કારા લેન્ટાન્ટો,

ની ીઓજે કેરેસ અલ વી લા ટ્રેડુકોન ડે લા અનૂઆ િપેટ્રો ડી વિચારો અને નસીબ (પેન્સેડો કાજ ડેસ્ટિનેડો) ડી હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલ. લા ઉઆઉઆ એપાર્ટ્રો એંજોડ્કો એલ્લાક એલ્લ કલ્જેજ ટૉમસ, ક્યુજ ટ્રૅક્ટસ લા લિબો. પેન્સેડો કાજ ડેસ્ટિનેડો ડોનાસ અલ વિ પ્લે ગ્રાન્ટ કોમ્પેનડોન પ્રિ ટિયો કાજ ટિઉ, કિયો કજ કયુ વી એસ્ટાસ, કીલ વી ટિએન વેનિસ, કાજી કીલ વી એ ટાઇ. એન્ટીએન પ્રોફેન્ડ ડેપર્ટોન પ્રાઈઝ ટ્યૂજ કજ મલ્ટિઝ અલીજ સજેજેટ. આ બધા મંગળવારે, આજની રાષ્ટ્રપતિઓએ જણાવ્યું હતું કે, હું તને મારા જીવનની વાત કરી શકું છું.

આઇપીટ્રો I

એનકોન્ડુકો

તિઉ ĉi unua ĉapitro ડી પેન્સેડો કાજ ડેસ્ટિનેડો સેલ્સ એન્કોન્ડકી વીન એન નૂર મલ્મુલ્ટે દા સબજેક્ટ્ટો, ક્યુજેન ટ્રક્ટાસ લા લિબ્રો. Multaj subjektoj ŝajnos nefamiliaraj. કેલ્કજ ઇઝનોસ સરપ્રિઝજ. વી ઇબેલ ટ્રાવૉસ, કે ili ĉiuj instigas pripensan konsideradon. જો તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કામ કરી શકો છો, તો તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કામ કરી શકો છો, અને તે માટે, તમે તમારી સાથે કામ કરી શકો છો, કારણ કે તે તમારા કમ્પ્યુટર પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે તમારા જીવનસાથી માટે જરૂરી છે, યાદ.

લા લિબ્રો ક્લારીગાસ લા સેલોન ડે લા વિવો. ટિયુ સેલો ને એસ્ટાસ નૂર ટ્રોવી લા ફેલીઓન, ĉu ĉi ટાઇ, ĉu પોસ્ટ લા વિવો. નેક એસ્ટાસ ĝi "સવિ" લા એનિમેન. લા વેલા સેલ્લો ડે લા વિવો, લા સેલો કી સ્યોગોગોઝ કેજ રેજનોન, એસ્ટાસ જેન: કે ઐયુ એલ એન એસ્ટિઑસ પ્રોગ્રેસ કોન્સેસિયા ઈન ધ એસ્ટિઆઝ ગ્રોડો ડી કન્સિઓડો; ટિયો એસ્ટાસ, કોન્સેસી પ્રિ લા નટુરો, કાજ એન કાજ પર કાજ પ્રિટર લા નાટુરો. લા નાટુરો સિગ્નિફાસ લા ટ્યુટોન ડી િઓઓ, કેઓન ઑન પોવાસ કોન્સિસી પ્રતિ લા સેનસો.

લા લિબ્રો એન્કા એન્કોન્ડુકસ વિન અલ વી મેમ. Veni venigas al vi la mesaĝon pri vi mem: mistera memo દ્વારા, kuru loĝas en korpo દ્વારા. એબલ વિ આઈમ આઇડેંજિન્સ વિં મેમ કુન કાજ કીલ કોર્પો દ્વારા; કાજ કીમ વી પેન્સ પેન્સી પ્રિ પ્રિ વી મેમ, વી ટિયલ પેન્સાસ પ્રિ દ્વારા કોર્પા મેક્કીસિમો. પર મુલ્તે દા કુટીમો, વી પાર્લોસ પ્રિ દ્વારા કિર્પો કીલ "મી", કીલ "મી મેમ". વી કુટીમસ યુઝી ટિયાજ એસ્પ્રિમોન, ઇઝેમ્મલ "કાયમ માઇલ નેસ્કીસિસ," કેજ "કીમ મિલ મોર્ટોસ"; કાજ "માઇલ વીડિસ મિન મેમ એન લા સ્પેગ્યુલો," કજ "માઈલ રિપઝિગિસ મિન," "માઈલ ટ્રાંસિસ મિન", કેજી ટિલ પ્લ, કર્પો દ્વારા પેરોલ્સ પ્રિ દ્વારા. પોર કૉમ્પેનિયન ટિઓન, કીયો વી એસ્ટાસ, વી એન્ટિટી ડેવિસ ક્લાઇડે વિડીયો ડિસ્ટન ઇન્ટરવ્યૂ, જેનું નામ છે, અને તેના પર પણ જોવા મળ્યું છે. કે વી ઉઝાડાસ લા ટર્મિનન "મિયા કોર્પો" ટાઈલ ફિસલ, કીલ વી ઉજાડાસ ટિજુન એ સીટિટજેન એસ્પ્રિમોન સજેસ્ટસ, કે વી ઇઓમ પ્રેપરીસ ફારડી ટિઉન ડી ડિસ્ટન.

વી સાયકુ, કે વી નેસ્ટ એસ્પાસ દ્વારા કોર્પો; vi sciu, કે માર્ગ દ્વારા korpo ને estas vi. વી ટિયોન સાયન્યુ, કિયા વિ ટિયોન પ્રિપેન્સ, વી રિયાલિગોસ, કેર્પો હૉરિયા એસ્ટ્રા ટ્રી માલસામા ડી ટિયો, કિયોન ઇઝ એસ્ટિન્સ, અને ઇન્સેનકો ઇન અન્વેન ઇકોન્સિસીસ ઇન. ડમ લા જારોજ, કાયમ વી લોસા એન વેર કૉર્પો, વિ કોન્સિઆસ, કે ઐન ઐનિઆદાસ: એન ઈઝિયા પસાડો ટ્રેઝ ઇન ઇન્વેનકો કાજ એડોલેકેંટોં કાજે જુનકો, કાજ અલ સિઆ નુન કોન્ડિઆઓ, ગી મુલ્ટેજ ઇએનિયા. કાજ વી રેકોનાસ, કે ડૂમ મારફતે કિર્પો મૌરિયસ, એસ્ટિલેંડિયા એંજિન દ્વારા વિંડોપંકો દ્વારા મોન્ટો કાજ દ્વારા સિન્ટેનો દ્વારા લાઇવ. હું તમારી સાથે છું, હું ફરીથી vi: ટિયો એસ્ટાસ, વી કોન્સિઆસ વીન મેમ કીલ લા સમા મેમો, હું ઓળખી કાઢું છું, હું તને પ્રેમ કરું છું. વાયા penso PRI TIU ગેમ આંકડા Simpla veraĵo pelas વીઆઇએન ekscii, કે vi નિર્ણાયક ને estas કેમર ને povas Esti VI korpo; પુરુષ, કે, કેર્પો એસ્ટાસ દ્વારા ફિઝિકા ઓર્ગેનીઝો અને કેયુ વુ લોસ; વિવંત નાટુરા મેક્કીસ્મોમો કીઅન વી ફંક્કીસીસ; બેસ્ટો ક્યુન વિ પેનાસ કોમ્પ્રેની, ઇન્સ્ટ્રુ, ક્યા પ્રાઇઝજેસ્ટ્રી.

વી સાયઆસ, કીલ બાય ક્રોપો આઈરીસ એન લા મોન્ડોન; sed કીલ vi આઈરિસ એન વિયેન કોર્પોન, વી ને સાયન્સ. વી ને આઈરિસ એન આઈન, આ આઈમ ડે ટેમ્પો પોસ્ટ ĝia naskiĝo; જોબ અને અન્ય ઘણા બધા; સેડ પ્રાઈ ટિયુ ફકટો વી સાયન્સ માલમલ્ટ અને એનનિયોન, આ મેમોરિઓ પ્રિ દ્વારા ક્રોપો કોમેન્સિસ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, કાયમ વી વેન્સ ઇન વિઅન કોર્પૉન. વી વૈજ્ઞાનિક આયન પ્રાયોગિક સામગ્રી, અલ કીયો ફારીઆસ, એંજિઆન કોર્પો દ્વારા; sed kio vi estas, vi ne scias; vi ne jam konscias kiel ટિયો, kio vi estas en korpo દ્વારા. વી સાયઆસ લા નામોન, દર કિપર દ્વારા કિર્પો ડિસ્ટિઆસાસ દે એલિયાજ ક્રોપૉજ; અને ટિયોન વી લર્નિસ પ્રિપેન્સિ કીલ દ્વારા નોમો ટ્રે ગ્રેવા, કે વી સાયન્યુ ન્યુ ટિયૂન, ક્યુ વી એસ્ટાસ કીલ પર્સોનેકો, પરંતુ ટિયોન, કેઓ વી એસ્ટા ઈલવિડે-કોન્સિયા પ્રિ vi mem, sed ne jam konscia કીલ વી મેમ, સેન્રોમ્પા આઇડેંકો. વી સાયઆસ, કે વિવાસ દ્વારા કોર્પો, કાજ વી લોરેઝોન એટેન્ડાસ, કે મોર્ટિઓસ; estar estas fakto, કે ĉuu vivanta homa korpo eventuale mortiĝas. Tamen વાઇન ને એ જ રેગાસ લા લિઓઝ, ક્યુજ તુવાસ વિઆન કિર્પોન. Kvankam ŝanĝas દ્વારા Korpo la materialon el kio ĝi fariĝas pli alt ol vi ŝanĝas la kostumojn per kiuju viasas vaasas, identico neiĝiĝasas દ્વારા. વી એસ્ટાસ ĉiam લા સામા vi.

ડમ વિ પ્રિપેન્સસ ટિજુન ĉ વીરાઝોન, વી ટ્રોવેસ કે, કીલ એજેન વી પેનાસ, વી નેઇ પોવાસી, કે વિમ આઇમ એંજ ફિન્સ, એમેલે કીલ વી નેવા પોન્સિસ, કે જે હું યાદ રાખું છું. ટિયો એસ્ટાસ, આઇડેસ એસ્ટાસ સેંકોમેન્કા અને સેનફીના દ્વારા; હું તમારી સાથે છું, હું તમને યાદ આવે છે, હું મારા મિત્રો અને સંસ્કારી છું, હું મારા મિત્રો સાથે મુલાકાત લો છો, મને લાગે છે કે હું છું. જો તમે તમારા મિત્રને ઓળખી શકો છો, તો પછી તમારી સાથે.

કેમ કે હું કહી શકું છું કે, "મારા મિત્ર, હું કોણ છું?" આ ઘટનાને કારણે, હું તમને જવાબ આપું છું કે, "મને ખબર છે કે, હું કોણ છું, હું કોણ છું? માઇલ એલ્મેનિયા કોન્સેસીસ, કે માઇલ કોન્સેસીસ. "કાગ એબલ અને પ્લ ડ્યુરોસ:" ટિયલ માઇલ કોન્સેસીસ, કે હું છું. હું ક્રોમ konscias, કે મારા માઇલ; કજ કે માઇલ એસ્ટા નેન્યુ અલીયા. મને ખબર છે કે, હું તને મારી ઓળખાણ આપી શકું છું, હું મારા દીર્ઘાના મિત્ર છું, હું મારા મિત્ર છું, હું મારી સાથે છું, હું મારા પુત્ર છું, હું મારા પિતા છું, હું મારા પુત્ર છું, હું મારા પુત્ર છું. "પ્લુ paante ડી ટિઓ ĉi, વી ઇબલ ડાયરોસ, "હું એક્રોરા ને સાયન્સ, કેઓ એસ્ટાસ ટિઉ મીસ્ટર સેન મીન માઇલ; જો કે, માઇલ કોન્સિશિયસ, કે જે તમે મારા હોર્પ, કેન માઇલ કોન્સેસ્સ, હું મારા મંગળવારે, હું એક ટિપ્પણી મૂકો; io ki sudadas kaj deziradas kaj pensadas, sed kio ne ŝanĝiĝas; io konscia, કી વોલ્ડા કાજ પેલાદાસ tiun ĉi કિર્પોન અગડી, તમની પુરાવા છે કે જે લાંબું. હું તને ઇઝ આઇએનએસ કેન્સિઆ, કેઓ એજેન એસ્ટા, એસ્ટા મેમ મેમ. "

ટાઈલ, પેન્સેડો, ઓકેઝોસ કે વી રિનગાર્ડસ, ને પણ કુર્પો કુન નોમો અને કન સર્ટિફાઈડ એસ્ટિએશન ડિજિએશન, પરંતુ કન્સેન્સ મેમો અને લા કોર્પો. લા કોન્સિઆ મેમો એન લા કૉર્પો નોમિઆસ, એન ટિઉ ĉi લિબ્રો, લા ફારાન્ટો-એન-લા-કૉર્પો. લા ફેન્ટોન્ટો-ઍન-લા-કૉર્પો એસ્ટાસ લા સબજેકો, પ્રાઈ કી લા લાપ્રો પ્રેસીસ થીમ્સ. ટાઈલ વેન હેલ્પ્સ, ડમ વી લેગાસ ટિઉન ĉ લિબ્રોન, પ્રીપેન્સિ વીન મેમ કીલ એન્કોર્પીન્ટીઆ ફેન્ટો; વિન મેમ રીગાર્ડ કીલ સેનમોર્ટા ફારાન્ટો એન હોમા કૉર્પો. ડમ વી લર્નસ પ્રિપેન્સડી વાઈન મેમ કીલ ફેન્ટો, કીલ લા ફેન્ટોન્ટો ઇન બાય કોર્પો, વી ફ્રોસ ગુવાણ પાઓન અલ લા કૉમ્પેરેડો ડે લા મિસ્ટરો ડી વી મેમ કાજ ડી એલિયા.

વી કોન્સિઆસ દ્વારા કિર્પોન, કાજ આયન એલિયન એન લા નેટોરો, પર લા સેન્સો. નૂર પર લા કોર્પજ સેન્સોજ વી પોવાસ ઇઓમ ઍન ફનકસીડી અને લા ફિજિકા મોન્ડો. વિન્ટેજ દીઠ વિજેતા. વિઆન પેન્સેડોન કાઝાસ દ્વારા સેડોડો કાજ ડેઝિરાડો. દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે; Fizika aktivado એક નવી દિલ્હી, એક આંતરરાષ્ટ્રીય શહેર દ્વારા, આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ દ્વારા. કોર્પો કૂન સિઆઝ સેન્સોસ એસ્ટા લા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, લા મેક્કીસિમો, કેન પેલાસ ફોર સીઝ્ડ કાઝ ડેઝિરાડો; આ વ્યક્તિગત રીતે નિસર્ગોપચાર દ્વારા થાય છે.

આ સંજોગોમાં આજની સ્થિતિ છે; nevideblaj એરોજ ડી નિસર્ગોપચારક; મને ખબર છે કે, કેવી રીતે ફજેનેટર્સ ટ્યૂટન સ્ટ્રક્ચરર લા લા કોર્પો; હું આ બોલ પર કોઈ રન નોંધાયો નહીં, મારા જીવનસાથી છું, હું તમારી સાથે વાત કરી શકું છું. આ સીએનએસ સર્વિસ કેએલ લા સેન્ટ્રોઝ, લા ડીઝાઇન્સ ઓફ નેચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ નેગેટિવ કેજ લો મૉનિન, ક્યુન અને ફંકશિયાસ. લા સેન્સોસ એસ્ટાસ લા એમ્બાડોડોઝ ડે લા નાટુરો અલ માર્ગે કોર્ટો. કર્પો કાજ સિઆઝ સનસો હાવ નાઇનેન પોટેનકોન ડી વોલ્ન્ટા ફંકીડોડો; એ જ મલ્હાવો ગંન્ટો દ્વારા, ટ્રે કીઉ વી પોવસ સંદડી કાજ અગાડી. પુરૂષ, ટ્યૂ પોટેનકો એસ્ટાસ વી, લાર્કેક્સ, લા કોન્સિઆ મેમો, લા એન્કોર્પીંન્ટા ફેન્ટો.

સેન વી, લા ફેન્ટોન્ટો, લા મૅનોનો પોવાસ નેનોન એલ્ફારી. લા સેનોલ્લાજ એક્ટિવિઝ ડી દ્વારા કોર્પો-લા લેબોરો ડે કોન્સ્ટ્રોડો, વિવિટેડો, રિપેરડો ડે હિસ્ટૉઝ, કાગળ-ફરિઅન્સ એસ્ટ્રોમેટ દ સ્પાઇડર મેન, કે જે ફર્નિસીસ પોર ધેન નેન્ટોમોનિનો ડીઝાઇનો. Tiun ĉi rutinan laboradon de la naturo en via korpo tamen darre interrompadas માધ્યમથી સેન્સેપ્લીબ્રા કેન નેગ્રેલા: લા laborado ડામ્યુએશન કાજુ નૌલિનાસ ટિઓમ, ક્યોમ વી કાર્સ દ્વારા કર્કરોગની શોધ કરવામાં આવે છે, અને તેના દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવે છે કે જે દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. ટાયલ, પોર કે લા નટુરો એસ્ટુ લાસતા રિફ્રેગિગી વાઅન માઇનિનન સેન લા ઇન્ટરપ્રોપેડો ડી બાયર્જેસ પેન્સોઝ કાજ ઇમોસિજ, તે પ્રયોગો, કે જે પેરીઓડ મલ્ટિન્સ; લા નટુરો એન દ્વારા કિર્પો પ્રોવિઝ, કે લા લિગો, ક્યુ કુનટેન્સ વેન કાજ વેર્ઝ સેન્સોઝ, ફોજફોજે માલસ્ટ્રીઝ, ĉુ ટ્યૂટ, partu parte. ટિઉ માલસ્ટ્રિઆઓ અને માલ્ટ્નાડો ડે લા સેન્સોઝ એસ્ટાસ ડોર્મડો.

ડમ્પ બાય કોર્પો ડોર્મસ, વી ને કોન્ટક્ટાસ ĝin; એન સર્ટા સેંકો, કે જે માટે છે. સેડ ĉuufoje, કાયમ વી વેકાસ લા કિર્પોન, તમે તૂટી કોન્સેસ્સ એસ્ટિ લા સેમા "માઇલ", કેયુ વી એસ્ટિસ્ટ ઓલ વર આઇરિસ ફોર કોર્પો એન્ડ લા ડોર્મો દ્વારા. કોર્પો દ્વારા, veu vekiĝinta ĉu dormanta, neniam ajn ion konscias. ટિયો, કીયો કોન્સિઆસ, કીયો પેન્સાડાસ, એસ્ટાસ વી મેમ, લા ફેન્ટોં કી એસ્ટાસ એન ક્રોપ દ્વારા. ટિયો ઇઝના વેર, કીમ વી કોન્સિડેરસ, કે વી નેન્સી પેન્સડાસ ડમ દ્વારા ક્રોપો ડોર્મડાસ; એલ્મેમેન, સે વી જે પેન્સડાસ ડમ ધ ડોર્મા પીરિઓ, વી નેક સાયન્સ નેમ મેમોરસ, કાયમ વી વેકાસ લા કોપરજેન સેન્સોન, ટિઓન કીન વી પેન્સીડિસ.

ડોર્મ એ એક પુત્ર છે. લા ઊંડા dormo estas TIU સ્ટેટો, માર્કેટિંગ kiu VI retiriĝas માર્કેટિંગ વીઆઇએન, કેમર માર્કેટિંગ kiu VI ને kontaktas લા sensojn; આ એક તંદુરસ્ત છે, પરંતુ તે ખૂબ જ આનંદદાયક છે, તે એક માલવાહક જહાજ છે, તે એક ફાંકડું છે, કે જે ફાંટો છે, તે પણ છે. લા sonĝo estas લા stato દ parta માલકોનકીટીઓ; ટિયુ સ્ટેટો, એન ક્યુઝ સેંજ ફોર્ટર્નિઆસ ડે લા એક્સ્ટરેટ ઓબેજેટો દે ડે નેટોરો, ફર્નેસ ફર્નિસી ઇન્ટર્ન ઇન લા નેટોરો, એંગેન્ટે રિલેટ એ લા સબજેક્ટોઝ પ્રાઈઝ, ઓઝેન્ટે રિઝેટેજ, લાર્જિએન્ટિ ડેઝ અને વેકિન્નિટેકો. કિયામ, ડૂમ ડુફ્રો ડોર્મો, વી રાયરસ ઇન વિઅન કોર્પૉન, તમે તિરા વેકાસ લા સેનસોન કેઝ ઇક્ફન્સિઆસ, કે જે માઇનિનો દ્વારા સંચાલિત છે, જેનો ખ્યાલ છે, જે તમને લાગે છે કે તમે તમારા માટે જવાબદાર છો. કાજ પ્રો લા ડમ્વિવા કુટીમો, વી તૂઝ આઇડેજિગડાસ વિ કીલ કજ કુન કૂર્પો: "Mi ડોર્મિસ, "વી ડાયરાદાસ; "mi નન વેક્કીસ. "

કોર્ડો દ્વારા કર્પો કાજે એકસ્ટર મારફતે સેડ એન, વૈકલ્પિક વેકિંન્ટા કાર્મ ડોર્મન્ટ જે તમે પોસ્ટ કરી શકો છો; ડમ લા વિવો કામ ડમ લા મોર્ટો, કાજ ડમ લા સ્ટેટઝ પોસ્ટ લા મોર્ટો; કાજે ડી વિવો અલ વિવૉ ડમ ĉuuj throughj vivoj-persistas ઓળખાણ દ્વારા ઓળખાણ દ્વારા ઓળખાય છે. ઓળખવામાં આવે છે કે જે વાસ્તવિકતા છે, પરંતુ તમે શું કરી શકો છો; આ ટાઈઓ એસ્ટાસ મિસ્ટર, કેન ઓનિયા ઇન્ટલેકો ને પોવસ કોમ્પ્રેની.

તિઆઉ ĉi sentado de la ĉestestado de દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે કે જે તમને મોકલવા માટે, કે જે તમે, કે પછી, vi હું કોર્પો દ્વારા એજેન પોવસ એસ્ટિ ઇયુ એરીયા ક્રોમ વી મેમ દ્વારા; વી સાયઆસ, કે વી એસ્ટા આઈમિયા લા સમા વી, ડેરે લા લામા મેમો, લા સેમ ફેન્ટો. કાયમ વી કૂઇગાસ વાઅન કૉર્પોન પોર રિપોઝો ડોર્મ ડોર્મો, વી નેઇ પોવસી પેન્સિ, કે જે અંતિમ પોસ્ટ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે અને તેના દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જે ડેપોલસ દ્વારા કોર્પો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે; વી ટ્યૂટ એટેન્ડાસ, કે કિયા વિ ડેનવે કોન્સિસીયોસ એન દ્વારા ક્રોપો કાજે કોમનકોન નવી ટેગૉન ડી એક્ટીવેક્કો એન આઈ, વી એસ્ટોસ લા સમા વિ, લા સમા મેમો, લા સેમ ફેન્ટો.

કીલ પ્રિ ડોર્મો, ટિલ પ્રિ મોર્ટો. મોર્ટો એસ્ટાસ નૂર લોન્ગા ડોર્મો, પ્રોવિઝોરા રીટિરીઓ ડી ટિઉ ĉ હોમ મોન્ડો. સે, જે લા પેલેટો ડે મોર્ટો, વી કોન્સિઆસ વાયન સેડોન ડી મિકો, ડે મેમેકો, વી સમ્ટેમ્પે કોન્સિઓસ, કે લા લાંબો ડોર્મો ડી મોર્ટો ને તુઓસ લા કોન્ટીન્યુકોન ડે દ્વારા ઓળખાણ, તે જ રીતે યુનિકોટ ડોર્મડો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વી સેન્ટોસ, કે ડમ લા નેકોનાટા એસ્ટોન્ટેકો, વી ડેરોઝ, કેઇએલ વી ડેરીસ જે ટોગો ડગ લા વિવો, કે જે ફાઇનાન્સ. તૂ મેમો, ટિયુ વી, કી કોન્સિઅસ ડમ દ્વારા નુના વિવો, એસ્ટા લા સમા મેમો, લા સેમી વી, કી સેમીલ કોન્સિસીઝ ડેરી જે ટેગ પોસ્ટ, જે તમને આજની દુનિયામાં જોવા મળશે.

Kvankam મારફતે લાંબા સમય સુધી એસ્ટિટેક્યુ નોન અલ vi estas mistero, મારફતે પસાર થાય છે, પરંતુ તમે તમારા બાળકને તમારા બાળકને માટે પરવાનગી આપે છે. Ĉઉન મેટનેન, ઇઝ્સ્ટિસ્ટ્સ મિસ્ટરો ડિ રેવેનો અને વિઅન ડોર્મિન્ટન કિર્પોન ડી ટાઇ-વી-ને-સાયન્સ-કી, રિનેરો એન ઈન ટાઈલ-વી-ને-સાયન્સ-કીલ, કેન ડિનોવા કન્સેસીયો પ્રિ કીટ ટેમ્પો. સેડ ટિઓ ઓકેઝિસ ટાઈલ ઓન્ટેજ, કજ ટિલ લાંજે એસ્ટિસ પ્રકૃતિ, કે ટિયો ને ઇઝનાસ મિસ્ટરો; ટિયો એસ્ટાસ ઓટાઝો. જો તમે નવી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા નવીનીકરણ દ્વારા નવીનતમ કમ્પ્યુટર્સ દ્વારા નવીનતમ કાર્યવાહી કરી શકો છો, તો તમે નવીનતમ કર્પોન, નવીનતમ કર્પોન, નવીનતમ કમ્પોનન્ટો અને નવીનતમ રજુઆત કરી શકો છો. , નોવા માસ્કો કીલ પર્સેનોકો.

પર્સોનોકો એક વ્યક્તિ છે, માસ્ક, દરિયાઈ રુલો, લા ફેન્ટોન્ટો, પેરોલોડાસ. ટિયલ ĝi estas pli ol korpo. પોર એસ્ટિ પેરોને, લા હોમન કોર્પોન ડેવિસ વેકી લા ફ્રિન્ટો માં ફેન્ટો. એન લા ĉiam ŝanĝiĝanta નાટ્રો દ લા વિવો, લા ફેન્ટો એલ્પ્રેન્સ કાજ પોર્ટાસ પર્સોકન, કજ પર ĝi એક્ટોરદાસ કાજ પારોલોદાસ ડમ ĝ લુદાદાસ સિઆન રોલન. કીલ પર્સેન્કો, લા ફેન્ટોનો પાપ પ્રિપેન્સાસ કીલ પર્સેનોકો; ટિયો એસ્ટાસ, લા માસ્કરેડોન્ટો પાપ પ્રિપેન્સાસ કીલા રોલો ક્યુન ĝ લુડાસ, કાગ ફોર્જેસ પાપ કિલ લાન્સ કન્સેના સેંમોર્ટા મેમો લા લા માસ્કો.

નેન્સીસ કોમ્પ્રેની રીકિઝિસ્ટડોન કાજ ડેસ્ટિનેડોન; કેટેર ને ઇબ્લાસ પ્રતિસાદ પ્રાઈ લા ડાઇફેરેકોજ એન લા હોમ નાટોરો કાજે કરકટેરો. આર્ટિટે, કે લા નેગાલોઝ ડે નાસ્કીઝ કાજિકોિકો, ડે ર્જ્યોકો કાજ મલરિએકો, સેનકો કાજ માલસેનકો, રિઝલ્ટસ ડે હઝાર્ડો એન્સુલટો એ લા જોરો કાઝ લા જસ્ટેકો. ક્રૉમ, એટ્રિબ્યુઇ ઇન્ટેલિજેકન, જિનોન, ઇન્વેન્ટમેકન, ટેલેન્ટોજન, પોટેનકોજેન, વીરોટોજેન; એસેસિયન, માલકાપબ્લોન, મલ્ફોર્ટેકન, મલ્લોબોરેમેકન, મલ્વીરોટોજેન, કાજ લા ગ્રાન્ડેન અને માલગ્રાંડેકન ડે કેરેક્ટેરો એન્ ટિયુજ, કીલ વેનન્ટાઝ ફિઝિક હેરેડો, ઓપ્નોસ પ્રુડેન્કોન કેઝ રેઝોનડોન. હેરેડો રીલાટાસ અલ લા કૉર્પો; sed karakteron faras onia pensado. લા જુરો કાજ જસ્ટીકો જેએસ રેગાસ ટિયૂન mi મોન્ડોન ડે નાસ્કીડોડો કાજ મોર્ટાડો; cetere ĝi ne povus daŭri en siaj kursoj; કાજ લા જુરો કાજ લા જસ્ટીકો વેન્કાડાસ લા લા હોમજ aferoj. સેડ એફિકો ને નેમ તુજ સેક્વાસ કાઝોન. સેમડોન ને તુજ સેક્વાસ રિકોલ્ટો. સિમિલ, તમે પહેલાથી જ લાંબા સમય સુધી પોસ્ટ કરવામાં આવે છે તે પહેલાં તમે ફરીથી પસંદ કરી શકો છો. ની ને પોવસ વિડી ટિયોન, કિઓ ઓકઝાસ ઇન્ટર પેન્સો એ પહેલા કજ સિઆઝ રેઝલ્ટોઝ, એ કીલ ને ને પોવસ વિડીયો ટિઓન, કીઆ ઓકઝાસ એન લા ટાઈરો ઈન સેમોડ કાજ રિક્લોટો; પરંતુ ĉiu memo en homa korpo faras sian propran juron kiel destinon per tio, kion ĝi pensadas kaj faradas, kvankam ĝi eble ne konscias kiam ĝi receptas la juron; કજ ĝi ne scias tuste tiam, કાયમ લા recepto plenumiĝos, કીલ destino, enu en estanta enu en estonta vivo sur la laero.

ટાગો કાજ વિવો એસ્ટાસ એન્સેન્સ સમાજ; હું એ જ સમયે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, હું આ બોલ પર કોઈ લાંબી રજાઓ છે, પરંતુ હું મારા જીવનમાં છું. અનક નોકટો કામો મોર્ટો એસ્ટસ ટ્રી સિમિલજ: કાયમ વી ફોરિરાસ પોર ઓલસી અલ બાય કોર્પો રિપોઝી કામ દોર્મિ, વી હેવો સેપરટન ટ્રાય સિમિલન અલ ટિયુ, ક્યુન વી સ્પેપટસ, કાયમ વી ફોરરસ લા કોર્પન જે લા મોર્ટો. ક્રૉમ, વેરજે યુનિકોટ્ટાઝ સોંગોઝ કૉમ્પેરેબ્લ કૂન લા પોસ્ટમોર્ટઝ સ્ટેટઝ, ક્યુજિન વી રેગ્યુલે સેરેટાસ: એમ્બા એસ્ટા ફઝોઝ ડે સબજેક્ટીવ ઍક્ટીવ્કો ડે લા ફેન્ટો; એન એમ્બા, વિ રેસ્પેર્ડેસ વેર્જેન વેનિસ્ટેન પેનસોન કાજ ઇઝેન, વીન સેનસો એન્કોરા ફંકસ્કિએન્ટ ઇન લા નેટોરો, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્ટેજ ડી લાટ નાટ્યુરો. કાજ લા ઐનોકતા પીડિઓ ડે ડુફુંડા ડોર્મો, કાયમ લા સેન્સોઝ ને પ્લુ ફંક્શાસાસ-લા સ્ટેટો ફોરજેડો, એન કિસ્પોસ્ટાસ નેન્યુ મેમોરો ડી એઓન-કૉર્સપોન્ડ્સ એ લા મેપ્લેના પીરોજ, કેન વીએ એડેન્ડસ ટુ સોલો ધી ફિઝિક મોન્ડો, આ પૉલો , કાયમ વી રેકોનક્ટીસ કુન માર્ગે સેન્સોઝ એન નોવા કારા ક્રોપો: લા બીબા કૉર્પો અને ઇન્ના કોર્પો, કી ફારિઆસ પોર વી.

કાયમ વિ કોમેન્સ નવીન વિવોન, વી કોન્સિઆસ કીલ એન નેબુલો. વી મોકલ્યો છે, કે હું તે દિિસ્તતા કાજ છે. જો તમે કોઈ રન નોંધાયો નહીં, તો પછી તમે એક ટિપ્પણી કરી શકો છો. Ĉio એસ્ટાસ મિસ્ટર. પોર ઇઓમ દા ટેમ્પો, વેન કોનફૂઝ, એબલ અને મેલ્કોમ્ફોર્ટિગાસ, સ્ટ્રેંગ નોવા કૉર્પો દ્વારા નવા નેફ્મેકજેઝ. સેડ, કાયમ વી લેર્નાડાસ, કીલ ફંક્કીસિગિ લા કોર્પોન કાજ ઉઝદી સીઝેન સેન્સેન, લોગ્રેગ વી આઇડેન્ટીઅન્સ કન ĝi. ક્રૉમ, વિન ઇન્સ્ટ્રુસ એલિઆજે હોમોજે સેન્ડી, કે જે ક્રોપો એસ્ટાસ વી મેમ; જો કે, હું એ વાતની જાણ કરી શકું છું

લાઓ ટિયો, કિયા વિન પ્લી કાજ પ્લસ વેરજ કૉર્પજ સેન્સોજ, તે મપ્પલી કેપલ્સ સેન્સોસ, કે જે ડેસ્ટિટા ડે લા કોર્પો, ક્યુન વી ઓક્યુપસ. કાજ, કાયમ વી ક્રિસ્કેસ એલ ઇન્ફ્નેકો, વિડીયો કેન્ટકૅન કન્સેપ્ટ કન્સેપ્ટ, કેઓ ને નેસ્પેસ્ટ લેન સેન્સોજ, કેન્સેપ્ટેબ્લા લાલા સેન્સો; vi mense enkarceriĝas en la fizika mondo, કોન્સેન્ટીઅન્ટ નૂર ફેનોમેનોન, ઇલુઝિઓન. હું તને પ્રેમ કરું છું, હું તને પ્રેમ કરું છું, હું તારી સાથે છું.

તમે મારા મેમોરિયલ દ્વારા મેમો-ટિઅન દ્વારા સ્મૃતિપત્ર વાંચી શકો છો; nek en nek de tiu ĉi mondo de naskiado kaj mortado; જો કે, તે જ સમયે, કેન્સિઅન સેનમોર્ટા અને લાંબી-ફૅન્ટેનિટિ રેગ્નો ડિ પેરેમેન્ટેકો, એસ્ટાએસ્ટ ક્યુન વી ટ્રાઉટ વેઇઝ વિવેજ, એસ્ટિજ્યુઝ્ડ ડ્યુડોડોઝ ડીઝોર્ટો.

લા ડમ્વિવા સેરો ડિયો હોરો પોરિયો, કીયો સૅટિગોસ, એસોસ વેર મેર મેમો મેમો; લા આઇડેંકો, લા મેમેકો કાજે મીકો, કીન ઇયુ એટ કોન્સિઅસ કાજ લાગસ કાજ દેઝીરાસ કોની. ટાયલ લા વારો મેમો એ મૅક્સિકો, કેનકમ નેક્કોનટા સેલો દ લા ડી સર્વાડો. લા પ્રોસ્ટેકન, લા પેરફેક્ટોન, લા પ્લેન્યુમિયો ઓન સીરડાઝ, નેનિયમ ટ્રોવસ ઇન ધ હોમ રેલિયોજ કઝ ક્લોપ્ડોઝ. જો કે, હું તમને યાદ અપાવી શકું છું કે, હું તમને બધા લોકો સાથે વાત કરી શકું છું, હું તમને ખાતરી કરી શકું છું કે તમે શું કરી શકો છો, હું કેવી રીતે જવાબ આપી શકું છું, કેમ કે હું તમારી સાથે છું અને હું તમને આ અંગેની જાણ કરીશ.

એકિઝિસ્ટાસ ટિયા મેમો. Esti estas લા ટ્રાયન્યુઆ મેમો, tiel nomata en tiu ĉi libro, ĉar ĝi estas nedividebla unuo de individua ત્રિકોણ: દા વિજ્ઞાન ભાગ, પેન્સેન્ટ ભાગો, કાજ દૂરાંત ભાગો. નુર પોર્સિઓ દે લા ફરતા ભાગો પોવસ ઇરી એન લા બેસ્ટન કોર્પોન કાજ ફારી લા કોર્પોન હોમા. ટિયુ એન્કોર્પીંન્ટા ભાગો ĉi ટાઇ નોમિઆસ લા ફેન્ટોન્ટો-એન-લા-કૉર્પો. એન ĉiu Homo, લા એનકોર્પિન્ટા ફેન્ટો એસ્ટા નેપર્ટિગેબલા ભાગો દિયા દ્વારા ટ્રાયનિયાનો મેમો, કે જે અન્ય એક મુલાકાતમાં ટ્રાયન્યુઝ મેમોઝ છે. લા સાયન્ટાના અને પેન્સેન્ટા ભાગો ડી ĉiu ટ્રિઆનુઆ મેમો એસ્ટાસ એન લા ઇટર્નીકો, લા રેગ્નો ડી પર્મેનન્ટેકો, કી ટ્રીપેન્ટ્રસ ટિઉન ĉi હોમન મોન્ડોન ડે નાસ્કીડોડો કાજ મોર્ટડો અને ટેમ્પો. લા ફેરેન્ટન-એન-લા-કૉર્પો રેગાસ લા સેન્સોજ કાજ લા કોર્પો; ટિયલ ĝi ne povas konscii la realecon de la iaiam iestestantaj scianta અને પેન્સાન્તા ભાગો દ સિયા ટ્રિઆનુઆ મેમો. Senti sentas ilian mankon; લા objektoj de la senso blindin blindigas, લા serpentoj દ લા korpo ıin tenadas. Nei ne vidas preter la objektaj formoj; આ ટાઇમ્સ પાપ લિબ્રીગી ડે લા કાર્નજ સર્પોજેજ કાજ સરી સોલા. કાયમ લા એન્કોર્પીન્ટીં ફેન્ટો પાપ પ્રુવસ વોલ્મા અને પ્રિટા ડિસ્લેલી લા ઇકોન દ લા ઇલુજોજ દે લા સેન્સોઝ, િયાઆ પેન્સેન્ટો અને સાયન્ટોન્ટ ĉiam પ્રેટાસ દાનડી અલ ĝ લુમન એન લા વોજો અલ મેમ્સિસીડો. સેડ લા એન્કોર્પીંન્ટા ફેન્ટો સર્ન્ટા પોર લા પેન્સેન્ટો કાજ વૈજ્ઞાનિકો રિગર્ડસ મલપ્રોક્સાઇમ. Identcoco, જો કે મેમો, તેઓ એક નાગરીક સંમેલન છે કે જે એક નાગરિક છે.

Platono, જો તમે આ ફિલ્મની મુલાકાત લો છો, તો પછી, તમે એક ટિપ્પણી મૂકો છો: "Konu vin mem" -gnothi seauton. ડી લિઆઝ સ્ક્રિજૉઝ, ઇઝનાસ કે લિ હેવીસ કોમ્પ્રેનન ડે લા વેરો મેમો, ક્વાનમ ન્યૂઝ વૉરજો, કીઝેન લી ઉઝિસ, ટ્રેડ્યુકીસ ઇન લા એન્ગ્લાન પ્લે એડેવેવેટ ઓલ લા "આત્મા" (એનિમે). Platono uzis enketometodon pri la trovado દ લા મેમો મેમો. એક્ઝિસ્ટાસ ગ્રાન્ડા આર્ટો એન લા એક્સ્પ્લાડો ડી લિયાજ રોલોજ; આ લા નિર્માતા ડિજિટલ ડિઝાઇન. આ મેટાડો ડિ ડાયલિટિક્સ એક સરળ સરળ છે. લા માન્સે મલેબોરેમા લેન્ટોન્ટો, ક્યુ પ્રાગટસ એયુજિએલી પ્લી ઓલ લેર્ની, સંભવિત વિજેતા, કે પ્લેટોન એસ્ટા લાસિગા. જો કે, આ ડિજિટલ મેટ્રો આ મૅનૉન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે, તમે એક નવી જવાબદારી છે, કે જે તમને જરૂર છે અને સંવાદ માટે જવાબ આપે છે; કેટરબૅન અને કૅપબ્લ્યુસ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ કોન્ક્ડ્ડોન એંગ્નાઇઝેન માં લા દલીલો. સેર્ટે પ્લેટોનો ને ઇન્ટેન્સિસ પ્રીઝેન્ટી અલ લાર્નોન્ટો એસોસન દા સાયનો. તે સંભવિત છે કે, તે સંભવિત છે, અને તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે, તેના પર આધાર રાખીને, તે એકદમ અનુકૂળ છે, અને તેના પર આધારિત છે. Tio, લા Sokrata metodo, estas dialektika sistemo દ inteligentaj demandoj અને respondoj kiu, SE sekvata, lerni KIEL pensi onin sendube helpos; કેજે, એક ક્લેરગી લા માન્સન પોર ક્લેર પેન્સેડી, પ્લેટોન ઇબલ પ્લી ફુલિસ ઓલ ઇયુ એજે એન એઆઇએનએ એનએનએન ઇન્સ્ટિટ્યુશિસ્ટો. તમે જે પણ છે, તે તમારા માટે જરૂરી છે, પરંતુ તમે તેને શોધી શકો છો; જો કે, હું કે મેમો લાસ્ટ મેમો, હું એક લા વૈજ્ઞાનિક છે. એક દેવો પ્લુ serii.

લા એન્ટિકવાન ઇન્સ્ટ્રુક્શિયન ડી હિન્દિયો સુમિગાસ લા મિસ્ટર એસોર્ટો: "ટિઓ સી એસ્ટાસ" (તટ tvam asi). જો તમારી પાસે કોઈ સૂચક ન હોય તો, "આ" અથવા "સીઆઈઓ" અથવા "સી"; નેક કીલ રિલેટસ લા "ટિયો" કાજ લા "સી", નેક કીલ આઇલી આઇડેન્ટી. તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ક્લિક કરી શકો છો, હું તમારા કમ્પ્યુટર પર ક્લિક કરી શકો છો. લા substanco de la tuto de la hinda filozofio-el ĝenerala rigardo de la ĉefaj skoloj-ŝajnas, કે જે લાંબી ઈજિસ્ટ્રેટ સેમોર્ટો, કે જે તે એક સર્વશ્રેષ્ઠ કમ્પોનન્ટના વ્યક્તિગત ભાગ છે, જેનો આ ભાગ છે, તેના ભાગો છે ડે લા ઓસેનો, એઇ કીલ ફેઝ્રેરો એસ્ટા યુઝ્યુએન્ટા કન લા ફ્લામો અને ક્યુઆ એઝ કીઝ એઝસ; કેમર વધુમાં, કે TIU ગેમ આંકડા universala આઇઓ TIU ગેમ આંકડા enkorpiĝinta faranto-એયુ, લાઉ લા terminaro માર્કેટિંગ લા ĉefaj skoloj, લા એટોમો (આટમન) ŭ લા puruŝo (પુરુણા), એટેરિયાઇઝ ડિસ્ડે લા યુનિવર્સલ io નૂર પર લા વ્યુઅલો દી ઇલુઝિઓ દે લા સેન્સોજ, માયા (માયા), કીયો કાઝઝ, કે લા ફેન્ટો એ લા હોમ પેન્સાસ પ્રિ સી કીલ સિવાય કાજ કીલ ઈન્ડિવ્યુઓ; સેડ ડેક્લારસ લા ઇન્સ્ટ્રુક્શિસ્ટોઝ, કે ને ઇઝ્સ્ટિસ્ટ્સ ઈન્ડિવ્યુએકો એટેરડે દે લા ગ્રાન્ડા યુનિવર્સલ, નોમિ બ્રહ્મો (બ્રહ્મ).

આ બ્રહ્માંડ બ્રહ્મો બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડના બ્રહ્મો સાથે મળીને બ્રહ્માંડ તરીકે ઓળખાય છે; આ બધા લોકોએ તેમના જીવનની શરૂઆત કરી હતી અને તેઓ આ બ્રહ્માંડના બ્રાહ્મણમાં ફરીથી પ્રવેશી શક્યા હતા. લા કાઝ્જો એ લા લાર્સે એઝ લા ડીઝિરેબલકો પોર કે બ્રહ્મો ટ્રાયરુ ટિઅન એ લેબરિગ્ન કેજ ડોલોરન પ્રોસેસિંગ પ્રોગ્રામ એ ફ્રોમમેન્ટ્સ ટૂ ગૂંચો એમેપ્લિકેશન. નેક મોન્ટ્રિયા, કીલ લા સુપરઝેટ પરફેક્ટા યુનિવર્સલ બ્રહ્મો એસ્ટા પોઝ ટુ ટિયો પ્લેબોની; nek kiel iuj ajn el siaj fragmentoj નફો; nek કીલ pliboniĝas લા naturo. લા ટ્યુટો દે લા હોમ એઝ્ઝીસ્ટોડો ŝજ્નસ સેન્યુટિલા ટાર્ટુ સેન સેલો એઝ રેઝોનો.

માલગ્રહ ટિયો, ઇન્ડિકિઆસ મેટોડો, પ્રત્યેક તાલેજ કલ્ફિફિકા ઇન્ડિવ્યુ, સર્વેન્ટ "આઇઝોલોન" એ "લ્રીબિઅન" લા લા નુના મેન્સ સ્ક્લેવકો અલ લા નાટુરો, હૉરિયા પેનડો ફોર્ટિરી ડે લા એમાસો, એક ઇલુજિયો ડી લાટ નાટ્યોર, કેજ પ્લ્યુ ઈર એન્ટાએલા દ લા નાટુરો માટે એસ્કાપો. લિબેર્કો એટિંગિઆઓસ, લાડ્ડેર, પર લા પ્રોક્ટીકોડો ડી લા જોગો; ,, la j,, ŭ ŭ ire, p p ire est est est iel iel,,,,, pur pur pur,,,,,,,,. ટીએલ લિબ્રીગાઇટ ડે લા નેસીઓ દ પ્લુઆ હોમ એક્ઝિસ્ટોડો, ઇવેન્ટ્યુલે સોર્બીઆસ ઇન લા યુનિવર્સલ બ્રાહ્મણ.

હું તમને એક ટિપ્પણી મૂકો, હું તમારી સાથે વાત કરી શકું છું. જોગાનો જેસ જે લેર્નાસ રેગી સિઅન કિર્પોન કાજ ડિસિપ્લિની સીઝેન સ્પોન્સન કેજે ડીઝિરૉન. એબલ લી lernas regi siajn sensojn tiom, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા. ક્રૉમ, લી એબલ એટિંગોસ ઑલ્ટન ગ્રેડોન ડી મેજ્રેર્કો પ્રિ આઇજ ફોર્ટો ડી લા નાટુરો. Ubeio ĉi sendube apartigas lin de la granda amaso da sendisciplinaj farantoj. સેડ કવાંકમ લા સેસ્ટિમો ડી જોગો એરેર્ટસ "ઉદાર" અને "ઇઝોલી" લા એન્કોર્પીટનટન મેમોન ડિડે લા ઇલુજીઓ ડે લા સેન્સોઝ, ઇઝેન ક્લેર, કેવ્વેન ઇવેન, એ ન્યૂ ઝિમ્બાર્ડ ક્યુન્યુકાસ, જેનો સમાવેશ થાય છે. ક્લેર ટિયો ઓકઝોસ માટે માઇક્રોમ્પેનપ્રિનો પ્રિ મૅનસો.

લા માન્સ ક્લેરિગિટા પર લા જોગો એસ્ટાસોન્સ, લા ઇન્ટિલેટો. ટિયો એસ્ટા લા સ્પેશિયાલિસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડિ લા ફેન્ટોન્ટો, ક્યુન પોસ્ટઝ પાઓઝ કૉર્પોમેન્સો, એ ટાઇમ ડિસ્ટાટા ડે ડ્યુઅલિયા ડ્યૂઅલ મેનૂઝ નોન ન્યુ ડિસ્ટિટાજ: માર્સોઝ પોર ધ ડે ફેરોન્ટો ડે લાર્નોન્ટો. લા કોર્પોનેસો એસોસિયેશન લાંબો સમય પસાર થાય છે, પરંતુ દરિયાઈ આફ્ટર ફેન્ટોન્ટો દ્વારા દરિયાકાંઠો દ્વારા પસાર કરવામાં આવે છે. લા ફંક્કીડો ડે લા કોર્પોમેનો સ્ટ્રાઈક લિમીઆસ લા લા સેન્સોજ, કાજ ટિયલ અલ લા નાટુરો. પે ટિઓ, લા હોમો કોન્સિઆસ પ્રાઈ લા યુવરસોનો એન નૂર ĝિયા ફેનોમેના એસ્પેકો: લા મોન્ડો દે ટેમ્પો, ડી ઇલુજિયો. ટિયલ, ક્વાનકમ લા ડિસિપ્લો જેસ અક્રિગાસ લા ઇન્ટિલેટન, સમ્ટેમ્પ ઇવેન્ટિન્સ, કે લિ એન્કોરા ડિરેસ્સાસ ડી સીઝ સેન્સોઝ, એન્કોરા ઇમ્પ્લિકા એન્ લા નાટુરો, ને લિબ્રીગિટા ડે લા નેસીઓ ડી પ્લેજ રિજિસ્ટેડ એઝ હોજ કૉર્પોઝ. સુમે, કીઆમ એંર્ટ લર્ટસ ફંન્ટો કીલ ફંક્શનસિસ્ટો દ સીઆ કૉર્પા મૅનિન, એ પૉવસ પાપ ને ઇઝોલિલી એન લિબર્ટી ડે લારુ, પોવસ ગજની સ્કિયોન ને મેમો, જેનો સમાવેશ થાય છે, તેના દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે; જો કે, તમે આ બધા લોકો સાથે વાત કરી શકો છો, પરંતુ તમે તમારા એકાઉન્ટ્સ પર ક્લિક કરી શકો છો.

ન્યાયાધીશ, કે પ્રાઈ લા મેન્સોઝ ડે સેડોડો કાઝ ડે ડીઝિરાડો દ્વારા ઓરિએન્ટજેઝ ઓફ ધ પેનડોડો. ઇવેન્ટાઓ ડિઓ ટિયો ટ્રોવીસ અને લા કવર લિબ્રોઝ ડી લા Aforismoj દ લા જોગો (યોગસૂત્ર) દ પાટણાલો (પતંજલિ), કજ એન લા ડાઇવર્સજ કોમેન્ટેરોજ પ્રાઇ ટિઉ એન્ટિવાક વર્કો. પાટણાલો વરજેન એસ્ટા લા પુલજ અંદાજ કાજ રિરેઝેન્ટા અલ લા ફિલોઝોફૉઝ ડી હિન્દિઓ. અહીં ક્લિક કરો. સાદે વરદાન, કે લીઆ વર ઇન્સ્ટ્રુક્શિયો એ એક પીડિતા અને સેક્રેટ્રીટી; કાર લા delikate subtilaj sutroj kiuj Portas લિઆન nomon ŝajne vanigas ઑ malebligas લા veran celon kiun Ili laŭpretende intenciĝas.

લા ઓરિએન્ટા ઇન્સ્ટ્રુક્શિયો, કીઅલ એલિઆઝ ફિલોઝોફિઓઝ, ટેમાસ પ્રાઈ લા મિસ્ટ્રો ડી લાન્સ મેમો અને લા હોસ્પો, કેટરિના એ મિસ્ટ્રો ડી લાર્લો, કેપ ના નેરો, અને લા ટ્વિટર. સેડ લા હિન્દાસ ઇન્સ્ટ્રુક્શિસ્ટૉઝ ને મોન્ટ્રાસ, કેલિસી સાયન્સ, કેઓસ ટિઉન કોન્સિઓ મેમો-લા એટોમો, લા પ્યુરો, લાર્કો એન્કોર્પીન્ટા ફેન્ટો-કીલ ડિસ્ટિટા ડીડે નેટોરો: ફર્નિસ નેન્યુ ક્લસ્ટર ડસ્ટિંગો ફૉરન્ટો-એન-લા-કૉર્પો કાજે લાર્પો કર્પો એસ્ટાસ અલ લા નાટુરો. કે Ili Nek vidas Nek parolas PRI TIU distingo, evidente okazas તરફી લા universala miskonceptado ઑ miskomprenado PRI લા sentado કેમર dezirado. નેસીસ, કે લા પ્રેડોડો કાજ ડીઝિરાડો નન ક્લરિઅુ ĉi ટાઇ.

કોન્સિડેરો પ્રિ સેન્ટા કાઝ દેઝીરડો એન્કોન્ડુકસ ઇયુ એલ પેલજ ગજાવઝ કજ ઈન એઝેનજેટ એઝપ્રાઇઝ એ ​​ટીપૂ લિબ્રો. ટ્રીઝ કબ્ર્વો કાજ વાલોરો એસ્ટસ ને ટ્રોટકસેબ્લાજ. લા કોમ્પેનડો કાઝ ઉઝડો ડે સેડોડો કાજ ડેઝિરાડો એબલ સિગ્નિફૉસ લા ટર્નઓપંકટન અને લા પ્રોગ્રેસો દે લાદેવીઓ કાજ દે લા હોમારો; ટિયો પોવસ ફ્રીન્ટોન ડે મેલ્વેરા પેન્સેડો, મેલ્વેરેજ ક્રાડો, ફાલ્લાજ સેલોઝ, કેઇજ આઇ સિન ટેનિસ ઇન મોલ્યુમો. ટિયો માલપ્રુવ્સ માલ્વેરન ક્રેડોન લાંબી અંધ અકસ્પીટન; હવે તે નૈતિકતાને આધારીત છે, પરંતુ તેના પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે, કે જે નૈનુ કન્સેપ્ટર્સ છે.

જેન ટિયો: અલ ĉiu ajn instrukciis kredi, કે લા સેન્સોસ દ લા કોર્પો હોવો લા નમ્રન કેવિન, કાજ કે સેડોડો (તૂડો) એસ્ટ યુએન લા સેનસો. લા સેન્સોઝ, કીલ આર્ટિટેજ ઇન ટિઉ ઓ લિબ્રો, એસ્ટ્રા પ્રાયોગિક, એલિવેશન એસોસિયેશન, કોન્સેસીજ કીલ siaj funkcioj sed neinteligentaj. એકિઝિસ્ટસ નુર કવર સેન્સોજ: વિડોડો, એડાડો, ગુસ્તામુડો અને ફ્લારાડો; કાજ પોર ĉiu સેન્સો એક્ઝિસ્ટાસ ઓર્ગેનો વિશેષ; Sed ને ekzistas અંગ speciala પોર sentado, કાર sentado-kvankam જીઆઇ sentadas દીઠ લા korpo-NE estas દ લા korpo, NE દ લા naturo. Ĝi estas unu el la du aspektoj de la faranto. તમે શ્રેષ્ઠ પોસ્ટ કરી શકો છો, પરંતુ તમે તમારા હોમ પેજ પર ક્લિક કરી શકો છો, પછી ક્લિક કરો.

તે જ ઓની દેવો પારોલી દી ડીઝિરાડો, લા એલિયા એસ્પેક્ટ ડી લા ફેન્ટોન્ટો. સેંટડો કાજ ડેઝિરાડો દેવો ĉiam kune konsideriĝi, ĉar ili estas neapartigeblaj; નેનેઉ પોવાસ એક્ઝિસ્તિ સેન લા એલિયા; ili similas la du polusojn de elektra kurento, લા ડુક્કરનું મોનોરો. ટાઇઆલ ટિયુ ĉi લિબ્રો uzas લા કુનમેટીન ટર્મિનન: સેનાડો-કાજ-ડેઝિરાડો.

સેન્ટડો-કાજ-ડેઝિરાડો ડે લા ફેન્ટોન્ટો એસ્ટાસ ટિએ ઇન્ટેલિજન્ટ પોટેન્કો, દરેક મૂવીઝ દ્વારા નેટોરો કાઝ લા સેન્સોઝ. Esti estas en la kreema energio ĉie estestanta; સેન ĝi ĉesus la tuta vivo. પ્રતિસાદો અને સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, અને તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે, ફોર્મ્સ, ફોર્મ્સ, કારોબારો, કેમેરા, અને અન્ય લોકો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે, ĉu la la grandaj ઇન્ટેલિજન્ટેકોજે. સેંટડો-કાજ-ડેઝિરાડો એસ્ટાસ એન લા ટ્યુટો ડી ઇન્ટેલિજન્ટ ઍક્ટીવ્કો.

એન લા હોમ કોર્પો, સેડોડો-કાજ-ડેઝિરાડો એસ્ટાસ ટિઉ કોન્સિયા પોટેન્કો, કેન ફંકશિગિઆસ ટિએન એ ઈન્ડિઅન્યુઅન નેચરોમાઇનોન. નેનેયુ અલ લા કવર સેનસો-સેનાસ. સેન્ટડો, લા પાસ્વા એસ્પેક્ટ ડે લા ફેન્ટોન્ટો, એસ્ટાસ ટિયો, કીયો એન્ લા કોર્પો, સિયાડાસ લા કોર્પોન કાજ સેનડાડેસ ટ્રાન્સપોર્ટેન ઍન લા કોર્પો ડી લા કેન્સ સેન્સોઝ, કેન્સ સેન્સોન. Krome, laŭ diversaj gradoj, ĝi povas percepti supersensajn impresojn, ezempleple humoron, એટોમોફરન, એસ્ટોન્ટેકન સ્કિયોન; pi povas senti tion, kio pravas, kaj tion, kio malpravas, kaj ĝi povas sei la avertojn de la konscienco. ડેઝિરાડો, લા એક્ટીવ એસ્પેક્ટ, એસ્ટાસ ટિઉન કોન્સેન પોટેનકો, કી મૂવ્સ લા કોર્પોન એ એટિંગો દ કેલો દે ફેન્ટો. લા ફેન્ટોન્ટ ફંકસ્કિઆદાસ સમ્ટેમ્પે એન એમ્બા ઍસ્પેક્ટો: ટીએલ ĉiu ડેઝિરો લેવિઆસ એલ પ્રેડો, કાજ ĉiu sento levas deziron.

વી ફારસ ગ્રેવાન પાન એન્ લા વાઝો અલ સાયડોડો ડે લા કોન્સેસી મેમો ઍ લા કોર્પો, કાયમ વી પ્રિપેન્સોસ પ્રી વી મેમ્બર, ઈન્ડિયા, ઈંગ્લૅન્ડ, એસ્ટિલેન્ટો, એસ્ટિલેશન, વેસ્ટ નર્વોસિસ્ટમો, ડિસ્ટિટા ડિસ્ડે લાર્બો, કેપેસ, કેન્યો સેંગો દ્વારા ડે ડિજિરાડો ફોર્ટ ફ્લુન્ટા ટ્રે, કેઓ ટામેન એસ્ટા લા સેંગો. સેંટડો-કાજ-ડેઝિરાડો સિન્ટેઝુ લા કવર સેન્સોન. અમારો સંપર્ક કરો અને તમારા જીવનસાથીને તમારા જીવનસાથી માટે જવાબદાર બનાવો, જેથી તમે ઘણા બધા લોકોની મુલાકાત લઈ શકો છો અને તમારા હોમ પેરેંટર્સને તેમના જીવનના જોખમોથી દૂર કરી શકો છો. જો તમે એક સમાચાર પત્ર લખી શકો છો, તો પછી તમે તમારા ઘરની મુલાકાત લઈ શકો છો.

લા ઓરિએન્ટા રેકૉનન્સ રેકૉનન્સ ફૉકટન, કે જે એક સ્ક્રિન પર લાંબો સમય પસાર થાય છે, જે એક દિવસથી આજની રાશિમાં લાવવામાં આવી શકે છે, તે પછી કોઈ પણ માફકસરની માહિતીને લીધે, તેના બદલામાં કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ કરી શકે છે, પરંતુ તેના દ્વારા તેને ફરીથી મોકલવામાં આવશે. સાર્વત્રિક મેસ્કોનસેપ્ટોન પર સેઇડ ટિયો ને ટ્રાંસ્પેન્ડન્સ, કે જેનો સમાવેશ થાય છે કે જે યુએન લા લા સેન્સોઝ ડે લાર્પો. કોન્ટ્રેકટ, લાંબી સૂચનાઓ, કે જે તમને એક ટિપ્પણી મૂકો; કે ડીઝિરાડો એસ્ટા એન્કા ડ ડે લાર્પો; કાજે કે કાદાદો કાજ ડીઝિરાડો એસ્ટાઝ એરોરો દે લા નેટોરો એન્ લા કૉર્પો. લાŭ તિઉ ĉi હિપોટેઝો, ઑન દલીલો, કે લા puruŝo, એ એટોમો-લા એન્કોર્પિંટીં ફેન્ટો, સેનાડો-કાજ-ડેઝિરાડો-દેવો ટ્યૂટ ઉપપ્રેમી લા સેદાદન, કાજ દેવો એન્ટ્યુટ ડિટ્રુ, "ટ્યુટ મોર્ટિગી, લા ડીઝિરડોન.

એન લા લુમો દે ટિયો, કીયો ĉi ટાઇ મોન્ટ્રિઅસ પ્રિ સેન્ટડો-કાજ-ડેઝિરાડો, ઇજાના કે લા ઇન્સ્ટ્રુક્સિઓ લા ઓરિએન્ટો કોન્સિલસ આયન ન્યુલેન. લા નેડેટ્રેબેલા સેનમોર્ટા મેમો એન લા કોર્પો ને પોવસ પાપ ડિટ્રુ. સે ઇબ્લસ લા હોમ કોર્પો પ્લુ વિવાડી સેન સેડોડો-કાજ-ડેઝિરાડો, લા કોર્પો એસ્ટસ નો સેન્સેન્ટા સ્પાઇરોમેકનિઝમ.

ક્રિમ સિઆ મિસ્કોમ્પેનડોના પ્રિડોએડ-કાઝ-ડેઝિરાડો, હિન્દાસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ફારસ ન્યુઝીન ઇન્ડિકન, કેલિફોર્નિયાના ટ્રાયન્યુ મેમો. એન લા નેક્લિગિટા એસ્સર્ટો: "સી એસ્ટાસ ટિયો," ઓન દેવસ સુપોઝી, કે લા "સી" એડ્રેસેટ એસ્ટાસ લા એટોમો, લા પ્યુરુઓ-લા ઈન્ડિવ્યુઆ એન્કોર્પીઆન્ટા મેમો; કાજ કે લા "ટિયો" કૂન કી લા "સી" ટાઈલ આઇડેંસીસ એ યુનિવર્સલ મેમો, બ્રહ્મો. ને ફરિઅસ ડિસ્ટિંગો ઇન્ટર લા ફારોન્ટો કાજ લા કોર્પો; સિમિલ એક્ઝિસ્ટાસ કોરેલાટીવ નેફારો, ડિસ્ટિની ઇન્ટર લા યુનિવર્સલ બ્રહ્મો કાજ લા યુનિવર્સલ નેટોરો. દરેક બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ અને સંપૂર્ણ દાયકાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ યોજનાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે; કાજ ક્રોમ એટેન્ડસ, ઇસ્પોર, પેરડી એન લા યુનિવર્સલ બ્રહ્મો ટિયોન, કાયો એસ્ટા લા પલજ કારા એસ્ટા, કેઓન ઇયુ એજેન પોવાસ હવિ: સિઆન પ્રોપ્રૅન આઇડેંકોન, સિઆન પ્રોપ્રેન એવુડુઅન ગ્રાન્ડ મેમન, ઇન્ટરનેશનલ સેમોર્ટોઝ મેમોઝ.

Kvankam છે, કે જે ઓરિએન્ટા ફિલોઝોફોઇઓએ લાઓન્ટો ફૉરેન્ટોન લીગિટોન અલ લા નેચરન, કેમેસિસે મેમો મેમો દ્વારા, મેમોરિયલ સેનરેઝોન કેન સનપ્રોબેબલ, કે જે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું; કેલિફોર્નિયાના કેન લા ઇન્ટેન્કો ટેન હૉસ્પૉન માટે આ સબપ્રેમો માટે આ યોજના છે. અલબત્ત, સંભવિત છે કે, સંભવિત છે કે, આ યોજના માટે, જો કે, આ એક નવી જાહેરાત છે, તે એક નવી મૌલિક માન્યતા છે, જે નાગરિકતા માટે નાગરિકતા દ્વારા કરવામાં આવે છે; ક્યુ ક્રેડેબલ રેકોનિસિસ સેડોડોન-કાજ-ડીઝિરડોન કીલ લા સેનમોર્ટા ફારાન્ટો-એન-લા-કૉર્પો; ક્યુ મોન્ટ્રીસ અલ લા ફેન્ટોન્ટો લા વોજન અલ સાયડોડો પ્રિ સિયા વર્ મેમો. સંભવિત રૂપરેખા સાથે મળી શકે છે; કાજે કે લા કુર્સ ડે લા ઇપોકૉઝ, લાર્જ ઓરિજિનિયો નેપરસેપ્ટેબલ સીડીસ અલ લા ડોકોટ્રિનો દ યુનિવર્સિટિ બ્રહ્મો કાદ પારડોકોઝ ડોકટ્રિનો, ક્યુજ ફોરપેલસ સેનમોર્ટન સેડોડોન-કાજ-ડેઝિરાડોન કે મલેપોબિન્ડા.

એક્ઝિસ્ટાસ ટ્રઝોરો ને તુત કાઈતા: લા બાગવાડિગોટો (ભગવદ્ગીતા), લા પ્લજ કારા અલ લા જુવેલોઝ ડે હિન્ડીયો. પોર હિન્દિયો, ટિયો એસ્ટાસ લા પેરલો નેતાબેબ્લા. લા વેરોઝ પેરોલિટાઝ ડી ક્રાઇનો અલ અર્જુન એ સલ્લિમાઝ, બેલેજ, કજ દિયારાજ. જો કે, તમે કોઈ પણ ઇતિહાસમાં સમય પસાર કરી શકો છો, પરંતુ તમે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાની જરૂર નથી, પરંતુ જો તમે કોઈ જવાબ આપતા હોવ તો, તે તમને આજની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. કીલ ili ઇન્ટરટ્રિલેટ્સ; કીયો એસ્ટાસ લા ઓકો લા ડીઉઆ અલ લા એલિયા, ĉu en ĉu ekster la korpo. જો તમે તમારા જીવન માટે આ બોલ પર કોઈ સહી છે, તો તમે તમારા જીવન માટે જરૂરી છે. જો તમે કોઈ તકનીકી અથવા વૈશ્વિક શિક્ષણ સાથે ચર્ચા કરી શકો છો, તો તે સૂચવ્યું છે કે તમે પહેલાથી જ તમારી સાથે વાત કરી શકો છો, અને તે તમારા માટે જરૂરી છે.

પ્રો લા એરેરેલા મૅન્કો ડે ક્લારેકો એન્ લા ઓરિએન્ટા ફિલોઝોફિઓ, કાજ લા ફકટો, કે તે ઈજાના એસી પાપ-કોન્ટ્રાડિલા કીલ ગવિદિલ્લો અલ વૈજ્ઞાનિક પ્રિયા ઓન મેમો ઇન લા કોર્પોરિયલ ઓન ધ મેમો, એ હિંસા ડિજિન્ડા અને નેડેરેબેલા. ઑની રેવેન્સ અલ લા ઓકસીડેન્ટો.

પ્રાઈ લા ક્રિસ્તિસ્વાદો: લા ઇફેટીવજ ઓરિજિંજ કાજ હિસ્ટોરીઓ દ લા ક્રિસ્ટેનિઝમ એ અસ્પષ્ટ છે. Grandega literaturo kreskis el la jarcentoj de padoado kararigi la instagramnojon, એક તિજુન, ક્યુજ ઓન મૂળ મૂળ. દેવે કહ્યું, 'હું તમને વિનંતી કરું છું; પરંતુ, નાઈન્યુઝ સ્ક્રીબૉઝ ડેવેન્સિસ, ક્યુજ મોન્ટ્રીસ સ્કિયોન ડી ટિયો, કેઓન ઓન ઑરિએન ઇન્ટેન્સિસ કેઝ ઇન્સ્ટ્રુક્વિસીસ એન્ડ લા કોમેંકો.

લા પરિબલોજ કાજ પેરોલોજ ઈન લા ઇવેન્જેલિયોજ મોન્ટ્રા ગ્રાન્ડકોન, સિમ્પલકોન, કાજ વર્ન. તમન ઇ તિજ, અલ ક્યુજ લા નોવા મેસાઓ કોમેન્સ ડોનીસ, ઇઝેને ને કોમ્પેનિસ ઈન. લા લિબોઝ એસ્ટાસ રિક્ઝાઝ, એંટરનેટક મિસ્કોન્ડુકડી; જો કે, હું એન્ટરટેકર્સ, કે જે સૂચવે છે કે હું શું છે તે માટે અહીં છે; જો તમે તમારી પાસે કોઈ સૂચવ્યું ન હોય તો, પરંતુ તમે "હું તમારી સાથે છું, હું તમારા મિત્રો." કાજ ઓન દેવો સુઝોઝી, કે ઈલા કાનાસ મિસ્ટરન કોનટન અલ માલમલ્ટજ ઇન્ટિજિયો. લા પાત્રો, લા ફિલો, લા સંકટો સ્પિરિટો: ટિજુ ઇઝ એસ્ટાસ મિસ્ટર. મિસ્ટરોઝ એસ્ટાના સેનમકુલા કોન્સિપિઆઓ કાઝ લા નેસ્કીઓ કાજ વિવો ડી જેસુઉ; એ જ લીઆઝ ક્રુકુમો, મોર્ટો, કાજ રેલિવિઓ. મિસ્ટરોઝ સેબ્યુબ એસેસ પેરાડોસ કાઝ ઇન્ફોરો, કાજ લા ડાયબ્લો, કાગ રે રેનો ડી ડીયો; આ અંગેની માહિતી, કે જે તમને ખબર છે કે, તમે તમારી સાથે ચર્ચા કરી શકો છો, પરંતુ તમે તેને અનુસરો છો. ક્રૉમ, ટ્રે લા લિબ્રોઝ એક્ઝિસ્ટાસ ફ્રઝોઝ કાઝ ટર્મિનોજેઝ, ક્યુજન ક્લેરે ઓની ને કોમ્પેન્યુ લાવોર્ટે, સેડ એનાસ્ટેટ એન મિસ્ટિકા સેંકો; જો તમે તમારી પાસે એક ટિપ્પણી મૂકો છો, તો તમે તમારા એકાઉન્ટ પર ક્લિક કરી શકો છો. ક્રૉમ, એસ્ટાસ રેસી સુપરપોઇ, કે ઓન ને પોવસ પેરોલી પ્રાઈ લા પાબલોજ કેરી ફ્રીજ વોઝોજ. Mie misteroj-sed neni malkaŝiĝas la misteroj. શું તમે મારા મિત્રો છો?

લા ટ્રી ઇવેન્ટ સીલો ડી લા ઇવેન્જેલિયોજ એસ્ટ્રા ઇન્સ્ટ્રુક્શિઆ કૉમ્પેરેડોન કે વિવાડોન ઇન્ટરનેશનલ વિવો; ઇન્ટર્ન વિવો, ક્યુ પુનરુજ્જીવન લા હોમન કોર્પોન કેજ ટૉર કોનરોસ લા મોર્ટન, રિસ્ટન ફ્રાન્સીકન કોર્પોન અ સનાન વીવો, લાસ્ટિડે ફ્રોમ ઈન લંડર ફાલિસ-ĝિયા "ફાલો" એસ્ટિએન્ટ "ધ ઓરિજિનલ પૉક." દેવો એ છે કે, તે જ સમયે, આ જ સમયે, તે જ સમયે ટિઅન ઇન્ટર્નિયન વિવિયન: કેલેન્ડર પર, દરેક ટાઈમ ફૉરડો, સ્નિયોન પર મેમો મેમો. આ એક ટિપ્પણી મૂકો, જે તમે એક ટિપ્પણી મૂકો છો, પરંતુ તમે તમારા એકાઉન્ટ પર ક્લિક કરી શકો છો. ક્રમમાં તે સ્પષ્ટ છે કે, આ કાયદેસરતા છે, ઉદાહરણ તરીકે: સરળ રીતે કામ કરે છે, પરંતુ તે જ સમયે કોઈ રન નોંધાયો નહીં છે, પરંતુ તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે પરવાનગી આપે છે, પરંતુ તે તમારા ઇન્ટરનેશનલ સર્ટિફિકેટ માટે પરવાનગી આપે છે. તને, લા ઇવેન્જેલિયોજ, કીલ ં નન્ટેમ્પે એક્ઝિસ્ટાસ, મલ્હાવા ટિજુન લિગૉજ્ન, કીજ્ન ઓન બીઝોનસ પોર ફોર્મ્યુલી સિસ્ટોમન; ટિયો, કિઓ ડેવેન્સ અલ ની ને સુફીઆસ. કાજ, પ્રાઈ લા મિસ્ટરોઝ, એન ક્યુજ ટિએજ ઇન્સ્ટ્રુક્શિયો લોસ્ટુઝ કાઇસિસ, નેનુ કોનાટા એલોસીલો અને કોડો અલ ન્યૂ ડોનીસ, કેન એન આઇલિન મલ્લોસસ અને ક્લિયરસ.

લા પ્લજ કપાબલા કાજ સબ્યુબા ક્લિગિસ્ટો દે લા ફ્રુજ ડોકટ્રિનો, કીન ની કોનાસ, એસ્ટાસ પાઓલો. લી ઇન્ટેન્સિસ, કે લા ફ્રૅઝોઝ, કીજ્ન લી ઉઝિસ, ક્લારિયસ લિઆન સિગ્નિફન અલ ટિયુજ, અલ કીઝ ili adresiĝas; સીડી લીઆન સ્ક્રિબૉઝન નન ઓની દેવો અર્થઘટન લા લા લા નુના ટેમ્પો. "લા યુઆઆએ એપિસ્તાલો દ પાઉલો અલ લા કોરિનોનોઝ," ડે ડેક્વિવિના િપેટ્રો, એલ્ડાસ કાજ સ્મૉમરિગ સર્ટાજેન ઇન્સ્ટ્રુક્શિયોન; સર્ટિજેન ડિસ્ટિનેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પ્રો લા લાસ્ટ વિન્ટર ઇન વિવૉ. જો તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ક્લિક કરી શકો છો, તો તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ક્લિક કરી શકો છો કે જે તમારા કમ્પ્યુટર માટે પરવાનગી આપે છે કે જે તમારા કમ્પ્યુટર માટે પરવાનગી આપે છે. ઇયુકેઝ, "લા વજો" ને એસ્ટાસ મોન્ટ્રાટા.

શું તમે એક ટિપ્પણી મૂકો છો? એબલ લા કાઝો એસ્ટાસ, કે લા લિઓઝ ડી ટિયુ પીરિયડ મેપર્મિસીસ લા ડીવોસ્ટિગોન એ ન્યૂ ડોકટિનોઝ. લાકડાના આંગળીઓ દ્વારા એક ડૂબ્રોટીનો દાંડો અને પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ વાત એ છે કે, તમે તમારા જીવનસાથી માટે તમારા જીવનસાથી માટે જાણી શકો છો.

સેડ નન્ટેમ્પે, ઓડિડેર, એક્ઝિસ્ટાસ લિબેરેકો ડે પેરોલોડો: ઓન રાજેટ્સ એસેટી સેન ટિમો ડે મોર્ટિગો ટિઓન, કીન ઓન ક્રેડાસ લા મિસ્ટરો ડી લા વિવો. ટિયોન, કેઓન અને એજેન વિજેતાઓ અને સાયન્સિસ લા લાસ્ટ કન્સેન્ટિઓસ ફંક્શિડો ડે લા કોપરો, કજ દ લાન્સ કોમ્પોઝો, એ કમ્પોન લેન કોન્સો, એ કમ્પોન ઓન એબ્લ હાવ્સ, રિમેટો ઇન્ટરનેશનલ મેમો દ્વારા મેમો, મેમ્બર, કેજી, લા જો તમે અલ્યાડો-તિજુન ઑન ને દેસ કાઈ, નન્ટેમ્પે, ઈંગ્લૅન્ડના વંશજો, ઇસ્લામ અને કોલોન પોર આઇલિન કોમ્પ્રેની. એ લા આધુનિક ટેમ્પો, "ધંધો" કે "અંધશ્રદ્ધા", "ધૂમ્રપાન કરનારા" "કાયદો", "ખાસ વિશેષતા, આ એક સ્પષ્ટતા, અંધવિશ્વાસ, અને સામાજિક કાર્યવાહી.

માલગ્રંથ એરોજ કાજ ડિવિઝોજ કેજે સેક્ટેમેકો; માલગ્રંથો ગ્રાન્ડા વિરાડો ડેરિપોટ્ટો ડિસ્ટ્રિટોઝ ડિજિટલ ડિકોન્ટિનોઝ, ક્રિસ્ટિનોઝો વિવેચક ડિજિસ્ટિનો ઇન એંજિન એંગ્લોન ડિએન્ડો. ઇબેલ આઇઆઇએલ એજે એન એલ આઇ આર ધ ઓરિજિઅન્સ, ઇઝેડ ઇન્ફર્મેશન હેલ્પ ઇન મોનડોન. Devas એક ટિપ્પણી મૂકો, તમે કેવી રીતે કામ કરે છે, તમે કેવી રીતે હ્યુમનકેકન માટે આ બોલ પર કોઈ કામ કરવા માંગો છો.

હોમ પેજ પર એક હોમરિયો છે, તમે હોમરો છો, તમે તમારા ઘરની મુલાકાત લો છો અને તમારા ઘરની મુલાકાત લો છો. ટિજુન વાઅનૉન ઑન પોવાસ નેક સબપ્રેમી નેક ટ્યુટ ફોર્જિ. એન iu ajn epoko, માર્કેટિંગ iu ajn filozofio ઑ religio, લા veraĵoj aperados કેમર reaperados, માર્કેટિંગ kiuj ajn ŝanĝiĝantaj formoj.

યુ.એસ. ફોર્મો, અને તમે ફ્રેમોસ્મિસિમો છે, તે માટે ખાતરી કરો કે શું છે. લા Framasona ઓર્ડિનો એસ્ટિઅન એસ્ટ્રો, કીમો લા હોમરો. Instiaj instrukcioj havas વિશાળ બહાદુરી; ફકટ મલ્ટ્ટે પ્લી ગ્રાન્ટ ઓલ એપ્રેઝસ લા ફ્રેમોનેસ, ક્યુજ આઇલિન ગાર્ડસ. જો તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ક્લિક કરી શકો છો, તો તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ક્લિક કરી શકો છો, કારણ કે તે એક ટિપ્પણી મૂકો. Ĝિયા સેન્ટ્રાસ મિસ્ટરોડ્રેમો ટેમસ પ્રાઈ લા રેકોંસ્ટ્રુઓ ડે ટેમ્પ્લો ડિટ્રુટી. ટિયો એસ્ટાસ ટ્રી સાઇનિફ. લા Templo estas simbolo દ હોમ korpo, kiun લા હોમો દેવોને rekonstrui, regeneri, અલ fizika korpo, kiu estos eterna, ĉiam daŭra; કિર્પો કીઆ એસ્ટોસ ટેન્ગા લોએઝો પોર લા ટાયમ કોન્સિસી સેનમોર્ટા ફેન્ટો. "લા વોર્ટો" કીઆ એસ્ટાસ "પેરિટિટા" એસ્ટાસ લા ફેન્ટો, પેરિટિતા એન સીઆ હોપા કૉર્પો-લા રુનોજ દે આઈમ ગ્રાન્ડા ટેમ્પ્લો; સેડ કી પા પાપ ટ્રૉવોસ ડમ લા કૉર્પો રિજેનરિયાસ કાજ લા ફેન્ટોન્ટ ઇન ઇરેગાસ.

તિઉ ĉi લિબ્રો અલ વી વેનિગાસ પ્લ દા લુમો, પ્લી દા લુમો અલ પેનસેડો; લુમો પોર ટ્રોવી વીઆન "વોજન" ટ્રે લા વીવો. લા લુમો કિઉ વેના ટામેન ને એસ્ટાસ લુમો દે લા નાટુરો; esti estas નોવા લુમો; નવો ઐયર, કવાંકમ ĝi એસ્ટિસ કાજ એસ્ટાસ ે વી, વી આઈન ને કોનાસ. એન Tiuj ĉi paĝoj ĝi નોમિઆસ લા કોન્સેસ લુમો ઇન્ટરનેશનલ; હું આશા રાખું છું કે હું તમને પ્રેમ કરું છું કે પછી હું આ બધા લોકો સાથે મળી શકું છું, હું લુમોન દ લા ઇન્ટેલિજ઼ેકો અલ કિયૂ અને રિલેટ્સમાં છું. પ્રો લા ેસ્ટો દી ટિઉ ĉi લુમો, વી પોવા પેન્સાદી એન લા ક્રેડો ડી પેન્સોજ; પેન્સોજ પોર વેન લિગિ ઓબ્જેક્ટ્ટો દે લા નટુરો, એરો પોર વિનિર્જીંગ ડિસ્ડે ઓબ્જેક્ટ્ટો ડે લા નાટોરો, અગિયાર કેજી વોલ્વો દ્વારા. વેરા પેન્સેડો એ લાન્સ ઇન્ટરનેશનલ અને લાંબો સમય પસાર થતો હતો. પેન્સેડો દ્વારા, જ્યારે ફારડાઇઝ વિયેટનામ. પ્રાવા પેન્સેડોઝ એ તમારા જીવનમાં અલ વૈજ્ઞાનિક છે. ટિયો, કીયો પોવસ મોન્ટ્રી અલ વાઈ લા વોજન, કાજ કી પોવસ વિન્ડ કોન્ડુકી ઈન વેઝો, લુમો દે લા ઇન્ટેલિએંટો, લા કોન્સિયા લુમો ઇન્ટરનેશનલ. હું મારા પુત્ર છું, હું આશા રાખું છું, હું તને આ લુમો એસ્ટુ uzata પોર હમ લુમો છે.

લા લિબ્રો મોન્ટ્રાસ, કે જે આજની રાત કે સાંસ્કૃતિક વાસ્તવિકતા છે, તે વાસ્તવિક છે. આ સોલ્યુશન્સ રિપોર્ટ, ક્યુજેન ક્રાયસ લા હોમ, આજની મુલાકાત લો. લા લિબ્રો મોન્ટ્રેસ લા મેન્સેન પ્રોસેસિંગ, પેનસન દ્વારા ક્યુઝ ક્રૉસ; કાજ કે મુલ્ત દ પેન્સોજ પ્લુ લંગે ડારાસ ઓલ લા કોર્પો એર્ સેર્બો, દર કીઝ આઇલી ક્રાઇઆસ. Mi montras, કે લા પીન્સો, ક્યુઝન હોમો પેન્સાસ, એસ્ટાસ લા potencoj, લા પ્લાન્ટ, લા ડીઝગ્લો, લા મોડલો, એલિવેશન લીલી કન્સ્ટ્રુડ્સ, પ્લાઝ્બેન મૉર્ટિએનૉન, દરેક લીડ્ઝ ફેમન ડે લાર્સન, કેજ ફૉરિસ ટિઅન, કેવિયન ફોર વિવેમેનિયર કાજ લિયા સિવિલિઝો. પેન્સોઝ એ આજની રચના માટે તૈયાર છે, તમે કેવી રીતે કામ કરી શકો છો, સિવિલિયોઝ કન્સટ્રિઅન્સ, સબસ્ટિનેશન, વગેરે. લા લિબ્રો ક્લિગિગા, કીલ લા નેવિદેટ પેન્સોઝ ડે લા હોમરો એક્સ્ટેંશન્સ, કેએલ લાર્જ કેજે ઓબ્જેક્ટોજ કેજે ઇવેન્ટ ડિજ઼્ડ ઇવેન્ટિવ કેજે ક્વોટક્ટીવ વિવો, ક્રીએન્ટ સિએન ડેસ્ટિનન ઇન વિવો પોસ્ટ વિવે સર્ લિ લારો. સેડ ĝi મોન્ટ્રાસ એન્કા, કીલ લા હોમો પોવાસ લેર્ની પેન્સી સેન ક્રાઈ પેનસોન, કાજ ટિયેલ રેગી સિઆન પ્રોપ્રિન ડેસ્ટિનન.

લા વૉર્ટો મેનસો, કીલ કુટીમ uzata, એસ્ટાસ લા ion-inkluda ટર્મિનો, કીન એક ઍપ્લિકાસ અલ iaiaj specoj દ પેન્સેડો, મોકલે છે. ઓની ઐનરલ સુપરઝાસ, કે લા હોમો નુસુ યુસુ મેન્સન. Effktive ટ્રાય મલ્સમજજ કેજ ડિસ્ટિનેશન મેનસોન, ટિયો એસ્ટાસ, ટ્રાય મૅનિયોરોન પોરિસ પેન લા કોન્સિયા લુમો, યુઝ લા એન્કોર્પીંન્ટા ફેન્ટો. ટિયુજ, એન્ટ્ટે મેન્સિટાજ, એસ્ટાસ: લા કોર્પોમેન્સો, લા સેડાડોમેન્સો, કાજ લા ડીઝિરાડોમોન્સ. મેન્સો એક ઇન્ટેલિજન્સ-મેટરિયો છે. મેન્સો ટિયેલ ને ફંકશિયસ પ્રેસ્પેન્ડ દે લા ફેન્ટોન્ટો. લા ફુક્કીડોડો ડી ĉiu el la tri mensoj dependas de la enkorpiintinta-kaj-dezirado, લા ફેન્ટોન્ટો.

લા કોર્પોમેન્સ એસ્ટાસ ટિયો, કીઓ ઓન ઓરિજિનર પ્રિપેરોલ્સ કીલ લા માન્સો, ઍન લા ઇન્લેક્ટો. તે એક આફ્ટર-કિઝ-ડીઝિરાડો છે, જે ફૅન્ટેસી નાટોરો છે, જે ફિક્સસ્કિસ્ટો ડે લા કોમ્પૉમાઇનો છે, અને તે જ સમયે નોમિનેશનો સમાવેશ થાય છે. આ એક લાંબી મજૂર છે, કે જે ઓરિજિઅન એ કાઝ અગડા છે, જે લાંબી ચાલે છે. ટિયલ ઇસ્ટ એસ્ટા લા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, પ્રતિ કુત લાંબો કોન્ટોસીસ પ્રિ કામ પોવ્સ અગાડી અલ કાજ એન્ કાજ પર લા માટરીઓ દ લા ફિજિકા મોન્ડો.

લા સેડાડોમેન્સો કાજ લા ડેઝિરાડોમેન્સો એસ્ટાસ લા ફંક્કીડોડો ડે સેડોડો કાઝ ડે ડીઝિરાડો, નેક રેસ્પેક્ટેન્ટે નેક લીગાઇટ કન લા ફિઝિકા મોન્ડો. ટિયુજ ડ્યુ મેન્સોઝ એસ્ટા પ્રીસ્ટા ટ્યૂટ મર્જિજેટ એન કજ રેજેટઝ કજ સબિગેટાસ ડે લા કૉર્પોમેનસો. ટાયલ પ્રિકા ઐઓમ દ લા હોમા પેન્સેડો ફારીસિસ કોનફોરી અલ અલ પેન્સડોડો દ લા કોર્પોમેન્સો, કેઓ લગાસ લા ફારંતોન અલ લા નટુરો કાજ ઇવિટીગાસ, કે તે પાપ પ્રિપેન્સુ કેએલ ડિસ્ટિટા ડિડે લા લાર્પો.

ટિયો, કીન ઓન ન્યુટેમ્પે નોમાસ સાયકોલોજી, નેસ્ટ સાયન્સેકો. લા આધુનિક સાઈકોલોજી ડિજિનીયા કીલ લા સ્પેનકો પ્રાઈ લા હો કુંડોકાડો. ઓન ડેવિસ સુઝોઝી, કે ટિયો સિગ્ફિફાસ કે જે એક વૈજ્ઞાનિક છે કે જે એક નૌકાવિહારની શોધમાં છે, જે લોકો સાથે મળીને તેમના ઘરની મુલાકાત લે છે, અને તેમને તેમના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવામાં આવે છે. સાઈડો ટિયો નેસ્ટસ psikologio.

તમે કોઈ પણ પ્રકારના સાયકોલૉજી અથવા સાયકોન્કો, આ એક ટિપ્પણી મૂકો છો, કે જે લોકો માટે છે, કે જે લોકો માટે છે; જો તમે તમારા જીવનની શરૂઆત કરી શકો છો, તો તમે શું કરી શકો છો, તમે શું કરી શકો છો. સાઈકોલોજ કોનફેસ, કે ઈલી ને સાયન્સ, કેઓ એસ્ટ એઝ ટિજુ અરોરો. Antaŭ Ol psikologio povas estiĝi વેરા scienco, દેવોએ ekzisti IA komprenado PRI લા interrilata funkciado દ લા ત્રિકોણીય mensoj દ લા faranto. ટિયો એસ્ટા લા ફંડામેન્ટો, સુઅર ક્યુન ઓન પૉવસ ઇવોલ્યુજીંગ વિવેન સાયન્સેન પ્રાઈસ મેન્સ કાજ, હોમ રેલોટો. તે સમયે તમે એક મિત્ર સાથે વાત કરી શકો છો, તમે રિલેટ્સ અલ લા સેક્સોડો, ક્લિગિએન્ટ કે એન વિરો, કૅલેન્ડર-એસ્પેક્ટન ડો ડેસિસો, ડે કેરિનો એન વિરિનો, ડેઝિરાડો-એસ્પેક્ટન ડોક્યુમેન્ટ્સ લા ડીડોઝ; કાજે કે એન ĉiu હોમો, લા ફુક્કીડોડો દ લા ડોન ડોન્ટાન્ટા ક્રોપમેન્સો પ્લે એગોર્ડિઆસ એયુ અને અન્ય એલ ટિયૂઝ, લાઓસ લા લાર્કો અને ફ્રોકસીસ; કાજ પ્લૂ મોન્ટ્રીઆસ, કે િયુજ હોજ રિલેટોઝ ડીપાર્ટાસ દ લા ફંક્કીડો ડે લા કોર્પોમેન્સોઝ ડી વીરિયોજ વિજેન એન સિઝ રેસીપ્રોજેજ રિલેટોજ.

Modernaj psikologoj neuji la vorton "animo", kvankam ĝenerale uziasas en la angla lingvo dum multaj jojcentoj. લાઓઝે, જો કે, જો કે, એશિયાના કિનારો, એશિયા, કેરી, ડિયા અને ફિયાસ, એશિયાના કેલિફોર્નિયા, એસ્ટિસ ટ્રાય માર્કરેર, ડબઇન્ડ કનફુઝ, એવુ સ્કાયનકેન સ્ટુડન્ટ સ્ટુડન્ટ એઝ. એનાસ્ટાટે, લા સાયકોલોજ ટાઈલ પેરેન્સ કીલ સજેજેક્ટોન ડી સીઆ સ્ટુડાડો લા હોમન બેસ્ટૉમાઇનોન ક્યા ઈઆિયન કોન્ડ્યુટડોન. ડેલગો ઓન ટેમેન અર્નેલે કોમ્પ્રેનાસ અને ઍકોર્ડસ, કે લા હોમો કોન્સિસ્ટાસ એલ "કોર્પો, ઍનોમો, કાજ સ્પિરિયો." નેન્યુ ડબ્બા, કે લા કોર્પો એસ્ટાસ બેસ્ટા ઓર્ગેનીઝો; તે પહેલાથી જ આજની કોઈ ફિલ્મમાં એક નજરે જોવામાં આવે છે. પ્રિય tiuj ĉi subjektoj, tiu ĉi libro eksplikas.

લા લિબો મોન્ટ્રાસ, કે લા વાઇવન્ટ એનિમે એસ્ટા ઇફેક્ટ્સ કે જે વાસ્તવિક છે. આ મૉન્ટ્ર્સ, કે જે સીલો કેઝ ફંકસ્કોડો એ ગ્રાસ યુનિવર્સમાં લાવ્યા, કેજે કે તે નેડેટ્રુબ્લા. ક્લિક કરો, કે જે તમે પસંદ કરી શકો છો, તે પ્રકૃતિ, તત્વ, આજકાલ છે; જો તમે તમારી પાસે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી શકો છો, તો પછી તમે આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી શકો છો: જો તમે તમારી પાસે કોઈ પણ આર્ટિસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તો પછી તમે તમારા બ્લોગ પર કોઈ પણ પોસ્ટ કરી શકશો નહીં, પરંતુ તે પછી તમે તમારી પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરી શકો છો. કોન્સિસ્ટિગાસ લા નેચરન. ટાઈલ એસ્ટાન્તે લા સુમો ડી યૂજ લા લાઓઝ ડે લા નાટુરો, ટિયુ ઇયુ એરો કલ્ફિફિકસાસ અગડી કીલ લા એટોમાટા ઈનરલ ડાયરેક્ટીસ્ટો ડે લા નાટ્યોર એ લા હોમ કૉર્પોમેકનિઝમ; પ્રો ટિયો, ĝi servas la સેનમોર્ટન ફારંતોન ડમ ĉiuj iaiaj reekzistadoj, પર લા પેરોડા કોનસ્ટ્રુડો દ નોવા કારા ક્રોપો, એન ક્યુન વેન લા લાંટો; કાજ લા સટ્ટેનડો કા રિપારોડો ડી ટિયુ કૉર્પો પોર લા ટૂટ ડી ટિઉ ટેપો, કીન પોસ્ટલાસ લા ફેન્ટોન્ટો, કીન ફિકસ લા પેન્સડો દે લા ફેન્ટોન્ટો.

ટિયુ ઇરો નોમિઆસ લા સ્પાઇરોફોર્મો. લા ઍક્ટિવ એસ્પેક્ટ ડે લા સ્પિરિફોર્મો એસ્ટાસ લા સ્પિરડો; લા સ્પિરાડો એસ્ટાસ લા વિવો, લા સ્પિરિટો, દ લા કોર્પો; trapi ફૅપનેટ્રાસ લા ટ્યુટન સ્ટર્ક્ચરન. લા એલિયા એસ્પેક્ટ ડે લા સ્પિરિફોર્મો, લા પાસ્વા એસ્પેક્ટો, એસ્ટાસ લા ફોર્મો એ મોડેલો, લા પ્લાનો, લા મુલડિલ્લો, લા કિયૂ લા ફિજિકા સ્ટ્રક્ટોરો એલ્કોનસ્ટ્રુઆસ ઈ વીડબ્લ્યુન, ટ્યૂબેલેન એક્ઝિસ્ટન, લા લાગોડો ડે લા સ્પેપિડો. ટાઈલ લા ડુ એસ્પેક્ટ ડી લા સ્પિરિફોર્મો શ્વાર્ઝેન્ટાસ લા વિવૉન કાજ લા ફોર્મન, ક્યુજ સ્ટુક્ટેરો ઇક્વિસ્ટાસ.

ડો એસોર્ટન, કે લા હોમ કોન્સિસ્ટાસ એલ કોર્પો, એનિમો, કાજ સ્પિરિયો, ઓન પોવાસ ટાઈલ કોમ્પ્રેની, કે હું હાવ્સ ટિઅન સિગ્નિફન, કે લા ફિજિકા કોર્પો ફારીસ એલ મલ્સ્યુબિલી મટિરો; કે લા સ્પ્રિટીઓ એસ્ટા લા વિવો દે લે કોર્પો, લા વિવાંત સ્પાઇરો, લા સ્પેરો ડી લા વિવો; કાઝ કે લા એન્ટિ એસ્ટા ફોર ઇન્ટરનેશનલ ફોરમો, લા નેપેરોવા મોડેલ, ડી વીડબ્લ્યુ સ્ટ્રક્ચરો; કાજ ટાઇલ લા વિવંત ઍનિટો એસ્ટાસ લા િયામા સ્પ્રિફોફોર્મો, કીયો ફોર્મ્સ, સબન્ટેડાસ, કાજ રેકોનસ્ટ્રુડા લા કાર્નેન કોર્પોન દ લા હોમો.

લા સ્પિરિફોર્મો, એન્ટીઝ ફઝોઝ ડે સિયા ફંકશિડો, ઇક્લુઝિવ્સ ટિઓન, કેન લા સાયકોલૉજી નોમિક્સ, સનસ્કૉન્સિયા માન્સો, કેન ન્યુ નેન્સીસ. Administri વહીવટકર્તા લા સેનવોલન નર્વોસિસ્ટોમન. હું તમને પ્રેમ કરવા માંગો છો, હું તમારી પાસે એક નાનો હિસ્સો છે. આ ઉપરાંત, ફ્રાન્કો-ઍન-લા-કૉર્પોમાં આ પ્રોજેક્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. Tiel ĝi funkciadas kiel bufro inter la naturo kaj la senmorta veturanto en la korpo; આટોમેટો બ્લાઇન્ડ રિસ્પોન્સન્ટ એ લા એફિક્વોઝ ડે ઓબ્જેક્ટો કાજે ફોર્ટો ડી લા નટુરો, કાજ અલ લા પેન્સડો દે લા ફેન્ટોન્ટો.

વિસ્ફોટથી પસાર થાય છે. કીન એજેન મોન્ટ્રાસ ડે સેનેકો અને માલસેનકો, ટિઓન વાય ફરવાડા દ્વારા પેનડોઝ કાડ ડેઝરાડો. સ્પીનોફોર્મો દ્વારા, નુના કિર્પો કાર્ના એક્ફેક્ટીવ એસ્ટ્રા એસ્પ્રિમ ડી દ્વારા સેંમોર્ટા ઍનિમો દ્વારા; ટાઈલ ĝi estas eksteriĝaĵo de la pensoj de multaj vivoj. એસ્ટસ વિડિઓબેલા ક્રોનિકો ડે બાય દ્વારા પેન્સડો કાજ ફૉજ કીલ ફેન્ટો, આ નન. એન ટિઉ ĉi ફકટો સ્યુટાસ લા ર્મોમો દ લા પેરફેક્લેકો કાઝ સેનમોર્ટેકો દી લા કોર્પો.

નન્ટેમ્પે એક્ઝેસ્ટાસ નેનો સ્ટ્રેન્ગા ઇન લા આઇડીયો, કે લા હોમો એટિંગોસ કોન્સિશન સેનમોર્ટિકન; કે જે લીગ રેવેનૉન સ્ટેથોન ડે પરફેક્ટ્કો, કે જે લીલી મૂળ છે. એક વિગતવાર વર્ણન, વિવિધ પ્રકારો છે, જે સામાન્ય રીતે તમે એક જ સમયે આ બોલ પર કોઈ રન નોંધાયો નહીં. ડમ ટિયુ ટેમ્પો, એસ્ટિએસ્ટિસ ટ્ર લા મોન્ડો, ટિલ કે સેંજૉઝ ડે મિલોનિયો ડી ફેન્ટોન્ટો, રીઝિસ્ટેન્ટેર લા લા ટિરો ડમ જર્ન્સેન્ટોઝ, ડર કોન્ટ્રાક્ટ્સ, જેનો સમાવેશ થાય છે કે જેનો અંત આવ્યો છે. કવાંકમ અંકોરા એક્ઝિસ્ટાસ ટ્રી મલમુલતે દા કોમ્પ્રેનાડો પ્રિ ઇ, કાજ ઇ મેલપ્લી દા પેન્સેડો પ્રિ ĝi; કન્વકમ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી તમે અલગ અલગ હોસ્ટિંગ માટે પરવાનગી આપે છે; કાજ કવાંકમ ઓન એબલ રિગાર્ડસ ઇન નેન્ટમપે કુન ઇન્ફિફેરેન્ટેકો, ફિવિવોલ્કો, એ સેન્ટિમેન્ટલ મિરો, લા ડીડિયો એ હોમરો ના પેનસ્ટોર્ક્ટોરો ડ્યુરો, આજની મેચોના મેરિટસ કર્ડીડોન.

તેન કેલ્કજ એઝરોજ એન ટિઉ ĉi લિબ્રો ઇઝોન ઇઓમ સ્ટ્રેંગજ, ઇફ ફૅન્ટેજિયા, ઐસ ઐલ rice v v v ĉ ĉ ĉ da da da da. એક્ઝેમ્પલ: લા આઇડિયો કે ઑન પોવાસ ફારી લા હોમન ફિઝિકન કોર્પોન સેનમોર્ટા, ઐiam દારા; પોવસ ઈન રેકોનસ્ટ્રુ કાજ આરામઅરી અલ સ્ટેટો ડે પરફેક્ટેકો કાજ સનાતન વિવો, દી કી લા લાતાન્ટો એન્ટા લાંજે ઈન ફાલિગિસ; કાજ ક્રોમ, લા ideo કે ઑન ગજું લા સ્ટેશન દ પરફેક્ટ્ટો કાજ સનાતન વિવો, ને પોસ્ટ મોર્ટો, ને એન માલપ્રોકસિમા નેબ્યુલા પોસ્ટમોન્ડો, પરંતુ તે એક મૉડિઓ ડમ લા વિવો. ટિયો એબલ એજેનોસ એ ટ્રાય અજાણ્યો, પરંતુ તે એક ઇન્ટેલિજન્ટ ઇઝેમેનાસ, ĝi ŝajnos સેરેઝોન.

જેસ એસ્ટાસ સેરેઝોન, કે લા ફિઝિકા કૉર્પો ડે લા હોમ ડેસ મોર્ટિ; ĉ પ્લી સેરેઝોના એસ્ટાસ લા પ્રોપોઝીસિયો, કે નૂર મોર્ટિ, એક પોવસ વિવી પોર ĉiam. વૈજ્ઞાનિક નવોદિદાસ, કે ને એક્ઝિસ્ટાસ કાઝો, કે લા વિવો દે લા કૉર્પો અને નેઇલ સેલાઇમ, કવાંકમ આઇલી ને સુજેસ, કીલ ઓન એન્ટીંગ ટિઓન. સેર્ટે હોજ્જન કોર્પોજન ĉiam રેગાસ લા મોર્ટો; જો કે, તે સરળ છે, નૈન્યુ લોરેઝોના ક્લોપોડો, સરળ ઈરિન regeneri. એન ટિઉ ĉi લિબ્રો, એન લા િપેટ્રો લા ગ્રાન્ડા વજો, આર્ટિઅસ કીલ ઓન પોવાસ લા કોર્પોન રેગેની, રિસ્ટારી અલ સ્ટેટો ડે પરફેક્ટેકો, કાજ ફારી અલ ટેમ્પ્લો પોર લા કોમ્પ્લેટ ટ્રાયન્યુઆ મેમો.

સેક્સોપોટેન્કો એસ્ટ્રો ક્રોમ મિસ્ટર, ક્યુન લો હોમ ડેવલપમેન્ટ. Esti estu બેનો. અનસ્તાતા, લા હોમો ફેટેસ ઈન સીઆ મલમિકો, સીઆ ડાયબ્લો, કી એસ્ટાસ ઐયમ કુન લી કાજ દે કીઉ લી ને પોવાસ એસ્કાપી. Tiu ĉi લિબ્રો મોન્ટ્રાસ કીલ, દરેક પેન્સેડો, યુઝી ટિઓન, કીલ ગાર્ડન પોર્નોકન પોર બોન, કેઓ એસ્ટુ; જો કે, દરેક કર્મચારીનું કામ છે, તે એક નવી યોજના છે, પરંતુ તે આ યોજના માટે આ યોજના છે.

Homiu homo estas duobla mistero: la mistero de lia memo, kaj la mistero de la korpo en kiu li lias. લી હાવો કાસ્ટ એસ્ટાસ લા સેરોરો કાઝ ોલોસીલો પોર લા ડૂબલા મિસ્ટર. લા કોર્પો એસ્ટાસ લા સેરોરો, કાજ લી એસ્ટાસ લા ોલોસિલો એન લા સેરોરો. અનૂ celo de tiu ĉi libro estas al vi espliki, કીલ વિ કોમ્પ્રેની કીલ લા એલિસિલન પોર લા મિસ્ટરો ડી વી મેમ; કીલ ટ્રોવી વીન મેમ એન લા કોર્પો; કીલ ટ્રોવી કાજ કોની વાઅન વર્ન મેમોન કીલ મેમ્સિકન; કીલ વિન ઉજાદી કીલ લા ŝલોસીલોન પોર માલ્ફર્મિ લા સેરુરન, કિઓ એસ્ટા દ્વારા કોર્પો; કાજ, દર કિર્પો દ્વારા, કીલ કોમ્પ્રેની કેજ સાયસી લા મિસ્ટરૉન ડે લા નાટુરો. વી એસ્ટાસ એન, કેજી વી એસ્ટા ફંક્શિસો ડી, લાર્વાઇઝ્ડ કોપોમામિનો ડી લા નાટુરો; agi અગાદાસ કાજ રેગદાસ કુન કાજ રિલેટ અલ લા નાટુરો. જો કે, હું મારા મિત્રો સાથે મળીને કામ કરી શકું છું, પરંતુ હું મારા મિત્રો સાથે કામ કરી શકું છું, પરંતુ હું તેમને પ્રેમ કરી શકું છું.

Kroma mistero estas la tempo. લા ટેમ્પો ĉiam ĉeestas kiel ordinara temo de interparolado; ટામેન, કીમ ઓન પેના પેન્સાદી પ્રિ ઇ અને ઍપ્લિકી, કીયો ĝi ustust estas, ĝi ફારીઆસ અબ્રાસ્ટ્રક્તા, નેફેમિલીરા; esti estas netenebla, ઓની ને પોવાસ ઈન હવિ એન મનો; ĝi foriras, eskapas, kaj ekzistas pretere. તમે શું છે, તે શું છે.

લામ્બો એસોસિયેશન ઓફ ઇઝરાયેલ ડે ઇરોજ, એસોસિયેશન ડે ઇરોજ, એસોસિયેશન રિલેટોજ. ટિયુ ĉi સરળ ડિજિનો ઍપ્લિકિઆસ એ કાજ ઉપ ઐયા સ્ટેટો અને કોંડો, પરંતુ તે દેવો એન્ટી પ્રિપેન્સેટ અને ઍપ્લિકા, એન્ટી ઑલ ઓન પોવસ ઇન કોમ્પ્રેની. લા ફારોન્ટો દેવો કોમ્પ્રેની લા ટેમ્પોન ડમ ઇન લા કૉર્પો, વેકીટીંટા. લા ટેમ્પો એસ્ટા મલસમા અને અન્ય મૉડેજ કાજ સ્ટેટઝ. અલ લા કોન્સેશિયા ફેન્ટો, લા ટેમ્પો ઇઝનાસ ને એસ્ટા લા સમા ડમ વેકીંઇન્ટેકો ઓલ ડોમ સોનૉ, એ ડમ પ્રોફુડા ડોર્મો, એમને કીમ મોર્ટસ લાર્પો, એક પોસ્ટરપોર્ટ સ્ટેજ પર પોસ્ટ, એક નવી નોર્પોન ડેન કોસ્પોન, કેઓન ĝi હેરેડોસ સુર લા ટેરો. Ĉiu el tiuj ĉi tempoperiodoj havas komencon, sinsekvon, kaz finon. લા ટેમ્પો ઇજાના રેમ્પી એન લા ઇન્નેનેકો, કુરી એન લા જુનેકો, કાજ કોંકુરી એન ĉiam પ્લિઆંન્ટા રેપિડો, આઈસ લા મોર્ટો દી લા કોર્પો.

લા ટેમ્પો એસ્ટાસ લા રિટો ડે ઈનઆનિઓ, ટેક્સિટા દે લા સનનેકો આ લાંબી હોન્ડા કોપરો. લા ટેક્સિલો, સુર કિઉ ટેક્સિઆસ લા રીટો, એસ્ટાસ લા સ્પીરોફોર્મો. લા કોર્પોનેસો એ લાસ્ટન્ટો ફૅજિસ્ટિસ્ટો ડે લા ટેક્સિલો, કમ્પેન ટેક્સિસ્કો ડી લા મ્યુઝિયમ "એસ્ટિટેકો" અને "એસ્ટોન્ટેકો" એ "એસ્ટોન્ટેકો". લા પેન્સેડો ફ્રાસ લા ટેક્સિલોન ડે લા ટેમ્પો, લા પેન્સેડો ટેક્સાસ લા લાટન ડી લા ટેમ્પો, લા પેન્સેડો ટેક્સાસ લા વાઆલોજેન ડે લા ટેમ્પો; કાજ લા કૉર્પોમેન્સ ફારસ લા પેન્સડોન.

કોન્સેઇકો એસ્ટ્રો ક્રોમ મિસ્ટર, લા પ્લજ ગ્રાન્ડા કાજ પ્રાઉન્ડા એલ્ફ ઇઝ્યુજ. લા વોર્ટો "સભાનતા" (કોન્સેસીકો) એ યુનિકા; esti estas anglalingva neologismo; ĝia ઇક્વિવેલેન્ટો ને ઍપેરા એન એલિયાજ લિન્ગવોજ. Ĝia ĉiom grava valoro kaj signifo tamen ne nestas aprezata. ટિયોન ઇલ્સ્ટ્રાસ લા uzoj અલ કીઝ ઓન સર્વિગ લા લાર્ટન. જેન કેલ્કઝ ઇઝેમ્પ્લોજ દ ĝિયા મિઝુઝડો: Ĝi audiĝas en tiaj esprimoj, "મિયા કોન્સિએકો," કાજ "ઓનિયા કોન્સિસીકો"; કાજ બેસ્ટ કોન્સેસીકો, હોમા કોન્સેસીકો, ફિઝિકા, સાયકા, કોસ્મા, કાજ એલિયાજ specoj ડી કોન્સેસીકો. કાજ ઓન પરોલસ પ્રદર્શક કોન્સેસીકો, કાજી પ્લે ગ્રાન્ડા, પ્લે પ્રોફેડા, પ્લી અલ્ટા, પ્લ માલ્ટા, ઇન્ટરનેશનલ કાજે એક્સ્ટેંશન કોન્સેસીકો; કાજ પ્લેના કામ ભાગ કોન્સેસીકો. મેન્સિઅન ઓન અન્ડા અડાડા પ્રાઈ લા કોમેન્સિઓ ડ કોન્સેસીકો, કજ પ્રિ એન્જીગો ડી ડે કોન્સેસીકો. ઓની એડાસ હોમોન, ક્યુજ ડાયરાસ, કે ઈલી સેપરટીસ એ કાઝિઝ ક્રિસ્કોન, એંડ એંડિડેન, એ પ્લિગ્રેન્ડન, ડે કૉન્સિસી. ટ્રેટા ઓફ મિસ્યુઝ ડે લા વોર્ટો એસ્ટા ઈન જીનેટ ફ્રોઝ: પેરડી કોન્સિએકન, ટેન કોન્સિસીકન; રેજની, ઉઝી, ઇવોલ્યુગી કોન્સેસીકન. ઓન પ્લ એન્ડ્સ પ્રાઇસ ડાઇવર્સ સ્ટેટ, ઇઝેન, કઝ ગ્રૉજ, કોન કોન્ડિએજ ડે લા કોન્સેસીકો. કોન્સિએકો એસ્ટાસ ગ્રાનડા, કે ઓન ટાઈલ કેનક્ટેરીઝુ, લિમીગુ, એ પ્રિસ્ક્રિબ્યુ. પ્રો ટિઉ ફકટો, ટિઉ ĉi લિબ્રો યુટિલિગ્સ જેન ફ્રાન્ઝન: કોન્સેસી de, એ કીલ, એ en. પોર કલરગી: ટિયો એજેન, કીયો કોન્સિઆસ, એસ્ટાસ એન્સ કોન્સેસી પ્રિ પ્રમાણજ aferoj, એ કીલ ટિયો કીયો ĝi estas, અને કોન્સેસીસ en સર્ટા ગ્રાડો ડે કોન્સિઆડોડો.

લા કોન્સિએકો એસ્ટા લા લાસ્ટા, લા ફિનિના રીલેકો. જો કે, તમે તમારા એકાઉન્ટ પર ક્લિક કરી શકો છો. મિસ્ટર ડે ĉiuj misteroj, હું એસ્ટાસ પ્રિન્ટર કૉમ્પેનડો. સેન ĝi, nenio povus konscii; નેનેઉ પોવસ પેન્સી; નેની એસ્ટા, નેન્યુ એન્ટો, નેન્યુ ફોર્ટો, નેન્યુ એરો, પોવસ ફારી ઇઅન એજેન ફંકકેશન. ટેમન, કોન્સેસીકો મેમ ફારસ નેનિન ફંકકેશન: ĝi neniel agas; esti estas ĉestestado ĉie. કાગ પ્રો ĝia ĉestado, ĉuuj etaĵoj konscias en tiu ajn grado, ŭi eestado કોન્સિએકો ને એસ્ટાસ કાઝો. Pi povas nek moviĝi nek uziĝi nek iel ajn efikiĝi de io ajn. કોન્સેસ્કો નેક એસ્ટા લા રેઝ્યુલ્ટો ડી એઓઓ એજેન, એસીએન ઓન એજેન એજેન. Nei nek pliiĝas, nek malpliiĝas, nek pligrandiĝas, nek etendiĝas, nek malpligrandiĝas, nek ŝanĝiĝas; એનક આઇએલ એજેન varias. Kankankam એંજિસ્ટા સેનમ્બ્રાઝ ગ્રૉડોઝ ડે કૉન્સિએડોડો, કોન્સ્કિએકો ગાર્ડિયન: ન્યૂ યોર્ક, ન્યૂઝ સ્ટેજ; નૈનુઝ ગ્રૅડો, નેનિજ ડિવિઝોજ, નેનિજ વીરિયાઓ iaj ajn; આ એક સેમિ, આજની દુનિયામાં, સુપેરા ઇન્ટેલિજન્ટેકો માટે એક પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ છે. Konscieco havas neniujn propraĵojn, neniujn kvalitojn, neniujn atribuojn; ĝi ne posedas; ĝi ne povas esti posasedata. કોન્સેસીકો નાઈનિયમ કોમેન્સિસ; ĝi ne povas esei. લા કોન્સિએકો ઇસ્ટાસ.

એન ઇયુજ વીજેજ સેર લા ટાઈરો, વી નેડિફાઇનલ સેરેડાસ એટેન્ડડાસ આયન અને એન મેનકન. વી માલપ્રિસેઝે સેનાસ કે, સે વી પોવસ ટ્રોવી ટિઓન, કીશન વી સોપીરાસ, વી એસ્ટસ કોન્ટિન્ટા, સતિગિતા. મલ્લુમજ મેમોર્જે ડે લા એપકોઝ લેવીઆસ; હું એસ્ટિનેટો ફોર્જિસિટા દ્વારા આ નૌકાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે; ili devigas reokazantan mondolaciĝon pri la iaiam severa paarrado de spertoj, કાજ દ લા મલપેનેકો અને વેનેકો દી લા હોમા ક્લોપોડોડો. એબિલ વી શિશ્ન તમે દરેક કુટુંબ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે, પ્રતિ દ્વારા, માહિતી દ્વારા, એક ટિપ્પણી મૂકો; એએન કોમેર્કો, રિઆઝોઝ, એવેન્ટુરાડો, માલ્કોવ્રાડો, ગ્લોરો, એટોરિટોટો, કાજ પોટ્નેકો-એઓ એઓએન અને અન્ય કોવેરા સેક્રેટ્રો દ્વારા. સેડ નેનોઓ ડે લા સેન્સોઝ પોવસ વેરે સટીગી ટિયાન સોપિરોન. લા કાઝો એસ્ટાઝ, કે જે હાલમાં પેરાડાટા-એસ્ટા પેરાડાટા છે પરંતુ નૅપાર્ટિગબેલા ભાગો ડેન્સેર્ટ ટ્રાયન્યુઆ મેમો. એન્ટા ઇપોકૉઝ, વી, કીલ સેડોડો-કાજ-ડેઝિરાડો, લા ફેરાન્ટા પોર્સિઓ, આઇરિસ ફોર ડે લા પેન્સેન્ટા કાજ સાયન્ટાન્ટ પોર્સિઓજ ડે ટ્રાયન્યુઆ મેમો. શું તમે તમારા જીવનમાં શું કરી શકો છો, તે પછી, જુઓ, તે ટ્રિન્યુઆ મેમો દ્વારા, તમે મુલાકાત લો છો, પરંતુ તમે તમારી સાથે કામ કરી શકો છો. ટાઈલ વી ફોજ્ફોઇજે એકમાત્ર. વી ફોર્જિસ લા મલ્ટાન રોલોજન, ક્યુજિન વીટે હેવિસ એન ટિઉ ĉ મૉન્ડો, કીલ પર્સનકોજે; કાજ વી ફોર્જિસ લા વર્ન બેલેકોન અને પોટેનકોન, ક્યુજિન વિ કોન્સિસિસ કુન વેર્જેન્ટો કજ સાયન્ટો અને પરમેનન્ટો પરમાન્ટેકો. સાઈડ વી, એસ્ટાન્તે ફેન્ટો, સોપ્રિરા એવિલિબ્રેન યુનાઈટેડ ડ્યુપોરાડો દ્વારા ડેવિરોડો ડ્યુપોરો, ડેન, એ ટ્રાયન્યુઆ મેમો, પેનટેંટેકો પર રેનોનો સમાવેશ થાય છે. એન્ટીકવ્ઝ સ્ક્રિજૉઝ એંજિસીઝ એવુ ટિઅર ફોરિયો, એઝ ફ્રીઝ, ઇઝેક્યુમ "ઓરિજિનલ પીક," "લા ફલો ડે ડે હોમ," કે જેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેના આધારે તે જોવા મળે છે. ટિયુ સ્ટેટો અને રેગનો, ડી કીઉ વી ફોરિરિસ, ને પોવાસ ઇસી એસ્ટાડી; આઈન પોવાઝ રેજની લા વિવોન્ટોઝ, સેડ ને લા મોર્ટિનટોજે.

વી ને દેવો મોકલવામાં એકમાત્ર. આ પેનૅન્ટોન્ટો કજ વૈજ્ઞાનિકો છે કે કેમ. Ĉu sur oceano, ĉu en arbaro, ĉu sur monto, ĉu sur ebenaĵo, ĉu en sunlumo, ĉu en ombro, ĉu en amaso, ĉu en soleco; જો કે, હું મારા જીવનસાથી દ્વારા સંભવિત મેમો દ્વારા કરવામાં આવે છે. મારા મેમો વિન્ટેજ પ્રોટોકોઝ ટિઓમ દ્વારા, કીમો અને બધા દ્વારા સુરક્ષિત છે. જો કે, તમે આ બધા લોકો સાથે વાત કરી શકો છો, પરંતુ તમે ટ્રાયન્યુઅન મેમો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તમે તમારા જીવન માટે, તમે તમારા જીવનની ખાતરી કરી શકો છો.

આ તિઆમ, વિ ને નેસ્ટોસ, વી ને પોવસ એસ્ટિ, એજી માલપ્લી ઓલ મૅસ્સિઓ. વી, કીલ સેડોડો-કાજ-ડેઝિરાડો, એસ્ટાસ લા રિસ્કેકા ફ્રાન્ટો ડે ટ્રાયન્યુઆ મેમો દ્વારા; કાજ દે ટિયો, કીશન વી ફર્સ્ટ પોર વી, કીલ બાય ડેસ્ટિનન, વી ડેવ્સ લેર્ની લા ડુ દાદી લેસનિયોન, ક્યુઝન ઇયુજ સેરટ્રોજ ડી લાવિ વિવે પ્રોગ્રામ. તાઇઝ લીઝિયોન એ છે:

કિઓન ફારી;
કાજ,
કીન ને ફારી.

વી રાજતાઓ પ્રોકોસ્ટિ ટિજુન લીસીયોનમ ડમ ટિઓમ દા વિવોજ, કીમો અલ વી પ્લેસ, એલિન લેર્ની ટાઈલ બાલ્ડા, કીલ વિ વોલ્સ-ટિઓન વી ડેસીડુ; સેડ એન લા કુર્સ ડે લા ટેમ્પો, વી આઇલિન લેરોનોસ.