વર્ડ ફાઉન્ડેશન

લોકશાહી સ્વયં સરકાર છે

હેરોલ્ડ વૉલ્ડવિન પર્સિઅલ