ માં ડેસ બૂચ જેથી બીઝેચીનેટ વીર્ડ, દા એસ ઈન અનટેઇલબેર એઈનહિટ ઇનર individuellen ડ્રેઇનિગ્કેટ આઇટી: ટેકલ્સ વિસ્પેન્ડ, ટીલ્સ ડેન્કેન્ડ, અંડ ટેકલ્સ હેન્ડલંડ. નુર ઈન ક્લેનર ટીલ દેસ ડોર્સ કન્ન ડેન ટાયરોકોર્પર બેટ્રેટેન અંડ ડેઝન કોપર મેન્સચલીચ મેક્હેન. ડીઝર કૉર્પરબેફ્ટટે તેલ ઇસ્ત દાસ, હિયર એલ્સ ડેર હતી દેહ-ઇન-ધી-બોડી Bezeichnet વિર્ડ. જેડેમ મેન્સચેન આઇએસટી ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી ઈન અનટ્રેનબેરર બેસ્ટન્ડટેઇલ સીઈન્સ ઇજેન ટ્રાયન સેલ્ફ, દાસ અનટર એરેન ટ્રાયન સેલ્વ્સ ઇન્ઝિગર્ટિગ આઇએસટી. ડાઇન્ડેન્ડેન અંડ વિસેન્ડેન ટેઇલ ઈઇન્સ ટ્રાયન સેલ્ફ સિન્ડ આઇ ઇવિજેન, આઇએમ કાયમી વસવાટ કરો છો, અનસેઅર મેન્સક્લિચે વેલ્ટ ડેર ગેબર્ટ, ડેસ ટોડ્સ અંડ ડેર ઝાઇટ ડર્ચડ્રિંગ. ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી વિર્ડ વોન ડેન સિન્નન અંડ વોમ કોપર બેશેર્સચટ; deshalb ist nicht in der lage, sich der realität der ständig anwesenden denkenden und wissenden teile seines ટ્રાયન સેલ્ફ bewusst ઝુ સીન. ઇર વર્મીસ્ટ સેઇ; સિનેસ્બોજેક્ટે વેરબેલેન આઇએનએન, ફેસ્લેન ઔસ ફ્લિશ હલ્ટન ઇહ્ન ફેસ્ટ. એઆર કેન જેન્સિટ્સ ઓબ્જેક્ટીવર ફોર્મેન નિક્ટ બ્લિકન; એરે ટોપી એંગ્સ્ટ, સિચ વોન ડેન ફેસેલેન ડેસ ફ્લીશ્સ ઝૂ લોસન અંડ એલેલાઇન ડેઝ્યુસ્ટન. ડેર ડેન્કર અન્ડર ડેર વિસેન્ડે સિન્ડ સ્ટેટ્સ બેરેટ, ડેન દેહ-ઇન-ધી-બોડી ઑફ સીનમ વેગ ઝુર સેલ્બેસ્ટકેનટીસ મિટ લિચ ઝૂ વર્ગોજેન, સોફર્ન એર સિચ બેરેટિવિલ ઝીગેટ, ઓફ ગ્લાન્ઝ એન્ડ ઇલુ્યુઝન ડે ડર સિન ઝૂ વર્જિટેન. ઓફ સીનર સુચે નચ ડેમ ડેન્કર અંડ ડેમ વિસેન્ડેન આવા ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી ડેર ઑસેનવેલ્ટ. માઇન્ડ આઇડેન્ટિસ્ટ, ઓડર ડેસ વોર સેલ્બસ્ટ, જેન્ડર માં મેન્સેન મેન્ચેન, ઝિવેલાઇઝેશન સ્કૂન ઈન મિસ્ટર મિસ્ટ્રીસ્ટરમ.

પ્લેટોન, વુલ્ગિલ ડેર રુહેમ્રેચસ્ટ અંડ રિપ્રસેન્ટેટિવસ્ટ ડેર સ્કોચિસ્ચેન ફિલોસોફ્હેન, ઇલેગેટ સેઈનન શુલર્નેન ડેર એકેડેમી, સીનર સ્કુલ ડેર ફિલોસોફી, ઇન ગેબોટ ઓફ: "એર્કેન ડિક સેલ્બસ્ટ" -gnothi seauton. સેઈનન સ્ક્રિફ્ટન નાચ ઝૂ યુટેલીન સ્કિન્ટ એ ડાસ વાહરે સેલ્બસ્ટ વેસ્ટસ્ટેન ઝુ હેબેન, ઈંગ્લશિઅન કેન્રિઅર સિનિયર બીગિફિફ જીન્યુઅર એલ્સ મિટ "સિલે" યુબર્સેટ્ઝ્ટ વર્ડે. ઉમ દાસ વાહરે સેલ્બસ્ટ ઑસ્ફિન્ડિગ ઝુ મૅકહેન, બેડિએન્ટ સીચ પ્લેટોન ઇનર મેથોડ ડેસ ફ્રેગન્સ. ડેર ઓપ્ટિમાલન વેરવેન્ડંગ ડીઝર ટેકનીક, ડેર હરોઉબેબ્સ્ચુઅરંગ સીનર નાટટિસ્ચેન ઇફેક્ટે, લેગ્ટ ઈન ગ્રીસ કુન્સ્ટ. પ્લેટોન્સ મેથોડ ડેર ડાયલેટીક આઇટી ઈનફેચ અંડ ટિફગ્રેફન્ડ. ડેર ગેસ્ટિગ ફૌલે લેસર, ડેર ડાઇ અનટરહાલ્ટંગ ડેમ વિસેન્સેર્વર્ર્બ વોર્ઝિએટ, વિર્ડ પ્લેટોન હોચસ્ટવાહર્સચેનિલિચ એલ્સ લેંગવિઅરીગ એમ્પ્ફિડેન. સીન ડાયાલેક્ટિસે મેથોડ વાર્ડે ઑનસેન્સિક્લિક્ચ ક્લિઝિપિર્ટ, યુમ ડેન વેરસ્ટેન્ડ ઝૂ ટ્રેઇનરેન અંડ ઝૂ બીફિજેન, એન્સેન ફર્નેસ કર્સ ઝૂ વોર્ફોલજેન, ફ્રિજેન અંડ એન્ટવર્ર્ટન આઇ ડાયલોગ ઇંચ ડાયગ્લોગ ઇન વોગ્રેસેન; ઍન્સેનસ્ટેન વેર નિમેન્ડ ઇન ડેર લેજ, મૃત્યુ પામેલા શ્લ્યુસ્લોફર્ગેંગેન, સીર ઈન સી્યુનર અર્ગ્યુમેન્ટેશન ઝિહટ, ઝુ બીવર્ટન. પ્લેટોન હેટ્ટે સિશેરિલિચ નિચે મરી એબ્શીચ, સેઈનન શૂલેર મીટ ઈઇનર ગ્રૉસ્સેન વિસેન્સમેંજ ઝુ કોનફ્રિએરેન. એસ આઇએસટી વાહર્સચેનિલિઅર, ડેસ એરે ડેન વેર્સ્ટેન્ડ આઇ ડેનકેન ટ્રેનરીન વોલ્ટે, ડેમિત ડેસ ઇજેન ડેન્કેન ઝુર એરેચ્યુટંગ ફુહરે એન્ડ વિસ્સેન એમેન ગેજેન્સ્ટેન્ડ એર્વોર્બેન વુર્ડે. ડિજ સોક્રેટીસ મેથોડ સ્ટિલ્ટ ઈન ડાયલેક્ટીસિસ સિસ્ટમ ઇન્ટેલિજન્ટ ફ્રૅજેન અન્ડ એન્ટવર્ટેન ડાર, ડેસ ઓન ઝ્વિફેલ હિલ્ફ્ટ, ડેસ ડેનકેન ઝુ એર્લેન, સોફર્ન મેન એસ એવિન્ડેટ; ગર્ોગ્લીચ ટોપી કેન એન્ડરેર લેહરર એટ વીઇલ ફ્યુર મેર એર્ઝીહંગ ડેસ વેર્સ્ટેન્ડેસ ઇમ ક્લારેન ડેન્કેન ગેલેસ્ટેટ વી પ્લેટોન. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફિસેન્ડ્સ કેન સ્ક્રિફ્ટન Überliefert વર્ડન, ડેન એરે અનસ વેર્રેટ, ડેન્કેન ઓર્ડર વેરસ્ટેન્ડ સિન્ડ; ઓડર ડેસ વાહરે સેલ્બસ્ટ ઇસટ, ઓડર વાઈ મેન ડેફર્ટ. મેન મિસ વૉન્ડર્સ હિન્સચાઉન.

ડેર uralte Lehre ઔસ ઈન્ડિયન lässt સિચ ક્રિપ્ટીશ zusammenfassen als "દાસ બિસ્ટ ડુ" (તટ tvam asi). ડાઇ લેહર એર્લ્યુટર્ટ જેડૉચ નિચટ, "ડેસ" ઓડર "ડૂ" જીનોઉ આઇએસટી; અચ નચિંત ઇનવાફર્ન "ડેસ" અંડ "ડૂ" વર્વાન્ડ સિન્ડ, ઓડર વાઇ સેઈ ઝૂ આઇડેન્ટિફિએરેન વૉરેન. સોલ્ટેન ડીઝે વોર્ટે એલાર્ડીંગ્સ બેડેટ્યુંગ ટ્રજેન, ડેન સોલ્ટેન સેઈ મીટ એલ્ગેમેઈન વર્સ્ટન્ડિન્ડન બીગ્રીફન ઇર્કલેર્ટ વેર્ડેન. ફાસ્ટ મેન ડે હૂલ્ફ્રેન ગેન્ઝ ગ્રૉબ ઝુસમેન, તેથી સ્કીન્ટ કોન્સેન્સ ડેરુબર ઝુ હેર્સચેન, ડેસ આઇએમ મેન્સેન ઈન એસ્ટરસ્ટરબ્લીસ એટવાસ હસ્ટ, ડેસ સ્કોન ઈમર ઇન્ડિવિયેલર બેસ્ટન્ડટેઇલ ઇરર વર્બિંડંગ અંડ યુનિવર્સલ સેશે વૉર, જેનોઝ વિ ડેર વાસર્ટ્રોફફેન બેસ્ટન્ડટેઇલ ડેસ મીરેસ, ઓડર ડેર ફંકકે મીટ ડેર ફ્લેમ, ઔસ ડેર એન્ટ્સન્ટ્સિંગ, ઇન્સ આઇએસટી; અંડ અસુરડેમ, ડેસ ઇડિવિડેલ ઇટાવાઝ, ડીઝર દેહ-ઇન-ધી-બોડી-ડેડર, વાઇ ઈન ડેન હૂપ્લહરેન જનન્ટ વિર્ડ, એટમેન અથવા પુરુષ-લેડિગ્લીચ ડર્ચ ઈન શ્લેઇઅર ઑસ સિનેસ્વાહર્નેહમુંગ, માયા, વુમ યુનિવર્સેલન એટવાસ ગેટ્રેન્ટ આઇએસટી, ડેન હતું ડોર આઇ મેન્સેનકોર્પર ડેઝુ વેલેટીટ, સિચ એલ્સ એબેજેક્ટીન, એલ્સ ઈન્ડિવ્યુઅમ વૉહઝુનહમેન; ડેહ લેહર હિંગેજેન ઇર્કલેન, ડેસ એસ કેન ઇન્ડિવિડિટિએટ ગીબટ, ડેઇમ વોમ ગ્રૉસ્સે યુનિવર્સલ ઇટવા, બ્રાહ્મણ જીનેટ્ટ, અગ્રેસર વેર.

ડેસ્વેઇટ્રેન વિર્ડ ગેલેહર્ટ, ડેસ એલિ કૉર્પરબેફેટ્ટન સ્પ્લિટર ડેસ યુનિવર્સલન બ્રહ્મન્સ ડેર મેન્સક્લિફેન એક્સ્ટિન્જેઝ અંડ ઇન્ટ્રેન્ચેન્ડેમ લીડ અનટરવોર્ફેન સેન કોનનેન, ગેન્ઝ ઓન ઈન બેવ્યુસ્ટ્સિન ફ્યુ ડાઇ વર્મ્યુએટ વર્બિંડંગ ઝુમ યુનિવર્સલ બ્રાહ્મણ; ગેફેસેલ્ટ એન્સ રેડ ડેર ગેબર્ટન, ટોડ અંડ વીડર્જેર્જબર્ટન ઇન ડેર નેચર, બીસ નાચ વીલેન ઝિલેટરન ઓલમાહિચ એલ ફ્રેગમેન્ટ મીટ ડેમો યુનિવર્સલ બ્રહ્મ વિડેવ્રિએન્ટ વિર્ડેન. એલ્ડર્ડીંગ્સ વિર્ડ વાઇડર ઉર્સાચે, નોવેન્ડિગ્કેઇટ નોચ અનસેનિલિક્કીટ ડેઇઝ મુહ્સમેન એન્ડ અંડ સ્મર્મેહફ્ટેન વોર્ગાન્ગ્સ એર્કલાર્ટ, ફોર્મ વોન સ્પ્લિટર્ન ઑડર ટ્રોપફેન ડર્ચલાઉફ્ટમાં ડેન ડેર બ્રાહ્મણ. એસ વિર્ડ એચ નિચટ ઇર્કલટ, ઇન્વિફર્ન ડેર એન્જેબ્લિક પેરેફ્ટે યુનિવર્સલ બ્રહ્મ ઈન વોર્ટિલ ડેવોન ટોપી ઓર્ડર હેન કેન; એચ નિચ, ઇનવિફેર સેઈન સ્પ્લિટર ઓડર ડે નેચર ડેડર્ચ ઈન વોર્ટેઇલ એરફ્રેન. જીસ્મેટ મેન્સચિલિએ ડાઇસ્ટ એક્સ્ટિનેઝ સ્કીન્ટ અને ન્યુટ્ઝોઝ એંજેલેનહેઈટ ઝુ સીન ઓન સિન ઓડે ઝેવૅક.

ઇઝ વિર્ડ ઈમિરેન એયુન વેગ હેન્ગ્યુઇઝન, વી ઈન એસેરિશંડ ક્વોલિફિઝિઅર્ટ્સ, ઇવેન્ટ અંડર વેઇઝ ઓસ ડે માસેન ઓડર ડેર ઇલ્યુઝન ડેર નેચર હેરોસ્બ્રેન એન્ડ ડેર એલ્ગેમીન ફ્લુચ્ટ વોર ડેર નેચર ઝુવોર્કમોન કેન, સોફર્ન ઇસ ઇસ્લેશન "બીફ્રેઇંગ" વોન સિનિયર એટેક્વેલન જીસ્ટિજેન બિંદંગ એક નાટુર નાટુર જેવા છે. ફ્રીહીટ, તેથી હેસેટ એસ, એર્લેંગ મેન ડર્ચ ડે પ્રેક્સિસ વોન યોગ; ડેન-હેઇસ્સ એટ-ડર્ચ યોગા વિર્ડ દાસ ​​ડેન્કેન ડેરઆર્ટ ડિસ્ઝપ્લિનિર્ટ, ડેસ ડેર એટમેનકે પુરુષ-ડે દેહ-ઇન-ધી-બોડી-લાર્ન, સીન ગેફુલ અને અંડ સેઈન સેન્સેચ્ટે ઝૂ અનટર્રુકેન ઓડર ગે ઝૂ ઝેર્સ્ટ્રોન અંડ મૃત્યુ, ઇલુઝનન ડેર સિન ઑફઝ્યુલોસેન, ડેન સીન ડેનકેન બ્રીટીસ વર્વિકલ્ટે યુદ્ધ; ઓફ ડેઇઝ વેઇઝ વોર ડેર નોવેન્ડિગિટિટ ફોર્ટવહેરેન્ડર મેન્સચિલિઅર એક્સ્ટિનેઝ બીફ્રેટ, વિર્ડ ઈન ઈન ડેન યુનિવર્સલ બ્રહ્મ સ્કિલ્સિલિચ વિઇડર ઓફજેગનમ.

ઍલેડેમ ગીબ્સ એસ સ્પુરન વોન વાહરહિટ અંડ ડેમિટ વીટ ન્યુટ્લિચેન્સ. ડેર યોગી લેર્નેટ ટેટ્સેચિલ, સેઈનન કોપર ઝૂ બીહેરશેન અંડ સેઈન ગેફુહલ સોવ સીન સેંન્સ્યુચટે ઝુ બેન્ડિજેન. Womöglich lernt er seine sinne so genau zu beherrschen, બેસસ્ટ્સિન્સઝસ્ટાડેન વંશવેલોમાં બેલીબેન, ડેસ્ટન એસ્ટિલેંડ ડેર મેટર વેહર્નિન્મ, ડેન વિડેરમ ડેન એલ્ટાગ્લીચેન ઝુસ્ટનડેન ઈનરોહ્નન, વેલ્ચ વોન એન્સેસ્ચ્યુલેન મેન્સક્લિચેન સિનેન ઓન વેઇટ્રેર્સ વોરેનમોન વેર્ડેન કોન્નેન, અંડર મેગ્લોગ્ચ ડેર લેજ સીન, નેચરજસ્ટેન્ડે ઝુ એર્ફોર્સચેન એંડ એરફહ્રેન, ડાઇ ડેન મેસ્ટન મેન્સેન વર્ચલોસ્સેન બ્લીબેન. ડેર લૅજ માં ડેસ્વેઇટ્રેન ઇટ્સ ગર્ોગ્ચ, ડેહેર બેશેરસચુંગ એલિક્ચર નાટુર્ક્રાફ્ટે ઈરેબેલીકેમ માસ ઝુ મીટરર્ન. બધા દાસ હેબિટ ડેડ્સ ઈન્ડિવિવ્યુમ ઓહ્ન ઝ્વિફેલ વોન ડેર ગોસ્સેન માસે અનિસ્ઝિપ્લિનિઅરિયર ડોર અબ. ડેનૉચ: આયુ વેન ડે કન્સ્ટ ડેસ યોગાસ બીબેસિચિગ્ટ, ડેસ કોપરબેફેફ્ટ સેલ્બસ્ટ વોન ડેન ઇલુઝનન ડેર સિને ઝૂ "બીફ્રેઅન" ઓડર ઝૂ "ઇસોલીઅન", સ્કીન્ટ એસેન્સિક્લિચ, દાસ દાસ યોગ નિમેન્ડેન એઇન્સક્રેનંગેન ડેર નેચર હેન્ગ્વેજેટન કેન. એઈન સોલેચ ફેહલાન્નામ વેર સ્વિચટ અંડ એર્ગ્રેફન્ડ ઓફ ઈન ફેહલાન્નાહમ über ડેન વેરસ્ટેન્ડ ઝુર્યુક્ઝફુહરેન.

ડેર વેરસ્ટેન્ડ[10], ડેર બીમ યોગા ગેસ્ચલ્ટ વિર્ડ, આઇએસટી ડેર વેર્સ્ટેન ડેર સિને, ડેર ઇન્ટેલ. ઇઆર આઇટી જેન્સ બેસેન્ડરે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડેસ ડોર્સ, ડેર ઑફ કુનફ્ટેજેન સીટીન એલ્સ ડેર કોપરપરસ્ટેન્ડ (બોડી-મૅન) બેચેરીબેન વિર્ડ, ડેર હિયર વોન ઝવેઇ એન્ડરેન એર્ટેન વોન વેર્સ્ટેન્ડ અનર્સિડેડન વિર્ડ, ડાઇ બિશર નોચ નિચટ નેહર બેસ્ટિમ્મ્ટ વૉર્ડન: ડે વેરસેન્ડસર્ટન ફ્યુ ડેસ ફુહલેન અંડ બીગ્રેન ડેસ ડોર્સ. ડેર કોપરપરસ્ટેન્ડ ઇસ્ટ ડેસ ઇંઝેજ મિટ્ટેલ, મીટ ડેમ ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી ડેર સીન સિન ફંકશનિએન કેન. ડેસ ફંકશનિએન ડેસ કોપરપરવૅન્ડ્સે સીનને બેસવું પડ્યું હતું, અને તે પછી તેણે ખૂબ જ નાટકીય રીતે મૃત્યુ પામ્યા હતા. ડર્ચ આઇએનએન વિર્ડ સિચ ડેર મેન્સ ડસ યુનિવર્સ્યુમ્સ બીવસસ્ટ, એલ્ડર્ડીંગ્સ ન્યૂટ મીટ હિનબ્લિક ઓફ ડેસેન નેચરર્સચેન્યુંગેન: ડે વેલ્ટ ડેર ઝાઇટ, ડેર ઇલુઝનન. Obwohl ડેર Schüler ડર્ચોસ સેઇનેન ઇન્ટેલેક્ટ સ્કર્ટ, આઇએસટીએ ગ્લિટિઝેજિગ ઑન્સેન્સિક્લિચ, ડેસ એર્ નોક વોન સીનિન સિન્નેન અહંગ્ગિગ્ગ ઇસ્ટ, ઈટિફેન્જેન વોન ડેર નોવેન્ડેગ્કેટી સ્ટાન્ડર્ડ, ઈંગ્ફેર વિડેરોહોલ્ડર મેન્સચિલિઅર એક્સિસ્ટેનજેન. તેથી મને ખબર નથી ડોર એલ્સ બેડેનર સીરર કોર્પ્રમાસ્ચીન એચ આઇટી, એઆર કેન સિચ નિચ વોન ડેર નેચર અકૉપ્પેલન ઓડર બીફ્રેઅન, એઆર કેન કેન વિસ્સેન યુબર સિચ ઓડર સેન વૉહર્સ સેલ્બસ્ટ એર્લેન્જેન, ઈન્ડમ અર્ન માર્ટ સીન કોપરપરસ્ટેન્ડ આર્બીટેટ; ડેન સોલ્ચે થેમન બ્લીબેન ડેમ ઇન્ટેલેક્ટ ફર્મ ઇમર ઈન ગેહેમીન્સ, અંડ લેસિન સિચ નર ડર્ચ ડાઇમ રિમિટિજ કોઓર્ડિનેશન વોન કોપરવેર્સ્ટેન્ડ મીટ ડેન વેર્સ્ટન્ડસર્ટ ડેસ ફુહલેન્સ અંડ બેગેરેન્સ erschließen.

એસ સ્કિન્ટ જેડૉચ એલ્સ ઓબ્સ્ટેક્લે ડેન્ક્સિસ્ટિમે વેરસ્ટેન્ડસર્ટ ડેસ ફુહ્લેન્સ એન્ડ બેજહરેન્સ બર્યુક્સિચટીંગ હાબેન. ડેર બેલે હિયરફુર કન્ન ઇન ડેન વીઅર બેન્ડન વોન પતંજલિસ યોગ-એફોરિઝમેન વિવેચાયેડેન કોમમેન્ટેન ઝૂ ડીઝેમ યુર્લેન વેર્ક જીફુડેન વેર્ડેન. પતંજલિ આઇએસટી વાહર્સચેનિલિચ ડેર બરુહમ્ટેસ્ટ અને અન્ડ રિપ્રસેન્ટેટીવસ્ટ એલેર ઇન્ડિસ્ચેન ફિલસૂફન. સીન વેર્કે સિંધ ટિફગ્રેફન્ડ. એબર એસ સ્કિંટ નોચ વાહર્સચેનિલિચ, ડેસ સીન ટેટ્સેચલી લેહરે એન્ટ્વેડર વર્લોરેન ગીંગ ઓડર જીહેમ ગેહલેટન વર્ડે; ડેન ડાઇ sorgfältig subtilen 'Sutren', મૃત્યુ પામે છે નામન ટ્રેજેન, યોજના ઘડવામાં આવે છે અને અન્ય લોકો સાથે કામ કરે છે. Wie Ein સોલર Widerspruch જહહુન્ડર્ટેન unhinterfragt bestehen konnte, સ્કીન્ટ નમ im Lichte dessen erklärbar, ડીઝેમ und späteren Kapiteln über menschliches Fühlen und Begehren erklärt wird હતી.

ડાઇસ્ટલહે લેહરે, વાઇ એન્ડ એરે ફિલોસોફીન, બીફેસ્ટ સિચ મીટ ડેમ મિસ્ટરરીઅમ ડેસ બ્યુવેસ્ટન સેલ્બેસ્ટ્સ આઇ મેન્સચલીન કોપર સોવિયા મીટ ડેમ મિસ્ટરરીઅર ડેર રિલેશનશિપ ઝ્વિસ્ચેન સેલ્બસ્ટ, કોપર, નેચર એન્ડ ડેમ ગેસ્મેન યુનિવર્સમ. એબર ઇન્ડિશે લેહરર લેસેન નિચ એરેહનેન, ડેસ સેઈ વુસ્તેન, દાસ બીવુસ્ટે સેલ્બસ્ટ-ડેર હતી એટમેનકે પુરુષ, ડેર દેહ-ઇન-ધી-બોડી ડેન આઇએસટી, એલ્સ ઇવાવા વોન ડેર નેચર અનર્સેસ્કિડેર્સ: ઝ્વિસ્ચેન ડેમ દેહ-ઇન-ધી-બોડી અંડ ડેમ કોપર ડેર નેચર વિર્ડ નિક્ટ ક્લાઅર અનર્સિડેડન. ડેર ગ્રુન્ડ, વેશાલબ મેન ડીઝેન અનર્સેક્ડ વાડર ગેઝેન નોચ ઓફજેઝિગેટ ટોપી, આઇએસટી ઑનએનબર ઔફ ડાસ યુનિવર્સલ મિસ્વરસ્ટેન્ડ્સિસ વોન ફુહલેન અંડ બેગેરેન ઝુર્યુક્ઝફ્યુહરેન. એસઇએસ એ ડિઝલ સ્ટેલ નોવેન્ડિગ, ડેસ ડેસ ફુહલેન અંડ બેગેરેન (ડિઝાયર) એર્લ્યુર્ટર્ટ વેર્ડેન.

મિટ ડેર બર્ક્સિચિગંગ વોન ફુહલેન અંડ બેજહેર વિર્ડ ઈઇન્સ ડેર વિચિગિસ્ટન અંડ ટિફગ્રેન્ડિગ્સ્ટન થીમેન ઇમ બુચ વોર્ગેસ્ટેલ્ટે. ડેસેન વિક્ટીગકેઈટ અંડ વૉર્ટ સિન્ડ નિચ ઝુ અનર્સસ્કેઝેન. ડેસ વેર્સ્ટન્ડ્સ અંડ ડેર ગેબ્રાચ વોન ફુહલેન અંડ બેગેરેન કોનટે ડેન વેન્ડપેંક્ટ ડેર ફોર્ટન્ટવિકલંગ ડેસ મેન્સેન એન્ડ ડેર મેન્સચાઇટ બેડ્યુટન; es કોન્તે die ડોર વોમ ફાલ્શેન ડેનકેન, ફેલશેન ગ્લાઉબેન, ફેલશેન ઝિલેન, મીટ ડેન સેઈ સિલ્ચ સેલ્બસ્ટ ઇન ડેર ડંકલેહાઇટ જીફાન્જેન ગેહાલ્ટેન હેબેન, બીફેરીયન. ઇસ ફેલ્ડચેન ગ્લેબેન, ડેર લેન્જ ઝેઇટ બ્લાઇંગ્સ એન્જેનમોન વેર્ડે; ઇન ગ્લાઉબ, ડેર નન તેથી ટિફ આઇ ડેનકેન ડેર મેન્સેન વેરવર્જલ્ટ આઇએસટી, ડેસ સ્કીનબેર નિમેન્ડ ડારન ડેંકટ, આઇએનએન ઝુ હિન્ટરફ્રજેન.

ઇર આઇટી ફોલ્જેન્ડેસ: જેડર વિર્ડ ડઝુ ગેબ્રાચટ ઝુ ગ્લાઉબેન, ડેસ એસ ફ્યુનફ કોર્નપરિલે સિને ગિબટ અંડ, ડેસ ડેસ ફુહલેન ઇનર વોન ઇહેન આઇટી. વાઇ મૃત્યુ પામે છે બુચ ભૌપુત, સિન્ડ સિને એઈનહેટન ડેર નાટુર, એલિમેન્ટરવેસેન, કરતાં હું ફર્કક્વેનને નિશાની સમજશકિત છું. એસ ગીબટ નૂર વીઅર સિને: સેહેન, હોરેન, સ્મેમેકન અંડ રિચેન; und für jeden davon gibt es ein spezielles organ; અબેર એસ ગિબટ કેઈન સ્પેઝેલ્સ ઓર્ગન ફ્યુર્સ ફુહલેન, વેઇલ ફુલહેન-ઓબ્વોલ એ ડર્ચ ડેન કોપર ફુલ-નિચટ ઝમ કોપર, નિચટ નેર ગુરહોટ. આ ઇસ્ટર ઇનર વોન ઝવેઇ ઇજેન્સચાફ્ટન ડેસ ડોર્સ. અચ ટાઇઅર ફુલહેન અંડ બેજહરેન, અબેર ટિઅર સિન્ડ મોડિફેક્ટેશન ડેસ મેન્સેન, સ્પાર્ટર એર્કલ વીર્ટ.

ડેસેલ્બે મસ એચ ફ્યુર્સ બેજેરેન જેલ્ટેન, ડાઇ એન્ડરે ઇજેન્સચાફ્ટ ડેસ ડોર્સ. ફ્યુહલેન અંડ બેજહ્રેન મુસેન સ્ટેટ્સ જીમેન્સિમ્સ બ્યુરિકસિચટિ વેર્ડેન, ડેન સેઈ સિન્ડ અનઝર્ટ્રેનલિચ; કેન્સ કેન ઓહને દાસ અરેરે અસ્તિત્વમાં છે; સેઈ સિંડ વી ઝેવેઈ પોલ ઇમ એકીકટ્રિસ્ચેન સ્ટ્રોમ, ઝવેઇ સીટીન ઇનર મેડેઇલ. ડેઇઝ બુચ જીબ્રુચત દેશહલ્બ ડાઇ ઝુસામ્મેન્જેસેટઝેટે બેઝિચ્નંગ: ફુહલેન-અંડ-બેજહેરન.

દાસ ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન દેસ ડોર્સ આઇટી જેન ઇન્ટેલિજન્સ ક્રાફ્ટ, ડર્ચ મૃત્યુ પામે છે નેચર અંડ ડેન સિનેન બીવેગેટ વેર્ડેન. ડેસ ફુહલેન-અંડ-બેજહેર લેગ્ટ ઇન ડેર સ્કોપફેરીસ્ચેન એનર્ગી, મરી એલ્જેજેનવાર્ટીગ આઇએસટી; ઓહ્ન ફુહલેન-અંડ-બેજહેર વુર્ડે એલ્સ લેબેન ઑફ્રોન ઝૂ અસ્તિત્વમાં છે. ફુહ્લેન-અંડ-બેજહ્રેન આઇટી જેન ટેકનીક ઓહ વેર્ગેન્જેએથ ઓડર ઝુક્યુનફટ, મીટ ડેર એલિ ડિંગ વેહર્ગોનેમ, એર્સ્ફેફેન, જીફોફોર્મ, હર્વોર્બ્રેચટ અંડ બિહેરશેચ વેર્ડેન, ઓબ ડર્ચ ડે ટેટન વોન ડોર્ન ઇન મેન્સચલિચેન કોપરન ઓડર ડર્ચ ટેટન વોન ડેનન, ડાઇ ઝુર વેલ્ટ્રેરીઅંગ ઓડર ઝુ ડેન હોહેન Intelligenzen ગેહરેન. એલ્લે ઇન્ટેલિજન્ટ હેન્ડલંગેન ગેહેન ઔસ ડેમ ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન હર્વોર.

ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન આઇએસટીએમ એમએન્સચલીન કોપર જેન બીવુસ્તે ક્રાફ્ટ, ડાઇ ડેઇ ઈનઝિગર્ટિજ માસ્કિન ડેર નેચર સ્ટીઅર્ટ. નિચ ઇટર ડેર વીઅર સિને-Fühlt. ડેસ ફુહલેન, જેન પેસીવ ઇજેન્સચાફ્ટ દેસ ડોર્સ, આઇએસટી ડેસ, આઇ કૉર્પર ફ્યુહ્ત, ડેન કોપર સેલ્બસ્ટ ફ્યુહલ્ટ અંડ ડાઇ એંડ્રુક્કે, ડે ડર્ચ ડેર ડે વીર સિન ઇન ડેન કોપર જલેન્જેન, એલ્સ સેન્સેશન ઇમ્ફિફેટ. એસેસ્ડેમ આઇએસટી ઈએસ ડેર લેજ, એબ્વેચેલ્સેન્ડમ માસ્સે übersinnliche Eindrücke wahrzunehmen, વાઇ સ્ટિમ્મુન્જેન, એટમોસ્ફ્રેન, વોરાહન્જેન; એસ ફ્યુહ્લટ, રિમિટીગ અંડ ફાલ્શ આઇએસટી, અંડ ફ્યુહ્ત, વેન ડેસ ગ્યુવિસન વોર્નંગેન ઑસ્પપ્રિટ. દાસ બેજહરેન, ડાઇ એક્ક્ટીવ ઇજેન્સચાફ્ટ, આઇટી જેન બીવુસ્તે ક્રાફ્ટ, ડાઇ ડેન કોપર બિવેગ્ટ, વાહરેન્ડ ઇર ડેન ઝવેક ડેસ ડોર્સ erfüllt. ડેર ડોર બીગિડેન ઇગિન્સાફેટેન માં ફૂગિઅર્ટ ગ્લીચીઝિટિગ: પણ ગેહેટ જેડ બેગીઅરડે એયુઇન જિફ્યુહલ હર્વર, અંડ જેડ્સ ગેફ્યુહલ માન્ડેનેટ ઈન બેગિયરડે.

ડુ વોર્સ્ટ ઈન વિવિટીન સ્ક્રિટ ઑસફહરેન ડુમ વેગ ઝુમન એન્ડ ઝુર કેનટનીસ વોમ બીવસસ્ટેન સેલ્બસ્ટ આઇ કૉપર, વેન ડુ ડેલ એલ્સ ઇન્ટેલિજન્સ ફ્યુહલેન, નેવન્સસિસ્ટમ વેસ્ટસ્ટેસ્ટ, વોમ કોપર, ડેન ડુ ફ્લસ્ટ, અમ્બ્રેન્ટન્ટ, અંડ ગ્લીચીઝિટિગ એલ્સ જેન બીવસ ક્રાફ્ટ ડે બેજેરેન્સ , ડેન ડીન બ્લૂટ durchströmt, અલબત્ત selbst કીન બ્લૂટ આઇએસટી. ફુહલેન-અંડ-બેજહરેન સોલે એલી વીયર સિન સિંક્રનાઇઝર. એઈન વેસ્ટન્ડન્ડીસ વોન ડેર ફંકશન એન્ડ ડેમ સ્ટેલેનવર્ટ ડેસ ફુહલેન-અંડ-બેજહેરેન્સ માર્કિર્ટ ડે અબ્રેહર વોન ગ્લાઉબેન્સસ્ત્ઝેન, મરી મરી ડોર મેન્સેન સીટમાં જેર દાઝુ ગેબ્રાચટ હેબેન, સિચ અલ્સ નિટ્સ વેઇટર્સ એલ્સ સ્ટરબ્લીક વાહરઝુનેમેન. મિટ ડેઝમ વેસ્ટાન્ડેનીસ ડેસ ફુહલેન-અંડ-બેજહેરેન્સ આઇ મેન્સેન, કોન્નેન વીર મીટ ડેર ઇન્ડિસ્ચેન ફિલોસોફી અનટર ઈનમ ન્યૂન બ્લિકવિંકેલ કિલ્લોફ્રેન.

ડાયેસ્ટ લહેરે એર્કેન, ડેસ મેન સિચ વોન ડેન ઇલુઝન ડે ડર સિને બેફ્રેન મુસ, વેન ઈન વેસ્ટન્ડિન્ડિસ વોમ બીવસસ્ટેન સેલ્બસ્ટ આઇ કોપર સોવિયે વમ ફેલશેન ડેન્કેન અંડ હેન્ડલન-દાસ ડાહર રુથ, ડેસ મેન સેઇન્સ ફ્યુહલન્સ અંડ બેગ્રેરેન્સ નિચ મીર હેર ઇસ્ટ-એર્લેંગ વિર્ડેન સોલ. એબર એચ ડે ડાઇસ્ટલશે લેહરે ફાલ્ટ ડેર એલ્ગેમિનેન ફેહલાન્નાહ ઝમ ઓપફર, ડેસ ડેસ ફુહલેન ઇનર ડેર કોપરલિક્હેન સિને આઈટી. ડાઇ લેહરર બેહુપ્ટેન, દાસ દાસ ટાસ્ટન બેઝિહંગ્સવેઇઝ ડેસ ફુહલેન ઈન ફ્યુનફ્ટેન સિન ડાર્સ્ટેટ; દાસ પણ દાસ Begehren વમ Körper હેર્રુથ; અંડ, ડેસ સોહૉહ ફુહલેન એલ્સ એચ બેગ્રેન નેચરર્સચેન્યુંગેન આઇ કોપર સિંડ. એન્ટ્સપ્રચંડ ડીઝેર હાઈપોથેસ વિર્ડ દલીલઅરર્ટ, દાસ મૃત્યુ પુરુષ, ઓડર ડેર એટમેન-ડે દેહ-ઇન-ધી-બોડી, દાસ ફુહલેન-અંડ-બેજહેરન-સેઇન ગેફુલ વેલ્સ્ટએન્ડિગ અનટર્રુકેન અંડ એમ એન્ડ એન્ડ ડેસ બેજહ્રેન "ઑસરોટન", ઝેરોસ્ટોન મુસ.

હિન્સિક્ટીક્ચ ડેસેન, હિયર ઇમ બેઝુગ ઔફ ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન એએફજેજિગેટ વર્ડન આઇએસટી, સ્કિન્ટ એસ, ઓલ્સ ઓબ ડે લેહ્રેન ઔસ ડેમ ઓસ્ટેન એટવાસ અનમોગ્લિકિસ ફોર્ડેર્ન. ડેસ અનઝોસ્ટેબરે, અનસ્ટરબ્લીક સેલ્બસ્ટ આઇ કોપર કૅન સિચ સેલ્બ્સ્ટ નિચ ઝર્સ્ટ્રોન. વારે એસ ડેમો મેન્સક્લિકેન કોપર મોગલીચ, ઓહ્ન ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન વીટ્ઝરજુલબેન, તેથી વોર એઈ નિટ્સ વેઇટર અલ ઈન સ્ટમ્પર આત્મપ્રાત.

અબસીઝેન વોન ડેન મિસ્વરસ્ટેન્ડનિસ્સેન યુબર્સ ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન, લૈફેરન ડે ઈન્ડિસ્ચેન લેહર કેઈન બેલેગ ડાફુર, દાસ સેઇ એટવાસ વમ ટ્રાયન સ્વ વુસેસ્ટન. બીઅર ડેર અનરકલ્ટેન એસેસ્યુંગ "ડુ બિસ્સ્ટ ડાસ" મુસેન વીર ડેવોન ઔસજેન, દાસ દાસ એન્જેસ્પ્રોચેન "ડુ" ડેર એટમેન, મૃત્યુ પુરુષ-દાસ ઈન્ડિવ્યુએલ, કૉર્પરબેફેટ સેલ્બ્સ્ટ ઇસ્ટ; અંડ ડેસ જેન્સ "દાસ", ડેમ ડાસ "ડુ" ઝ્યુગર્ડર્ડનેટ વિર્ડ, એલ્સ યુનિવર્સલ સેલ્બ્સ્ટ, અલ્સ બ્રહ્મ, ગીલ્ટ. ઝવિસન ડી ડોર અંડ સીનેમ કોપર વિર્ડ કેન અનર્સસ્કીડ જીમેટ; અન એએસ ફિલેટ્સ ગ્લીચેરમાસ્સેન એઈન અનર્સેસિડુંગ ઝ્વિસ્ચેન ડેમ યુનિવર્સલન બ્રહ્મ અન્ડર ડેર યુનિવર્સલન નેચર. ડૅન્ક ડેર ડોક્ટ્રિન એ સર્વવ્યાપી બ્રહ્મન્સ એલ્સ અરુક્વેઅલ અંડ એન્ડેઝેલ એલેર કૉર્પરિલેન ઇન્ડિવ્યુએન, વેસન મિલેનિયન વોન ડોર્ન નિચેટ્સ વોન ઇહરેમ વોરેન સેલબસ્ટ; અંડ નોચ મેહર, સેઈ ઇરવાર્ટન, જે એસ સ્ટ્રેબેન ગેરાડેઝુ દાનચ, આઈ યુનિવર્સલ બ્રહ્મ દાસ એલેરકોસ્ટબ્રેસ્ટ ઝુ વર્લીઅર, મેન જેમેલ્સ બેઝિટ્ઝન કેન: ડે ડાઇ વોર આઇડેન્ટિટે, ડેસ ઇગિએન ઇગ્ઝીગર્ટિગ, સેલ્બસ્ટ અનટર એરેન ઈંગ્ઝીગર્ટિજેન, અનસ્ટરબ્લિકન સેલ્બેસ્ટન.

Obwohl es recht offensichtlich આઇએસટી, ડેસ ડાઇ લેહરેન ડેસ ઑસ્ટેન્સ dazu neigen, den ડોર એક નાઇટ નેચર ઝૂ કેટેન અને આઇ અનવિસીન ઉમ દાસ વાહરે સેલ્બસ્ટ વેરહરેન, સ્કીન્ટ એ હો હોસ્ટ અવેહર્સચેનલિચ, ડેસ ડેઇ લેહરેન ડમેન કોપ્ફેન એન્ટિમ્મેન્ટેન; ઓડર, ડેસ મેન સેઇ મીટ ડેર એબ્શીક્ટ ડેર અનટરજોચંગ બીવુસ્ટ ઑફ્રેચટ ઇરિહેલ્ટ, ઉમ ડે વાહરહિટ વોર ડેન મેન્સેન ઝુ વર્ર્ગેન. વીએલમેહર સ્કિનેન સેઈ લીડિગ્લીક ડાઇ રુડિમેન્ટ્રેન યુબ્રેસ્ટિ ઈઇન્સ વીઅલ એલ્ટેરેન સિસ્ટમ્સ ઝુ સીન, ડેસ વોન ઈનર વિન્ચોલેનેન અંડ ફાસ્ટ વર્જેસેન ઝીલ્લાઇઝેશન સ્ટમ્પ્ટ: ઇએ લેહરે, ડેવ વોરગ્વિચ વાહરે એર્લેચ્યુંગ લાનન કોનટે; ડાઇ મોગ્લીચેરવેઇઝ ડેસ ફુહલેન-અંડ-બેજહેરેન એલ્સ ડેન અન્સ્ટરબ્લિકન ડોર હું Körper erkannte; મૃત્યુ પામે છે ડોર ડેન વેગ ઝુમ વિસેન um દાસ ઇજેન વાહરે સેલ્બસ્ટ wies. એલ્ગેમિનેન એઇજેન્સચાફ્ટન ડેર અસ્તિત્વમાં રહે છે, Überlieferungsformen લેજેન એક સોલેશ મોગ્લીચકેટ ઝીમિલ નાહ; ડેસ આઇ લૌફ ડેર જહહરહર્ડે ડાઇ ursprüngliche લેહરે અનમર્કલીચ ડેર ડોક્ટ્રિન ઈન સર્વવ્યાપી બ્રાહ્મણો, સૉઇ એરેન પેરાડોક્સન ડોક્રેટીન, ડાઇ ડેસ ફુહલેન-અંડ-બેજહેર વેરવ્ફેન.

ઇઝ જીબટ ઈન શ્ત્ઝ, ડેર નિચ વોલ્સ્ટેંડિગ વર્બોર્ગન લેગ્ટ: ડાઇ ભગવદ ગીતા, દેસ કોસ્ટબરે જુવેલ ઇન્ડિયન્સ, ઈન ઇન્ડિશે પેરલે, મર્ટ કેનમ પ્રીસ ઝુ બીલેજેન આઇટી. ડાઇ વાહરહિતેન, મૃત્યુ પામેલા કૃષ્ણા અર્જુન વર્મીટ્ટેલ, સિન્ડ એરેબેન, wunderschön und ewig. એબર ડે ડાઇટ્સ ઝુર્કલેગ્જેન્ડે એપોચે, ડેર ડીઝ્સ ડ્રામા સિક્ચ એન્ફ્ફલ્ટેટ એન્ડ સ્ટૅટફિન્ડેટ, અંડર વેલ્ચર ડબ્લિટિનેન વર્ચ્યુલેટેડ અંડ વર્ચલીઅર્ટ લેજન, એર્ચવર્ટ ઈન વર્સ્ટન્ડિન્સ ડેવન, મૃત્યુ પામેલા ચેરક્ટેર ક્રિશ્ન અને અર્જુન સિન્ડ, વી સાઇસ એઇટ ડેસ ઈનન ઝુમ એમટ ડેસ એરેન ઇન રિલેશન સ્ટેહટ, ઇન્હેરહેલ્બ ઓડર ઔસશેહાલ ડેસ કોપર. ડાઇ લેહરે ઔસ ડીઝેન એર્બેબેન ઝીલેન આઇટી વોલ્ડર બેડેઉંગ, અંડ કોનટે વોન ગ્રસેમ વર્ટ સીન. એબર સેઈ આઇએસટી એટલી સીરિટ ડિટ સેટઝેટ મીટ અંડ વર્ઝેરેન્ટ વોન uralter થીોલોજિઅન અંડ સ્ક્રિફ્ટફ્લેન ડોકટ્રેન, ડેસ આઇડે બેડ્યુટંગ ફાસ્ટ વોલ્સ્ટેન્ડિંગ વર્બોર્ગેન બ્લિબર્ટ અંડ મેન એન્ડ વોર વેન્ટ entsprechend geringer einschätzt.


ઓફ્રેન્ડ ઈઇન્સ એલ્મેઇન્નેન મંગલ્સ એ ડેર ઑસ્ટિલેન માં ડેલ ઓસ્ટિલિફન ફિલોસોફી સોવી ડૅટ ટેટ્સાચે, ડેસ સેઈ એલ્સ ઍલેટીંગ ઝુમ વિસેન યુમ ડેસ વાહરે સેલ્બસ્ટ આઇ કૉપર વિધ્ધર્સ પ્રોચિલિચ ઇર્કિંન્ટ, વૉર્ટે ડાઇઅર લેહરે ઇન્ડિઅન્સ ઝેફિફ્લાફ્ટ અને અનઝુવરલિસ્સ. મેન કેહર્ટ પણ યેન વેસ્ટન.

ડેસ ક્રાઇસ્ટન્ટમ બેટ્રિફ્ફ્ટ હતો: ડેર વાહરે ઉર્સપ્રુંગ અંડ ડે ડાહ વાહ્રે ગ્શેચિચ ડે ક્રિસ્ટિન્ટમ્સ લેજેન આઇ વર્બોર્જેન. ઓસ બેમુહુજેન, ડેર્સ ursprünglichen એબ્સિચટેન સીનર લેહરેન ઓડર અબેર ડાઇ લેહરેન સેલ્બસ્ટ ઝુ ઇર્કલેન, ઇસ્ટ über જહહરહંડેન હિનવેગ એઇન્મેંજ એ લિટરઅર એન્ટિસ્ટેન. સીટ ફ્ર્યુસ્ટન ઝિટેન વર્ડે ઈન ડોકટ્રિન ગેલેહટ; અબેર કેઈન સ્ક્રિફ્ટેન વુર્ડન Überliefert, ડાઇ ઈન વિસેન um die ursprünglichen એબ્સિચટન und લેહ્રેન ડેસ ક્રાઇસ્ટન્ટમ્સ ermöglichen.

પેરેબેન એન્ડ સ્પ્રિચવોર્ટર ડેર ઇવેન્જેલિઅન લેસેન ગ્રોસર્ટિગ્કેટ ડાઇ, ઇનાફેચાઇટ અંડ વાહરહિટ એર્બ્લિકન. એબર સેલ્બસ્ટ ડાઇ, ડાઇ ડાઇ નેઉ બૉટ્સચાફ્ટ એલ્સ એલેરેરેસ્ટ ઇમ્ફિંગન, સ્કીનિન સેઇ નિચે વર્સ્ટેન ઝુ હેબેન. સ્ક્રિફ્ટેનબર્ગે સિયેન્ટેન અને ડેન ટાઈસ્ચંગ્સબસિએન્ટેન; અબેર ગ્લેચીઝિટિગ બેહુપ્ટેન સેઇ, ડેસ એઇન ટિફેર લેજેન્ડે બેડેઉંગું ઝુ શોધીન આઇટી; ઇએન ગેહાઇમ લેહરે, ડાઇ નિચ ફર્લ એલી, સોન્ડર્ન નૂર ફ્યુર "ડેજેનજેન, ડાઇ ગ્લુબેન વૉલેન" બીબેસિચટીગ્ટ વર્ડે. ડાઇ સ્ક્રિફ્ટન સિંડ ઓહ્ન ઝ્વિફેલ વેલ્લેર ગેહેમિન્સ; અંડ વાયર મુસેન એનહેહમેન, ડેસ સેઈ ઈઈન લેહરે યુબરડેકન, ડેઇર નૂર વેનિજેન વર્મીટ્ટેલ એન્ડ અંડ ઑનબર્ટ વૉર્ડે. ડેર વેટર, ડેર સોહન અંડ ડેર હેલિજ ગિસ્ટ: એસ સિન્ડ માયસ્ટેરિયન. રહસ્યમય સિંધ અંધ મૃત્યુ પામે છે એમ્પ્ફેન્ગ્નિસ સૉઇ મૃત્યુ પામે છે ગેબર્ટ અંડ ડેસ લેબેન જેસુ ક્રિસ્ટી; ઇબેનફોલ્સ સેઈન ક્રુઝિગુંગ, સીન ટૉડ અંડ સેઈન વાઇડરૌફેસ્ટરસ્ટેહંગ. માયસ્ટેરિઅન સિન્ડ ઇબેનફોલ્સ ઓ ઝેનફેલ હીમલ અંડ હોલે, અંડ ડેર ટ્યુફેલ, અંડ ડેસ કોનિગ્રેચ ગોટ્ટ્સ; ડેન એસ આઇએસટી કામ વાહર્સચેનિલિચ, ડેસ ડીઝેમેન જેન અનમિલેલ્બર વેસ્ટેસ્ટેન વેર્ડેન સોલ્ટેન, સોન્ડર્ન સેઇ ગાલ્ટેન અલ્સ સિમ્બોલે. સ્લેફ્ટેન સ્પ્રિચવોર્ટર અંડ બેગ્રીફ્ફ, ડેન સ્વિચટ એન્ડ એંડગ્રેફન્ડ નિચ વોર્ટલિચ, સોન્ડર્ન ઇમ માસ્ટિસ્ચેન સિને વેસ્ટસ્ટેન વેર્ડેન સોલેન; અંડ અરેરે કોનનટેન નૂર ફુર ઇનીજ વેનેજ ગ્રુપપેન બેડેઉટંગ ટ્રજેન. એસેસ્ડેમ ઇટ્સ ડે અન્નાહમ અનવર્નફિગ, ડેસ પાર્લેન અંડ વાન્ડર એલ્સ બુચસ્ટાબ્લીક વાહરહિતેન જેલ્ટેન સોલેન. Überall Geheimnisse-aber nirgends werden sie gelüftet. શું ટોપી એસ મિટ બધા ડીઝેન ગેહેમિનસેન ઑફ સિચ હતા?

ડેર ઑનસેન્સિક્લિચેન સિન અંડ ઝ્વેક ડેર ઇવેન્જેલિયન લેગ્ટ ઇન ડેર લેહરે વોમ વેરસ્ટેન અંડ ફુહરેઇન ઇન્સેન લેબેન્સ; ઈન્સેન લેબેન્સ, ડેસ ડેન મેન્સચલિચેન કૉર્પર રેજિએરેરેન લોસ્ટ, સોમટ ડેન ટૉડ બેઇજ્ટે, ડેન ફિઝીસ્ચેન કોપર ઝુમ ઇવેન લેબેન, ઝુન ઝુસ્ટન્ડ એર્નેન બેફ્થ, વોન ડેમ ડેર કોપર હેબ્રેગફોલિન સીન સોલ્ટ-વોબેઇ ડીઝર હેરાબફોલ "ઉર્સેન્ડ" હેઇસેટ. ઝૂ ઇનર ગ્યુસિસન ઝીટ ગેબ એસ મિટ સિકહેરિટ ઈન ઇંડિએટિગિસ સિસ્ટમ વોન એન્વેસિન્જેન, ડેસ જીન ઓફિઝિગેટ, વૅન મેન ઈન ડેરેર્ટિગ ઇન્સેરે લેબેન ફ્યુટ્ટ, વી મેન ઇન ડેસ વિસિન વોમ ઇજેન વેન સેલ્બસ્ટ એર્લેંગ. ફ્રુન ક્રિસ્ટિલેન Überlieferungen સૂચક માણસ મૃત્યુ પામે છે Existenz einer solchen Geheimlehre, ઈન્ડમ મેન સિચ auf Geheimnisse und Mysterien bezieht. એસેસ્ડમ સ્કીન્ટ એસેન્સેન્ટિલ, ડેસ પેરાબેન સિનબિલ્ડર, ગ્લીચેનીસ સિન્ડ: બેશેડિએન એર્ઝાહલંગેન એન્ડ સ્પ્રિચવોટર, ડેન ઝર વર્ટિલેંગ નિચટ નર મોરિશિશેર બીસ્પીઅલ એન્ડ એથિસ્શેર લેહરેન ડાયનેન, સોન્ડર્ન એચ સર્વશ્રેષ્ઠ, ઇનહેર, વૉરહાઇટન એલ્સ બેસ્ટન્ડિટેઇલ એઇન્ડિએટિએન સિસ્ટમ્સ વોન એન્વેસિન્જેન Überliefern સોલેન. આહરિંગ હેલ્ગિએન માં એલ્ડરડિંગ્સ ફિલેટ્સ ઇ ડેન ઇવેન્જેલિન એક ડેન Zusammenhängen ફોર્મ, મૃત્યુ પામે છે, અને આ સિસ્ટમ સોલ્યુશન્સ સિસ્ટમ ઝૂ ફોર્મ્યુલેર; અન überliefert worden આઇએસટી, આઇએસટી nicht genug હતી. અંડ, મૃત્યુ પામ્યા હતા ગેહેમિન્સ બીટ્રીફ્ફ્ટ, ડેહ સોલે લેહરેન એન્જેબ્લિક ઈંગ્હહેલ્ટ વર્ડેન, ઇટી વીડર ઈન સ્ક્લુસેલ નોચ ઈન કોડ બીકાન્ટ્ટ, ડેર અન અનર્મોશીન કોનટે, સેઈ ઝુ entschlüsseln oder zu verstehen.

Der fähigste und eindeutigste એર્ક્લેર ફ્રુઅર ડોક્રેટિન, ડેન વાયર કેનન, આઇએસટી પૌલસ. ડાઇ વોર્ટે, ડાઇ એરે ગેબ્રાચ્યુટે, સોલેન ફર જિન નુર સિન એર્ગેબેન, અ ડાઇ સેઇ એચ ગેરીચેટ વેરેન; અબર નન મુસેન સીન સ્ક્રિફ્ટન નાચ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ડેર ગેજેનવાર્ટ અર્થઘટન વેર્ડેન. "ડેર એરેસ્ટ બ્રીફ ડેસ પૌલસ એક મરી કોરિનથર" માચટ ઇએમ 15. Kapitel Anspielungen auf und Ertenert ડેન લેસર શ્રેષ્ઠતમ લેહરેન, શ્રેષ્ઠ અભિનેતા Anweisungen, ડેન ડુ Führen એન્સેન લેબેન્સ betreffen. એબર વાયર મુસેન એનહહમેન, ડેસ ડીઝ લેહરે એન્ટવડર અનૌફેસચેરીબેન બ્લીબેન-વૉરસ્ટાન્ડિચ વોર-ઓડર અબર, ડેસ સેઈ વર્લોરેન ગિગિંગ અંડ સેમિટ ઇન એલેન એર્લેટીન Überlieferungen fehlen. જેડમ ફોલ વિર્ડ "ડેર વેગ" નિક્ટ ડાર્જલેગ્ટ.

વોરમ વોરહેથેનને ફોર્મ વોન ગેહેમિન્સન Überliefert માં વેરાન કર્યું? ડેર ગ્રુન્ડ કોનટે સેઈન, ડેસ ડાઇ સ્ટૅટલિચેન ગેસેટ ડેર ડેમાલીજેન ઝીટ ડે વર્બ્રેટ્યુંગ નેઅર ડોક્રેટીન વર્બોટેન. ડાઇવ વેરબ્રીટંગ ઇનર સેલ્ટ્સમૅન ન્યુન લેહરે ઓડર ડોકટ્રિન વૉર ગર્ોગ્ચિ મીટ ડેર ટોડ્સસ્ટ્રાફે બીલેગ્ટ. ડાઇ લેજેન્ડ બેગેટ ઇમિરેહિન, ડેસ ઇસુ ડેન ટૉડ એ ક્રુઝ ફ્યુ ડે, વેરબ્રીટંગ સીનર લેહરે વોન વાહરહિટ, 'ડેમ વેગ' અંડ લેબેન ઇલેડેડન મ્યુસ્ટે.

એબર હીટ, તેથી સેંટ મેન, ગિબ્સ એસ રેડફ્રેઇથ: મેન ડેર્ફ ડેન ઇગ્નેન ગ્લુબેન એબર ડે ગેહેમિન્સ ડેસ લેબેન્સ ઑસ્પ્રેન્ચ, ડેન ટોડ બીફર્ચટન ઝૂ મુસેન. તે ખૂબ જ નિમિત્તે માણસ હતો અને વેરફાસંગ અંડ ફંકશન ડેસ મેન્સચલીન કોપર્સ સોવ ડેસ બ્યુસસ્ટેન સેલ્બેસ્ટ્સ, ડેસ ઇહેમ ઇનહ્યુહન્ટ, વૉઇસ: ડાઇ વાહરાઇટન ઓડર મીનુંગેન, ડાઇ મેન બરિઝહંગ ઝવિસન ડેમો કોરેબર્ફેટેન સેલ્બસ્ટ અંડ ડેમ વોર્ન સેલ્બસ્ટ સોવ્યુ ઝુમ પેફડ ડેર વિઝેઈટ બિટ્ઝ્ટ, મુસેન હીટ નિચ મીહર ગેહેમિન્સવોલે વૉર્ટે વર્કલિડેડેટ વેર્ડેન અંડ બેનોટીજેન કેઈન કોડ, ઉમ વર્સ્ટેન્ડેન ઝુ વેર્ડેન. અદ્યતનમાં ઝિટેનને "હેનવીઇઝ", "બ્લેન્ડેન", "ગેહેમિનીસે" અંડ "એન્ડ્યુટ્યુંગેન", રહસ્યમયસ્સામાં સ્પ્રેચે ઈન બેલેગ ડેર ઇગ્નોરાન્ઝ, ડેસ ઇગોસિમસ ઓડર એઇન્સ અનલાયુટ ક્રમેર્જિસ્ટ્સ.

ટ્રૉટઝ ઇંજિગર ફેહલર અંડ એસ્પૂલટ્યુંગેન, ટ્રૉટ્ઝ સેક્ટેનવેસેન્સ, ટ્રૉટઝ ઇઇનર ગ્રૉસ્સેન ઇન્ટરપ્રિટેશન્સવીલ્ફાલ્ટ બેઝ્લીચ સીનર માસ્ટિસ્ચેન લેહરેન, ટોપી સિચ ડેસ ક્રાઇસ્ટન્ટમ ઇન એલીન ડેર વેલ્ટ વર્બેટીટ. વમોગ્લીચ મેહર અલ્સ જેડર એન્ડરે ગ્લાઉબ ટોટ એસ મીટ સેઈન લેહરેન ઝુર વેરડેંગ ડેર વેલ્ટ બીગેટ્રેજેન. એસ મિસ વાહરહિતેનમાં સેઈનન લેહરેન ગેબેન, વાઇ અચ ઈમર સિર વર્બોર્ગન લેજેન. એસ સિન્ડ લેહરેન, ડે સીટ ફાસ્ટ ઝવેઇટઝેન્ડ જેહરેન માન્સચિલિહે હેર્ઝેન એરેઇચટ અંડ ડે મન્સચલિક્કીટ, ઇહેન ઇર્વેક્ટ હેબેન. ઇવેજ વાહરહિતેન ગેહોર્ન ઝુર મેન્સચહિટ, જેનર મેન્સચાઇટ, મૃત્યુ પામ્યા હતા ગેસમથિત એલેર ડોર મેન્સચલીન કોપરન ડાર્સ્ટેલમાં. ડીઝ વાહરીતેન લેસેન સિચ નિચ અનટર્રુકેન ઓડર ગાન્ઝ્લીચ વર્જેસેન. Welchem ​​Zeitalter માં ઇગલ, સ્વાગત કરનાર ફિલોસોફી અને ગ્લાઉબેન્સેબેનટેનિસ, દા.ત. વેર્ડેન ડીઝ વાહરાઇટન ઈમિઅર વિડેર એર્ચેનિન, એવુ વેન સે સ્ટાન્ડર્ડ ઇંચ ફોર્મ વેંચેલન.

એઈન ફોર્મ, ડાઇએસ્ટિમેમ્ટે વાહરહિતેન વેપેટ્ટ વર્ડન સિંડ, સેલ્ટેલ ડેસ ફ્રીમારેર્તુમ ડાર. ડેર ફ્રિમિઅરરોર્ડેન આઇટી તેથી ઓલ્ટ વાઇ મન્સશેત. એરિક બર્ટ લેહરેન વોન ગ્રૉસમ વર્ટ, વૉટ ગ્રૉસર એલ્સ એ વોન ડેન ફ્રીમારેરન સેલ્બસ્ટ, ડેહ આઇએચએન પીફલેન, ગેસ્ચેટ્ઝ વિર્ડ. ડેર ઓર્ડેન ટોપી uralte ફ્રેગમેન્ટ વેર્ટવોલર ઇન્ફર્મેશન એરેલ્ટેન, ડાઇ ડેવોન હેન્ડલન, ઇએન ઇવિજેન કોપર ફર્ન ડેન્જેનિજેન ઝુ એર્સ્ફેફેન, ડેર આઇ બેઉવેસ્ટ્સિન અનસ્ટરબ્લિક આઇએસટી. દાસ ઝેન્ટ્રલે ગેહેમિન્સુમવોબેન ડ્રામા ડેસ ઓર્ડેન્સ વોલ્ડ વિડેરોફ્બુ ઇઇન્સ ટેમ્પેલ્સ, ડેર ઇસ્ટ ઝેર્સ્ટ્ર્ટ વર્ડે. ડેસ ટેમ્પ્લ ઇસ્ટ નેમિલિચ ડેસ સિમ્બોલ ડેસ મેન્સક્લિકેન કોપર, ડેન મેન વિઈડર ઓફબૌન અંડ ઝુ ઈઈનમ ફિઝીસ્ચેન કોપર એર્ન્યુઅર મ્યુસ, ડેર ઇવિગ અંડ અનસ્ટરબ્લિક આઇટી; ઇન કોપર, ડેર એલ્સ પેસેન્ડે વોહ્નંગ ફ્યુર ડેન ડેરેઇન્સ્ટ આઈએમ બેવુસ્ટ્સિન અનસ્ટરબ્લિકન ડોર. "દાસ વૉર્ટ", ડેસ "વર્લોરિન ગીંગ", આઇએસટી ડેર ડોર, સીરિન મેન્સચલીન માં વર્લોરેન કોપર-ડેન રુઈનેન ઈઇન્સ ઇસ્ટ પ્રોસ્ટિજેન ટેમ્પલ્સ, ડેર સિચ અબેર વિડેરફિન્ડેન વિર્ડ, વાહરેંડ સિચ ડેર કોપર ઇરોલ્ટ und der der ડોર über ihn મૃત્યુ પામે છે.

ડીઝ બુચ લાત ડીર મેહર લિચ, લિન્ટ ડી ડેન ડેકન; લિચ, મીટ ડેમ ડ્યુ ડેનિન "વેગ" ડર્ચ ડેસ લેબેન શોધો. દાસ લિચ, દાસ એસ લાંટી, આઇટી અબેર કેન નાટુર્લિચેસ લિચટ; એસ આઇએસટી ઇન નેઉસ લિચ્ટ; નુ, વેઇલ ડુ એસ નિચેટ ગેકાન્ત hast, obwohl es die ganze zeit bei dir war. આફ ડીઝેન સીટીન વિર્ડ એસ અલ્સ દાસ 'બેઉસેસ્ટ લિચ'આઇએમ ઇન્ર્નર્ન બીઝેચિનેટ. એસ આઇએસટી દાસ લિચ, દાસ ડીર ડાઇ ડિંગ ઝેગીન કન્ન, તેથી વાઈ સેઈ સિંડ, દાસ લિચ ડેર ઇન્ટિગ્લેંઝ, મીટ ડેમ ડુ વર્વાન્ડ બિસ્સ્ટ. વેજન ડેર ગેજેનવાર્ટ ડેઇઝ લિક્ટ્સ બિસ્સ્ટ ડુ ઇન ડેર લૅજ, સ્કોપફેરિશે ગેડેન્કેન ઝૂ ડેંકેન; ગેદાન્કેન, ડાઇ ડિક ઓબેજેટે ડેર નાટુર બિઇન્ડન, ઓડર ડિક વોન ઑબ્જેક્ટેન ડેર નાટુર બેફ્રેઇએન, જેનોઝ વિ ડુ એસ વેસ્ટ. ઇચટ્સ ડેનકેન ઇટીન સ્ટિનિગ્સ રિચટન અંડ ફૉક્યુસીઅર ડેસ બેઉસેસ્ટન લિચટ્સ આઇ ઇન્ર્નન અફ ડેન ગેજેનસ્ટેન્ડ ડેસ ડેકેન્સ. ઇન્ડેમ ડુ ડેનક્સ્ટ, એર્સચાફ્સ્ટ ડુ ડેઇન બેસ્ટિમમંગ, ડેન સ્કિકસાલ. રીચટીગ્સ ડેન્કેન ઇસ્ટ ડેર પેફડ ડેર વિશેતેટ ઝુ ડીર સેલ્બસ્ટ. ડેસ લિચ ડેર ઇન્ટેલિજેન્સ, ડેસ બેવસેસ્ટ લિચ આઇ ઇન્ર્નર, કેન ડીર ડેન પેફૅડ ઑનબેબેરેન અંડ ડિક ઓફ ડેઝમ પેફડ ફ્યુહરેન. સ્પૅટ્રેન કપિટેલ વિર્ડ એર્કલેર્ટ, વી ડેઇઝ લિચ જીબ્રાચ્યુટ વેર્ડેન સોલે, ઉમ નોચ મેહર લિચ ઝુ એર્હલ્ટન.

ડેઇઝ બુચ ઝીગ્ગ્ટ, ડેસ ગેદાન્કેન ઇચ્ટે ડિંગ સિંડ, ઇચ વેસેન. દાસ ઇન્ઝિગ ઇચ્ટે, ડેર માન્સેચ એર્સચાફ્ટ, સિન્ડ સીડ જીદેન્કન હતી. ડેઇઝ બુચ ઝિગ્ટ ડે મૅન્સેન વોર્ગેન ઑફ, ડર્ચ ડેડે જીડેન્કન એર્સેફેન વેર્ડેન અંડ, ડેસ વીલે ગિડેન્કન લેંગર ફોરડાઉર્ન એલસ જેનર કોપર ઓડર જેન ગેહરન, વોન ડે ડે જીડેન્કન ક્રાયર્ટ વર્ડેન. ઇઝ ઝિગ્ટ ઑફ, ડેસ ડેડ જીડેનકેન, ડાઇ મેન ડેંક્ટે, જેન પોટેંટીઅલ, બ્યુપ્લેન, એન્ટુર્ફ એન્ડ મોડેલ સિન્ડ, વોન ડેનન મેન ડાઇરબ્રેરેન મેટરિલેન ડીંગે બેઝિએટ, માઇટ ડેનન મેન ડેસ એન્ટિલ્ઝ ડેર નેચર વૉરન્ડર્ટ એન્ડ ડેન એજેન લેબેન્સવેઇઝ, ઇજેન ઝીલ્વીઇઝેશન erschaffen hat. ગિદાન્કેન અને આઇડિન અંડ ફૉર્મન, અમે ડેન અન્ડર અફ્યુ ઝિવેલીઝેશન એર્બૉટ, એલ્લેન્ટન અન્ડર ઝેર્સ્ટન વેર્ડેન. ડેઇઝ બુચ એર્ક્લેટ, વિએચ સિચ અનિચબ્રેર ગેડેન્કન ડેસ માન્સેન એલ્સ હેન્ડલંગેન, ઓબેજેટે અંડ ઇરેગ્નિસીસ સીઇન્સ ઈન્ડિડેવિલેન અંડ કોલ્ટેક્ટીવેન લેબેન્સ ઑડ્રુક્કેન, વિઈ સેઈ સીસ્ટ બેસ્ટિમ્મંગ ઇન અંડ નોચ સીન લેબેન ઑફર ડેર ઈર્ડે erschaffen. એબર એરિકે આર્કિટેક, વાઇ મેન ડેનટેક, ગેડનકેન ઝુ એર્સાફેફેન, અંડર ડે ઇઝેન બેસ્ટિમમંગ કન્ટ્રોલર.

ડાસ વોર્ટ વેરસ્ટેન્ડ (મન) વિર્ડ હેફિગ બેનુત્ઝ્ટ, um એલેરેલી એર્ટેન ડેસ ડેંકન્સ ગ્લેશેરમાસ્સેન મીટ ઈનઝુસ્ચલીસેન. મેન નિમ્મત આઇ ઓલ્ગેમિનેન એ, ડેસ ડેર મેન્શ નોર આઈઈન વેરસ્ટેન્ડ ટોપી. એબર એસ વાર્ડેન ટેટસચિલિચ ડ્રેઈ વર્ચાયેડેન, સર્વશ્રેષ્ઠ વેર્સ્ટાન્ડે-દો ફોર્મેન દેસ ઉમંગાંસ મીટ ડેમ બેયુસેસ્ટન લિચ-વમ દેહ-ઇન-ધી-બોડી verwendet. ડિસી, વાઈ ઝુવર એર્વાહન્ટ, સિંડ: ડેર વેર્સ્ટેન્ડ ડે કોર્સ, ડેર વેર્સ્ટેન્ડ ડેસ ફુહ્લેન્સ એન્ડ ડેર વેર્સ્ટેન ડેસ બેજેરેન્સ. ડેર વેર્સ્ટેન આઇએસટી ડેસ વિર્કન ઇન્ટેલિજન્ટ મેટેરી. ડેમિટ ટોપી એઈન વેરસ્ટેન્ડ કેન ફંકશન, ડીમ વોમ ડોર unabhängig આઇએસટી. વાઈ જેડર વેરસ્ટેન્ડ વાર્કેટ, હાંગ વોમ કોપરબેફેટ્ટન ફુહલેન-અંડ-બેજહેરન, વમ ડોર, અબ.

ડેર કોપરવેર્સ્ટેન્ડ ઇસ્ટ દાસ, મેન હફિગ અલ્સ ડેન વેરસ્ટેન્ડ સ્લેક્ચિન, ડેન ઇન્ટેલેક્ટ, બીઝિએચનેટ. ઍર આઈસ ડેસ વીર્કન ડે ફુલહેન-અંડ-બેજહેરેન્સ એલ્સ બિવેગર ડેર ફિઝીસ્ચેન નેચુર, એલ્સ બેડેનર ડેર મેન્સક્લિચેન કોર્પરમાસ્ચીન, અંડ એટ વિર્ડ એરિયર કોપરપરસ્ટેન્ડ જનનટ. ઍર આઇટી ડેર ઈંજિજ વેરસ્ટેન્ડ, ડેર ઓફ ડેન સિને ડેસ કૉર્પર્સ ઈંગ્સ્ટિમ્મટ આઇટી એન્ડ ડર્ચ સી વીર્કટ. ઇર ઇસ્તા દાસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ડર્ચ ડાસ સિચ ડેર ડોર ડેર ફિઝીસ્ચેન વેલ્ટ બીવસસ્ટ આઇટી, મીટ ઇહર, ઇહર અંડ ડર્ચ ઇહેરે મેટરિ વીર્કન કેન.

ડેર વેર્સ્ટેન્ડ ડેસ ફુહ્લેન્સ એન્ડ ડેર વેરસ્ટેન્ડ ડેસ બેજહરેન્સ સિન્ડ વિડેરમ ડેસ વીર્કન વોન ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન, એર્જેકોપ્પલ્ટ ​​વોન ઓડર વર્બિંડંગ ઝુર ફિઝીશચેન વેલ્ટ. ડેઇઝ બિડેન વેસ્ટેન્ડ સિન્ડ એક્ષ્વેલ બેઇ ઝડપી ઍલેન ડર્ન લીડર ફાસ્ટ વોલ્સ્ટેન્ડ આઇ એમ કૉર્પરવરસ્ટેન્ડ એંજબેનેટ અને એંડ વર્ડેન વોન ઇહમ કોન્ટ્રોલિઅર્ટ અંડર ડોમિનિઅર્ટ. દેશલબ ઇટ્સ એટૂ ગટ વાઈ એલ્સ મેન્સચલીચે ડેન્કેન ઔફ દાસ ડેનકેન ડેસ કોપરપરવેસ્ટ્સ એબેજેસિમટ, ડેર ડેન ડોર એક નાઇટ નેચર બિન્દેટ અંડ આઇ.એન.એન. ડરન હિન્ન્ડર્ટ, સિચ સેલ્બસ્ટ એલ્સ એટવાસ વોમ કોપર અનભાંગિગ્સ વૉહરજનેહમેન.

દાસ, માણસ માનસિક મનોવિજ્ઞાન નૈનત, આઇટી કેઇન વિસેન્સચાફ્ટ હતો. આધુનિક સાયકોલોજી ડાઇવ સ્ટુડિયો મેન્સક્લિફેન વેરહાલ્ટેન્સ. મેન મ્યુસ મૃત્યુ પામે છે તેથી, ડેસ સેઈ મૃત્યુ પામે છે, એંડ્રુક્કે વોન નેટરુક્લીન ઑબ્જેક્ટેન અંડ ક્રાફ્ટન, ડેરી ડર્ચ ડેન સિન એન ડેન મેન્સક્લિફેન એપેરેટ ઈનવિર્કન, સ્વેઇ ડે ડાઇવ મેન્સક્લિકેન, ડેવિડ એંડ્રુક્કે, એન્ટર્રુક્ટે. એબર દાસ ઇસ્ત કેન સાયકોલોજી.

એન્સ કેન કે સાયકોલોજી એલ્સ વિસ્સેન્સાફ્ટ ગેબેન, બીસ મેન ડે સાયક, ડેન વેર્સ્ટેન્ડ, રીઅલિસેરીંગ વોન ગિડેન્કન્ગાન્જેન, ડે વીર્ક્યુંગ ડેસ વેર્સ્ટેન્ડ્સ ડાઇ ડે ઉર્સેચેન અંડ એર્જેબ્નીસ ડીઝર વિર્કુંગ વર્સ્ટહેટ. સાયકોલોજેન ગેસ્ટિએન, દાસ સેઇ નિચટ વિસેન, ડીજ ડીંજ સિંડ હતી. બીવર ડાઇવ સાયકોલોજી વાહરાફટ એઈન વિસેન્સચાફ્ટ વેર્ડેન કેન, મ્યુસ મેન વર્થિએન, વાઇ ડેરી વેરસ્ટેન્ડ ડેસ ડોર્સ Wechselwirkung સ્ટીન માં miteinander. સ્ટેલેટ્સ ડેઝ ફંડામેન્ટ ડે, ડેફ ઇએન ઇક્ટે વિસેન્સાફ્ટે ડેસ વેર્સ્ટેન્ડ્સ એન્ડ મેન્સચિલિઅર ઇન્ટરકશનન એન્ટવિકલ્ટેલ વેર્ડેન કેન. આફ ડેઝેન સિટિન વિર્ડ ડેમોસ્ટ્રિઅર્ટ, વાઇ ફ્હલેન અંડ બેજહ્રેન અનમિટેલબાર મીટ ડેમ જીસ્લેક્ચટ ઝુસમેનમેનહાંજેન. એસ વિર્ડ એર્કલેર્ટ, વાઇ આઇ મન ડેસ ફુહલેન યુબર્સ બેગેરેન અંડ ઇન ડેર ફ્રોુ દાસ બેજેરેન übers Fühlen dominiert; અંડ, જેડેમ મેન્સેન ડેર નનમહર પ્રભુત્વમાં ડોરેર કોરેપરવેર્સ્ટ ઔફ દાસ ઈઇન ઓડર અને મેરે ઈંગેસ્ટિમ્મટ આઇટીટી, જે નેચડેમ જીસ્લેક્ચ ડેર કોપરનું સ્વાગત કરે છે, ડેમ ઇર વિર્કેટમાં, બેઝિટ્ટ. ડેસ્વેઇટ્રેન વિર્ડ એચ ગેઝિગ્ટ, ડેસ એલિ મેન્સચલિચેન બેઝિહ્યુંગેન વમ વિર્કન મન્નિલિશેર અંડ વેબિક્લર કોપરપરવેસ્ટેન્ડ ઇન રિલેશન ઝ્યુએનએન્ડર એહાન્જેન.

મોડર્ન સાયકોલોજેન બિવરોઝુજેન એસ, ડાસ વૉર્ટ સીલે ઝુ વર્મીડેન, ઓબલોહ એસ ઈન ડેર ડ્યુટ્સેન સ્પ્રેચે જહહુહંડર્ટન એલ્ગેમીન જીબ્રાચ્યુટ વર્ડન આઇએસટી. ડેર ગ્રુન્ડ હિયરફ્યુર આઇએસટી, ડેસ એલ્સ, મૃત્યુ પામેલા સિલે, ઇહર વિર્કન ઓડર ઇરેન ઝ્વેક બેટ્રીફ્ફ્ટ, બિસ્લેંગ ઝૂ અનઇન્ડેઇટિગ, ઝુ ઝેફિફેલહાફ્ટ અંડ વર્વિરેન્ડ ગેવેસેન આઈટીટી, એલ્સ ડેસ ઈન વિસેન્સાફેક્ચલ અનએન્ટરચંગ ડેસ થેમ્સ મોગલીચ ગ્વેસેન વૉરે. Stattdessen haben psychologen ડેન ઇનહોલ્ટ આઇહર્સ ફેન્સ Zures Untersuchung des menschlichen Tieres und dessen Verhaltens erklärt. ઍલર્ડીંગ્સ વર્ટ્રેટેન મેન્સેન સીટ જેર ઈનવર્નહ્લેમિચ અંડ ઓલગેમેન ડે અન્સિચ, ડેસ ડેર માન્સેચ ઑસ "કૉપર, સિલે અંડ જીસ્ટ" બેસ્ટહેટ. નિમેન્ડ ઝવેફેલ ડારન, ડેસ ડેર કોપર ઈન ટિરિસ્ચર ઓર્ગેનીઝમસ આઇટી; અબેર ડેન ગેસ્ટ અંડ ડાઇ સિલે બેટરીફ્ફ્ટ, તેથી ટોપી એસ વીએલ અનગ્યુસીશીટ અન્ડ સ્પિક્યુલેશન ગેજેબેન. ડેઇઝ બુચ વર્તણૂંકોએ જણાવ્યું હતું કે, ડેમેન અનરિસ્લેક્લીન થેમન.

ડેઇઝ બુચ ઝીગ્ગ્ટ, ડેસ મોર લેબેન્ડિજ સિલે ઈઈન ઇચ અને બુચસ્ટાબ્લીક ટેટ્સેચ આઈટીટી. ઇઝ ઝિગ્ટ, ડેસ સેઈ અનઝોર્સ્તર આઇએસટી, ડેસ ઇહર સિન અંડ ઇર વીર્કન ફ્યુર ડેન યુનિવર્સલ પ્લાન પ્લાન વોરસે બેડેટુંગ સિંદ. એસ વિર્ડ એર્કલેર્ટ, દાસ દાસ, વોર સિલે નેનન, ઈન નટુર્લખે એઇનહેઇટ-ઇવાવા એલિમેન્ટેર્સ, મૃત્યુ પામે છે ઈનહેઇટ ઈન્સ એલિમેન્ટ્સ-આઇએસટી; અંડર, ડેસ ડેઇઝ બીવસેસ્ટ અન્ડર અનિટેન્ડેએન્ટ એન્ટિએટ ડાર્ટ ફોર્જેસ્ક્રિટેસ્ટ એલ્ટર નેચરિનહેઇટન આઇ કૉપર ઇટ્સ: સી ઇટ્સ ડેર હૉચેસ એરેન ડિરેક્ટર ડેર કોર્સર્સ, એન્ડ્રિઅન એસ્ટિઅન એરેન ફ્રિડેશન, માયરીડેન નેઈડ્રીગેરર ફંકશનન માં લેહજહરેન, જે ડેનિંગેમેમેન ડેનિંગેમેમેન. અલ્સ સુમેર એલ્ટર નેગર્ગાસેઝેઝ, વર્ફ્યુજ ડીસી એંહેઇટ યુબર ડેસ રેચ, એલ્સ ઓટોમેશિયર ગેસ્કાફ્સફુહરર ઇમ માન્સચલીન કોપરપરપ્ટ્ટ ઝુ વીર્કન; ડીઝર રોલેલે ડાઇન્ટ સેઈ ડેમ unsterblichen માં ડોર આઇ લૌફ સીનર વિડેર્જબર્ટન, ઇંડેમ સેઇ રેગેલમાસ્સિગ આઈએનએન ન્યુન કોપર એ ફ્લિસ્શ અંડ બ્લુટ બીલ્ડેટ, ડેન ડેર ડોર ઈન્ટ્રેટેન કન્ન. સીઇ હૅલ્ટ ડીઝેન કૉપર તેથી લૅંગ આઇ એમ સ્ટેન્ડ, વાઇ એસ મોર બેસ્ટિમ્મંગ ડેસ ડોર્સ-ડે ડેર ડોર wiederum mit seinem ડેન્કેન erschafft-erfordert.

ડીઝેન ઈનહેઈટ વિર્ડ અલ્સ આત્મ-ફોર્મ bezeichnet. એક્ટીવ ઇજેન્સચાફ્ટ ડેર એટેમ-ફોર્મ આઇએસટી ડેર એટમ ડાઇ; ડેર એટેમ ઇસ્ત દાસ લેબેન, ડેર જીસ્ટ, ઇર આઇસ ડેસ કોપરર્સ; એર્ ડર્ચડ્રિંગ સેઈન ગેનઝ ગેસ્સાલ્ટ. ડાઇ એન્ડેરે ઇજેન્સચાફ્ટ ડેર એટેમ-ફોર્મ, મરી ડાઇવ પેસીવ ઇજેન્સચાફ્ટ, ઇસ્ટ દાસ મોડેલ, દાસ મસ્ટર, ડાઇ ગસુફોર્મ, નાચ ડેર ડાઇ ફિઝિશ સ્ટ્રક્ચર ડર્ચ ડેન એટેમ ઝુ ઇનર સિચબ્રેન, ટેસ્બ્રેરેન એક્સ્ટિનેઝ ઑસેસ્ટેલ્ટેટ વિર્ડ. તેથી વર્ટ્રેન બીઇડ ઇજેન્સચાફ્ટન ડેર એટેમ-ફોર્મ દાસ લેબેન અંડ ડાઇ ફોર્મ, ડર્ચ ડાઇ ડે નેચર અસ્તિત્વમાં છે.

સોમિત કેન ડે ઑસેજ, ડેસ ડેર મેન્સ ઍસ કોપર, સીલે અંડ જીસ્ટ બેસ્ટહેટ, ઈનફૅચ એટ અર્થઘટન વર્ડેન, ડેસ ડેર ફિઝીશ કોપર ઓહ રોહમટેરી બેસ્ટહેટ; ડેસ ડેર ગેઇસ્ટ દાસ લેબેન ડેસ કોપર, ડેર લેબેન્ડે એટેમ, ડેર એટેમ ડે લેબેન્સ, આઇએસટી; અંડ, ડેસ ડાઇ સિલે ડેઇન ઇનીર ફોર્મ, ડેસ અનસ્ટરબિલ્ડે મોડેલ ડેર સિચબ્રેન સ્ટ્રુક્ચર ઇટ્સ; અંડ, ડેસ ડેબ લેબેન્ડિજ સિલે સેમિટ ડેઇર ઇવેગ એટેમ-ફોર્મ આઇટી, ડેઇર ડેન ફ્લિસ્કેર્નન કોપર ડેસ મેન્સેન ફોર્ટ, એર્લટ, રિપેરર્ટ એન્ડ ન્યુ કોનસ્ટ્રુર્ટ.

શ્રેષ્ઠ નિર્મિત વિર્કકુંસ્મોડી સ્કિલ્સ મૃત્યુ પામ્યા પછી, એટેમ-ફોર્મ દાસ ઈન, મૃત્યુ પામ્યા હતા સાયકોલોજી ડેસ અનટરબ્યુઅસેસ્ટિન અંડ ડેસ અનબેવાસસ્ટે ન્યુટ. એટેમ-ફોર્મ સ્ટીઅર્ટ ડાસ વનસ્પતિ નર્વન્સસિસ્ટમ ડાઇ. ડીઝર ઑફબેબે ફૂગઇર્ટ સેઇમાં સિંક્રનાઇઝેશન મીટ ડેન એંડ્રુક્કેન, ડેઇ સેઈ વોન ડેર નેચર એરેહ્લેટ. સિએ ફ્યુચટ એચ ડે ફ્રિવીલ્લીન બેવેગ્યુંગેન ડેસ કૉર્પર્સ ઑસ, વાઈ એસ ડેસ ડેનકેન ડેસ દેહ-ઇન-ધી-બોડી vorschreibt. સેઇ ફુગિઅર્ટ એટ અલ્સ પફેર ઝવિસ્ચેન ડેર નેચર અંડ ડેમ અનસ્ટરબ્લિકન ગેસ્ટ આઇ કોપર; ઇન ઓટોમેટિક, ડેર બ્લાઇંડલિંગ એયુ મૃત્યુ પામે છે એંડ્રુક્કે વોન નેચરબજેક્ટેન અંડ-ક્રાફ્ટેન રેગીર્ટ સોવ ઓઉફ ડેન ડેકન ડેસ ડોર્સ.

ડેન કોપર આઇટી બુચસ્ટાબ્લિક ડેસ એર્જેબ્નીસ ડેઇન્સ ડેન્કેન્સ. એચ ઇમર ઇર ફ્યુ ગેસુંડે ઓડર ક્રાન્કે એર્શિનિનંગેન ઑફ્વેસ્ટ, ડુ એર્સચેફસ્ટ સે ડર્ચ ડેન ડેકેન, ફુહલેન અંડ બેજહરેન. ડેન પપ્પ્લેનર કૉપર ઑસ ફ્લિશ એન્ડ અંડ બ્લુટ આઇટી ઇગ્ન્ટલીચ ઈન ઑસડ્રુક ડીઇનર અનસ્ટરબ્લીકન સિલે, ડેનર એટેમ-ફોર્મ; એઆર આઇએસટી ડેઇ äußere એર્સેનિનગાંગ વોન ગિડેન્કેન ઔસ વીલેન વર્ગાન્જેન લેબેન. ઇર ઇસ્ટ સિટબરે અક્ટે ડેનર જીડાન્કેન અંડ ટાટન અલ્સ ડોર Gegenwart હેઈનિન મૃત્યુ પામે છે. ડીઝરમાં ટૅટાસે લેગ્ટ ડેર કેઇમ ડેર પેર્ફેક્શનરબર્કિટ એન્ડ અંડસ્ટરબિલ્કેઈટ ડેસ કોપર.

વૉટસ્ટ એંગ ડે વોરસ્ટેલંગ, ડેસ ડેર મેન્સ ડેરેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુટ અનસ્ટરબ્લિકેઇટ એરેરિકન વિર્ડ, નિચ વેઇટર સેલ્સમ; ડેસ એઆર એએલમહિલીચ ઈન ઝુસ્ટાન્ડ ડેર પેર્ફેક્શન વિડેર એરેરિકેન વિર્ડ, વોન ડેમ એર્સેન્ચુગ્લ હેબ્રેસ્ટેર્ઝ્ટ આઇટીટી. જ્હોન ઇટ્સ આઇ વેસ્ટન એઈન સોલે લેહરે એટેચેલ્સેન્ડન ફોરેન ગેલ્ફિગિગ માં ઝડપી ઝેઇટઇટઝેન્ડ પર બેઠો. ડીઝર ઝેઇટ ટોપીમાં સિચ über die die ગેન્ઝ વેલ્ટ ઑઝેબ્રિએટિટ, સોડાસ હુંર્ર્ટમિલિયન ડોર, ડાઇ યુબર જહરહંડેટે ઔફ એર્ડેન વિડેરજબોરેન વુર્ડન, મીટ ડીઝર વોર્સ્ટેલુંગ એલ્સ ઇન્ટરનેલિચ એર્લેંગ્ટર વાહરહિટ ઈમર વિડેર કોન્ટાક્ટ ટ્રેનન. Obwohl Sie immer noch wenig verstonen wird, und obwohl kaum jemand darüber nachdenkt; ઓબ્હોહ સેઇ વર્ઝેરેટ વુર્ડે, ઉમ ડેસ ફુહલેન અંડ બેજહેર વર્ચાઇડેનર મેન્સેન ઝુ બીફ્રીડિજેન; અંડર ઑપ્ટ્લ હાઈ ગ્લિગ્ગલિટીટ, મિચ ગ્લીચગ્લિટિક્કીટ, લિચત્સિનીગ્કેઇટ ઓડર સ્ટેનન્ડર એફ્રફર્ચ ઑફ્જફ્સ્ટ વિર્ડ, આઇટી ડીઝ વોરસ્ટેલંગ ઈન બેસ્ટન્ડટેઇલ એલ્ગેમિનેર ડેન્મમસ્ટર ઇન ડેર હેટિગ્નન મેન્સચાઇટ અને વર્ડિન્ટ સોમ ગ્રીસ બીચટંગ.

ડીત્મ બ્યુચ વેર્ડેન મીટ ઝેમિલિચર એલિલેહ ઑસેજેન ગ્યુવિશેટ સેલ્ટ્સમ, સોગેર સ્કુર્રિલ એર્ચેનિન, બીસ મેન જીનગ uber sie nachgedacht hat. ઝુમ બીસ્પીઅલ: મોસ્ટ વોરસ્ટેલંગ, ડેસ ડેર ફિઝીશ કોપર ડેન મેન્સેન અનઝેસ્તોબાર, ઇવિગ આઇએસટી; ડેસ એર્ન erneuert und માં ઈનન પેરેક્ટેન ઝુસ્ટાન્ડ ડેસ ઇવિજેન લેબેન્સ ગેબ્રાચટ વેર્ડેન કેન, ઓસ ડેમ આઇએનએન ડેર ડોર વોર લેંગર ઝીટ હિનબસ્ટર્ઝટે; અંડ ડેવેઇટ્રેન, વોરસ્ટેલંગ ડે, ડેસ ડેર ઝુસ્ટાન્ડ ડેર પેર્ફેક્શન એન્ડ ડેસ ઇવિજેન લેબેન્સ નિચટ ડેચ ડેડ ટોડ, નિચેટ ઇન નેબલ્સેન જેન્સિટ્સ, સોન્ડર્ન ઇન ડેર ફિઝીસ્ચેન વેલ્ટ ઝુર લેબેન્સેઇટ વિડેરેરલેંગ્ટ વેર્ડેન સોલ. મૃત્યુ પામેલા તત્સેચિલ સીહર સેલ્ત્સમ, અબેર બીઇ નહેર બેલેચટંગ નિચ વેઇટર યુવર્ન્યુનફ્ટેગ એર્ચેનિન.

યુવર્ન્યુનફિટ આઇએસટી, ડેસ ડેર ફિઝીશ કોપર ડેસ મેન્સેન સ્ટર્બેન મુસ; નોંચ unvernünftiger ઇસ્ટ ડાઇ પ્રપોઝિશન, ડેસ મેન નૂર ઇવિગ લેબેન કન્ન, ઇંડેમ મેન stirbt. ઓબ્લોહ સેઇ નિચ વોર્સ્લેજેગન, વાઇ એસ ઝૂ વૉલબ્રિજેન વૉર, સ્પ્રેચેન વિસેન્સચાફ્ટર નેયર્ડીંગ્સ ડેવોન, ડેસ નિચેટ્સ ડેજેજેન સ્પાચે, ડેસ ડેસ લેબેન ડેસ કોપર્સ ઈન્સ અનન્ડેક્લે ઇવેવેર્ટર્ટ વેર્ડેન કોનટે. નાટુર્લીચ, મેન્સચલીશે કોપર વેરેન સ્કૉન ઈમર ડેમ ટોડ ગેવિટ; અબેર સેઇ સ્ટર્બેન, વેલ સિચ નિમેન્ડ vernünftig um ઇહેર એર્નેરુંગ બીમહટ ટોપી. ડીઝમ બુચમાં, આઈ.પી. કપિટેલ ડેર ગ્રૉસ પેફૅડ, વિર્ડ બેસ્ક્રિબેન વી ડેર કોપર erneuert, વાઇ એ ઈન ઈન ઝુસ્ટાન્ડે ડેર પેર્ફેક્શન વિડેરેજબ્રેચટ અંડ ઝૂ ઈનમ ટેમ્પેલ ફર ડાસ વૉલ્સ્ટૅન્ડિજ ટ્રાયન સ્વ ઔજગેબોટ વેર્ડેન કન્ન.

ડાઇ માઉન્ટ વોન સેક્સ ઇસ્ટ યુનિટ વેઇટર્સ રટ્સેલ, ડેસ એઝ ઝુ લોસન ગિલ્ટ. સી સેલ્ટે ઈન સેજેન સીન. સ્ટૅટડેસેન, માચટ સે ડેર મેન્સ સિચ હેફિગ ઝુમ ફિન્ડ, ઝુ સીનેમ ટ્યુફેલ, ડેર સ્ટેટ્સ ઇન ઇહમ ઇટ્સ એન્ડ ડેમ એ નિકોટ એન્ટકોમેન કેન. ડેઇઝ બુચ ઝીગ્ગેટ, વાઇ મેન સેઇ ડર્ચ ડેકેન એલ્સ ડે ગ્રોસર્ટિજ માચ ઈન્સેસ્ત્ઝેન કન્ન, ડેઇ સેઈ સેન સોલે; und વેઇ માણસ ડર્ચ વર્સ્ટએન્ડેન્સ અંડ સેલ્બસ્ટબેહેરશેંગચંગ ડેન કૉર્પર રેજિએનરીઅન અંડ ડેઇર ઇજેન ઝિઅલ અંડ આઇડલઅલ ફોરસ્ક્રિટ્લિક્લેરમ ગ્રેડ ડેસ એરફોગ્સ વર્વાર્કલકેન કેન.

જેડર મેન્સ ઇસ્ટ ઈન ડોપ્પલ્ટ્સ મિસ્ટરિયમ: ડેસ મિસ્ટરરીયમ સીન્સ સેલ્બેસ્ટ્સ અંડ ડેસ મિસ્ટરરીયમ ડેસ કોપર, ડેન એર બિવોહન્ટ. એરે ટોટ અંડ ઇટ્સ શ્લસેલ એન્ડ અંડ સ્કલોસ ડેસ ડપ્લેટેન મિસ્ટેસ્ટ્રીયમ્સ. ડેર કોપર ઇસ્ત દાસ શ્લોસ અંડ ડેર મેન્સ ઇસ્ટ ડેલ શ્લ્સેલ આઇએમ સ્ક્લોસ. ડેર ઝ્વેક મૃત્યુ પામે છે બુચેસ બેસ્ટહેટ ડરિન, ડેસ ડુ એરફ્રાહસ્ટ, વાઇ ડુ ડિક એલ્સ શ્લ્સેલ ઝુમ મિસ્ટેરિયમ ડેન્સ સેલ્બેસ્ટ્સ વર્સ્ટન કેન્સ્ટ; વાઇ ડુ ડિક માં ડિનેમ કોપર શોધાયેલ કન્નસ્ટ; wie du du wahres સેલબસ્ટ finden und als સેલ્બસ્ટ-વિસેન એર્કેનન કેન્સ્ટ; wie du dich selbst als schlussel benutzen kannst, um das schloss aufzuschließen, દાસ દીન કોપર આઇએસટી; અંડ વાઇ ડુ ડર્ચ ડેઈન કોપર ડે જીહેમિન્સે ડેર નેચર વર્સ્ટન કેન્સ્ટ. ડુ બેસ્ટ ઇન અંડ બેડિએનર વોન ડેર ઈનઝિગર્ટિજેન કોર્પ્રમાસ્ચીન ડેર નાટુર; રિલેશનશિપ ઝુર નેચર માં સેઈ એગિઅર્ટ અંડ રેગેજર્ટ અને અંડ. વેન ડુ દાસ ગેહેમિન્સ ડેલ્બે સેલબ્સ્ટેસ અલ્સ ડોર ડેબ્ન્સ સેલ્બસ્ટ-વિસેન્સ અંડ અલ્સ બેદીનર ડિનર કોર્પ્રમાસ્ચીન જેલ્યુફેટ હેડે, વોર્સ્ટ ડુ વિસ્કેન-ઇન જેડર ઈનઝેલહેઇટ અંડ ઇન્જેઝમેટ-ડેસ મરી ફંકક્ડેન ડિનર કોપર્રેઇનહેટીન નેટેર્ગેસેઝેન્ડ સિંડ. ડ્યુ વોર્સ્ટ ડૅન ડાઇકટ્ટેન સોવ્રી ડાઇ અનબેન્કેન્ટેન ગેસેટ ડેર નેચર કેનન, અન્ડર વોર્સ ઇન ડેર લેજ સેઈન, મિટ ડેર ગ્રૉસ્સેન માસ્ચીન ડેર નેચર, હાર્મોની ઝુ આર્બેટીન ડર્ચ આઇહર ઈન્ડિવ્યુએલ, કોર્પરમાસ્ચાઇન, ડેર ડુ ડિક બેફિડેસ્ટ.

જિહેમિન્સ ઇટ્સ ડાઇ ઝેઇટ છે. ઝેઇટ આઇએસટી સ્ટિટ્સ gegenwärtig als gewöhnliches જીસ્પ્રથમ; ડોક વેન મેન über sie nachdenkt und versucht zu erklären, તે વાઇર્કલિચ આઇએસટી, WERDEN મૃત્યુ પામે છે, Dinge abstrakt, unbekannt; sie lässt sich nicht festhalten, માણસ ટોપી sie nicht im ગ્રિફ; અમે જે તેવું કહીએ છીએ, એન્ટીકૉમ્મન્ડ અન લેગ્ટ જેન્સિટ્સ વોન ઇનેમ સેલ્બસ્ટ. શું થયું છે, તે નિશ્ચિત નથી.

ઝેઇટ ઇટ્સ ડાઇર વેરડેંગંગ વોન ઈનહેઇટન અને કોલ્ટેક્ટીવેન વોન એઇનહેરિન એ રિલેશન ઝ્યુએનન્ડર. Diese Einfache ડેફિનેશન Läs allt! જોરદાર માં ઉંદર અને અન્ય વેરફાસંગ ઉત્સાહયુક્ત, હવે પછી તે એકદમ અંધારાવાળું છે, અને તે એક માણસ છે. ડેર ડોર શબ મૃત્યુ પામે છે ઝીટ ઇમ વૉશેન ઝુસ્ટાન્ડે વેસ્ટિએન, વાહરેન્ડ ઈર સિચ આઇ કોપર બીફિનેટ. એરેન વેલ્ટન અંડ ઝુસ્ટાન્ડન એન્ડર્સ ઝુ સીન માં ઝેઇટ સ્કીન્ટ ડાઇ. ફર ડેન bewussten ડોર સ્કીન્ટ મૃત્યુ પામે છે ઝેઇટ ઇમ ટ્રામ એન્ડર્સ ઝૂ સીન એલ્સ ડે ઝીટ ઇમ વાચઝસ્ટાન્ડ, ઓડર વોરહર્ડ એસ્ટ ફેસ્ટ સ્ફટ્ટ, ઓડર ડર કોરેપર બીટબર્ટ, ઓડર વોરહેન્ડ ડેર સ્ટફન નૅચ ડે ટૉડ ડર્ચલફટ, ઓહ વેરહેન્ડ, કોન્સ્ટ્રક્શન એંડ ગેબર્ટ એ ન્યૂ કોપર્સ વૉર્ટેટ, ડેન એ ઓફ એર્ડેન બીવ્હ્નન વિર્ડ. જેડર ડીઝેર ઝીટૅબસ્કેનીટ ટોપી ઈન "આઇ એમ એન્ફાંગ", ફોર્ટ્સક્રેટિન અંડ ઈન એન્ડે. વાહરેન્ડ ડેર કિન્ડેઇટ સ્કિન્ટ ડે ઝેઇટ ડેહિનઝક્રીચેન, વોરેન્ડ ડેર જગડેન રુસેન અંડ બિસ ઝુમ ટોડેડ ડેસ કોપર્સ ઇમરફોર્ટ બેચેલેન્યુગ્યુ ઝુ વેર્ડેન.

ઝેઇટ આઇટી ઇઝ નેટઝ ડેર વેરેન્ડરંગ, ગેસ્પોન વેન ઇવિજેન ઝુમ સિચ વેરન્ડરન્ડન મેન્સચલીન કોપર. ડેર વેબસ્ટુહ, ઓફ ડે ડેઝ નેઝેઝ ગેસ્પોનન વિર્ડ, એટીએમ-એર્ટ-ફોર. ડેર વેર્સ્ટેન ડે કોપર્સ ઇસ્ટ ડેર સ્કોપર અંડ બેદીઅર ડેસ વેબસ્ટુલ્લ્સ, ડર સ્પિનર ​​ડેસ નેટઝ એન્ડ અંડ વેબર ડેર સ્લેયર, ડેઇમ મેન "વર્ગાન્જેનિટ", "ગેજેનવાર્ટ" અથવા "ઝુક્યુફ્ટ" નનટ. ડેસ ડેન્કેન માચટ ડેન વેબસ્ટુહ ડેર ઝેઇટ, એસ સ્પિન્ટ ડેસ નેટઝ ડેર ઝેઇટ, વેબટ ડેન સ્લેયર ડેર ઝાઇટ અંડ ડેર કોપરપરસ્ટેન્ડ ફ્યુહર્ટ ડેસ ડેનકેન ઔસ.

સભાનતા[11] આઇટી યુનિટ વેઇટર્સ મિસ્ટરરીયમ, ડેસ ગ્રૉસ્ટે અંડ ટિફ્રેન્ડિસ્ટ ઓગસ્ટ માયસ્ટેરિયન. દાસ વૉર્ટ ચેતના આઇએસટી ઇઝિજર્ટિગ. એસ્સ ઈન એન્ગ્લીશ વોર્ટ્સકોપ્ફંગ અંડ સીન ઐક્વેન્ટન્ટ એર્શિન્ટ કેઇનર એન્ડરેન સ્પ્રેચે. સીન હોચસ્ટ વિચિગર વાર્ટ અંડ સીઈન બેડેટંગ વિર્ડ જેડૉચ નિચ એન્જેમેસેન ગેવર્ડિગેટ. ડેર વેરવેન્ડંગ ડેસ વોર્ટ્સ ઝુ શોધેન. ઉમ ઇગિન્જ ગેંગિંગ બીસ્પીલ ફ્યુર ડેન ફેહલેબ્રેચ ડસ વોર્ટેસ ઝૂ ન્યુન: એ વીર્ડ ઓર્ટ ઇન એસેસ્યુંગેન વેરવેન્ડેટ, વી "મેઈન બેવુસ્ટ્સિન" અંડ "સીન બેવુસ્ટ્સિન" ઓડર ટિએરિશ બેવુસ્ટ્સિન અંડ મેન્સચિલિશેસ બેવ્યુસેસ્ટિન, ઓડર ફિઝિશન્સ, સાયકોસિચ, કોસ્મિઅચ અંડ અરેરે આર્ટન વોન બેવુસ્ટ્સિન. અંડ એસ્સ ઇટ્સ બેચ્રિબેન એલ્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બેવસેસ્ટિન ઓડર ગ્રૉસીર્સ, ઓડર ટાઇફેર્સ બેવુસ્ટ્સિન, ઓર્ડર હોઅર અંડ ટાઇફેર્સ, ઓડર ઇનએર્સ અંડ અસ્સેસર્સ ઓડર વૉલ્સ અને બેઉસસ્ટ્સિન. એસ વિર્ડ જીનોસો Über ડેન બેગીન ડેસ બેયુસ્ટ્સિન્સ એન્ડ અંડ ડેર વેરડેંગંગ ડેસ બેઉસેસ્ટસેન્સ ગેસ્પ્રોચેન. માન્ચે હોર્ટ મેન સેગન, ડેસ સેઈ ઈન વૉચસ્ટમ, ઈન એર્વિટરંગ ઓડર એઈન એડેહ્નંગ ડેસ બેયુસ્ટ્સિન્સ ઇલેબટ્ટે ઈરલે વર્ટસ્ચટ હેનન. એઈન સેહર ગેંગિજ ફેહલેબેન્યુટ ડંગ વૉર્ટ્સ લેગ્ટ સોલચેન કોન્સ્ટ્રુક્વિડેન વી: બેયુસ્ટ્સેન વેરલિઅન, બીઈ બેઉસેસ્ટ્સિન સીન, બેયુસ્ટ્સેન વિડેરેરલેંગેન, પોટઝન ઓડર એન્ટવિકેલન. અંડ મેન હોર્ટ ડેવેઇટ્રેન વોન વર્ચાઈડિએન બેવુસ્ટસેન્સઝસ્ટાડેન, એબેન, ગ્રૅડેન અંડ કોન્ડિશનન વોન બેવુસ્ટસેન. Bewusstsein એસ્ટ્યુ ઝૂ ગુસ્સેર્ટિગ um es ડર્ટાર્ટ ઝૂ વર્ગીકૃત છે, અને પછી અન્ય સૂચનો. ઑફગ્રંડ ડીઝર ટેટ્સેચ વેરવેન્ડેટ ડેસ બુચ ડેન ઑસ્ક્રુક: સિચ ઇટવાસ બીવુસ્ટ સીન, અથવા bewusst એલ્સ, ઓડર બીવુસ્ટ in. ઝુર એર્લ્યુઅરંગ: એવિઅર બીવુસ્ટ આઇએસટી, આઇટી એન્ટ્વેડર બેસ્ટિમીટર ડિંગ બીવુસ્ટ, ઓડર ડેસિન બીવસસ્ટ એએસ આઇટી, ઓડર ડેસિન બીવસસ્ટ ઝૂ ઇનેમ બેસ્ટિમ્ટેન ગ્રેડ બીવુસ્ટ ઝુ સીન.

બેવુસ્ટ્સિન ઇટીએ મલ્ટિમેટિવ, મરી ફાઇનલ રીયલિટૅટ. બેયુસ્ટ્સેઇન ઇસ્ટ દાસ, ડર્ચ ડેસેન ગેજેનવાર્ટ એલી ડિંગ બીવસસ્ટ સિંડ. દાસ મિસ્ટરિયમ એલર માયસ્ટેરિયન, જેન્સિટ્સ ડેસ વેરસ્ટેન્સ. ઓહ્ન કન nichts bewusst સીન, કિનર કોનટેક ડેનકેન, કીન સેઈન, કેન વેસન, કેન ક્રાફ્ટ, કેઇન્હેઈન કોન્નેટે અન્ડેન્ડેન ફંકશન એયુબેન. ડેનોચ ubbt Bewusstsein સેલ્બસ્ટ કેન ફંકશન એયુએસ: ઇ હેન્ડલ ઓગસ્ટ ઇન ઇગ્જેન્ડિનેર વેઇઝ, એસ આઇએસટી ઈન ગેજેનવાર્ટ, ઇઈન પ્રોસેન્ઝ, ઉબેરલ. ઉ.દા. ઇ.એસ.એસ. ડીઝેર પ્રૅસેન્ઝ ઝૂ વેરડેન્કન, ડેસ એલ્લે ડિંગે સ્વાગત કર્યું હતું કે આ ગ્રાંડમાં ઘણા બધા લોકો હતા. બેવુસ્ટ્સિન આઇટી કેઇન ઉર્સશે. એન્સ કેન નિચ બીવ્ગટ ઓડર જનરલ વર્ડેન ઓડર ઇન અન્ડરજેનર એન્ડરેન વેઇઝ વોન ઇર્જેન્ડેવાસ બીનફ્લફસ વેર્ડેન. બેયુસ્ટ્સેસેન ઇસ્ટ નિચેટ મૉર ફોલ્જ વોન ઇર્જેન્ડેટવાસ અંડ એસ્ હેન્ગ એટ એ વોન નિચટ્સ અબ. એસઇઆરએચઓઆરઇઆરઇઆરઇઆરઇએસઇએલઇએસ.એસ.ઈ.એસ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.ઈ.અં.અં.અનુક્રમઅનેઅનુક્રમણિકાઅનેછે. Obwohl es unzählige maße gibt, વાઇ માણસ in એટવાસ બીવસસ્ટ સેન કેન, ગીબ એએસ કેન ગ્રેડ વોન બેવુસ્ટ્સિન: કેઈન એબેન, કેઈન બેસ્ફેફેનહેટન, કેઇન સ્ટુફન, કેઈન ક્લાસેન ઓડર સોન્સ્ટિગ વેરિયેશન ઇગ્વેન્ડિનેર આર્ટ. એસ આઇસેટ ડેસ ગ્લીચે überall und એ એલન ડીજેન, વોન ડેર યુરેનફંગગ્લીચેન નેચરહિહેત ઝુર હોચેસ્ટન ઇન્ટિજેલઝ. બેઉસસ્ટ્સિન ટોપી કેઇન ઇજેન્સાફેટેન, કેઈન ક્વોલિટાટેન, કેઇન એટ્રીબ્યુટ, એસ બેઝિટ્ટ નિચટ એન્ડ કેન નિચે બેસેસેન વેર્ડેન. બેવુસ્ટ્સિન બેગેન નેઇ અંડ કેન નિચ ઑફહોરેન ઝુ સીન. બેવુસ્ટ્સિન આઇએસટી.

બધા ડેનિન લેબેન ઔફ ડેર એર્ડે વોર્સ્ટ ડુ ઝિલોસ ઑફર ડેર સુચે અંડ હેડે ઇટવાસ ઓડર જેમેન્ડન એર્વાર્ટ અને અંડ ઇવાસ ગેસ્યુચમાં, ફેહલેટ હતી. ડુ સ્પ્યુર્સ્ટ વેજ, ડેસ વેન ડુ ડેઇઝ જીસ્યુચટ નૂર ટ્રાયન વેરડેસ્ટ, ડેન વોર ડુ ગ્લુક્લીચ અંડ બીફ્રીડિગ. વેરડુકેલ્ટે એરીનર્નેન વેરગાએન્જર ઝિટલટર સ્ક્લેગન ઑફ; sie sind die gegenwärtigen Gefühle deiner vergessenen વર્ગાન્જેનહિટ; સેઈ ઇન્ડુઝેરેન ઈનએન સ્ટૅન્ડિગ વીડેરકહેરેન્ડેન વેલ્ટરવ્રુસ એન્જેસિટ્સ ડેર ઇવિગ મહલેંડન મુહલે વોન એર્ફહ્રુજેન, લેઅર અંડ વેર્જિબ્ક્કેઈટ મેન્સચિલિઅર બેમુહુજેન. વીઈલેક્ચેટ હેસ્ટ ડુ વર્ચ્યુટ, ડેઇઝ ગેફુલ ઝૂ વર્ટ્રેબેન મીટ ફેમિલી, એહે, કિન્ડરક્રિજેન, ફ્ર્યુન્ડન ઓડર મીટ એર્વરબસ્ટાટીગ્કેઇટ, વર્મોજેન, એબેન્ટેઇઅર, એન્ટીક્યુંગ્સ્રિસાઇઝેન, ગ્લાન્ઝ, ઑટોરિટ્ટ અંડ માચટ-ઓડર મીટ ઈનિમ સોનાસ્ટ અનર્ફોર્સ્ટેન ગેહેમીન્સ ડેઇન્સ હર્જેન્સ. એબર નિચટ્સ, ઝુ ડેન સિનેન ગેહોર્ટ, કેન ડીજે બેગેરેન ટેટ્સેચલીચ સ્ટીન. ડેર ગ્રુન્ડ ડેફ્યુર લેગ્ટ ડરિન, ડેસ ડુ વૉરર્ટ-ઇન વિરરટર અન્ડરટેનબેરર બેસ્ટન્ડટેઇલ ઈઇન્સ બીવસસ્ટેન અનસ્ટરબ્લિકન ટ્રાયન સેલ્ફ બેસ્ટ વોર લેંગર ઝીટ્ટ હૅસ્ટ ડુ એલ્સ ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન, ડેર ડોઅર-ટેઇલ, ડેન ડેન્કેન્ડન અંડ વિસેન્ડેન ટેઇલ ડેઇન્સ ટ્રાયન સેલ્ફ વેરલેસેન. ડ્યુ વોર્સ્ટ ડીલ સેલ્બસ્ટ વર્લોરેન, ડેન ઓન વેસ્ટસ્ટેન્ડિસ ડેન્સ ટ્રાયન સેલ્ફ કેન્સ્ટ ડુ ડેલ સેલ્બસ્ટ, ડીઈન બેગેરેન અંડ ડેન વેરિરર્ટ-સેઈન નિચે વર્સ્ટન. દેશાલેબ હોસ્ટ ડુ ડચ મંચમલ ઇન્સમમ જીફુહ્લટ. ડુ હડ ડે ડાઇ વીલેન રોલેન વર્જેસેન, ડીઝ ડેર વેલ્ટ જીસ્પીટ હેલ, એલ્સ પર્સનલિચેકેટીન; અંડ ડુ હડ ઓહ ડેર વોહર સ્કોનહિટ અંડ ક્રાફ્ટ વર્જેસેન, ડેરેન ડ્યુ ડિક ઇન ડેર ગેજેનવાર્ટ ડેઇન્સ અંડર વિસ્ડેન ટેઈલ્સ ઇમ રુમ ડેર ઇવિગ્કીટ વોર. એબર અલ્સ ડોર વેરંગેન્ટ એસ ડિક નાચ ઇનર એસેગ્યુજેજેન વેરેનિગંગ ડેઇન્સ ફ્યુહલન્સ અંડ બેજહરેન્સ એઇન્નેમ પેરેક્ટેન કોપર માં, ડેમ ડુ ટાઇનેસ ટાઈજેસ વિઇડર એલ્સ ટ્રાયન સ્વ આઇ રિઅલમ ઑફ પર્મેનન્સ બાય ડેઈન ડેનકેન્ડન અંડ વિસેન્ડેન ટેલીન સીન કેન્સ્ટ. યુરેલ્ટન સ્ક્રિફ્ટન ગિબ્સ એસ એન્સપિલ્યુંગેન અફ ડેન બિગિન ડીઝર રીઝ ઇન એસુડુકેન વી "ઉર્સેન્ડે", "ડેર જીફોલીન એંગેલ" એલ્સ ઝુસ્ટાન્ડે, ડેનમેન મેન ઝુફ્રીડન યુદ્ધમાં. ડેર ઝુસ્ટાન્ડે, ઔસ ડેમ ડુ ઔફ્જબ્ર્રોહેન બિસ્ટ, કેન નિચ ઑફહોરેન ઝુ સીન: ડાઇ લેબેન્ડેન કોન્નેન આઇએનએન વિઈડર એરેચેન, નિખ્ત અબેર ડાઇ ટોટેન આઇ ટોડ.

ડુ બ્રુચસ્ટ ડચ નિચ ઈનસમ ઝુ ફુહલેન. ડીઈન ડેન્કર અંડ વિસ્સેન્ડર સિંદ બિઈ ડીર. ઇમ મીર ઓડર આઇ વાલ્ડ, ઓફ બર્ગન અંડ ઇન ટેલર્ન, ઇમ લિચ ડેર સોન ઓડર આઇ સ્કેટન, મેન્સેનમેંગેન ઓડર ઇન ડેર ઈન્સામ્કેકેટમાં; વો એચ ઇમર ડુ બિસ્સ્ટ, ડેન વાહરાફ ડેન્ક્ડેન્ડ્સ અંડ વિસેન્ડેસ સેલબસ્ટ ઇસ્ટ બીઇ ડીર. ડીન વાહર્સ સેલ્બસ્ટ વિર્ડ ડિક બેચ્યુત્ઝેન, સોફર્ન ડુ ડિક બેચ્યુત્ઝેન લેસ્સ્ટ. ડેન ડેન્કર એન્ડ વિસ્સેન્ડર સિન્ડ ફ્યુર ડેઇન રુક્કેહર સ્ટેટ્સ વોરબેરીટેટ, વાઇ લેંગેડુ એચ ઈમર બ્રુચસ્ટ, હું ડેન વેગ ઝુન અન્ડે બીન ઇહેન એલ્સ ટ્રાયન સ્વ wieder zuhause ઝુ સીન.

ડેર ઝ્વિસ્ચેનિઝિટ વોર્સ ડુ મીટ નિચેસ વેનિગર એલ્સ સેલ્બેસ્ટરકેન્ટેનીસ ઝુફ્રીડેન સીન. આલ્સ ફુહલેન-અંડ-બેજહ્રેન બિસ્સ્ટ ડુ ડેર વેરન્ટવોર્ટલી ડોર deines ટ્રાયન સેલ્ફ; અંડ વોન ડેમ, ડ્યુ ડીર સેલ્બસ્ટ એલ્સ બેસ્ટિમ્મંગ એર્સ્ફેફેન હૅડે, મસ્ત ડુ ડાઇ ઝેવે ગ્રૉસ્સેન લેક્વિશન લેર્નેન, ડાઇ એલિ લેબેન્સેરફહ્રુન્જેન વર્મીટ્ટેલન. ડીઇઝ લેક્વિડેન સિંડ:

માણસ ટન sollte હતી;

અને

શું માણસ નિત ટન sollte.

ડુ કેન્સ્ટ ડીઝ લેક્વિશનન એબર એટ વિલે લેબેન હિનવેગ હિનોઝોજ્ગર્ન, વાઇ એસ ડીર જીફાલ્ટ ઓડર સેઈ એચ સોચેલ લેર્નેન, વાઇ ડુ વિસ્ટ-ડાઇ એન્સેચિદંગ લેગ્ટ બીઇ ડીર; અબર ઇમ લૌફ ડેર ઝીટ વેસ્ટ ડુ એસ લેર્નેન.[1] übers. ડેન્કેન અંડ બેસ્ટિમમંગ

[2] Übersetzt 'ડેર હેન્ડલડે-આઇએમ-કૉપર'. ઑસ સ્પ્રાચલીન ગ્રુડેન વિર્ડ ડેર મૂળ એન્ગ્લીશ ટર્મિનસ વેરવેન્ડ.

[3] મૂળ: બાહ્યકરણ (વેરાઉસ્સેરિચુંગ).

[4] મૂળ "લાગણી અને ઇચ્છા"

[5] લેટિન વ્યકિતત્વ = મસ્ક મા die

[6] મૂળ "નસીબ"

[7] મૂળ "કાયદો અને ન્યાય"

[8] übers. રેઇક ડેર ઇવિગ્કેટ

[9] übers. દાસ ડેરીએંજ સેલ્બસ્ટ

હું મૂળ: "મન". શ્વેઅરિગ ઝુ übersetzen, દા મન મેહર આઇએસટી એલએસ ડેર ડુટ્સેચે વેરસ્ટેંડ ઓડર ડેર જીસ્ટ.

[11] સભાનતા ~ બેઉવેસ્ટ્સિન / બેઉહશેથેટ